Неявний опис даних реалізується за допомогою оператора 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неявний опис даних реалізується за допомогою оператораIMPLICIT ТИП Q, (R - T),

де ТИП – один з типів змінних, зазначених вище. Цей оператор дозволяє задати тип даних, імена яких починаються з указаних букв.

Якщо в програмі використовуються змінні, не описані явним чи неявним способом, то їхній тип визначається автоматично. У мові програмування FORTRAN усі змінні вважаються дійсними, крім змінних, імена яких починаються на літери I, J, K, L, M, N.

III. Оператор уведення має вид:

READ(*,*) список уведення

Перше місце в дужках визначає пристрій, з якого здійснюється введення даних («*» – уведення з клавіатури), друге місце – спосіб уведення (форматний чи без використання форматів, «*» – введення без використання форматів).

Як тільки в програмі зустрічається оператор READ, її виконання припиняється. Для продовження роботи необхідно увести значення для кожного з елементів списку введення.

IV. Цей блок містить оператори, що виконуються. У програмі, даної в прикладі, він містить оператори, що дозволяють обчислити арифметичні вираження.

Для запису арифметичного вираження використовуються арифметичні операції: +, -, *, / і зведення в ступінь. Для правильного запису арифметичного вираження необхідно знати пріоритет виконання цих операцій.

Пріоритет виконання арифметичних операцій (від вищого до нижчого):


1) зведення в ступінь (**);

2) операції множення (*) і ділення (/);

3) операції додавання (+) і віднімання (().

Для зміни порядку виконання операцій використовуються скобки. Операції, що мають однаковий пріоритет, виконуються зліва направо.

Якщо тип результату обчислення вираження заздалегідь зазначений явно, то перед присвоєнням здійснюється приведення результату обчислень до цього типу. Слід зазначити, що при приведенні дійсного числа до цілого типу дробова частина відкидається. Якщо тип результату не заданий явно, то тип вираження призначається по типу операндів, що бувають дійсного і цілого типів. За умовчанням, якщо зустрічаються операнди різних типів, то пріоритет має дійсний тип, якщо однакові - то тип з більшим показником довжини. З сказаного вище виходить, що при діленні цілих чисел результат буде цілою величиною. Приведення результату, нагадаємо, до цілого типу проводиться відкиданням дробової частини. Це іноді приводить до істотних помилок, наприклад: 1/2+1/2=0. Для запобігання цього під час запису арифметичних виражень краще скрізь, крім цілих показників ступеня, заміняти цілі константи на дійсні, доповнивши їх десятковими крапками.

В арифметичному вираженні можуть бути використані стандартні функції мови FORTRAN. Основні стандартні функції дані в табл. 1.


Таблиця 1.

Форма запису в мові FORTRAN Опис
ACOS(X) arccos(x)
ASIN(X) arcsin(x)
ATAN(X) arctg(x)
SIN(X) sinx
TAN(X) tg(x)
COS(X) cos(x)
EXP(X) ex
LOG(X) ln(x)
LOG10(X) lg(x)
SQRT(X)
ABS(X)

Аргументами тригонометричних функцій служать значення кута, виражені в радіанах. Крім перерахованих, є ще цілий ряд стандартних функцій, з якими можна ознайомитися в рекомендованій літературі.

V. Вивід даних здійснюється за допомогою оператора

WRITE(*,*) список аргументів

Приклад: WRITE(*,*) ‘REZ=’, REZ.

Цей оператор зробить вивід на екран (перша «*» у скобках) без використання форматів (друга «*») двох перемінних: символьної ’REZ=’ і дійсної REZ. Оператор WRITE часто використовується в парі з оператором READ для введення даних із клавіатури:

WRITE(*,*) ‘Уведіть A B C’

READ(*,*) A, B, C

Через те що при виявленні оператора READ програма зупиняється і чекає введення трьох змінних, бажано вивести попередньо на екран символьну змінну, що повторює список уведення, що і виконується оператором WRITE.

VI. Програма мовою FORTRAN завжди закінчується оператором END.

Приклад. Обчислити , якщо ; .

PROGRAM EXAMPLE

С Блок опису перемінних

REAL T, B, Y, P, X, PI

С Уведення даних

WRITE(*,*) 'Уведіть X, PI, Р'

READ(*,*) X, PI, P

С Обчислювальний блок

Y=SQRT(4*X)*EXP(-X)

B=(EXP(X)*COS(X)+EXP(X)*SIN(X))/TAN(X/PI)

T=B*EXP(-Y/(2*P*X)

С Вивід результатів

WRITE(*,*)'Проміжні результати'

WRITE(*,*)'Y=', Y, 'B=', B

WRITE(*,*)'Підсумкове значення'

WRITE(*,*) ‘T=’, T

END

 

Звіт про роботу повинний включати короткий опис роботи, блок-схему програми, текст програми і результати її виконання.

 

Лабораторна робота № 4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.009 с.)