МІнІстерство ОСВІТИ і науки України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІнІстерство ОСВІТИ і науки УкраїниМІнІстерство ОСВІТИ і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

“Інформаційно-комунікативний менеджмент”

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів базового напряму “Менеджмент”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту організацій.

Протокол № 14 від 5.03.2011

Львів 2011

Інформаційні системи в менеджменті.Методичні вказівки до виконання лабораторних робітдля студентів базового напряму “Менеджмент”/ Укладачі Новаківський І.І., Кулиняк І.Я. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 85 с.

 

 

Укладачі: Новаківський І.І., канд. екон. наук, доц.

Кулиняк І.Я., асист.

 

 

Відповідальний за випуск: Чухрай Н.І., д-р екон. наук, проф.

 

 

 
 
 


Рецензенти: Прізвище, Ініціали., канд. екон. наук, доц.

 

Прізвище, Ініціали., канд. екон. наук, доц.

 


Зміст

Мета виконання лабораторних робіт……………………………………...  
Вимоги до оформлення звітів про виконання лабораторних робіт……..  
Завдання для виконання лабораторних робіт…………………………….  
Лабораторна робота № 1. Введення формул і функцій у комірки та робота з базами даних в MS Excel……………………………….…  
Лабораторна робота № 2. Пошук рішення та створення зведених таблиць в MS Excel……………………………………………….....  
Лабораторна робота № 3. Розрахунок динаміки основних економічних показників підприємства в MS Excel………………..  
Лабораторна робота № 4. Визначення оптимальної ціни виробу і об’єму виробництва продукції в MS Excel………………………...  
Лабораторна робота № 5. Визначення оптимальної ціни виробу і об’єму виробництва продукції в MS Excel (продовження лабораторної роботи № 4)…………………………………………..  
Лабораторна робота № 6. Аналіз та презентація результатів маркетингових досліджень за допомогою MS Excel та MS PowerPoint…………………………………………………….……...  
Лабораторна робота №7 Якісний аналіз ВЕБ-сторінок. Лабораторна робота №8 Робота з базами даних в MS Excel.     Література…………………………………………………………………..  

 


 


Мета Виконання лабораторних РОБІТ

Метою виконання лабораторних робіт є здобуття студентами практичних навичок ефективного використання економічної інформації в системі управління організацією в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

В результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:

· знати: основні поняття про інформаційну систему менеджменту, її функціональне наповнення та призначення її складових; тенденції розвитку інформаційних технологій, характерні обмеження на можливості застосування і додаткові проблеми, що виникають при їх впровадженні; основні види спеціалізованих інформаційних систем, їх призначення і принципи функціонування на підприємствах.


· вміти практично працювати з стандартними та спеціалізованими інформаційними програмними продуктами, з метою автоматизованого розв’язання комплексів управлінських задач, які необхідно вирішувати на сучасних підприємствах; розробляти постановку та алгоритм задачі управління та формувати нову чи реформувати існуючу предметну технологію.

Дисципліна є однією зі складових програми підготовки бака­лаврів з менеджменту організацій, її вивчення спирається на знання з таких базових дисциплін, як “Менеджмент”, “Статистика”, “Інформа­тика та комп’ютерна техніка”, “Основи економічної теорії” та ін.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Всі лабораторні роботи виконуються в комп’ютерному класі протягом відведеного навчальним планом часу. Кожна лабораторна робота виконується студентами індивідуально, роздруковується на листках паперу формату А4 з зазначенням прізвища студента, групи і номеру варіанту і здається викладачу на перевірку. При неправильному виконанні лабораторної роботи така робота не зараховується і повертається на доопрацювання протягом тижня з моменту повернення.

Без всіх виконаних і зданих робіт студент не допускається до складання заліку.

Після захисту роботи звіти здаються для зберігання на кафедру.

Звіт повинен бути написаний українською мовою, акуратно та грамотно, з дотриманням правил оформлення ділової докумен­тації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1

Введення формул і функцій у комірки

Та робота з базами даних в MS Excel

Мета роботи: набуття навичок практичної роботи з формування списків та використання баз даних прикладної програми MS Excel, що входить у Microsoft Office і широко застосовується для здійснення розрахунків.

Постановка задачі. Після закінчення університету ви влаштувалися на роботу в торгову фірму на посаду менеджера з продажу і вам керівництво фірми доручає різні роботи, для виконання яких необхідно використовувати табличний процесор MS Excel.

 

Порядок виконання роботи:

1. З документу MS Word, що знаходиться на комп’ютері в навчальній лабораторії, перенести інформаційну таблицю 1.1 в MS Excel.

Таблиця 1.1

Лабораторна робота №2

Пошук рішення та створення

Зведених таблиць в MS Excel

Мета роботи: набуття навичок практичної роботи з розрахунку проміжних підсумків, пошуку рішення та створення зведених таблиць з допомогою програми MS Excel, що входить у Microsoft Office і широко застосовується для здійснення розрахунків.

Постановка задачі. Після закінчення університету ви влаштувалися на роботу в один з департаментів обласної ради на посаду експерта з питань інвестицій. За дорученням керівництва вам потрібно провести аналітичне дослідження ефективності ряду короткотермінових бюджетних інвестиційних проектів провідних організацій міста.

 

Порядок виконання роботи:

1. З документу MS Word, що знаходиться на комп’ютері в навчальній лабораторії, перенести інформаційну таблицю 2.1 в MS Excel.

Таблиця 2.1

Лабораторна робота № 3

Обсяг виробництва продукції за 2006 - 2014 роки

Номенклатура продукції Виробництво продукції за роками, шт.
Виріб А 200+N* 210+N 201+N 215+N 220+N 198+N 224+N 230-N 217+N
Виріб Б 10+N 12+N 15+N 2+2N 4+3N 1+5N 150+N 100+3N 170+N
Виріб В 100-N 112-N 115-N 120-N 135-N 118+N 100+N 140-N 143-N
Виріб Г 500-N 510+N 520+N 495+N 514-N 535-N 518+N 525+N 600-N
Виріб Д 2+N 3+N 7+2N 18+N 45-N 38+N 50-N 48+N 29+N
Виріб Е 35-N 2+N 9+N 22+N 42+N 50+N 20+2N 60+N 100-N

Таблиця 3.2

Лабораторна робота № 4

Визначення оптимальної ціни виробу і об’єму виробництва продукції в MS Excel

Мета роботи: набуття навичок практичної роботи з обґрунтування показників виробничо-збутової діяльності з допомогою прикладної програми MS Excel, що входить у Microsoft Office і широко застосовується для здійснення розрахунків.

Постановка задачі. Після завершення університету Ви влаштувалися на роботу в компанію, що спеціалізується на різноманітній випічці.

Ваша фірма закуповує два інгредієнти: фрукти і заморожене тісто. Технологічний процес передбачає випічку і упакування продукції з доставкою та продажем в місцевій мережі продуктових магазинів.

Керівник структурного підрозділу доручив Вам побудувати модель в електронній таблиці Excel, щоб вивчити можливості екстенсивного розвитку компанії.

Зрозуміло, що основним критерієм ефективності роботи повинен бути прибуток. В плани компанії не входить зміна розмірів чи якості продукції. В такому випадку найбільш важливим є визначення певної оптової ціни на випічку за умови, що магазини встановлюють фіксовану надбавку. Отже, оптова ціна є змінною величиною нашого управлінського рішення, оскільки вона на рівні з параметрами витрат буде визначати рівень прибутку.

Вам відомі постійні витрати – Р тис. грн. (де Р – номер групи в якій навчається студент), а також змінні витрати на закупівлю начинки n1 грн. (де n1=3+N/100, N – номер варіанту студента згідно списку в журналі) та – тіста n2 грн. (де n2=0,3+ N/100). Всі значення заокруглювати до тисячних.

Об’єм попиту залежить від ціни продукції. Її залежність можна встановити на підставі даних продажу за попередній період роботи, які зведено в таблицю 4.1. Величина змінних виробничих витрат (на випічку, упакування і збут одиниці продукції) залежить від об’ємів виробництва та встановлюється на підставі даних таблиці 4.1. Умовно приймаємо, що виробничі потужності підприємства дозволяють забезпечити будь-який наявний рівень попиту.

Таблиця 4.1

Лабораторна робота № 5

Рис. 5.5. Таблиця даних по складових елементах ціни

 

В результаті застосування команди Вставка/Диаграма... необхідно отримати чотири графічні зображення. Їх приклад можна побачити у електронному додатку до даної лабораторної роботи виконаному в MS Excel.

 

4. Для обґрунтування можливості зменшення втрат від понаднормових робіт за умови зміни цін і відповідно падіння попиту використаємо команду Таблицы подстановки... Створення таблиці підстановки з двома входами починається з створення діапазону значень двох зовнішніх змінних в будь-якому вільному місці робочого листа де знаходяться дані моделі тижневого прибутку Ms Excel. В даній лабораторній роботі потрібно створити стовпчик із значень цін на виріб А в діапазоні від 8 до 10 гривень з кроком 10 копійок та стрічкою з даними про виробничу потужність від 20000 до 30000 штук з кроком 1 тис. штук. В лівій верхній кутовій клітинці таблиці підстановки зробити посилання на адресу клітинки, в якій є формула, що визначає показник ефективності (прибуток). В прикладі, що розглядається це клітка F31 в моделі тижневого прибутку. Далі потрібно виділити весь діапазон клітинок таблиці підстановки і вибрати команду Данные/Таблица подстановки… На екрані з’явиться діалогове вікно, в якому необхідно вказати клітинки із значеннями зовнішніх змінних, замість яких в формулу показника ефективності буде підставлятися створена послідовність значень. Для прикладу що розглядається необхідно ввести клітинки F10 (Максимальна виробнича потужність в одну зміну) та B4 (Ціна виробу А), так як вказано на рис. 5.6.


Рис. 5.6. Діалогове меню таблиці підстановки

 

 
 

В результаті отримаємо таблицю з даними про рівень прибутковості підприємства для вказаного діапазону цін та величини виробничої потужності

Рис. 5.7. Таблиця рівня прибутковості підприємства

 

 
 

5. Створення таблиці підстановки з одним входом починається з введення діапазону значень зовнішньої змінної в будь-якому вільному місці робочого листа Ms Excel де знаходяться дані моделі тижневого прибутку, так як це показано на рис. 5.8 в таблиці формул визначення окремих показників діяльності підприємства за умови різного рівня виробничої потужності за одну зміну.

Рис. 5.8. Таблиця формул визначення окремих показників діяльності

Лабораторна робота № 6

Вихідні дані

Варіант Валові постійні витрати Змінні витрати на одиницю продукції Прогнозовані обсяги реалізації Ціна одиниці продукції Прибуток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ВЕБ-СТОРІНОК

Розвиток глобальної інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній національних інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів державної політики в сфері інформатизації, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку підприємництва. Користувачі Інтернету добре розуміють, що успішній, плідній і ефективній сьогоденній роботі сприяє Web-сторінка, тим більше якщо вона привабливо, цікаво оформлена, насичена змістовною, корисною актуальною інформацією, яка має пізнавальний характер і, головне, комерційну цінність, що здатна зацікавити і привернути увагу як різних верст населення, так і великої кількості організацій, підприємств і фірм різної форми власності з України та з закордону.

Мета роботи. Набуття навичок пошуку та оцінки веб-сторінок за їхнім оформленням та відповідністю змістовного наповнення цих сторінок особливостям організації, яку вони представляють.

Постановка задачі. Знайдіть та оцініть 4 офіційні веб-сторінки кафедр менеджменту різних вузів (одної з 24 областей України) згідно отриманого варіанту за наведеним нижче зразком. Також слід провести кількісне оцінювання досліджуваних сайтів за запропонованими нижче критеріями:

1. Привабливість для користувача

2. Змістовне наповнення

3. Оформлення

4. Структура і зручність навігації

5. Граматика і стиль тексту

6. Оновлюваність і поповнення змісту

7. Інтерактивність

8. Привальна індексація (наявність пошукової системи)

9. Адекватне застосування реклами на сайті

10. Захист авторських прав

11. Розміщення в Інтернеті (якість доменого імені)

Оцінювання слід проводити за 10-ти бальною шкалою (від 1 – мінімальний бал, до 10 – максимальний бал). Також необхідно визначити середню оцінку кожного сайту та зробити висновки.

ЗРАЗОК

Луцьк http://www.lutsk.ua

Розділи:

1) Про місто – короткий опис міста

2) Міська рада – інформація про міську раду та її виконавчі органи

3) Державні установи – інформація про державні установи в місті. Містить велику кількість підрозділів, таких як державні адміністрації, професійні спілки, суди тощо

4) Масмедіа – інформація про телекомпанії, радіокомпанії, видавництва журналів та газет

5) Культура, мистецтво – інформація про заклади культури міста

6) Освіта, спорт – інформація про освітні і спортивні заклади міста

7) Економіка, торгівля, транспорт – інформація про фінансові, промислові та транспортні організації міста

8) Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність – звіт про зовнішньоекономічну діяльність та про залучення інвестицій

9) Інноваційна та наукова діяльність – звіт про науково-технічні роботи, правда за 1999 рік.

10) Ділові пропозиції – написано, що цей розділ містить корисну інформацію для юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які мають намір навести бізнес-контакти з підприємствами обласного центру Волині, а насправді такої інформації немає

11) Готелі, відпочинок, розваги – інформація про готелі, ресторани, кафе, бари, клуби і дискотеки міста (мало детальної інформації)

12) Зв’язок – містить звіт про забезпечення телефонним зв’язком населення міста, а також опис телефонних компаній та інтернет-провайдерів міста

13) Карта міста – карта міста зроблена на флеші. Виглядає гарно, проте не одразу можна зрозуміти, як нею користуватися

14) Генеральне консульство республіки Польща – інформація про консульство у Луцьку, типи віз та анкета для отримання візи.

Висновок: гарно зроблений динамічний веб-сайт, хороший дизайн, швидко завантажується, багато інформації. Кожен розділ містить велику кількість підрозділів, а ті в свою чергу розбиті ще на підрозділи. При такій насиченості не зашкодила би карта сайту. Варто задуматися і про англомовну версію.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ В EXCEL.

АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ

Зведені таблиці є аналітичним інструментом, що використовується для наочного та зручного аналізу списків Excel. З допомогою зведених таблиць можливо підраховувати суму даних в полях списку, а також відбирати в зведену таблицю поля за бажанням користувача та змінювати розміщення полів, тобто створювати макет зведеної таблиці. Макет зведеної таблиці легко змінюється, без проблем міняються місцями заголовки рядків та стовпців і навпаки, що дозволяє переглядати табличні дані під різним кутом і робить зведені таблиці потужним засобом аналізу табличних даних. Дані в зведених таблицях автоматично поновлюються через певний інтервал часу.

ТзОВ «Логос» займається продажем книжок. У табл. 8.1 наведено інформацію про реалізацію книжок впродовж року. Список упорядковано по рокам, кварталам, інвентарним номерам книг у каталозі, а також в списку представлена інформація про канали розповсюдження книг, кількість проданих книг та суми отримані від продажу.

Таблиця 8.1

Реалізація продукції ТзОВ «Логос» у 2013 році

Рік Квартал Інвент_Номер Канал_Розповсюдж. Кількість Ціна_грн. Сума_Продажу_грн.
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні -50 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою -20 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою 65,00  
По країні -100 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні 120,00  
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою -10 65,00  
По країні 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні -10 120,00  
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою 65,00 грн.  
По країні 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні 120,00  
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою 65,00  
По країні 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні 120,00  

 

В такому списку досить складно зробити будь-який аналіз. Складно відповісти на питання: скільки книжок та на яку суму продано по кварталам, або порівняти який канал реалізації дає більшу суму прибутків, яку книгу купують частіше та на інші питання. На поставлені питання можуть дати відповідь зведені таблиці. Подібну таблицю в Excel можна отримати створивши зведену таблицю.

Для створення зведеної таблиці в Excel використовують «Майстер зведених таблиць і діаграм».

Послідовність створення зведених таблиць:

1. Виділити діапазон на основі якого буде створена зведена таблиця.

2. Виконати команду: Дані → Зведена таблиця.

1. Відкриється діалогове вікно «Майстер зведених таблиць і діаграм – крок 1 з 3»:

Крок1: На цьому кроці потрібно вибрати джерело, на основі якого буде побудовано зведену таблицю. Завершення роботи на цьому етапі по кнопці.

Крок2: На цьому етапі потрібно вибрати діапазон, в якому розмішений первинний список. Якщо перед запуском майстра була виділена будь-яка комірка списку, то майстер автоматично виділить потрібний діапазон. Перевірити правильність вибраного діапазону та натиснути кнопку і перейти до наступного кроку.

Крок3: На цьому етапі потрібно вказати місце для розміщення зведеної таблиці. Більш переважним є варіант розміщення зведеної таблиці на новому робочому аркуші.

Після виконання цих всіх дій на новому робочому листі Excel відображає пустий макет таблиці для створення зведеної таблиці та виводить діалогове вікно «Перелік полів зведеної таблиці».

На цьому етапі створюється початкова структура зведеної таблиці. А саме заголовки тих полів, які мають бути в зведеній таблиці «перетягуються» із діалогового вікна «Перелік полів зведеної таблиці» на відповідні області пустого макету зведеної таблиці.

 

 

Для приведеного списку створити зведені таблиці такої форми:

Завдання1:

Інвентарний номер Канал розповсюдження 2007 рік 2007 Всього Загальна сума
КВ1 КВ2 КВ3 КВ4
Замовлення поштою            
  Міжнародний            
  По країні            
23524 Всього              
Замовлення поштою            
  Міжнародний            
  По країні            
41210 Всього              
Замовлення поштою            
  Міжнародний            
  По країні            
50724 Всього              
Загальний підсумок              
               

 

Завдання 2

Інвентарний номер Сума надходжень по каналам розповсюдження Загальний підсумок
Замовлення поштою Міжнародний По країні
Всього:

 

Завдання 3

Канали розповсюдження Кількість продажу книжок по кварталам Всього продано
Замовлення поштою          
Міжнародний          
По країні          
Всього          

 

Завдання 4:

Інвентарний номер Кількість продажу книжок 2007 всього Всього продано
           
           
           
           
           
Всього:            

ЛІТЕРАТУРА

1. Батюк А.Є та інші. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник. / А.Є. Батюк, З.П. Двуліт, К.М. Обельовська, І.М. Огородник, Л.П. Фабрі. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+Інститут післядипломної освіти”), Інтелект-захід. 2004. – 520 с.

2. Береза А.М.. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.

3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт–Бланш, 2001. – 354 с.

4. Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

5. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самос. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999. – 127 с.

6. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с

7. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 208 с.

8. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В.В. Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

9. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко та ін. – Суми.: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 407 с.

10. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. проф. В.С. Пономаренка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 544 с.

11. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: Підручник / За ред. проф. В.П. Гондюла. – К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2001. – 458 с.

12. Лавінський Г.В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. – К.: Вища шк., 1995. – 252 с.

13. Литвин І. Інформаційні технології в економіці: Навч. посіник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 296 с.

14. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004.

15. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004.

16. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 260 с.

17. Писаревська Т. А. ІС в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

18. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. ІС і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

19. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Коваленко Ю.І. Проектування автоматизованих економічних інформаційних систем. – К.: ІЗМН, 1996. – 312 с.

20. Попов Э.В., Фоминых И.Б., Кисель Е.Б., Шапот М.Д. Статические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 320 с.

21. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. ІС в фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 216 с.

22. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.

23. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 1998. – 200 с.

24. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С.. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

25. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф.. Проектирование экономических Информационных систем: Учебник. / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 512 с.

26. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М.: ИНФРА–М, 2002. – 154 с.

27. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – К., 2002. – 223 с.

 


Навчальне видання

 

 

Інформаційні системи в менеджменті

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів базового напряму “Менеджмент”

 

 

Укладачі: Новаківський Ігор Іванович

Кулиняк Ігор Ярославович

 

Редактор ???

Комп’ютерне верстання ???

 

 

Здано у видавництво 22.05.2009. Підписано до друку 19.06.2009.

Формат 60´84/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 4,23. Обл.-вид. арк. 4,25.

Наклад 100 прим. Зам. 90447.

 

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

МІнІстерство ОСВІТИ і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

“Інформаційно-комунікативний менеджмент”

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів базового напряму “Менеджмент”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту організацій.

Протокол № 14 від 5.03.2011

Львів 2011

Інформаційні системи в менеджменті.Методичні вказівки до виконання лабораторних робітдля студентів базового напряму “Менеджмент”/ Укладачі Новаківський І.І., Кулиняк І.Я. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 85 с.

 

 

Укладачі: Новаківський І.І., канд. екон. наук, доц.

Кулиняк І.Я., асист.

 

 

Відповідальний за випуск: Чухрай Н.І., д-р екон. наук, проф.

 

 

 
 
 


Рецензенти: Прізвище, Ініціали., канд. екон. наук, доц.

 

Прізвище, Ініціали., канд. екон. наук, доц.

 


Зміст
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.087 с.)