Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з актом амністії 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з актом амністії 

Амністія оголошується Законом України у відношенні певної категорії осіб. Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від покарання.

Законом про амністію може бути передбачено заміна засудженому покарання або його невідбутої частини більш м`яким покаранням. (ст. 86 КК України).

Звільнення від кримінальної відповідальності актом про амністію є особливим звільненням від кримінальної відповідальності. Оголошення амністії означає звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання, цілком чи частково, визначеної категорії осіб, не позначених індивідуально. Під амністією в кримінальному праві розуміється акт вищого законодавчого органа державної влади, що не вносить зміну в кримінальний закон, що не ставить під сумнів законність і обґрунтованість вироків суду, а лише пом’якшує долю особи, яка вчинила злочин.

За загальним правилом, рішення про амністію приймаються в зв'язку з якими-небудь урочистими випадками чи важливими датами, як, наприклад.

Амністія звільняє цілком чи частково від покарання, наказує замінити призначене судом покарання іншим; більш м'яким або припинити почате кримінальне переслідування. А якщо таке переслідування ще не почате, акт амністії виключає так само початок, інакше кажучи, порушення кримінальної справи. Як підстава звільнення від кримінальної відповідальності (а не покарання) кримінально-правове поняття амністії охоплює дві останні ситуації, коли кримінальна справа судом ще не розглянута, питання про винність і міру покарання ще не вирішене.

На відміну від акта помилування, що відноситься до однієї конкретної особи чи хоча і до декількох осіб, але завжди індивідуально визначених, акт амністії носить нормативний характер, він завжди стосується цілої категорії злочинів чи груп суб'єктів, не позначених індивідуально, наприклад, на всіх жінок, на всіх чоловіків у віці старше 60 років, неповнолітніх, осіб, що вчинили злочини по необережності і т.д.

Звільнення від кримінальної відповідальності по амністії може стосуватися тільки тих осіб, що вчинили зазначені в акті про амністію злочину до вступу закону про амністію в законну силу. До осіб, що скоїли триваючі злочини, амністія застосовується лише в тому випадку, якщо весь комплекс дій, що складають цей злочин, був реалізований до дати встановленої актом амністії (дата видання, дата набуття законної сили). Тому дія особи, наприклад, яка вчинила втечу з-під варти, не підпадає під амністію, якщо вона не затримана чи не з'явилося з повинною на момент, зазначений в акті амністії.

Аналогічний механізм акта амністії й у відношенні злочинів, що продовжуються. Цей акт застосовується лише в тому випадку, якщо остання злочинна дія зроблена до видання акта амністії чи дати, спеціально зазначеної в цьому акті, і не застосовується, якщо хоча б одна зі злочинних дій була зроблено після його видання чи зазначеної дати вступу в силу.


ВИСНОВКИ

 

Серед актуальних проблем, що виникли в процесі боротьби зі злочинністю, першорядне значення має рішення питання про ефективність застосування кримінально-правових заходів боротьби зі злочинністю до особи, яка вчинила злочин. Кримінально-правові відносини можуть реалізовуватися в різних формах, у тому числі і зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

При розгляді даної теми було з'ясовано, що звільнення від кримінальної відповідальності є відмовою суду від винесення обвинувального вироку у відношенні особи, винної у здійсненні злочину, і зв'язаного з цим застосування до неї кримінально–правових санкцій (покарання).

Однією з пріоритетних проблем даної роботи, є розгляд підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, для припинення кримінально-правових відносин, зовсім недостатньо встановлення ступеня тяжкості злочину. Необхідно так само, щоб і особу, яка вчинила злочин, можна було виправити без залучення до кримінальної відповідальності. Така дія у відношенні правопорушника, допускається законодавцем уже в силу здійснення злочину (вперше) невеликої чи середньої тяжкості. Хоча, у ряді випадків, із-за підвищеної соціальної занедбаності правопорушника, його виправлення без застосування заходів кримінально-правового впливу, за вищезгадану категорію злочинів, може виключатися.

Тому, вирішуючи питання про припинення кримінально-правових відносин і звільнення особи від кримінальної відповідальності, необхідно, щоб правоохоронні органи і суд: по-перше, у кожнім конкретному випадку ретельно досліджувати всі обставини, що відносяться до злочину; по-друге, всебічно аналізувати особистість злочинця, характеризувати її як до здійснення злочину, так і в момент, і після здійснення злочину.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2001, N 25-26, ст.131.

3. Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ [Текст] // Вісн. Верхов. Суду України. – 2004. – № 2. – С. 27–32.

4. Баулін, Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2013. - № 1(1). – С. 185-207.

5. Баулін, Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.

6. Вереша Р. В.Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 320 с.

7. Головко Л.В. Освобождение от уголовной ответственности // Российская юстиция. - 1998. - №4. - С. 37-39.

8. Дмитренко І. В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим: деякі проблеми законодавчої регламентації [Текст] / І. В. Дмитренко // Правова держава. – 2008. – № 10. – С. 118-121.

9. Дрьомов С. В. Проблемні питання правового регулювання захисту прав та інтересів особи під час реалізації положень чинного Кримінального кодексу України про звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / С. В. Дрьомов // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. – № 10 (84). – С. 103.

10. Івасюк Ігор Георгійович Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09) / Мін. освіти і науки України. Львів. нац. ун-т ім.І.Франка. - Львів: 2002.- 20 с.

11. Івасюк, І. Г. Юридична природа інституту звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / І. Г. Івасюк // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Серія: Правознавство. – Чернівці : Рута, 1999. – Вип. 45. – С. 185–193.

12. Козак О. С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні [Текст] : монографія / О. С. Козак ; ред. О. М. Бандурка. – К. : Освіта України, 2009. – 204 с.

13. Козак О. С. Поняття ефективності механізму правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / О. С. Козак // Слідча діяльність: проблеми теорії і практики : матеріали наук.-практ. конф. та «круглого столу». – Дніпропетровськ, 2008. – С. 41–43.

14. Козак О. С. Цілі інституту звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / О. С. Козак // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2008. – Вип. 10. – С. 263–269.

15. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. Проф.. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид. перероб. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 496 с.

16. Кримінальний кодекс України: наук.-практ. коментар/Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. — 5-е вид., перероб. та доповн. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008. — 800 с.

17. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар/ Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гаврик та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я, Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 1152 с.

18. Кузнецов В. В. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій / В. В. Кузнєцов, А. В. Савченко, О. Ф. Штанько. - К. : Вид-во «ПАЛИВОДА А. В.», 2006. – 182 с.

19. Кузнецов В. В., Савченко А. В.Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів : Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. - Вид. 2-ге доп. та перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

20. Куц В. Звільнення від кримінальної відповідальності: деякі аспекти правової природи та порядку застосування [Текст] / В. Куц // Вісн. Акад. прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 25–30.

21. Лемешко О. М. Проблеми забезпечення якості та підвищення ефективності застосування законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / О. М. Лемешко // Правові засади підвищення боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 трав. 2008. – Х., 2008. – С. 40–42.

22. Мирошниченко Н. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Н. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми держави та права. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 769–773.

23. Назимко Є. С. Суспільно небезпечне діяння та інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання співвідношення [Текст] / Є. С. Назимко // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – № 2. – С. 118.

24. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К., 2007. — 1184 с.

25. Ніколаєнко Т. Б. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст [Текст] / Т. Б. Ніколаєнко // Унів. наук. зап. Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2007. – № 4(24). – С. 374.

26. Сокира Л. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності. – К., 2001. – 196 с.

27. Тихий В. Підстави кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України, 2002. -№ 3.- С. 52-56.

28. Якубович М. И. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. – М., 1979. – 196 с.

29. Яценко С. О. Підстави та порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання [Текст] / С. О. Яценко // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18–19 листоп. 2011 р.). – Хмельницький, 2011. – Ч. 4. – С. 174–176.

30. Яценко С. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності? [Текст] / С. Яценко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 158– 166.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.64 (0.005 с.)