Яке з наведених положень належить до макроекономіки? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з наведених положень належить до макроекономіки?Яке з наведених положень належить до макроекономіки?

а) витрати виробництва на швейній фабриці знизились на 10 %;

б) рівень безробіття в країні дорівнює 2 %;

в) доходи пана Петренка зросли на 20 гр. од.;

г) підприємство «Сіверянка» зменшило за рік випуск продукції на 5 %.

Яке з наведених питань може вирішуватись тільки на макрорівні?

а) які товари та послуги виробляти; б) хто буде виробляти товари та послуги;

в) як поліпшити технологію виробництва; г) як вплинути на інфляційне зростання цін.

5.Об’єктами дослідження макроекономіки є:

а) ціни на автомобілі; б) регулювання грошового обігу;

в) вплив неврожаю зернових на витрати сімей на продукти харчування;

г) вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

Що є предметом макроекономіки?

а) економічні закони; б) виробничі відносини;

в) структура економіки; г) механізм функціонування економічної системи.

7.Якщо ціни зростають, а обсяг випущеної продукції не змінюється, то ВНП, вимірюваний в поточних цінах:

а) збільшується; б) залишається незмінним; в) зменшується.

Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу?

а) прибуток корпорації; б) державні трансферні платежі;


в) відсотки, які сплачують за отриманий кредит; г) рентний доход; д) заробітна плата.

9.Заробітна плата враховується при розрахунку:

а) ВВП за методом доходів; б) ВВП за методом витрат;

в) чистого експорту; г) чистих субсидій державним підприємствам;

д) всі відповіді невірні.

10.Номінальній ВВП вимірюється:

а) в експортних цінах; б) в ринкових поточних цінах;

в) в базових (незмінних) цінах; г) в цінах попереднього періоду;

д) у світових цінах.

11.Щоб визначити величину національного доходу, потрібно:

а) відняти з величини ВВП суму зносу основних фондів;

б) відняти з величини ВВП суму амортизаційних відрахувань за рік і суму чистих непрямих податків;

в) додати до ВВП суму прибутків, отриманих громадянами даної країни за кордоном.

12.Чистий національний продукт дорівнює валовому національному продукту, з якого відраховано:

а) амортизацію; б) заробітну плату і амортизацію;

в) податки; г) заробітну плату, амортизацію та податки.

Чому дорівнюють інвестиції, якщо ВВП складає 5000 гр. од., споживчі витрати – 3200 гр. од., державні витрати – 900 гр. од., чистий експорт – 80 гр. од.?

а) 5900; б) 980; в) 820; г) 720.

14.Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд. дол. до 600 млрд. дол., а дефлятор ВНП – із 125 до 150. За таких умов величина реального ВНП:

а) не зміниться; б) збільшиться;


в) зменшиться; г) не може бути розрахована на основі існуючих даних;

д) усі попередні відповіді невірні.

15.На величину якого з наступних елементів ВНП здійснюють найбільший вплив зміни в рівні ставки відсотка:

а) споживчі витрати; б) інвестиції;

в) державні витрати; г) експорт;

д) імпорт.

 

 

1.Індивід, який втратив роботу через спад в економіці, потрапляє до категорії безробітних, що відповідає:

а) фрикційному безробіттю; б) циклічному безробіттю;

в) структурному безробіттю; г) технологічному безробіттю.

2.Якщо індивід сподівається скоро одержати роботу, то він належить до:

а) зайнятих; б) безробітних;

в) непрацюючих і не шукаючих роботу; г) всі відповіді невірні.

3.Стагфляція характеризується:

а) зростанням ціни споживчого кошика;

б) зростанням цін, скороченням виробництва і високим рівнем безробіття;

в) дефіцитом товарів і послуг;

г) збільшенням грошової маси.

Яке поняття з перерахованих нижче не відносять до фаз ділового циклу?

а) інфляція; б) рецесія; в) спад; г) підйом; д) пожвавлення.

5.Дефлятор ВНП дорівнює відношенню:

а) реального ВНП до номінального ВНП; б) номінального ВНП до реального ВНП;

в) номінального ВНП до номінального ВВП.

6.Менш за все постраждають від непередбачуваної інфляції:

а) ті, хто отримує фіксований номінальний доход;

б) ті, у кого номінальний доход росте, але повільніше, ніж зростає рівень цін;

в) ті, хто має грошові заощадження;

г) ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими;

7.Індекс споживчих цін може бути використаний для того, щоб оцінити:

а) різницю між структурою виробництва у звітному і попередньому році;

б) різницю в ринковій вартості «товарного кошика» двох різних часових періодів;

в) різницю в рівні цін двох різних країн;

г) різницю між рівнем оптових і роздрібних цін.

До якої категорії слід віднести людину, якщо вона в цей час хворіє і не працює через хворобу?

а) зайняті; б) безробітні; в) особи поза робочою силою.

9.Точка «порогового рівня» функції індивідуального споживання – це точка, в котрій:

а) заощадження дорівнюють доходу; б) доход дорівнює споживанню;

10. Номінальній ВВП вимірюється:

а) в експортних цінах; б) в ринкових поточних цінах;

в) в базових (незмінних) цінах; г) в цінах попереднього періоду; д) у світових цінах.

11.Якщо функція споживання має вигляд С = 50 + 0,6у, то автономне споживання дорівнює:

а) 50; б) -50; в) 0,6; г) 0.

12.Сума граничних схильностей до споживання та заощадження доходу (Су та Sy) дорівнює 1:

а) при лінійній функції споживання;

б) якщо графік С(у) буде проходити через початок координат;

в) тільки при рівновазі на ринку благ;

г) завжди.

13.Якщо використовуваний доход збільшився від 300 до 500 гр. од., а споживчі витрати – з 250 до 350 гр. од., то гранична схильність до споживання дорівнює:

а) 0,6; б) 0,5; в) 0,7; г) 0,3.

14.Дж. Кейнс стверджує, що обсяг споживчих витрат у країні залежить насамперед:

а) від місця проживання споживача; б) від віку членів родини;

в) від темпу приросту пропозиції грошей; г) від рівня використовуваного доходу.

 

 

Яке з перерахованих відношень виражає пряму залежність?

а) відношення між споживчими витратами і використовуваним доходом;

б) відношення між заощадженнями і використовуваним доходом;

в) відношення між заощадженнями і рівнем процентної ставки;

г) відношення між споживчими витратами і чисельністю населення;

д) усі попередні відповіді вірні.

 

1.Визначте фактори, які впливають на величину автономних інвестицій:

а) величина виробничих потужностей;

б) стійке збільшення попиту на ринку благ;

в) галузева структура народного господарства;

г) темпи технічного прогресу.

2.Відрахування на відновлення зношеного капіталу – це:

а) чисті інвестиції; б) чисті закордонні інвестиції;

в) амортизація; г) фонди, які не можуть бути використані для закупівлі споживчих товарів;

д) засоби, які призначені для задоволення особистих потреб непрямим способом.

Яка існує залежність між інвестиціями та ставкою відсотку?

а) пряма; б) зворотна; в) не існує залежності.

Які виплати не відносяться до трансфертних?

а) субсидія; б) пенсії;

в) державна стипендія; г) купівля товарів державою для власного споживання.

5.Трансферні платежі – це:

а) сплати домашнім господарствам, необумовлені пред’явленням з їх боку товарів і послуг;

б) виплати державою дотацій підприємствам;

в) компонент доходу, який не включається в національний доход;

г) все перераховане в пунктах а), б), в);

д) всі відповіді невірні.

Якщо курс національної валюти зросте, то як це вплине на інтереси імпортерів?

а) позитивно; б) негативно.

7.Зростання експорту даної країни, за інших однакових умов:

а) збільшить сукупний попит, але зменшить національний доход;

б) зменшить сукупний попит і збільшить національний доход;

в) збільшить чистий експорт, збільшить сукупний попит і національний доход;

8. Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,9, то якого значення досягне мультиплікатор автономних інвестицій:

а) 2; б) 0,5; в) 10; г)5.

Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі?

а) обсяг експорту;

б) обсяг імпорту;

в) суму експорту та імпорту.

15.Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торгові бар’єри необхідні для:

а) захисту молодих галузей від закордонної конкуренції;

б) збільшення внутрішньої зайнятості;

в) перешкоди демпінгу;

г) забезпеченню оборони країни;

д) всі відповіді вірні.

 

 

1.Курс долара в Україні за місяць виріс на 10 %, тому ціни на імпортні товари в гривнах скоріше за все:

а) збільшаться;

б) зменшаться;

в) не зміняться;

г) рух цін на імпортні товари не пов’язаний з курсом долара.

2.З наведених далі податків виділіть прямі:

а) акцизи;

б) податок на доходи фізичних осіб;

в) мито;

г) податок на додану вартість.

Яка існує залежність між інвестиціями та ставкою відсотку?

а) пряма;

б) зворотна;

в) не існує залежності.

Яке з наведених положень належить до макроекономіки?

а) витрати виробництва на швейній фабриці знизились на 10 %;

б) рівень безробіття в країні дорівнює 2 %;

в) доходи пана Петренка зросли на 20 гр. од.;

г) підприємство «Сіверянка» зменшило за рік випуск продукції на 5 %.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 555; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.014 с.)