Тема 2. Створення та організація діяльності комерційного банку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Створення та організація діяльності комерційного банкуМета роботи:   – закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань щодо створення та організації діяльності комерційного банку.  

 

План вивчення теми

 

1. Організаційна структура банків.

2. Органи управління банка.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При підготовці до першого питання, студентам доцільно ознайомитися з постановою Правління НБУ №254 від 18.06.03 р про організацію операційної роботи, згідно якої. Виділяються наступні основні структурні підрозділи банку: фронт - офіс, бек - офіс і мідл - офіс.

Сутність структур ілюструється їх функціями.

 

 

Основні функції фронт - офісу:

Ø ідентифікація клієнтів і укладання угод;

Ø консультаційні послуги по проведенню операцій;

Ø формування первинних документів;

Ø підготовка розпоряджень на здійснення операцій.

 

Основні функції Мідл - офісу:

Ø визначення, моніторинг і керування ризиками, що виникають у процесі банківської діяльності;

Ø організація внутрішньобанківської системи контролю;

Ø розробка нових банківських продуктів і удосконалення існуючих банківських технологій;

Ø організація забезпечення виконання законодавчих вимог з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

Ø здійснення внутрішнього фінансового моніторингу;

Основні функції бек - офісу:

Ø супровід і облік операцій, їхня реєстрація, контроль проведення операцій;

Ø взаємодія з підрозділами фронт офісу, банками, іншими контрагентами, у тому числі з органами, що перевіряють - НБУ, СБУ, податкова служба

Контролюючи укладені договори, бек – офіс здійснює:

Ø перевірку наявності всіх документів по відповідній операції, своєчасність їхнього надання у відповідний підрозділ банку;

Ø перевірку операції на відповідність законодавству України і прийнятим банком операційним процедурам, установленим лімітам (які-небудь відхилення від установлених процедур, лімітів повинні бути додатково погоджені з керівництвом банку, колегіальними органами);

Структуру апарату управління банку можна навести у вигляді схеми (структуру надано згідно з законом України «Про банки та банківську діяльність»):

 

Рис. 1.5.Структура апарату управління банку

 

Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть види комерційних банків.

2. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру комерційних банків.

3. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська система України?

4. Обґрунтуйте операції комерційних банків.

5. Як визначити фактичне значення показників діяльності банку, щодо яких НБУ встановлює нормативи?

6. Що таке ліквідність балансів комерційних банків?

7. Яку інформацію містить актив та пасив балансу банків?

8. Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку?

9. Яким чином банк може підвищити значення показника “дохідна база активів”?

10. Визначте, які видатки називають процентними?

11. Які фонди банку утворюються з прибутку?

12. Який мінімальний розмір відрахування до резервного фонду комерційного банку, якщо він створений у формі акціонерного товариства?

13. Які заходи може застосувати банк для збільшення прибутковості активів?

 

Бібліографічний список

[2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18].

 

 

Тема 3.Регулювання діяльності банків.

Мета:поглибити, узагальнити та систематизувати знання екстернів про регулювання діяльності банків.

План вивчення теми

1. Функції НБУ у сфері банківського регулювання.

2. Економічні нормативи, їх перелік та порядок розрахунку.

3. Система СAMELS.

4. Роль НБУ в організації системи гарантування

банківських депозитів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Ключові терміни і поняття:

Банківська система(БС), довіра БС, стабільність БС, гарантії БС, надійність БС, створення банку, банківська ліцензія, банківська конкуренція, грошові заощадження, вкладники банків, регулювання діяльності банків, показники та нормативи діяльності, узагальнені показники діяльності, система гарантування вкладів, фонд гарантування вкладів.

Регулювання діяльності банків – це важлива функція держави, яку вона виконує з метою забезпечення стабільності ба­нківської системи.

Під регулюванням діяльності банків розуміють насамперед ство­рення відповідної правової бази. По-перше, це розроблення та ухва­лення законів, що регламентують діяльність банків (наприклад, за­кон про центральний банк країни, закон про банки і банківську систему). По-друге, це ухвалення відповідними установами, упов­новаженими державою, положень, що регламентують функціону­вання банків, у вигляді нормативних актів, інструкцій, директив. Вони базуються на чинному законодавстві і конкретизують, роз'яс­нюють основні положення законів. Законодавчі і нормативні поло­ження визначають такі межі поведінки банків, які сприяють надій­ному й ефективному функціонуванню банківської системи.

Важливою і специфічною складовою процесу регулювання ді­яльності банків є нагляд за банками, під яким розуміють насам­перед моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме:

· створення нових банків та їхніх установ;

· діяльності банків;

· реорганізації та ліквідації банків.

Важливим призначенням банків є збереження грошових за­ощаджень суспільства та суб’єктів економічної діяльності. Банки — це довірчі установи, тобто в ос­нові їхньої діяльності лежить довіра до них з боку суспільства. Для того щоб домашні господарства та суб'єкти підприємницької діяльності розміщували в банках свої заощадження, вони повинні мати певні гарантії, що ці заощаджен­ня можна буде отримати в наперед домовлені строки і з обіцяною платою за них. У цих умовах суспільство розглядає виконання державою функції банківського регулювання як свого роду гара­нтію розумної та обачливої політики банків. Крім того, з метою підвищення довіри до банківської системи у більшості ринкових економік функціонують спеціальні колективні фонди (корпора­ції) страхування (гарантування) депозитів. Вони гарантують вкладникам у разі банкрутства банку повернення їхніх заоща­джень у певних межах.

Основні завдання регулювання діяльності банкі (Рис.1.6,1.7):

· підтримання стабільності та надійності банківської системи з метою сприяння економічному піднесенню;

· захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від неефективного управління банками і від шахрайства. Інтереси вкладників потребують захисту, тому що в усіх країнах рівень інформованості вкладників про фінансовий стан банків вельми недостатній і вони не мають можливості самостійно оці­нити, який ризик беруть на себе, розміщуючи свої кошти в тому чи іншому банку;

· створення конкурентного середовища у банківському сек­торі, адже саме це середовище є найсприятливішим для клієнтів банків. Завдяки банківській конкуренції зменшується ціна банківського кредиту, підвищуються ціни за депози­тами, розширюється спектр банківських послуг, запроваджують­ся новітні банківські технології тощо;

· забезпечення відкритості (прозорості) політики і діяльності банківського сектору в цілому і кожного банку окремо. Підви­щення відкритості базується на удосконаленні системи обліку і звітності в банках і наближенні їх до вимог, що випливають із досвіду міжнародної банківської практики;

· підтримування необхідного рівня стандартизації і професіо­налізму в банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг.

·

 

 

Рис. 2.6. Завдання регулювання діяльності банків

 

 

Рис. 2.7. Економічні нормативи діяльності банків

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні завдання банківського регулювання.

2. Які Ви знаєте форми регулювання банківської діяльності в Україні?

3. Назвіть етапи створення банку.

4. Наведіть перелік документів, що необхідні для реєстрації банку.

5. В яких випадках НБУ може відмовити в узгодженні статуту комерційного банку?

6. Дайте визначення відокремлених структурних підрозділів банку.

7. Наведіть перелік банківських операцій та послуг, що здійснюються на підставі банківської ліцензії.

8. Які умови повинен виконати банк для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій?

9. Назвіть перелік умов, необхідних для отримання банком письмового дозволу на здійснення окремих банківських операцій.

10. Які економічні нормативи банків, які встановлені законодавством та нормативними актами НБУ, Вам відомі?

11. Що є органічною структурою капіталу банку, що є «живий», «продуктивний» капітал.

12. Що таке основний, додатковий і регулятивний капітал банку?

13. Наведіть класифікацію активів банків за ступенем ризику.

14. Що таке ліквідність активів, показники та нормативи ліквідності?

15. Наведіть структуру зобов'язань банку.

16. Дати визначення левериджу.

17. Що таке валютна позиція банку і які види валютної позиції банку Ви знаєте?

18. Які види резервів зобов'язані створювати банки?

19. Наведіть класифікацію кредитних операцій банків.

 

Проблемні питання для обговорення

1.Банк зареєстрований державним реєстратором при величині УК

5 млн EUR. НБУ зарахував на коррахунок банку суму УК.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)