По вивченню лексичного матеріалу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По вивченню лексичного матеріалуосвітньо-кваліфікаційний рівеньмолодший спеціаліст

галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Київ 2012


 

 

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ТЕК КНТЕУ заборонено

 

Укладач Т.М.Свідро, викладач ІІ категорії

 

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії мовних дисциплін 14 лютого 2012 р., протокол № 7

 

Рецензент О.В.Мельник, спеціаліст вищої категорії

 

Навчально-методичне видання

ІНОЗЕМНА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

англійська

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

По вивченню лексичного матеріалу

 

освітньо-кваліфікаційний рівеньмолодший спеціаліст

галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

 

 

Укладач СВІДРО Тетяна Миколаївна

 


Зміст

 

1. Вступ 5

2. Англійська мова 19

3. Велика Британія 20

4. Канада 21

5. Сполучені Штати Америки 22

6. Австралія 23

7. Нова Зеландія 24

8. Моя майбутня спеціальність 25

9. Інтерв’ю 26

10. Телефонна розмова 28

11. Телефонний етикет 29

12. Використання комп’ютерів 31

13. Що таке бухгалтерський облік? 32

14. Сфера бухгалтерського обліку 32

15. Види бухгалтерського обліку 34

16. Управлінський та бухгалтерський облік 35

17. Методи бухгалтерського обліку 36

18. Фінансові інститути 37

19. Чим займаються бухгалтери 38

20. Бухгалтери та бухгалтерська звітність 39

21. Бухгалтери та контролери 41

22. Аудитори та їх звітність 43

23. Податки та оподаткування 43

24. Комп’ютери 44

25. Фінансова звітність 46

26. Що таке фінанси 47

27. Бюджет 47

28. Організація фінансової діяльності 49

29. Фінансові показники 49

30. Діловий лист 50

31. Транспортні документи 52

32. Банківська кореспонденція 53

33. Центральний банк Англії 56

34. Комерційні банки 58

35. Федеральна резервна система США 61

36. Банки України 63

37. Національний банк України 63

38. Типи банків 64

39. Банківські послуги 65

40. Відкриття рахунків 66

41. Функції та характеристики грошей 68

42. Гривня – офіційна валюта України 72

43. Фінансові ринки 73

44. Фінансові інструменти 74

45. Кар’єра в фінансах 74

46. Страхові компанії 76

47. Міжнародні фінанси 77

48. Міжнародна торгівля 77

49. Міжнародний розвиток 78

50. Словник 79

51. Список рекомендованих джерел 83


ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені для студентів факультету економіки та підприємництва ТЕК КНТЕУ спеціальності «Фінанси і кредит» та мають за мету допомогти студенту у його самостійній роботі над розвитком практичних навиків правильного читання та перекладу літератури на англійській мові і сформувати вміння розуміти загальний зміст тексту з метою вибирання потрібної йому інформації.

Оригінальні тексти, наведені у методичних рекомендаціях, містять цікавий професійно-орієнтований матеріал та багато корисної інформації для майбутніх фахівців-фінансистів, а також для всіх тих, хто цікавиться даною сферою знань.

 

Методичні рекомендації містять такі розділи:

1. Методичні рекомендації по вивченню лексичного матеріалу.

2. Тексти, завдання до текстів.

3. Лексичний матеріал.

 

У методичних рекомендаціях подано матеріал з фонетики, лексики, який необхідно вивчити для оволодіння навичками читання, перекладу та розуміння літератури на іноземній мові.

До кожного тексту підібрані лексичні вправи, більшість з яких слід виконувати письмово, що полегшить процес перевірки та контролю викладачеві, а також сприятиме формуванню та закріпленню у студентів лексичних навичок володіння спеціальною фаховою термінологією.

Лексичний матеріал містить розмовні теми, які винесені до екзамену згідно програми.

 

 

Методичні рекомендації по вивченню лексичного матеріалу

 

1. МЕТА КУРСУ:

Ø формування вмінь самостійно читати та перекладати зі словником фахову літературу на англійській мові;

Ø розвиток практичних навичок оволодіння англійською мовою;

Ø формування і розвиток визначених професійних знань і властивостей, необхідних майбутньому фахівцю;

Ø отримання корисної для фахівця інформації з оригінальної англійської літератури з фаху.

 

Усна мова, письмо, переклад (письмовий або усний), тестування застосовуються протягом усього курсу як засіб навчання, а також для контролю розуміння прочитаного.

 

СТРУКТУРА КУРСУ

Курс англійської мови викладається протягом двох семестрів відповідно до навчального плану.

 

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Контроль засвоєння знань студентами здійснюється через написання самостійних та контрольних робіт, аудиторних контрольних робіт; відвідування практичних заняттях, при перевірці текстів для позааудиторного читання, а також на заліках та екзаменах.

 

ЗАЛІК

До заліку допускаються студенти, які виконали завдання, прочитали та переклали тексти в обсязі, передбаченому програмою, тобто тексти підручника, чи навчальних посібників з англійської мови, та виявили готовність до бесіди з фаху відповідно до переліку розмовних тем на кожен семестр.

 

 

Щоб одержати залік студент повинен вміти:

ü прочитати та перекласти (письмово) зі словником незнайомий текст з англійської мови (за фахом). Норма перекладу - 800-1000 друкованих знаків за годину;

ü прочитати без словника текст, який містить 5-8 незнайомих слів на 500-1000 друкованих знаків, та перекласти його рідною мовою;

ü бесіда з фаху.

 

ЕКЗАМЕН

До екзамену допускаються студенти, які склали всі заліки, виконали письмові семестрові та аудиторні роботи, склали позааудиторне читання та виявили знання лексичних тем.

Екзамен містить:

ü читання та переклад (письмово) зі словником незнайомого тексту з фаху. Норма перекладу 1000 друкованих знаків за годину;

ü виконання граматичного завдання з фаху англійською або рідною мовою.

ü розповідь лексичної теми;

ü відповіді на запитання.

 

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Фонетика

Особливості вимови англійських приголосних та голосних, правила читання, різниця між вимовою та написанням, наголос у словах та реченнях, інтонація англійського речення.

Граматичний мінімум. Протягом навчання студент повинен засвоїти основні граматичні форми та структури англійської мови.

Морфологія

1.Іменник. Множина іменників. Відмінювання іменників.

2.Артикль. Основні випадки вживання артиклів.

3.Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Переклад речень.

4.Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

5.Займенник. Особові, присвійні, вказівні, неозначені, заперечні, питальні, сполучені, зворотні займенники.

6.Дієслово. Особові форми дієслова. Способи дієслова: дійсний, наказовий,умовний. Самостійні (смислові, допоміжні) дієслова. Утворення та вживання дієслівних часів Indefinite, Perfect, Continuous, Perfect Continuous, Passive. Наказовий спосіб. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

8. Прийменник. Найбільш уживані прийменники

9. Сполучник. Найбільш уживані сполучники.

Синтаксис

Просте поширене речення. Члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному та заперечному реченнях. Безособове речення. Інфінітив. Складносурядні та складнопідрядні речення.

Методичні рекомендації до самостійної роботи над навчальним матеріалом

Щоб досягнути успіху у вивченні англійської мови необхідно розпочати роботу над мовою з перших днів занять та займатися мовою щоденно. Особливістю вивчення іноземної мови є те, що більша частина мовного матеріалу має вивчатися самостійно. Послідовна робота над матеріалом - запорука успіху. Звертайтеся до граматичного довідника, якщо вам незрозумілий той чи інший матеріал. Навчальний матеріал треба засвоювати не механічно, а свідомо, практично оволодіваючи кожним правилом граматики, вимови, читання.

 

Правила читання

Перш за все необхідно навчитися правильно вимовляти та читати слова і речення. Опануйте правила вимовляння букв та буквосполучень а також правила наголосу в словах та реченнях. Вивчіть правила читання неголосних. Радимо постійно слухати радіо, записи, телепрограми англійською мовою, що допоможе вам краще оволодіти навичками правильної вимови.

Для того, щоб розуміти тексти мовою, треба оволодіти новим запасом слів та виразів. Для цього рекомендується регулярно читати англійською мовою навчальні тексти, газети та літературу з фаху. Добре завчіть алфавіт: це полегшить пошук слів у словнику. Тренуйте свою пам'ять на засвоєння нових слів. Нові слова та вирази записуйте у зошит чи на окремих картках. Доцільно на такі картки заносити по 5-10 слів чи виразів. Звертайтеся до цих карток якомога частіше, доки не запам'ятаєте їх зміст.

 

Як працювати над текстом.

Робота над текстом має здійснюватися у такій послідовності:

ü працюючи над текстом, виписуйте та запам'ятовуйте в першу чергу основні слова.

ü перед тим, як виписувати слово та шукати його значення у словнику, потрібно встановити, якою частиною мови воно є.

ü виписуючи слова відкидайте закінчення та знаходьте початкову форму слова, тобто для іменників - форму загального відмінка однини; для прикметників та прислівників - форму звичайного ступеня; для дієслів - неозначену форму (інфінітив).

ü уважно прочитайте текст, намагаючись зрозуміти його загальний зміст;

ü випишіть нові слова у словниковий зошит, вивчіть їх. Читання кожного слова перевірте за транскрипцією, яка дається в словнику. Якщо слово читається не за правилами, запишіть його транскрипцію. Поряд запишіть рідною мовою значення іноземного слова, яке найбільше підходить до даного контексту;

ü прочитайте текст ще раз, намагаючись зловити не тільки його загальний зміст, а й деталі;

ü опрацюйте кожне слово тексту, щоб зрозуміти його зміст. У важких випадках проаналізуйте речення: зверніть увагу на порядок слів в реченні, формальні ознаки слів тощо. Найважчі речення або їх частини перекладають на рідну мову.

Важливим елементом самостійної робота над текстом є вміння стисло розповісти суть тексту. Щоб оволодіти цим умінням, ви повинні навчатися швидко переглядати текст, відшукуючи потрібну інформацію. Для успішного виконання завдань з реферування потрібно:

ü насамперед чітко усвідомити, яку конкретно інформацію необхідно відшукати;

ü швидко прочитати ту частину тексту, яка пов'язана з потрібною інформацією.

Не відхиляйтеся від виконання поставленого завдання. У разі потреби знайдена інформація виписується рідною або іноземною мовою.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Найменування розділів, тем Всього годин Кількість навчальних годин Кон-суль-тації Фор-ми конт-ролю
Всього ауди­тор­них В тому числі самос-тійна робота
лекції прак-тичні
І СЕМЕСТР
Розділ 1. Іноземна мова - мова ділового спілкування    
Тема 1.1 Іноземна мова - мова ділового спілкування. Дієслово to be. Стверджуваль­на, заперечна, пи­тальна форми. Пов­торення системи транскрипційних знаків.   h   ПО ІЗ ІО
Тема 1.2 Країна, мова якої вивчається - Великобританія. Загальні відомості. Порядок слів в англійському реченні. Головні та другорядні члени речення.       Т УО ІЗ
Тема 1.3 Канада. Загальні відомості. Іменник. Утворення множини іменників. Виключення.     ПР ПО
Тема 1.4 США. Інші англомовні країни. Артикль. Означений і неозначений артикль.     ІЗ Т
Тема 1.5 Моя майбутня спеціаль­ність. Вживання означеного артикля з власними назвами. Артиклі у сталих словосполученнях.   ІЗ Т
                     

 

Тема 1.6 Влаштування на роботу. Прикметник. Загальні відомості. Ступені порівняння прикметників.     УО
Тема 1.7 Сфера діяльності. Вимоги до спеціаліста. Прис­лівник. Класифікація та творення прис­лівників.     Т ІЗ
Тема 1.8 Телефонна розмова. Зай­мен­ник. Класифікація займенників.     ІЗ ТО
Тема 1.9 Комп`ютер в житті ділової людини. Неозначені та заперечні займенники.     ПО Т
Тема 1.10Що таке бухгалтерський облік? Питальні та сполучні займенники.     ПО УО
Тема 1.11Бухгалтерський облік як функція керівної діяльності. Прий­менники, що вира­жають просторові відношення.     Т УО
Розділ 2. Ведення бухгалтерського обліку.      
Тема 2.1 Види бухгалтерського обліку. Сталі словосполучення з прийменниками.   ІЗ ПР  
Тема 2.2 Порядок ведення бухгал­терського обліку. Числівник. Кількісні та порядкові числівники.     ПО Т  
Тема 2.3 Порядок ведення бухгалтерського обліку. Дієслово. Поняття про видо-часові форми дієслова.     УО ІЗ  
Тема 2.4 Управлінський облік. Неозначені часи. Теперішній неозначений час, стверджувальна, заперечна, питальна форми.     ПР ПО  
Тема 2.5 Фінансовий облік особливості термінології. Види запитань. Загальне, спеціальне, розділове, альтернативне запитання та запитання до підмета.       ПР ІЗ  
Тема 2.6 Методи бухгалтерського обліку (документація, рахунки, запис, оцінки). Минулий неозначений час. Стверджувальна, заперечна та запитальна форми. Правильні та неправильні слова.     ПО Т  
Тема 2.7 Методи бухгалтерського обліку (калькуляція, баланс, звітність), Повторення та закріплення граматики.     УО ПО  
Тема 2.8 Структурний підрозділ установи, що здійснює бухгалтерський облік. Майбутній неозначений час. Стверджувальна, питальна, заперечна форми.     УО ІЗ ПР  
Тема 2.9 Обов'язки бухгалтера. Тривалі часи. Теперішній тривалий час, стверджувальна, заперечна, запитальна форми.     ПО ІЗ УО  
Тема 2.10 Обов`язки головного бухгалтера. Теперішній неозначений та тривалий часи. Порівняльна характеристика.     Т ПО  
Тема 2.11 Обов`язки ревізора. Минулий тривалий час. Стверджувальна, заперечна питальна форми.     ПР ПО  
Тема 2.12 Аудит і аудиторські звіти. Майбутній тривалий час, стверджувальна, заперечна. Запитальна форма.     УО ІЗ  
Тема 2.13 Типи аудиту. Повторення та закріплення граматики.     Т ПО  

 

Тема 2.14 Податки та оподаткування. Перфектні часи. Теперішній перфектний час. Стверджувальна, запитальна, заперечна форми. Узгодження часів.     ІЗ ПР Т
Тема 2.15 Податки у Великобританії. Теперішній перфектний та минулий неозначений часи. Особливості вживання в мові. Повторення та закріплення граматики.     ТО Т ІЗ
Тема 2.16Застосування комп`ютера в роботі бухгалтера. Минулий перфектний час.     УО ІЗ
Розділ 3. Фінансова звітність.      
Тема 3.1 Основні елементи фінансової звітності (балансовий звіт, активи, пасиви). Майбутній перфектний час. Стверджувальна, заперечна, питальна форми.       Т ПО УО
Тема 3.2Основні елементи фінансової звітності (надходження, прибутки та збитки). Перфектні та неозначені часи. Порівняльна характеристика.       ПР Т
Тема 3.3 Користувачі фінансової звітності. Майбутній час в підрядних реченнях часу та умови.       ПР Т
Всього за І семестр:    
ІІ СЕМЕСТР
Розділ 1. Фінанси.      
Тема 1.1 Фінанси та фінансові системи. Майбутній час з точки зору минулого. Модальні дієслова. Умовний спосіб.     ТО Т ІЗ
Тема 1.2 Управління державним бюджетом. Повторення та закріплення граматики.     ПО УО
Тема 1.3 Організація фінансової діяльності. Перфектно-тривалі часи.     ІЗ Т
Тема 1.4 Фінансові показники. Модальні дієслова.     ПО
Розділ 2. Документація.    
Тема 2.1 Ділове листування. Структура та схема написання ділового листа. Його основні складові частини. Модальні дієслова у минулому та майбутньому.   ІЗ ПО
Тема 2.2 Ділове листування. Лексика, що використовується при написанні ділового листа. Еквіваленти модальних дієслів.     Т ПО
Тема 2.3 Ділові листи. Лист запит. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Закріплення.     Т
Тема 2.4 Ділові листи. Лист-замовлення Узгодження часів.     Т,ПО
Тема 2.5 Торгова та фінансова документація. Узгодження часів. Закріплення і розширення знань.     ПР ІЗ
Тема 2.6 Рекомендаційні листи банків. Пряма і непряма мова.   Т ПО
Тема 2.7 Банківська кореспонденція. Повторення та закріплення граматичного матеріалу.     Т ПО
Тема 2.8 Система центрального банку. Пасивний стан дієслова. Теперішній час. The Passive Voice.     УО ІЗ
Тема 2.9 Комерційні банки. Пасивний стан дієслова. Минулий час. The Passive Voice.     УО ІЗ
Тема 2.10 Англійські банки. Гроші та чеки Англії. Вживання пасивного часу.   ПО ПР
Тема 2.11 Банки Америки. Гроші США. Активний та пасивний стан. Порівняння.     ІЗ

 

Тема 2.12 Банки України. Закріплення матеріалу.     ПР ПО
Тема 2.13 Банківські послуги. Дієприкметник. (The Participle).     УО ПО
Тема 2.14 Відкриття рахунку. Функції Present/Past Participle у реченні.     ІЗ
Тема 2.15 Гроші та валюта. Герундій.     ІЗ
Тема 2.16 Гривня національна валюта України. Функції герундія в реченні.     Т
Розділ 3. Міжнародний ринок.    
Тема 3.1 Фінансові ринки. Інфінітив.   УО
Тема 3.2 Фінансові інструменти. Вживання інфінітива без частки to.     ПР Т
Тема 3.3 Кар’єра в фінансах. Інфінітив та герундій.     ПО ІЗ
Тема 3.4 Страхові компанії. Інфінітивні конструкцій.     Т ІЗ
Тема 3.5 Міжнародні фінанси. Способи дієслова.     ПР Т
Тема 3.6Міжнародна торгівля. Умовний спосіб дієслова.     ПО

 

Тема 3.7Міжнародний розвиток. Повторення граматики.     ПР Т
Всього за ІІ семестр:    
Всього:    
Форма підсумкового контролю – екзамен  
Загальний обсяг за ЕСТS– 6 залікових кредитів  
                   

Умовні позначення:

ПО –письмове опитування ,

УО –усне опитування,

Т –тестування ,

ІЗ –перевірка індивідуального завдання,

ПР –презентація індивідуального (колективного) завдання.


THE ENGLISH LANGUAGE

І.Study the vocabulary:

mother tongue рідна мова
United Nations Організація Об’єднаних Націй
to borrow позичати
Angles and Saxons Англи та Сакси
to crowd out витісняти
to exist існувати
traderторговець
directly
безпосередньо
derivative виробниче слово

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 203; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.007 с.)