Методи нарахування зносу основних засобів та їх вплив на показними фінансової звітності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи нарахування зносу основних засобів та їх вплив на показними фінансової звітностіУ зарубіжній практиці використовуються декілька методів нарахування зносу основних засобів. Щодо вимог МСБО 16 "Основні засоби", то він не містить вичерпного переліку методів, які слід використовувати для нарахування амортизації основних засобів, але обраний метод має забезпечити розподіл вартості активу на систематичній основі та відображати спосіб, у який економічна вигода від цього активу споживається підприємством. Для різних видів основних засобів дозволяється застосовувати різні методи нарахування амортизації. Крім цього, підприємство може використовувати для підготовки фінансової звітності одні методи нарахування амортизації, а для складання податкових декларацій – інші.

Амортизація нараховується по основних засобах, які мають обмежений термін корисного використання. Тому земля, термін корисного використання якої необмежений, не підлягає амортизації.

Найбільш поширеними є чотири методи нарахування зносу основних засобів:

рівномірного (прямолінійного) списання вартості;

– нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий);

суми чисел років (кумулятивний);

зменшення залишку.

Останні два методи відносяться до способів прискореного списання вартості.


Згідно з методом рівномірного списання амортизаційна вартість об'єкта основних засобів рівномірно списується (розподіляється) на протязі терміну його корисного використання. Величина нарахованого зносу, яка визнається поточними витратами, є однаковою кожного року. Сума щорічних амортизаційних відрахувань розраховується шляхом ділення амортизаційної вартості на кількість звітних періодів використання активу або шляхом її множення на річну норму амортизації.

Наприклад, початкова вартість обладнання для фасування макаронних виробів складає $32,000, його ліквідаційна вартість – $2,000, а термін корисного використання – 5 років. Виходячи з наведених даних щорічна амортизація складе 20 % (100 % : 5 років) від амортизаційної вартості, або $6,000. Це визначається наступним чином:

або ($32,000 – $2,000) х 20% / 100 = $6,000

Нарахування амортизації на протязі п'яти років можна відобразити так (табл. 3).

У зв'язку з тим, що сума амортизації є однаковою кожною року ($6,000), нагромаджений знос зростає з року в рік на однакову величину і, відповідно на ту ж суму зменшується облікова вартість обладнання.

Таблиця 3

Нарахування амортизації обладнання для фасування макаронних виробів методом рівномірного (прямолінійного) списання

Вартості


Роки Початкова вартість Річна сума амортизації Нагромаджений знос Залишкова вартість
Дата придбання 32,000 - - 32,000
32,000 6,000 6,000 26,000
32,000 6,000 12,000 20,000
32,000 6,000 18,000 14,000
32,000 6,000 24,000 8,000
32,000 6,000 30,000 2,000

Метод рівномірною (прямолінійного) списання вартості набув найбільшого поширення у світі через свою простоту розрахунку і рівномірність розподілу амортизаційної вартості між обліковими періодами. До недоліків цього методу відносять те, що він не враховує залежності суми нарахованого зносу і виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації (і відповідно потребу нагромадження більшої суми коштів для проведення ремонту в останні роки використання), також моральне старіння цих активів.

Метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий) застосовується, як правило, для нарахування амортизації активної частини основних засобів і у сферах діяльності, де знос цих активів у значній мірі залежить від інтенсивності їх використання (має місце нерівномірна експлуатація протягом періоду використання).

Виробничий метод ґрунтується на тому, що амортизація є лише результатом використання активу в кожному конкретному періоді, тому для її розрахунку потрібно мати як дані про оціночний обсяг діяльності за весь строк корисного використання, так і фактичні виробничі показники за кожен рік.

Виробничий метод передбачає визначення щорічної суми амортизації шляхом розрахунку коефіцієнта (ставки амортизації) розподілу амортизаційної вартості на одиницю оціночного обсягу діяльності за весь строк корисного використання (кількість одиниць продукції, кілометри пробігу, години роботи тощо):

Так, якщо обладнання для фасування макаронних виробів оціночно розраховане на виробництво 100 млн упаковок, то амортизаційні витрати на 1 млн упаковок будуть такі:

Шляхом множення даного коефіцієнта на фактичні обсяги діяльності кожного звітного періоду визначається сума амортизації для цього періоду:

Річна сума амортизації = ставка амортизації х фактичні обсяги діяльності.

Припустимо, що в процесі експлуатації обладнання розфасує: за перший рік – 20 млн упаковок; за другий рік – 30 млн упаковок; за третій рік – 20 млн упаковок; за четвертий рік – 20 млн упаковок; за п'ятий рік – 10 млн упаковок. Для першого року сума амортизації буде розрахована так:

$300 × 20 мли упаковок = $6,000.

Нарахування амортизації обладнання для фасування макаронних виробів на протязі п'яти років буде мати вигляд (табл. 4).

Таблиця 4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.007 с.)