Семінарське заняття № 9. Громадяни як суб’єкти цивільного права. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття № 9. Громадяни як суб’єкти цивільного права. 

1. Поняття правоздатності громадян.

2. Поняття цивільної дієздатності громадян.

3. Обмеження дієздатності. Опіка і піклування.

4. Безвісна відсутність громадянина і оголошення його померлим.

Питання для самоконтролю:

· Що прийнято розуміти під правоздатністю особи?

· Що слід розуміти під дієздатністю фізичної особи?

· Як визначається момент закінчення правоздатності?

· Що входить до змісту цивільної правоздатності?

· Чи можливо людину позбавити цивільної правоздатності чи її обмежити?

· За ким визнається цивільна правоздатність в Україні?

 

Література [1, 2, , 9, 10, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 29, 58, 63, 64, 65, 78, ].

Семінарське заняття №10. Підстави настання кримінальної відповідальності.

1. Поняття та зміст кримінальної відповідальності.

2. Види кримінальної відповідальності.

3. Момент виникнення і припинення кримінальної відповідальності.

4. Поняття і значення складу злочину Елементи ( сторони) і ознаки складу злочину.

5. Співвідношення між поняттями «злочин» і « склад злочину».

Питання для самоконтролю:

· Що означає суспільна небезпечність злочину?

· Що означає протиправність дій чи бездіяльності особи?

· Що означає винність особи?

· Що припускає караність для винної особи?

· З яких елементів складється склад злочину?

· Що означае термін « об’єкт злочину”?

· Що озапчає термін « суб’єкт злочину”?

· Що означає термін «суб’єктивна сторона злочину”?

· Що означає термін «об’єктивна сторона злочину”?

· Які ви знаєте засоби державного примусу, що застосовується судом до осіб, винних у скоєнні злочину?

Література [1, 2, 2, 3, 9, 10, 24, 28, 31-37, 40, 43-50, 90, 96].

Рекомендована література

Нормативні акти:

 

Конституція України від 28.06.96р. // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 30-Ст.141.

Загальна декларація прав людини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948р. // Збірник “Права человека”, видавництво Московського університету, 1986р.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966р. // Збірник “Права человека”, видавництво Московського університету, 1986р.

4. Соціальна хартія ЕС 1989 (Хартія основних соціальних прав працівників)

Кодекс ЕС від 22.10.1991р.(Європейський кодекс соціального забезпечення)

6. Європейська (паризька) конвенція про соціальну та медичну допомогу від 11.12.53р.

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод ( Рим, 1950), ратифікована 17 липня 1997 р. (1952р.); № 117 “Про основні

цілі і норми соціальної політики” (1962); № 118 “Про рівноправність у соціальному забезпеченні“ (1962р.);

№ 157 “Про збереження прав в галузі соціального забезпечення“ (1982р.)// Міжнародне законодавство про охорону праці в 3-х т.-К.: Основа, 1997.-Т.3.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України. -2003.- № 40-44.-Ст.356.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. // Відомості Верховної Ради України. -2002.- № 21-22.-Ст.135.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р. // Відомості Верховної Ради України.-2004. - № 40-42.-Ст.492.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р.: Офіційне видання. // К.: Видавничий дім “ін Юре”, 2006.

Бюджетний кодекс України від .0.200 р.// Відомості Верховної Ради України.-200. - № -.-Ст..

13. Закон України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004р. // Відомості Верховної Ради України - 2004. - № 50.- Ст. 540.

16. Закон України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005р. // Урядовий кур’єр -2005.- № 163. – 31 серпня.

14. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000 р., в редакції від 22.05.08р. // Відомості Верховної Ради України. -2008.- № 4.Ст.409.

15. Закон України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 22.12.2011 р. р. // Відомості Верховної Ради України.

–2012.- № 34-35.-Ст.414.

16. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001р. // Відомості Верховної Ради України.-2001. - № 13.-Ст.65.

17. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 04.02.1994р. //Відомості Верховної Ради України.-1994. - № 23.-Ст.161.

18. Закон України "Про біженців" від 21.06.2001р. //Відомості Верховної Ради України.-2001. - № 47.-Ст.250.

19. Закон України "Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 14.01.1998р. //Відомості Верховної Ради України.–1998.- №23.-Ст.121.

20. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. // Офіційний вісник України. -2003.- № 33.-Ст.1770.

21. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -2003.- № 33.-Ст.1769.

22. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України.-1992 - № 3.-Ст.10.

23.Закон України "Про державні нагороди України" від 16.03.2000р. //Відомості Верховної Ради України.- 2000. - № 21.-Ст.162.

24. Закон України "Про статус народного депутата" від 17.11.1992р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993. - № 3.-Ст.17

25.Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. // Відомості Верховної Ради України.-1996.

Указ Президента України “Положення про Національну Раду соціального партнерства” від 23.05.1993р. // Голос України – 1993.-15 грудня.

27. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10.06.1997р.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р. // Відомості Верховної Ради України.-2004. - № 40-42.-Ст.492.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р.: Офіційне видання. // К.: Видавничий дім “ін Юре”, 2006.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. // Відомості Верховної Ради СРСР, 1983, Додаток до № 28.- ст. 573 (із змін. і доп.)

31. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: 1996. (із змін. доп.). 32. 32.Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ ( в редакції за станом на 19.11.2012 р.) // ВВРУ, 2001 р. №25-26.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р., № 4651-VI ( із змінами згідно Закону України від 05.07.2012 р.)

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України” від 02.11.2006р. № 1543 //Урядовий кур’єр.-2006.-№215.-15 листопада.

Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер” від 28.12.1992р. № 731 // Урядовий кур’єр.-1993.- № 7. – 18 лютого.

Накази Міністерства праці і соціальної політики України:

35. Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. № 58 "Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах організаціях”.

36. Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону “Про соціальний захист дітей війни” від 05.04.06р. № 107,

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. №9 “Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” //Юридичний вісник України. - 1996 - № 48.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95р. № 5 “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. 1965-1995.- К., 1995. Ч.1.

Підручники та навчальна література:

 

39.Основи держави і права. Навчальний посібник. / За ред. А.М. Колодія і А.О. Олійника. – К.: “Либідь”, 1997 р.

40.П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібн. – К.: “Атіка”, 2001 р.

41. А.В. Малько. Теория государства и права. – М.: «Юрист», 2000 р.

42. В.О.Котюк. Основи держави і права. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001р.

43. Основы права / Под ред. проф. З.Г. Крыловой. – М.: «Высшая школа», 2002 г.

44. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в питаннях і відповідях. Навч. посіб. з осн. положень Конституції України. – К.: Абрис: Л. Кальварія. 1996 р.

45. Основи конституційного права України / За ред. проф. В.В. Копейчикова. – К: «Юрінком Інтер». 2000 р.

46. Права громадян України / Уклад.: Подпалий А.А. К., 1997 р.

47. Трудове право України. Практикум. – К.: «Юрінком Інтер», 1999 р.

48. Д.О. Карпенко. Трудове право України. Курс лекцій. К.,1999 р.

49. Адміністративне право України. Підручник. – К.: «Юрінком Інтер», 2001 р.

 

50. Правознавство. Підручник // За ред. проф. В.В.Копейчикова. - К, Юрінком Інтер, 2003. (базовий підручник).

51. Музыченко П.П. Основы правоведения Украины. – Харьков: «Одиссей», 2006.

52. Основи права: Учебник // Под ред. З.Г. Крыловой. - М.: Высшая школа, 2002.

53. Повітряне право України : навчальний посібник / За заг. ред. д-ра ю.н. В. В. Костицького. – Дрогобич : Коло, 2011.

 

54. - Лесное право /краткое учебное пособие/. - Львів, 1991;

55. -Кримінальне право України: підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. –[ 3-тє вид., перероб. та доп.]. – К.: Атака, 2009. – 744 с.

56. - Лісове право України. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 1999.

57. - Податкове право (податкова система України) : навч. посіб. / В. В. Костицький, А. М. Новицький. - К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. - 400 с.

58. - Судочинство в господарських судах: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Лебеденко В. І., Коніжай Р. О; За наук. ред. Костицького В. В. - К.: Університет "Україна", 2006.-176 с.

59. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. // Упоряд. В. Павлик, В. Тесленко. – К.: Факт, 2001.

60. Преамбула Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966р. // Упоряд. В. Павлик, В. Тесленко. – К.: Факт, 2001.

61. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1996 р. // Упоряд. В. Павлик, В. Тесленко. – К.: Факт, 2001.

62. Гом’єн Донн. Короткий путівник Конвенцією з прав людини. – Львів: Кальварія, 2000.

63. - Українська національна ідея: минуле і сучасне. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;

64. - Процеси державотворення-складові розвитку багатопартійності в Україні (політико-правовий аналіз). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;

65. Парламентський контроль: український та зарубіжний досвід. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002.

66. Податкова система України: стан і перспективи. - Інститут законодавчихпередбачень і правової експертизи; Київ, 2002;

67. Конституційна реформа в Україні: шляхи трансформації політичної системи. - К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003.

 

68. Кожушко С.І.Методичні вказівки по вивченню дисципліни Правознавство. Кривий Ріг, 2006.- 48 с.

 

69. Кожушко С.І.Методичні матеріали для ведення семінарських занять з дисципліни Трудове право України. Київ, 2007.- 60 с.

 

70. Кожушко С.І. Організація контролю якості знань з модулю для студентів, які вивчають дисципліни за вибором. Київ, 2007.

 

71. Кожушко С.І.Особливості предмета трудового права в сучасних умовах // Інтернет видання Форум права. Січень 2008 р.

 

72. Кожушко С.І. Правові проблеми визначення статусу трудових правовідносин // Право і безпека. Січень, 2008.

 

73. Кожушко С.І.Поняття трудового права в сучасних умовах: стан та перспективи // Підприємництво, господарство і право №12.-2008 - 42-44 с.

 

74. Вавженчук С.Я.Співвідношення Конституції України та міжнародно-правових договорів як джерела трудового права. // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 1. м.Луганськ, 2122 квітня 2010р./ За ред. проф. Л.І. Лазор. Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. С. 4751.

 

75. Вавженчук С.Я.Співвідношення понять захист та охорона трудових прав в чинному законодавстві // Форум права. Науковий журнал. 2010. №1 С. 4549.

 

76. Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень // Форум права. Науковий журнал. 2010. №2 [Електронний ресурс]. С. 5459.

 

77. Вавженчук С.Я.Особливість співвідношення Конституції України як джерела трудового права та міжнародно-правових договорів // Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. №13. С. 247251.

78. Вавженчук С.Я.Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія. К.: Атіка, 2011. 216с.

79. Іваненко О.А.Інститут патронату в сімейному праві України. // Проблеми становлення і розвиту правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 листопада 2010 року. Харків: у 2-х томах. ГО Асоціація аспірантів-юристів, 2010. Т.2. С.28-29.

 

80. Іваненко О.А. Нотаріат в Україні. WEBCT// ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 262с. (10,2 д.а.). листопад 2010р.

 

81. Ізарова І.О. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. К.: Атіка, 2006. 384 с.

 

82. Ізарова І.О.Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. 2-ге вид., доповн. і переробл К.: Атіка, 2007. 404 с.

83. Мачуська І.Б. Земельне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2005 129 с.

84. Мачуська І.Б. Земельне право. Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2006.

82 Мачуська І.Б. Аграрне право. Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2007.

 

83. Дроваль О.М. Роль недержавних організацій в побудові громадського суспільства // Юридичний вісник України, 2005.

84. Дроваль О.М. Судова реформа в Україні // Юридичний вісник України, 2006.

85. Міщук М.О.(у співавторстві). Трудове законодавство України в схемах: Навчальний посібник /Колектив авторів/ -К.: Магістр-XXIсторіччя, 2005. 376 с.

86. Міщук М.О.Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору: монографія / М.О. Міщук. Рівне: Овід. 2010. 216 с.

87. Словарь-справочник по праву / сост. А.Ф. Никитин. – М., 1995. – 76 с.

88. Волинка К.І. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти / К.І. Волинка // Право України. – 2000. – № 11. – С. 31–36.

89. Білоус В.С. Коментар // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко ( відп. ред.) та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2001. – Т. 3. – С. 165.

90. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 172 с. 91. Гіжевський В.К., Головченко В.В., Ковальський В.С. та ін. Популярна юридична енциклопедія – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с. 92. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка. 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – 271 с.

93. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В.С. Овчинского / Ч. Беккариа. – М.: ИНФРА, 2004. – Вып. VІ. – 184 с.

94. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упоряд.: О.В. Богачова, К.С. Винокуров, Ю.І. Крусь, О.А. Менюк, С.А. Менюк; відповід. ред. В.Ф. Сіренко, С.Р. Станік. – К.: Оріяни, 1999. – 502 с.; Словник законодавчих термінів. – К.: Основа, 2000. – 608 с.

94. Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права / В.О. Зайчик, О.Л. Копиленко та ін. – К., 2005. –160 с.

95. Соловьёв В.С. Оправдание добра // Сочинения в 3 т. – М.: ЛОНО, 1990. – Т. 1. – 721 с.

96. Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. / Ю.А. Агешин. – М.: НОРМА, 1982. – 214 с.

97. Темнов Е.И. Платон: Философия государства, права, политики // Платон. Государство. Политик. Законы. – М.: Мысль, 1998. – 421 с.

98. Апиян Н.А. Юридический статус личности – основа демократии / Н.А. Апиян. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.concourt.am/ hr/ccl/vestnik/2.20-2003/Apyan.htm.

99. Тихомиров Л. Государство, свобода и христианство / Лев Тихомиров. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.patriotica.ru/ .../tihom_gos_svob.html.

100. Адвокатская деятельность: свобода и независимость. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.russian-lawyers.ru/4gl2.shtml.

101. Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції «державного мінімалізму» // Право України. – 2000. – №11.

102. Кін Джон. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. – К.: К.І.С., 2000.

103. Теньков С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] : Від 16 січня 2003 р. / С. О. Теньков ; ред. О. П. Коцюба. - К. : Видавництво А.С.К., 2004. - 720 с. - (Нормативні документи та коментарі)

104. Кистяковский Б.А. Право как социальное явление / Б.А. Кистяков-ский // Вопросы права. – 1919. –Кн. VIII. – С. 171–188.

105. Ильин И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // Сочинения: [в 2-х т.]. – М.: Наука, 1993. – Т. 1: Философия права. Нравствиная философия. – 259 с.

106. Антология мировой правовой мысли: [в 5 т.] Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2003. – Т. III. Европа. Америка : XV II – XXвв. –829 с.

 

.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.006 с.)