СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ6. СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ6. СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІРозділ 5.1.

 

№ з.п. Питання та варіанти відповідей
1. Визначити амплітуду напруги (В) несучої частоти, яка подається на вхід діодного детектора, якщо на навантаженні детектора напруга звукової частоти має амплітуду 1 В. Коефіцієнтом модуляції напруги несучої частоти 0.6. Коефіцієнт передачі напруги детектора 0.7. б
a) 1.12; б) 2.38; в) 3.47; г)4.53.
2. Розрахувати опір (Ом) паралельного контура з такими параметрами: L = 100 мкГн, C = 100 пФ, R = 10 Ом при резонансі. г
a)102;   б)103;   в)104;   г)105.  
3. Визначити коефіцієнт модуляції несучої частоти m, якщо максимальне значення струму при модуляції 12 А, а мінімальне 2 А m = в
a)0.3;   б)0.5;   в)0.7;   г)0.9.  
4. Коливальний контур має ємність 10 пФ. Яка повинна бути індуктивність (мкГн) контуру, щоб резонансна частота дорівнювала 100 МГц? г
a)0.1;   б)0.15;   в)0.2;   г)0.25.  
5. Частота коливань в контурі 1 МГц. Визначити період коливань (мкс). б
a)0.5; б)1;   в)5;   г)10.  
6. Яку треба взяти ємність (пФ), щоб з індуктивністю 10 мкГн отримати контур з резонансною частотою 5 МГц ? г
a)10;   б)20;   в)50;   г)100
7. Визначити повний опір Z (Ом) послідовного коливального контуру, якщо активна і реактивна складові опору відповідно рівні R = 3 Ом та X = 4 Ом. a
a)5 б)7 в)9 г)12
8. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на довжину хвилі λ0 = 300 м; ємність контуру C = 160 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити величину реактивного опору (Ом) при розстроюванні Δf = +2 кГц г
a)1 б)2 в)3 г)4
9. Визначити амплітуду напруги (В) звукової частоти на виході діодного детектора, якщо на його вхід подається високочастотна напруга з амплітудою несучої частоти 3 В і коефіцієнтом модуляції 0.4. Коефіцієнт передачі напруги 0.8. в
a)0.22;   б)0.61;   в)0.96;   г)1.47.  
10. Визначити напругу сигналу (В) на вході підсилювача, якщо опір його навантаження 10 Ом, вихідна потужність підсилювача 2.5 Вт, а коефіцієнт підсилення по напрузі 50. a
a)0.1;   б)0.5;   в)1.8;   г)5.  
11. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на довжину хвилі λ0 = 300 м; ємність контуру C = 160 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити амплітуду струму (мА) в контурі при розстроюванні Δf = + 2 кГц. в
a)13;   б)27;   в)49;   г)94.  
12. Визначити коефіцієнт модуляції несучої частоти m, якщо максимальне значення струму при модуляції 12А, а мінімальне 2 А. в
a)0.3;   б)0.5;   в)0.7;   г)0.9.  
13. Частота коливань в контурі 1 МГц . Визначити довжину хвилі (м). б
a)100;   б)300;   в)500;   г)900.  
14. Визначити амплітуду струму несучої частоти (А), якщо максимальне значення струму при модуляції 12 А, а мінімальне 2 А. в
a)2; б)5; в)7 ; г)9.
15. Розрахувати опір (кОм) паралельного контуру з такими параметрами: λ0 = 200 м, C = 120 пФ, Q = 40 при резонансі. a
a)35;   б)70;   в)140;   г)280.  
               

Розділ 6.2

 

№ з.п. Питання та варіанти відповідей
1. На нелінійний елемент, вольт-амперна характеристика якого описується рівнянням i = a0 + a1U +a2U2, мА подана напруга U = 2coswt + 3cosΩt, В . Визначити амплітуди струму (мА) комбінаційних частот, якщо а2 = 0.2 мА/В2. в
a)0.6;   б)0.8;   в)1.2;   г)1.6.  
2. Коливальний контур має ємність 10 пФ. Яка повинна бути індуктивність (мкГн) контура, щоб резонансна частота дорівнювала 100 МГц? б
a)0.15;   б)0.25;   в) 0.5   г)0.75.  
3. Визначити добротність контуру Q, який складається із котушки індуктивності L = 1 Гн і конденсатора C = 1 мкФ. Активний опір контуру r = 10 Ом. г
a)10;   б)20;   в)50;   г)100.  
4. Визначити реактивний опір (Ом) послідовного коливального контуру з елементами L = 0.1 Гн, С = 1 мкФ, якщо на контур діє джерело змінної напруги з частотою f = 103 Гц. б
a)271;   б)469;   в)542;   г)684.  
5. На нелінійний елемент, характеристика якого апроксимується виразом i = 10 + 2 u + 0.2 u2, мА, подається напруга u = 3 sin wt + 2 sin Ωt, В. Знайти значення амплітуд (мА) комбінаційних коливань г
a)0.1;   б)0.3;   в)0.6;   г)1.2.  
6. Розрахувати опір (кОм) паралельного контуру з такими параметрами: λ0 = 600 м, C = 300 пФ, R = 16 Ом при резонансі. a
a)70;   б)80;   в)90;   г)100.  
7. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 0,6 В. Контур налаштований на довжину хвилі λ0 = 600 м; ємність контуру C = 300 пФ, а опір R = 16 Ом. Визначити амплітуду струму (мА) в контурі при розстроюванні Δf = -8 кГц. г
a)2;   б)4;   в)8; . г)16
8. Визначити вихідну потужність (Вт) підсилювача, якщо струм в навантаженні і напруга на виході відповідно рівні 0.1 А та 2 В. a
a)0.2;   б)1.5;   в)1.7;   г)2.  
9. Визначити резонансну частоту контуру fo (Гц), якщо напруга прикладена до контуру U = 10 В, енергія, що запасається в конденсаторі під час його заряду WС = 50·10-6 Дж та індуктивність котушки L = 1 Гн. б
a)80;   б)160;   в)240;   г)320.  
10. Визначити вихідну потужність (Вт) підсилювача, якщо коефіцієнт підсилення по струмові дорівнює 50, опір на виході підсилювача 100 Ом, а вхідний струм 2 мА. a
a)1;   б)3;   в)5;   г)10.  
11. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на частоту f0 = 3 МГц; ємність контуру C = 60 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити величину реактивного опору (Ом) при розстроюванні Δf = + 6 кГц. б
a)1,27;   б)3,54;   в)8,08;   г)16,16.  
12. Розрахувати опір (кОм) паралельного контуру з такими параметрами: L = 36 мкГн, C = 100 пФ, Q = 30 при резонансі. a
a)18;   б)36;   в)48;   г)66
13. Визначити амплітуду напруги (В) несучої частоти, яка подається на вхід діодного детектора, якщо на навантаженні детектора напруга звукової частоти має амплітуду 1 В. Коефіцієнтом модуляції напруги несучої частоти 0,6. Коефіцієнт передачі напруги детектора 0.7. б
a)1.12; б) 2.38   в)3.47;   г)4.53.  
14. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 2 В. Контур налаштований на частоту f0 = 3,2 МГц; індуктивність контуру L = 100 мкГн, а добротність Q = 80. Визначити величину реактивного опору (Ом) при розстроюванні Δf = +3 кГц. г
a)0.7;   б)1.9;   в)2.7;   г)3.8  
15. При підключенні послідовного LC-контуру з параметрами L = 10 мГн, C = 1 мкФ до джерела змінної електрорушійної сили E = 10 В при резонансі напруга на Uc = 200 В. Чи можна використати даний контур в якості фільтра смуги частот з 2Df = 110 Гц? a
a)Ні;   б)так;   в)фільтра низьких частот;   г)фільтра високих частот.  
               

Розділ 6.3.

 

 

№ з.п. Питання та варіанти відповідей
1. Розрахувати індуктивність (мГн) фільтра нижніх частот (LC), що має смугу пропускання від нуля до f = 10 кГц. Навантаження має опір 600 Ом. б
a)10.2; б)19.1; в)27.3; г)44.8
2. Розрахувати опір (кОм) паралельного контуру з такими параметрами: f0 = 1 МГц, C = 150 пФ, R = 20 Ом при резонансі. г
a)7; б)14 в)28 г)56
3. Розрахувати ємність конденсатора (мкФ) фільтра нижніх частот (LC), що має смугу пропускання від нуля до f =10 кГц. Навантаження має опір 600 Ом. б
a)0.021; б)0.053; в)0.072 г)0.094
4. Визначити, в скільки разів зменшиться добротність паралельного контуру з врахуванням внутрішнього опору генератора Rвн, = 400 Ом. Еквівалентний опір контуру при резонансі Rе = 100 Ом a
a)1.25; б)2,88; в)3.42; г)5.68
5. Визначити потужність (Вт), яка віддається в навантаження підсилювача, якщо вихідна напруга Uвих = 5 В, а опір навантаження Rн = 100 Ом. б
a)0,15; б)0.25; в)0.35; г)0.45
6. Визначити смугу пропускання в (кГц) послідовного коливального контуру з параметрами L = 0.01 Гн, C = 100 пФ, R = 100 Ом. a
a)1.6; б)3.2; в)4.8; г)6.4
7. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 2 В. Контур налаштований на частоту f0 = 3.2 МГц; індуктивність контуру L = 100 мкГн, а добротність Q = 80. Визначити амплітуду струму (мА) в контурі при розстроюванні Δf = +3 кГц. г
a)13; б)27; в)53; г)79
8. Визначити резонансну частоту (в кГц) послідовного коливального контуру, якщо добротність Q = 200, а смуга пропускання контуру 2Df =500 Гц. a
a)100; б)200; в)400; г)600
9. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 0,6 В. Контур налаштований на довжину хвилі λ0 = 600 м; ємність контуру C = 300 пФ, а опір R = 16 Ом. Визначити величину реактивного опору (Ом) при розстроюванні Δf = - 8 кГц. б
a)17 б)34 в)68 г)126
10. Визначити смугу пропускання паралельного контуру (в кГц), якщо добротність 60 з врахуванням дії внутрішнього опору генератора і резонансна частота контуру fo = 120 кГц. a
a)2; б)4; в)6; г)8.
11. Визначити струм (мА) в нерозгалуженій частині кола при резонансі паралельного контуру з добротністю Q = 40 і хвилевим опором r = 500 Ом. Амплітуда джерела змінної електрорушійної сили Еm = 10 В. a
a)0.5; б)1.5; в)2.5; г)3.5
12. Розрахувати опір (кОм) паралельного контуру з такими параметрами: L = 140 мкГн, C = 80 пФ, R = 15 Ом при резонансі. в
a)30 б)60 в)120; г)240.
13. Визначити мінімальний коефіцієнт підсилення підсилювача з додатнім зворотним зв¢язком b = 0.02, при якому схема підсилювача самозбуджується? a
a)50; б)100; в)150 г)200
14. Визначити, в скільки разів зменшиться коефіцієнт підсилення підсилювача К = 200, який охоплений від¢ємним зворотнім зв¢язком з b = 0.05 a
a)11 б)22 в)33 г)44
15. До послідовного коливального контуру послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на частоту f0 = 3 МГц; ємність контуру C = 60 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити амплітуду струму (мА) в контурі при розстроюванні Δf = + 6 кГц. б
a)25; б)50; в)100; г)200
               

 

 

Розділ 5.4.

 

№ з.п. Питання та варіанти відповідей
1. Визначити коефіцієнт модуляції несучої частоти, якщо максимальне значення струму при модуляції 12А, а мінімальне 2 А. в
a) 0.36; б) 0.52; в) 0.71; г)0.83.
2. Визначити добротність контура Q, який складається із котушки індуктивності L = 1 Гн і конденсатора C = 1 мкФ. Активний опір контура r = 10 Ом. б
a)50;   б)100;   в)200;   г)500.  
3. Визначити реактивний опір (Ом) послідовного коливального контура з елементами L = 0.1 Гн, С = 1 мкФ, якщо на контур діє джерело змінної напруги з частотою f = 103 Гц. б
a)271;   б)469;   в)542   г)684.  
4. Визначити напругу сигнала (В) на вході підсилювача, якщо опір його навантаження 10 Ом, вихідна потужність підсилювача 2.5 Вт, а коефіцієнт підсилення по напрузі 50. а
a)0.1;   б)0.5;   в) 1;   г)5.  
5. Визначити повний опір (Ом) Z послідовного коливального контуру, якщо активна і реактивна складові опору відповідно рівні R = 3 Ом та X = 4 Ом. а
a)5; б)7;   в)9;   г)4.  
6. Визначити резонансну частоту контура fo (Гц), якщо напруга прикладена до контура U = 10 В, енергія, що запасається в конденсаторі під час його заряду WС = 50.10-6 Дж та індуктивність котушки L = 1 Гн. б
a) 80; б) 160 ; в) 240; г)320.
7. Розрахувати опір (кОм) паралельного контура з такими параметрами: L = 36 мкГн, C = 100 пФ, Q = 30 при резонансі. а
a)18;   б)36;   в)48;   г)66.  
8. Визначити добротність контура Q, який складається із котушки індуктивності L = 1 Гн, конденсатора C = 1 мкФ та активного опору r = 10 Ом. б
a)50;   б)100;   в) 150   г)200.  
9. Визначити смугу пропускання в (кГц) послідовного коливального контура з параметрами L = 0.01 Гн, C = 100 пФ, R = 100 Ом. а
a)1.6;   б)3.2;   в) 4.8   г)6.4.  
10. Визначити резонансну частоту (кГц) послідовного коливального контура, якщо добротність Q = 200, а смуга пропускання контура 2Df =500 Гц. в
a)400; б) 600   в)100;   г)200.  
11. Визначити струм (мА) в нерозгалуженій частині кола при резонансі паралельного контура з добротністю Q = 40 і хвилевим опором r = 500 Ом. Амплітуда джерела змінної електрорушійної сили Еm = 10 В а
a) 0.5; б) 1.5; в) 2.5 г)3.5.
12. Розрахувати опір паралельного контура з такими параметрами: f0 = 1 МГц, C = 150 пФ, R = 20 Ом при резонансі. б
a)5,5 Ом;;   б)56,3 кОм;   в)5,5 кОм;   г)6,2 Ом.  
13. До послідовного коливального контура послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на частоту f0 = 3 МГц; ємність контура C = 60 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити амплітуду струму в контурі при розстроюванні Δf = +6 кГц. г
a)44 мА ; б)54 мА;   в)40,0 мА;   г)49,2 мА.  
14. До послідовного коливального контура послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на частоту f0 = 3 МГц; ємність контура C = 60 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити величину реактивного опору при розстроюванні Δf = +6 кГц. б
a)2,44 Ом;   б)3,54 Ом;   в)5,5 Ом;   г)6,2 Ом.  
15. До послідовного коливального контура послідовно включений генератор синусоїдальної ЕРС, що розвиває амплітуду U1 = 1 В. Контур налаштований на довжину хвилі λ0 = 300 м; ємність контура C = 160 пФ, а опір R = 20 Ом. Визначити амплітуду струму в контурі при розстроюванні Δf = +2 кГц. в
a)44 мА ; б)54 мА;   в)49,0 мА;   г)39 мА.  
               

Розділ 5.5.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.01 с.)