Розділ 1.1. Основні поняття і визначенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1.1. Основні поняття і визначенняОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ

 

Розділ 1.1. Основні поняття і визначення

№ з.п Питання та варіанти відповідей Правильна відповідь

 

1. Як визначається середня сила струму в провіднику (поняття)?   г.
a) відношення напруги на провіднику до його опору;
б)кількість заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, віднесена до площі поперечного перерізу;
в)добуток кількості заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, на час проходження заряду;
г)відношення кількості заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, до часу його проходження
2. Як визначається щільність струму в провіднику?   б.
a) відношення напруги на провіднику до його опору;
б)сила струму в провіднику, віднесена до площі його поперечного перерізу;
в)добуток кількості заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, на час проходження заряду;
г)відношення кількості заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, до часу його проходження.
3. Закон Джоуля-Ленца для резистора с опором R визначається таким виразом, що містить силу струму І і час його протікання Т:   в.
a) б) ; в) ; г)
4. Одиниця виміру електроенергії в побутовому лічильнику.   б.
a) кВт/година; б)кВт·година; в)Джоуль; г)Калорія.
5. Який з виразів для розрахунку потужності P, наведених нижче, не є вірним, якщо R є опір, І - сила струму, U - напруга:   б.
a) б) в) г)
6. Як визначається зовнішня характеристика джерела ЕРС?   б.
a) залежність сили струму від опору навантаження;
б)залежність напруги на затискачах джерела від сили струму в навантаженні;
в)залежність сили струму від напруги на затискачах джерела;
г)залежність потужності в навантаженні від напруги на затискачах джерела.
7. Як записується закон Ома для ділянки з ЕРС, зображеної на схемі?     a.
a) ; б) в) г)
8. Визначити модуль напруги, яку покаже вольтметр на наведеному рисунку.     б.
a) б) в) г)
9. Виберіть правильне твердження:   в.
a) сила струму у замкненому колі є прямо пропорційним опору всього кола і обернено пропорційним електрорушійній силі.
б)опір замкненого кола є прямо пропорційним силі струму всього кола і обернено пропорційним електрорушійній силі.
в)сила струму у замкненому колі є прямо пропорційним електрорушійній силі та обернено пропорційним опору всього кола.
г)електрорушійна сила замкненого кола є прямо пропорційною опору всього кола та обернено пропорційна силі струму.
10. Якщо неонова лампа потужністю 4,8 Вт розрахована на напругу 120 В, то струм, що споживає лампа, дорівнює: г.
a)576 А; б)115,2 А; в)124,8 А; г)0,04 А
11. Розрахувати опір R двох резисторів R1 та R2, з’єднаних паралельно.   в.
a) б) в) г)
12. Як формулюється перший закон Кірхгофа (закон струміВ)?   б.
a) алгебраїчна сума струмів, що втікають в вузол дорівнює алгебраїчній сумі струмів, що витікають з вузла;
б)сума струмів, що втікають в вузол дорівнює сумі струмів, що витікають з вузла;
в)сума струмів, що втікають в вузол дорівнює нулю;
г)алгебраїчна сума ЕРС дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруги у контурі;
13. Як формулюється другий закон Кірхгофа (закон напруг)?   г.
a) сума ЕРС в даній схемі дорівнює сумі падінь напруги у схемі;
б)алгебраїчна сума ЕРС в даній схемі дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруги у схемі;
в)сума струмів, що втікають в вузол дорівнює нулю;
г)алгебраїчна сума ЕРС в даному контурі дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруги у контурі.
14. Дати визначення індуктивності котушки:   в.
a) добуток сили струму і магнітного потоку котушки;
б)відношення сили струму до магнітного потоку котушки;
в)відношення магнітного потоку котушки до сили струму;
г)добуток квадрату струму і магнітного потоку котушки.
15. Дати визначення ємності конденсатору:   в.
a) добуток заряду і напруги на конденсаторі;
б)відношення напруги до заряду конденсатору;
в)відношення заряду до напруги на конденсаторі;
г)добуток квадрату напруги і заряду конденсатору.

Розділ 2.2.

1. Які ділянки ВАХ р-n переходу описують математичним рівнянням     б.
a)зону електричного пробою; б)від зони електричного пробою до зони теплового пробою; в)позитивну частину ВАХ; г)негативну частину ВАХ
2. Яким математичним рівнянням описують ВАХ р-n переходу   a.
a) б) в) г)
3. Як позначається випрямляючий діод     a.
a) б) в) г)
4. Як позначається стабілітрон   б.
a) б) в) г)
5. Як позначається варикап   в.
a) б) в) г)
6. Як позначається світлодіод   г.
a) б) в) г)
7. За яких умов вибираються випрямні діоди   a.
a) , ; б) , ;   в) , ;   г) ,
8. Які вирази відповідають однонапівперіодній схемі випрямляча б.
a) , б) , ; в) , г) ,
9. Які вирази відповідають двохнапівперіодній схемі випрямляча a.
a) , б) , ; в) , г) ,
10. Які вирази відповідають мостовій схемі випрямляча   в.
a) , б) , ; в) , г) ,
11. Яке включення використовується для стабілітронів і стабісторів б.
a)пряме для стабілітронів, зворотне для стабісторів; б)пряме для стабісторів, зворотне для стабілітронів; в)пряме; г)зворотне
12. За яких умов вибираються стабілітрони б.
a) , ; б) , ; в) , ; г) , .
13. Яка дільниця ВАХ є робочою для стабілітрону в.
a)закритого p-n переходу; б)відкритого p-n переходу; в)електричного пробою; г)теплового пробою.
14. Яка дільниця ВАХ є робочою для варикапу   a.
a)закритого p-n переходу; б)відкритого p-n переходу; в)електричного пробою; г)теплового пробою
15. Де застосовуються варикапи в.
a)в джерелах живлення; б)як індикатори; в)в коливальних контурах; г)в дискретній техніці.

Розділ 2.3

1. Яке включення транзистора має найбільший вхідний опір б.
a)з загальним емітером; б)з загальним колектором; в)з загальною базою; г)не залежить від включення.
2. Яке включення транзистора має посилення по напрузі і струму a.
a)з загальним емітером; б)з загальним колектором; в)з загальною базою; г)не залежить від включення
3. Яке включення транзистора використовується на високих частотах   в.
a)з загальним емітером; б)з загальним колектором; в)з загальною базою; г)не залежить від включення
4. Яке включення транзистора не дає посилення по напрузі   б.
a)з загальним емітером; б)з загальним колектором; в)з загальною базою; г)не залежить від включення.
5. Який режим підсилювання має найменші нелінійні спотворення a.
a)режим А; б)режим В; в)режим С; г)режим Г.
6. Який режим підсилювання використовується в двотактних підсилювачах потужності   б.
a)режим А; б)режим В; в)режим С; г)режим D
7. Який параметр характеризує посилення біполярного транзистора по току   в.
a) ; б) ; в) ; г) .
8. Який параметр характеризує вхідний опір біполярного транзистора   a.
a) ; б) ; в) ; г) .
9. Як визначається коефіцієнт посилення по напрузі схеми з зворотнім зв’язком по току   a.
a) ; б) в) ; г) .
10. Як визначається коефіцієнт посилення по напрузі схеми з зворотнім зв’язком по напрузі   б.
a) ; б) ; в) ; г) .
11. Як визначається коефіцієнт посилення по напрузі емітерного повторювача   г.
a) ; б) ; в) ; г) .
12. Як визначається вхідний опір транзистора   a.
a) ; б) ; в) || || ; г) .
13. Як визначається вхідний опір підсилювача зі зворотним зв’язком по току   в.
a) ; б) ; в) || || ; г) .
14. Як визначається вхідний опір підсилювача зі зворотним зв’язком по напрузі   б.
a) ; б) ; в) || || ; г) .
15. Як визначається вхідний опір емітерного повторювача   в.
a) ; б) ; в) || || ; г) .

Розділ 2.4.Операційні підсилювачі і генератори

1. Що таке дрейф нуля підсилювача   в.
a)зміна вхідної напруги в залежності від навколишньої температури; б)напруга, яка необхідно прикласти між входами підсилювача для отримання нуля на виході; в)зміна напруги на виході при відсутності сигналу на вході; г)зміна напруги при наявності зворотного зв’язку
2. Що таке напруга зсуву операційного зсуву б.
a)зміна вхідної напруги в залежності від навколишньої температури; б)напруга, яка необхідно прикласти між входами підсилювача для отримання нуля на виході; в)зміна напруги на виході при відсутності сигналу на вході; г)зміна напруги при наявності зворотного зв’язку
3. Якими параметрами характеризується ідеалізована модель операційного підсилювача   в.
a)КU ®0, Rвх®¥; б)КU ®¥, Rвх®0; в)КU ®¥, Rвх®¥; г)КU ®0, Rвх®0
4. Як визначається коефіцієнт посилення при інвертуючому включенні операційного підсилювача г.
a) б) в) г)
5. Як визначається коефіцієнт посилення при неінвертуючому включенні операційного підсилювача   a.
a) б) в) г)
6. Як визначається коефіцієнт посилення диференційного операційного підсилювача   в.
a) б) в) г)
7. Як визначається коефіцієнт посилення інтегруючого операційного підсилювача   б.
a) б) в. г)
8. Як визначається коефіцієнт посилення при диференційному включенні операційного підсилювача   в.
a) б) в) г)
9. Як визначається коефіцієнт посилення підсилювача з негативним зворотним зв’язком б.
a) б) в) г)
10. Як визначається коефіцієнт посилення підсилювача з позитивним зворотним зв’язком   a.
a) б) в) г)
11. Як визначається умова балансу амплітуд в генераторах   a.
a) ; б) ; в) ; г) .
12. Як визначається умова балансу фаз в генераторах   б.
a) ; б) ; в) ; г) .
13. Які умови генерування гармонічних коливань в генераторах в.
a)баланс амплітуд повинен виконуватись на одній частоті; б)баланс фаз повинен виконуватись на смузі частот; в)баланс амплітуд і баланс фаз повинні виконуватись на одній частоті; г)баланс амплітуд і баланс фаз повинні виконуватись на смузі частот
14. Як визначається частота гармонійних коливань в LC генераторах з індуктивністю трьох точки   a.
a)
б)
в)
г)
15. Як визначається частота гармонійних коливань в LC генераторах з ємністю трьох точки б.
a)
б)
в)
г)

Розділ 2.5.Задача

 
1. Визначити активний опір послідовного коливального контуру і його смугу пропускання, якщо індуктивність контуру L=10-4 Гн, ємність C=100 пФ, добротність Q=100.    
a)R=10 Ом; П=16 кГц. б)R=100 Ом; П=160 кГц. в)R=20 Ом; П=10 кГц. г)R=10 кОм; П=16 кГц.
2. Визначити активний опір паралельного коливального контуру і його смугу пропускання, якщо індуктивність контуру L=10-4 Гн, C=100 пФ, добротність Q=100.    
a)R=10 Ом; П=16 кГц. б)R=100 кОм; П=16 кГц. в)R=100 Ом; П=160 кГц. г)R=1 кОм; П=160 кГц.
3. Визначити ємність паралельного коливального контуру і його смугу пропускання, якщо індуктивність контуру L=10-4 Гн, резонансна частота f=1 МГц, активний опір контуру R=10кОм.    
a)С=150 пФ; П=16 кГц. б)С=100 пФ; П=64 кГц. в)С=250 пФ; П=64 кГц. г)С=300 пФ; П=16 кГц.
4. Визначити ємність послідовного коливального контуру і його смугу пропускання, якщо індуктивність контуру L=10-4 Гн, резонансна частота f=1 МГц, активний опір контуру R=10 Ом.    
a)С=150 пФ; П=16 кГц. б)С=150 пФ; П=64 кГц. в)С=250 пФ; П=64 кГц. г)С=250 пФ; П=16 кГц.
5. Визначити ємність і опір резистора фільтра нижніх частот на RC елементах, встановленого по ланцюгах живлення від промислової частоти f=50 Гц, якщо коефіцієнт передачі по постійному струму рівний 0,99, а опір навантаження рівний 1 кОм.    
a)R=10 Ом; С=160 мкФ. б)R=100 Ом; С=320 мкФ. в)R=100 Ом; С<160 мкФ. г)R=10 Ом; С 320 мкФ.
6. До складу паралельного коливального контуру входить змінний конденсатор ємністю С=40-360 пФ. В скільки разів зміниться діапазон резонансних частот, якщо в контур ввести постійний конденсатор ємністю С=40 пФ.    
a) . б) . в) . г) .
7. До складу паралельного коливального контуру входить змінний конденсатор ємністю С=25-160 пФ. Нижня резонансна частота контуру 2 МГц. Якою стане верхня частота контуру, якщо в контур ввести постійний конденсатор ємністю С=15 пФ.    
a)f=1,6 МГц. б)f=3 МГц. в)f=4 МГц. г)f=0,5 МГц
8. До складу послідовного коливального контуру входить конденсатор ємністю С=100 пФ Резонансна частота контуру 1 Мгц. Якою стане резонансна частота контуру, якщо паралельно цьому конденсатору включити конденсатор ємністю С=300 пФ.    
a)f=160 кГц. б)f=500 кГц. в)f=640 кГц. г)f=250 кГц.
9. На вхід підсилювача із зворотним зв'язком по струму з резисторами R1=100 кОм, R2=2 кОм, RЭ=100 Ом, RК=1 кОм, транзистором з h21=100 і напругою живлення 10 В подано змінну напругу амплітудою 3 В. Найти амплітуду вихідного сигналу.    
a)U=5 В. б)U=30 В. в)U=3 В. г)U=0,3 В.
10. На вхід підсилювача із зворотним зв'язком по напрузі з резисторами R1=5 кОм, RОС=200 кОм, RК=1 кОм, транзистором з h21=100 і напругою живлення 12 В подано змінну напругу амплітудою 0,1 В. Найти амплітуду вихідного сигналу.    
a)U=6 В. б)U=4 В. в)U=3 В. г)U=10 В
11. Визначити вхідний опір і коефіцієнт посилення по напрузі підсилювача із зворотним зв'язком по струму, якщо h21=100, R1=100 кОм, R2=6 кОм, Rэ=60 Ом, Rк=3 кОм.    
a) =3 кОм; =50. б) =6 кОм; =50. в) =3 кОм; =-50. г) =6 кОм; =-40
12. Визначити вхідний опір і коефіцієнт посилення підсилювача із зворотним зв'язком по напрузі, якщо h11=100 Ом, R1=5 кОм, Rос= 200 кОм, Rк=3 кОм.    
a) =5 кОм; =50. б) =5,1 кОм; =40. в) =5 кОм; =-50. г) =5,1 кОм; =-40.
13. Для підсилювача із зворотним зв'язком по напрузі з резисторами R1=10 кОм, Rос=200 кОм, і h21=100 і робочим діапазоном частот 100 Гц – 10 кГц розрахувати розділову ємність.    
a)С=160 пФ. б)С=16 мкФ. в)С<160 нФ. г)С 0,16 мкФ.
14. Для підсилювача із зворотним зв'язком по струму з резисторами R1=100 кОм, R2=2 кОм, RЭ=20 Ом, транзистором з h21=100 і робочим діапазоном частот 100 кГц – 1 Мгц розрахувати розділову ємність.    
a)С 160 мкФ. б)С 1600 пФ. в)С<160 нФ. г)С=16 мкФ
15. На вхід підсилювача із зворотним зв'язком по напрузі з резисторами R1=5 кОм, RОС=100 кОм, RК=1 кОм, транзистором з h21=100 і напругою живлення 12 В подано змінну напругу амплітудою 0,1 В. Найти амплітуду вихідного сигналу.    
a)U=6 В. б)U=4 В. в)U=2 В. г)U=0,3 В.

РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ

Розділ 3.1

№ з.п. Питання та варіанти відповідей Правильна відповідь

 

1. Радіоелектронні системи, згідно з класифікацією по ступеню функціональної складності, це: a.
a)Сукупність функціонально взаємодіючих автономних радіоелектронних комплексів і приладів, створюючих цілесну єдність, які мають властивість перебудови структури;
б)Сукупність функціонально пов’язаних радіоелектронних приладів, які мають властивість перебудови структури з метою збереження працездатності;
в)Функціонально закінчена складальна одиниця, яка виконана на несучий конструкції;
г)Сукупність функціонально пов’язаних радіоелектронних приладів, які виконані на несучий конструкції
2. Узагальнена модель радіоелектронної системи складається з: a.
a)Джерело інформації – Перетворювач повідомлення-хвиля – Канал розповсюдження з перешкодами – Перетворювач хвиля-повідомлення – Отримувач інформації;
б)Передатчик – Канал розповсюдження з перешкодами – Приймач;
в)Джерело інформації – Кодер – Канал розповсюдження з перешкодами – Кодер – Отримувач інформації;
г)Джерело інформації – Перетворювач повідомлення-хвиля – Канал – Перетворювач хвиля-повідомлення – Отримувач інформації;
3. Класифікація радіоелектронних систем містить у собі: a.
a)радіосистеми управління б)гідропривід радіолокаційних антен в)крокові електродвигуни г)пневмопривід радіолокаційних антен
4. Повною статистичною характеристикою радіоперешкоди, як одномірної випадкової величини є: a.
a)Закон розподілу імовірності б)Інтегральна функція розподілу в)Щільність розподілу імовірності г)Дифіринціальна функція розподілу
5. Найбільш важливими числовими характеристиками випадкової величини є: a.
a)Математичне очикування та дисперсія б)Середнє значення та її розкид в)Середня потужність та її розкид г)Квадрат різниці випадкової величини і середнього значення цієї величини та їх імовірність
6. Щільність імовірності відмов, як показник надійності невідновлюваних систем , це б.
a)Щільність імовірності відмови системи до заданого моменту часу б)Щільність імовірності того, що час роботи системи до відмови буде менше заданого c Математичне очікування часу роботи системи до відмови. г)Імовірність того, що час роботи системи до відмови буде більше заданого часу
7. Інтенсивність відмов, як показник надійності невідновлюваних систем , це: a.
a)Щільність імовірності відмови системи до заданого моменту часу; б)Математичне очікування часу роботи системи до відмови в)Імовірність того, що час роботи системи до відмови буде більше заданого часу г)Щільність імовірності того, що час роботи системи до відмови буде менше заданого
8. Середній час безвідмовної роботи, як показник надійності невідновлюваних систем , це a.
a)Математичне очікування часу роботи системи до відмови б)Імовірність того, що час роботи системи до відмови буде більше заданого часу в)Щільність імовірності того, що час роботи системи до відмови буде менше заданого г)Щільність імовірності відмови системи до заданого моменту часу
9. Функція надійності, як показник надійності невідновлюваних систем , це г.
a)Математичне очікування часу роботи системи до відмови б)Щільність імовірності відмови системи до заданого моменту часу в)Щільність імовірності того, що час роботи системи до відмови буде менше заданого г)Імовірність того, що час роботи системи до відмови буде більше заданого часу
10. Який параметр надійності не відноситься до характеристик невідновлюваних систем: a.
a)Параметр потока відмов б)Функція надійності в)Середній час безвідмовної роботи г)Щільність імовірності відмов
11. Стиснутий цифровий канал ТВ з двома каналами звукового супроводження займає канал в.
a)4 Мбіт/с б)Е1 в)8 Мбіт/с г)3Е1
12. Когерентна демодуляція полягає: г.
a)у додаванні прийнятого сигналу до немодульованого сигналу б)у діленні прийнятого сигналу на немодульований сигнал в)у підвищенні якості прийомів радіосигналів г)у перемножуванні прийнятого сигналу з немодульованим сигналом
13. Від чого залежить потенціальна розрізнювальна здатність РЛС по кутовий координатам в.
a)Потужність випромінювання б)Частота сигналу в)Діаграма направленості антени г)Чутливість приймача
14. Радіолокація ґрунтується на властивості радіохвиль б.
a)Розповсюджуватися прямолінійно з постійною швидкістю б)Усі приведені в)Відбиватися від об’єктів з відмінними властивостями г)Частота прийнятого сигналу отримує доплеровський зсув частот
15. Мінімально необхідне відношення енергії одного корисного сигналу до спектральної густини потужності перешкод визначає б.
a)Коефіцієнт шуму б)Коефіцієнт розрізнення в)Тільки відношення сигнал/шум г)Потужність

Розділ 3.2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.011 с.)