Пріоритет, ефективність функціонування СУОПМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пріоритет, ефективність функціонування СУОППріоритет завдань забезпечення безпеки, які наведені у питанні другої лекції, гарантовані основними Положеннями Конституції України, КЗпП, Законами України «Про охорону праці» та ін. Законами, які спрямовані на захист здоров’я і життя людини в процесі трудової діяльності. Однак реалії праці в Україні свідчать про те, що умови праці не в повній мірі відповідають чинному законодавству. Внаслідок цього у Україні продовжується процес зниження економічно активного населення за рахунок летальних випадків, травматизму і профзахворювань на виробництві. Він вже має характер демографічної кризи, що не тільки занижує соціальні стандарти українця, а й загрожує існуванню держави як такої. Тому вирішення питань з охорони праці в Україні відноситься до найпріоритетних завдань.

Аналіз ефективності СУОП проводиться згідно «Єдиній державній системі показників умов і безпеки праці» за наступними напрямами:

- рівні виробничого травматизму, профзахворювань і захворювань, пов’язаних з умовами праці;

- кількість працюючих у незадовільних умовах праці і кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці;

- наявність аварійних будівель і споруд;

- забезпеченість засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями;

- витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань, в тому числі і витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

- витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків і профзахворювань.

Висновки аналізу ефективності функціонування СУОП обов'язково документально фіксуються шляхом складання акту і доводяться до відома осіб, що відповідають за конкретний елемент системи, і до колективу працівників. Також рекомендується висвітлювати ці висновки в звіті керівництва при складанні колективних договорів.

В умовах переходу підприємств до ринкових відносин ефективність функціонування СУОП доцільно оцінювати також економічними методами. Тоді економію від впровадження СУОП можна підрахувати за формулою

Е = Ер + Еш + Ед + Еп + ЕА ,

де Е – сумарна економія від впровадження СУОП;

Ер , Еш , Ед , Еп , ЕА – відповідно економія від зменшення виплат за захворювання і травматизм, роботу в шкідливих умовах, лікарняними листами, текучістю кадрів, розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків і профзахворювань.

При підрахуванні виплат, наведених в формулі, слід мати на увазі, що наступне зменшення виплат за захворювання і травматизм здійснюється як заробітна платня працівника за втрачений робочий час. Зменшення виплат за роботу в шкідливих умовах виражається як різниця між оплатою труда працівника в шкідливих умовах, з урахуванням додаткової відпустки, і того же працівника у нормальних . При визначенні витрат Еп слід враховувати текучість кадрів тільки через незадовільні умови праці.

Приклад тестового модульного контролю знань

1. Положення про СУОПП підприємства містить розділи:

А) загальні положення, структура і документація, завдання СУОПП та їх вирішення;

Б) організація безпечної праці;

В) створення безпечних та нешкідливих умов праці;

Г) моніторинг і оцінка ризику на робочих місцях.

 

2. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні документи – це:

А) правила, стандарти, норми, положення, інструкції тощо;

Б) комплекс постійно діючих заходів і засобів зниження ризику життя працюючих;

В) основні положення законів про охорону праці;

Г) методичні рекомендації до впровадження стандартів з охорони праці.

 

3. Який документ вимагає функціонування СУОПП на підприємствах та організаціях?

А) Кодекс законів про охорону праці

Б) Конституція України

В) Положення про СУОПП

Г) Закон України про охорону праці

 

4. У Конституції і Кодексі законів про працю закріплено принцип пріоритету:

А) національного законодавства;

Б) міжнародно-правових норм;

В) Конституції України;

Г) Законодавства Евросоюза.

 

5. Хто відповідає за функціонування СУОПП на виробництві?

А) Керівник служби охорони праці

Б) Роботодавець

В) Головний інженер

Г) Головний технолог

 

6. Фінансування заходів з охорони праці на підприємстві здійснюється в обсязі:

А) 0,5 % від суми реалізованої продукції;

Б) не менше ніж 0,5 % від суми реалізації продукції;

В) 2 % від фонду оплати праці;

Г) 0,2 % від вартості основних фондів

 

7. Адміністративно-громадський контроль може бути:

А) три або п’яти ступеневим;

Б) двоступеневим;
В) чотириступеневим.

 

8. Оцінку ризику в Україні, Франції, Німеччині, Австрії, Росії прийнято проводити за допомогою:

А) експертного методу;

Б) інженерного методу;

В) соціологічного методу.

 

9. Який документ зобов’язує роботодавця впроваджувати СУОПП?

А) Положення про СУОПП.

Б) Закон України про охорону праці.

В) Кодекс Законів про охорону праці.

Г) Наказ міністра промислової політики.

 

Основна література

1. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. Навч. посіб. –К: Знання, 2007. –367 с.

2. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

3. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

4. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

5. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: Наказ 21.10.2010 № 969/922/216 МОН, МНС, Держгірпромнагляду. – К., 2010.

6. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

7. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів організації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій». Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112 (зі змінами та доповненнями, затвердженими Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 224 від 01.10.2007 р.

8. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

Додаткова література

9. Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.

10. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21 лістопада 2002 р.

11. Кодекс законів про охорону праці України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

12. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарчої діяльності» // Вісник Верховної Ради. – № 29. – 2007, С. 1001-1011.

13. Лесенко Г., Масюкевич О. Оцінка ступеня ризику від здійснення господарчої діяльності // Охорона праці. – № 12. – 2001, С. 29-30.

Інтернет-ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

6. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

7. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

8. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

9. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

10. http://www.oxpaha.ru ‑ ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

11. http://www.tehdoc.ru ‑ Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

12. http://www.tehbez.ru ‑ Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

13. http://www.kodeks-luks.ru ‑ Нормативные документы в области охраны труда:

14. http://www.gazeta.asot.ru ‑ Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

15. http://www.asot.ru ‑ Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.007 с.)