ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Конструкції будинків і споруд

 

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

 

 

ДБН В.2.6-31:2006

 

 

Видання офіційне

 

 

Київ

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства УКРАЇНИ

РозробленО:     Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій: Фаренюк Г.Г., канд.техн.наук (керівник розробки); Кривошеєв П.І., канд.техн.наук; Слюсаренко Ю.С., канд.техн.наук; Тарасюк В.Г. канд.техн.наук; Фаренюк Є.Г., Критов В.О., канд.техн.наук   Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву: Шевельов В.Б., канд.техн.наук; Черних Л.Ф., канд.техн.наук; Поляков Г.П., канд.техн.наук; Брусан А.А.   За участю: Матросова Ю.О. канд.техн.наук, (Науково-дослідний інститут будівельної фізики, Росія); Савицького М.В., д-р техн.наук; Нікіфорової Т.Д., канд.техн.наук (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури); Строя А.Ф., д-р техн.наук; Чернявського В.І., канд.техн.наук; Чумуріної А.Б., інж., (Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кандратюка); Сергейчука О.В., канд.техн.наук (Київський національний університет будівництва і архітектури); Сая В.І., канд.техн.наук; Червякова Ю.М., канд.техн.наук; П’ятигорської Н.І. (Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів); Фоміна С.Ф., д-р техн.наук (Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури); Тимофеєва М.В., канд.техн.наук (Донбаська національна академія будівництва та архітектури); Акіменка В.Я., д-р мед.наук; Яригіна А.В., канд.біол.наук; Янко Н.М., канд.мед.наук; Семашка П.В., канд.мед.наук (Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМНУ)  
ПОГОДЖЕНО: Міністерством охорони здоров’я України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/42298 від 22.09.2005 р.) Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (Лист № 21/3/2995 від 26.09.2005 р.)
    ВнесенО та підготовленО до ЗАТВЕРДЖЕННЯ     Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П., Нечепорчук А.А., канд.техн.наук), Управлінням технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
   
ЗАТВЕРДЖЕНО:   Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 2006 р. № З набуттям чинності ДБН на території України втрачають чинність СНиП ІІ-3-79

 

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю або частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Мінбуду України.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79

 

 

Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку їх розрахунку з метою забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на обігрівання, забезпечення нормативних санітарно-гігієничних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будинків та споруд.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої приналежності.

Положення Норм мають використовуватися при проектуванні будинків і споруд, що опалюються, у разі нового будівництва, реконструкції й капітального ремонту (термомодернізації), при складанні енергетичного паспорту, визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення будинків розрахунково-аналітичним методом, проведенні енергетичного обстеження будівель та споруд.

Норми та їх окремі положення можуть бути використані з обов’язковим на них посиланням.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведений у додатку А.

Терміни та визначення понять, що використовуються в цих Нормах, наведені у додатку Б.

Вимоги пунктів 1.15, 2.14, 5.5, позицій 2а, 5а і 6а таблиці 1 та розділу 7 цих Норм набувають обов’язкової чинності з 1 січня 2008 року


ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ за ТЕПЛОВИТРАТами будинкУ НА ОПАЛЕННЯ

3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові

 

qбуд ≤ Emax. (7)

 

де qбуд – розрахункові або фактичні питомі тепловитрати, що визначаються за 3.2,

Emax – максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період, кВт . год/м2 або кВт . год/м3 , що встановлюється згідно з табл.4, 5 залежно від призначення будинку, його поверховості, та температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.

3.2 Виконання умови (7) для будинку, що проектується або експлуатується, перевіряється на підставі результатів енергетичного аудиту будинку, або з використанням математичних моделей теплового режиму будинку, а також за результатами розрахунків згідно з додатком Н.

3.3 При виконанні умови за формулою (7) допускається застосовувати окремі конструктивні елементи теплоізоляційної оболонки із зниженими значеннями опору теплопередачі - до рівня 75 % від Rq min для непрозорих частин зовнішніх стін і до рівня 80 % від Rq min для інших огороджувальних конструкцій відповідно до умови за формулою (1), при обов’язковому виконанні умов для цих елементів теплоізоляційної оболонки за формулами (2) та (3).

 

 

Таблиця 4 – Нормативні максимальні тепловитрати багатоповерхових будинків, Emax ,

кВт∙год/м2, [кВт∙год/м3]

Призначення будинку / кількість поверхів Значення Emax, кВт∙год/м2, [кВт∙год/м3], для температурної зони
I II III IV
Житлові будинки та готелі /        
від 1 до 3 Відповідно до табл.5
від 4 до 5 89 [32] 77 [28] 65 [24] 53 [19]
від 6 до 7 83 [30] 72 [26] 61 [22] 50 [18]
від 8 до 9 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
від 10 до 11 75 [27] 65 [23] 55 [20] 45 [16]
12 і більше 73 [26] 63 [23] 54 [19] 44 [16]
Громадські й адміністративні будинки /        
[44] [38] [32] [26]
[40] [34] [29] [24]
[38] [33] [28] [23]
від 4 до 5 94 [35] 81 [31] 69 [26] 56 [21]
від 6 до 7 89 [33] 77 [29] 65 [24] 53 [20]
від 8 до 9 83 [31] 72 [27] 61 [23] 50 [19]
від 10 до 11 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
12 і більше 77 [28] 67 [24] 57 [20] 46 [17]
Лікувальні та дитячі навчальні заклади /        
[35] [31] [26] [21]
[34] [30] [25] [21]
[33] [29] [24] [20]
від 4 до 5 [32] [28] [24] [19]
від 6 до 7 [31] [27] [23] [[19]
від 8 до 9 [30] [26] [22] [18]
від 10 до 11 [29] [25] [21] [17]
Дошкільні заклади /        
від 1 до 3 [43] [37] [31] [26]
Магазини, універмаги, універсами /        
[24] [21] [18] [92]
[23] [20] [17] [14]
[22] [19] [16] [13]
від 4 до 5 [21] [18] [15] [12]
від 6 до 7 [21] [18] [15] [12]

 


Таблиця 5 – Нормативні максимальні тепловитрати малоповерхових будинків, Emax ,

кВт∙год/м2

Площа будинку, що опалюється, м2 Кількість поверхів
Значення Emax, кВт∙год/м2, для температурної зони
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
до 60 - - -
від 60 до 150 - -
від 151 до 250 -
від 251 до 400
від 401 до 600 -
від 601 до 1000 -
більше 1000 -

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ

 

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва
ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Основні положення.
ДБН В.1.4-0.02-97 СРББ. Типові документи
ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.
ДБН В.1.4-2.01­97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва.
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.2-9-1999 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення
ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі
ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі
ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости (Будівельні матеріали. Метод визначення питомої теплоємності)
ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (Матеріали будівельні. Метод визначення сорбційної вологості)
ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения (Матеріали полімерні рулонні і плиточні для підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння)
ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций (Будівлі та споруди. Методи визначення опору повітропроникності огороджувальних конструкцій)
ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций (Будівлі та споруди. Метод визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій)
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Будівлі та споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій)
СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика).
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)
СанПін 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила і норми по застосуванню полімерних матеріалів в будівництві)
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами
ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

 

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

ДОДАТОК В

(обов’язковий)

 

ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

 

ДОДАТОК Д

(довідковий)

 

ДОДАТОК Е

(обов’язковий)

 

РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОВІДДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ,αв, ТА ЗОВНІШНЬОЇ,αз, ПОВЕРХОНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К)
αв αз
  Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїздами плоскі та з ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані між гранями b сусідніх ребер h/b ≤ 0,3 h/b > 0,3   Перекриття горищ та холодних підвалів   Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами, що розташовані нижче рівня землі       8,7 7,6   8,7   8,7          
  Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні системи   8,0    
  Зенітні ліхтарі   9,9    

 

ДОДАТОК Ж

(обов’язковий)

ДОДАТОК И

(обов’язковий)

ДОДАТОК К

(обов’язковий)

 

ДОДАТОК Л

(обов’язковий)

Таблиця Л.1. Значення розрахункових теплофізичних характеристикПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.009 с.)