ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТАДопускається до захисту

Завідувач кафедри _________ В. І. Перебийніс

«______»______________________2016 р.

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

«Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»

(за матеріалами ПАТ «Полтавакондитер»)

зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Виконавець роботи Булана Дар’я Володимирівна

____________________________

(підпис, дата)

Науковий керівник д.е.н., професор Перебийніс Василь Іванович

________________________________

(підпис, дата)

Рецензент Іваненко Іван Іванович

ПОЛТАВА 2016
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ________ В. І. Перебийніс

«_____» _________________________2016 р.

ЗАВДАННЯ ТА КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

На тему «Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»

Студентка спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Прізвище, ім’я, по батькові Булана Дар’я Володимирівна

Затверджена наказом ректора № 205-Н від «07» вересня 2015 р.

Зміст роботи Термін виконання Фактичне виконання
1. Підбір і вивчення літературних джерел, вибір теми, її обґрунтування Травень 2015 р. Виконано
2. Складання і затвердження науковим керівником та зав. кафедри розгорнутого плану роботи Травень 2015 р. Виконано
3. Збір, вивчення і обробка інформації, необхідної для виконання роботи Травень-серпень 2015 р. Виконано
4. Підготовка теоретичного (першого) розділу роботи Серпень-вересень 2015 р. Виконано
5. Подання 1-го розділу науковому керівнику До 30 вересня 2015 р. Виконано
6. Написання аналітичного (другого) розділу Жовтень-листопад 2015 р. Виконано
7. Підготовка математичної моделі Жовтень 2015 р. Виконано
8. Подання 2-го розділу науковому керівнику До 20 листопада 2015 р. Виконано
9. Розробка та обґрунтування пропозицій (третій розділ) Листопад-січень 2016 р. Виконано
10. Подання 3-го розділу науковому керівнику До 15 січня 2016 р. Виконано
11. Подання роботи на кафедру До 9 лютого 2016 р. Виконано
12. Захист дипломної магістерської роботи Лютий 2016 р. Виконано

 

 

Дата видачі завдання «___» ____________ 2015 р.

Студентка_______________

(підпис)

Науковий керівник ______________ д.е.н., професор В. І. Перебийніс

(підпис)

Результати захисту дипломної магістерської роботи

Дипломна магістерська робота
оцінена на _____________________________________________

(балів, оцінка за національною шкалою, оцінка за ECTS)

Протокол засідання ДЕК № ____ від «____» ______________ 2016 р.

Секретар ДЕК ______________ Ю. О. Єжелий

(підпис)


Рецензія

на дипломну магістерську роботу студентки 6 курсу

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Буланої Дар’ї Володимирівни

Тема роботи «Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»,

що виконана за матеріалами ПАТ «Полтавакондитер»

 

Орієнтовна схема рецензії

1. Актуальність теми.

2. Стисла характеристика кожного розділу дипломної роботи (проекту): послідовність та логічність, повнота та достовірність, наукова новизна, використання передового досвіду та прогре­сивних методів дослідження (економіко-математичних методів, програмних продуктів і ПЕОМ), прийняття самостійних рішень, практична значимість пропозицій, обґрунтування, цілеспрямованість та практичне використання, недоліки.

3. Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм тощо.

4. Загальний висновок.

 

Рецензент, голова правління __________ І. І. Іваненко

(підпис)

 

«_____» __________________ 2016 р.

 

МП

 

 

* за потребую доповнюється інформацією про спеціальність та кваліфікацію рецензента

Оцінювання

дипломної магістерської роботи, виконаної студенткою

Буланою Дар’єю Володимирівною

Зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

На тему «Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»

№ п/п Критерії оцінювання Бали
1. Зміст (до 60 балів)  
2. Оформлення та організація виконання (до 10 балів)  
3. Захист (до 30 балів)  
  Всього балів  
  Оцінка за національною шкалою  
  Оцінка за шкалою ECTS  

 

Підпис членів екзаменаційної комісії: __________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Дата захисту: «____» __________ 2016 р.


 

ПОГОДЖЕНО

Директор науково-навчального центру

_____________ Н. В. Герман

(підпис)

«____» ________________ 2016 р.

МП

 

Довідка

Про рекомендації щодо впровадження та використання результатів дослідження по дипломній магістерській роботі в освітньому процесі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

студентки Буланої Дар’ї Володимирівни

на тему «Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»,

Підготовлену на матеріалах підприємства ПАТ «Полтавакондитер».

Впровадити такі рекомендації: _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

Студентка __________________ (підпис) Д. В. Булана
Науковий керівник __________________ (підпис) В. І. Перебийніс

 

 

Примітка:

* – форма необов’язкова. Заповнюється в тому випадку, якщо результат впроваджується.


 

  ПОГОДЖЕНО Керівник підприємства __________ І. І. Іваненко (підпис) «_____» _________________ 2016 р. МП

 

Довідка

Про рекомендації щодо впровадження та використання результатів дослідження по дипломній магістерській роботі

студентки Буланої Дар’ї Володимирівни

на тему «Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»,

Підготовлену на матеріалах підприємства ПАТ «Полтавакондитер».

Результати дипломної магістерської роботи дозволили визначити такі рекомендації

.

 

 

Студентка _______________ (підпис) Д. В. Булана
Науковий керівник _______________ (підпис) В. І. Перебийніс

 

 

Примітка:

* – форма необов’язкова. Заповнюється при наявності обґрунтованих пропозицій.


Порядок

Розміщення документів в дипломних роботах (проектах)

 

 

Документи, які підшиваються у дипломних роботах (проектах)

 

1. Титульна сторінка (пояснювальна записка).

2. Завдання та календарний графік виконання дипломної роботи (проекту).

3. Відгук наукового керівника.

4. Довідка про рекомендації щодо впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі (проекту) в освітньому процесі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 

Документи, які не підшиваються у дипломних роботах (проектах) та розміщуються у конверті

1. Рецензія на дипломну роботу (проект).

2. Довідка про рекомендації щодо впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі (проекту).

3. Довідка про рекомендації щодо впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі (проекту) в освітньому процесі вищого навчального закладу (для студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи»).

4. Оцінювання дипломної роботи (проекту), виконаного(ї) студентом(кою).


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій

Форма навчання денна

Кафедра бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

Допускається до захисту

Завідувач кафедри _________ В. І. Перебийніс

«______» _________________________ 2016 р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

«Управління організаційним розвитком підприємства»

(за матеріалами ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»)

зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Виконавець роботи Блажко Марта Ігорівна

____________________________

(підпис, дата)

Науковий керівник д.е.н., професор Перебийніс Василь Іванович

________________________________

(підпис, дата)

Рецензент Іваненко Іван Іванович

ПОЛТАВА 2016
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ________ В. І. Перебийніс

«_____» _________________________2016 р.

ЗАВДАННЯ ТА КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

На тему «Управління організаційним розвитком підприємства»

Студентка спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Прізвище, ім’я, по батькові Блажко Марта Ігорівна

Результати захисту магістерської роботи

Магістерська робота
оцінена на _____________________________________________

(балів, оцінка за національною шкалою, оцінка за ECTS)

Протокол засідання ДЕК № ____ від «____» ______________ 2016 р.

Секретар ДЕК ______________ Ю. О. Єжелий

(підпис)


Рецензія

на магістерську роботу студентки 6 курсу

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Блажко Марти Ігорівни

Тема роботи «Управління організаційним розвитком підприємства»,

що виконана за матеріалами ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»

 

Орієнтовна схема рецензії

1. Актуальність теми.

2. Стисла характеристика кожного розділу магістерської роботи: послідовність та логічність, повнота та достовірність, наукова новизна, використання передового досвіду та прогре­сивних методів дослідження (економіко-математичних методів, програмних продуктів і ПЕОМ), прийняття самостійних рішень, практична значимість пропозицій, обґрунтування, цілеспрямованість та практичне використання, недоліки.

3. Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм тощо.

4. Загальний висновок.

 

Рецензент, голова правління __________ І. І. Іваненко

(підпис)

 

«_____» __________________ 2016 р.

 

МП

 

 

* за потребую доповнюється інформацією про спеціальність та кваліфікацію рецензента


Оцінювання

магістерської роботи, виконаної студенткою

Блажко Мартою Ігорівною

Довідка

Про рекомендації щодо впровадження та використання результатів дослідження по магістерській роботі в освітньому процесі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

студентки Блажко Марти Ігорівни

на тему «Управління організаційним розвитком підприємства»,

Довідка

Допускається до захисту

Завідувач кафедри _________ В. І. Перебийніс

«______»______________________2016 р.

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

«Управління комерційною діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності»

(за матеріалами ПАТ «Полтавакондитер»)

зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.014 с.)