ТОП 10:

Опрацювання результатів дослідів 

3.1 Розрахувати параметри навантаження (Z, R, X), активну P, реактивну Q та повну S потужності трифазної симетричної системи при вимірюванні одним та двома однофазними ватметрами. Результати обчислень записати в таблиці 7.1…7.4.

3.2 Зробити висновки з проведеної роботи.

 

4 Контрольні запитання

 

4.1 В яких випадках і за якими схемами можна виміряти активну потужність у трифазному колі одним однофазним ватметром?

4.2 Як можна виміряти реактивну потужність в трифазному симетричному колі одним однофазним ватметром?

4.3 Як можна виміряти активну потужність в трифазному несиметричному колі?

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1 Малинівський С. М. Загальна електротехніка. – Львівська політехніка, 2003- 627с.

2 Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. – Львів: Афіша, 2001 – 424 с.

3 Борисов Ю. М., Липатов Д. Н. Общая электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1985-518 с.

4 Касаткин А. С., Немцов М. В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 2001.

5 Иванов А. А. Злектротехника. Лабораторные работы. – Киев, Выща школа, 1986 - 296 с.

Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навчальний посібник. –К.: Каравела, 2006. – 376с.

Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: Підручник. – 2-е вид. –К.: Каравела, 2007. – 296с.

 

ДОДАТКОВО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

1 Перхач В. С. Теоретична електротехніка. – К.: Вища школа, 1992 – 436 с.

2 Вартабедян В. А. Загальна електротехніка. – К.: Вища школа, 1986 – 360 с.

3 Чорноус В. М., Карпінець. Б. І., Михайлів В. І., Курилів О.І, Боднарчук А.П. Розрахунок лінійних електричних кіл. Практикум. – Івано- Франківськ: Факел, 2010.55 с.

 

 

 

Додаток А

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

Університет нафти і газу

 

 

Кафедра електротехніки

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОГО НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО

ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

 

Виконав:

Ст. гр. НО-05-2

Українець В.М.

Перевірив:

 

 

Івано-Франківськ

Мета роботи

Експериментально визначити параметри резистора, котушки індуктивності та конденсатора в колі синусоїдного струму. Експериментально дослідити явище резонансу напруг, фазові та енергетичні співвідношення в колі з послідовним з’єднанням резистора, котушки індуктивності (з індуктивністю L і резистивним опором Rk) та конденсатора.

Опис лабораторної установки

 

Експериментальне дослідження лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму виконують на установці, електрична схема якої приведена на рисунку 1.1. Установка живиться від електричної мережі однофазного змінного струму через автоматичний вимикач SF і автотрансформатор ЛАТР.

З допомогою ЛАТРа на затискачах електричного кола встановлюють і підтримують сталим значення вхідної напруги U, (U = 40 ¸ 80 В) задане викладачем. Однополюсні вимикачі SА1, SА2, SА3 використовують для отримання електричних кіл з різними приймачами. Вольтметром РV вимірюють вхідну напругу U, а

 

Рисунок 1.1 – Електрична схема для експериментального

дослідження лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму

 

також спади напруг UR, Uk , UC на окремих елементах електричного кола. Фазометром j вимірюють значення кута зсуву фаз j між напругою U та струмом I, а також коефіцієнт потужності cosj. Струм I вимірюють за допомогою амперметра РА. Частота мережі живлення електричного кола дорівнює 50 Гц.

 

Програма роботи

 

2.1 Зібрати електричне коло (рисунок 1.1).

2.2 Після перевірки схеми викладачем ввімкнути вимикач SF.

2.3 Дослідити електричні кола (рисунок 1.1) синусоїдного струму окремо з резистором R, з конденсатором С та з котушкою індуктивності (з індуктивністю L та резистивним опором Rk). Експериментальні дані записати в таблицю 1.1.

 

Таблиця 1.1 Результати досліджень та обчислень

 

№ п/п Дослідні дані Обчислити  
Реж.роб. елек. кола U,В I,А j, град. cosj UR,B Uk,B UC,B C,мкФ R,Ом Rk,Ом Zk,Ом XL,Ом L,Гн XС,Ом URk,B UL,B P,Вт Q,ВАр  
 
 
 
R 1.0 - - - - - - - - - - 51.84 -  
L 0.72 0.068 - - - - 9.44 138.89 138.57 0.4413 - 6.8 99.68 4.89 71.83  
C 0.76 - - 23.25 - - - - - 131.58 - - -  

 

2.4 Дослідити коло синусоїдного струму з послідовним з’єднанням резистора R, котушки індуктивності (з індуктивністю L та резистивним опором Rk) і конденсатора С (рисунок 1.1), при різних значеннях ємності С в межах 0÷64,75 мкФ (провести 6÷8 дослідів). Експериментальні дані записати в таблицю 1.2.

2.5 Змінюючи ємність С конденсатора отримати явище резонансу напруг. Експериментальні дані записати в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 Результати досліджень та обчислень

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.007 с.)