ТОП 10:

ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ КОЛАХЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ КОЛАХ

 

Мета роботи

Освоїти методику вимірювання активної та реактивної потужностей у трифазних колах.

 

Основні теоретичні відомості

 

Активна Р і реактивна Q потужності трифазної симетричної системи визначаються за формулами:

 

Р = 3 РФ = 3 UФ ІФcos φ Ф = UЛ ІЛcos φ Ф;

Q = 3 QФ = 3 UФ ІФ sin φ Ф = UЛ ІЛ sin φ Ф.

 

Вимірювати активну потужність у трифазних симетричних трипровідних колах при з’єднанні споживачів зіркою і трикутником можна за допомогою одного ватметра PW, згідно електричних схем зображених на рисунку 7.1,а,б.

 

Рисунок 7.1 – Електричні схеми трифазного електричного кола при з’єднанні споживачів зіркою а), трикутником б) для вимірювання активної потужності фази одним ватметром

 

Ватметром PW вимірюють активну потужність тільки в одній фазі:

PФ= UФIФcos φФ,

 

де PФ, UФ, IФ – відповідно фазні потужність, напруга і струм;

cos φФ – коефіцієнт потужності навантаження фази.

Активна потужність трифазної симетричної системи:

 

P = 3 PФ= 3 UФIФcos φФ.

 

Для вимірювання реактивної потужності трифазної симетричної системи застосовується схема вмикання однофазного ватметра на "чужу напругу" (рисунок 7.2). При цьому показам приладу відповідає:

Q ' = Ubc Ia (Ubc ^ Ia cos (90°– φ) = Ubc Ia sin φ .

 

Тоді, реактивна потужність трифазної симетричної системи:

Q = Q '.

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Електрична схема вимірювання реактивної потужності в фазі трифазної симетричної системі

 

У трифазній несиметричній трипровідній системі при з’єднанні споживачів зіркою або трикутником активну потужність можна визначити за показами двох ватметрів, схема вмикання яких приведена на рисунку 7.3 (схема Арона).

Значення активної потужності трифазного споживача у цьому випадку визначиться за алгебричною сумою показів двох ватметрів:

P = PW1+ PW2.

 

 

Рисунок 7.3 – Електрична схема вимірювання активної

потужності трифазної системи двома ватметрами

 

У трифазній мережі, при з’єднанні споживачів зіркою з нульовим проводом (чотирипровідна мережа) використовують три ватметри (рисунок 7.4). За такого з’єднання кожен з ватметрів вимірює потужність однієї фази споживача. Значення активної потужності трифазного споживача визначиться за сумою показів трьох ватметрів:

 

Р = Ра + Рb + Рс = Uа Іа cos φ а + Ub Іb cos φ b + Uс Іс cos φ с.

 

 

Рисунок 7.4 – Електрична схема вимірювання активної

потужності трифазної системи трьома однофазними ватметрами

Описані способи вимірювання активної потужності трифазної системи є незручні за потреби безперервного контролю за роботою стаціонарних електроспоживачів. У таких випадках використовують трифазні лічильники.

Програма роботи

 

2.1 Ознайомитися з обладнанням експериментальних лабораторних установок (рисунок 7.5,а ÷ 7.7,а), які живлять­ся від трифазної електричної мережі змінної напруги через трифазний вимикач SF, а їхнім навантаженням слу­жать лампи розжарення, вмонтовані в лабораторний стенд (рисунок 7.5,б ÷ 7.7,б). Частота змінної напруги мережі дорівнює 50 Гц.

2.2 Записати технічні дані вимірювальних приладів в таблицю 7.1.

 

Таблиця 7.1 – Паспортні дані вимірювальних приладів

 

  Назва приладу Вид струму Система   Клас точності Номінальний струм (напруга)   Шкала   Ціна поділки
             
             
             
             
             

 

2.3 Скласти електричне коло для вимірювання активної потужності трифазної симетричної системи за схемою, приведеною на рисунку 7.5,а (Симетричний режим роботи електричного кола забезпечується ввімкненням відповідної кількості ламп розжарення (рисунок 7.5,б), вмонтованих в лабораторний стенд). Ввімкнути трифазний вимикач SF. Резуль­тати вимірювань записати в таблицю 7.2.

 

 

Рисунок 7.5 – Електрична схема для вимірювання активної

потужності одним однофазним ватметром а) та схема ввімкнення лампового реостату б)

 

Таблиця 7.2 – Результати досліджень та обчислень

 

Дослідні дані Обчислити
Uа,В Іа,А Ра,Вт cosφ а Zа,Ом Rа,Ом Xа,Ом Qа,Вар Ра,Вт Q,Вар Р,Вт S,ВА δ, %
                         

 

2.4 Скласти електричне коло для вимірювання реактивної потужності трифазної симетричної системи одним однофазним ватметром та активної потужності з допомогою амперметра й вольтметра за схемою, приведеною на рисунку 7.6,а. Ввімкнути трифазний вимикач SF. Результати вимірювань записати в таблицю 7. 3.

 

Таблиця 7.3 – Результати досліджень та обчислень

Дослідні дані Обчислити
QW, Вар UФ,В ІФ,А Р, Вт (ZФ = RФ) Q, Вар

 

Рисунок 7.6 – Електрична схема для вимірювання реактивної потужності трифазної симетричної системи одним однофазним ватметром а) та схема ввімкнення лампового реостату б)

 

2.5. Скласти електричне коло для вимірювання активної потужності трифазної системи двома однофазними ватметрами за схемою, приведеною на рисунку 7.7,а. Ввімкнути трифазний вимикач SF. Результати вимірювань записати в таблицю 7.4.

 

Рисунок 7.7 – Електрична схема для вимірювання активної потужності трифазної системи двома ватметрами а) та схема ввімкнення лампового реостату б)

 

Таблиця 7.4 – Результати досліджень та обчислень

 

Дослідні дані Обчислити
PW1, Вт PW2, Вт Р, Вт

Додаток А

Університет нафти і газу

 

 

Кафедра електротехніки

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Івано-Франківськ

Мета роботи

Експериментально визначити параметри резистора, котушки індуктивності та конденсатора в колі синусоїдного струму. Експериментально дослідити явище резонансу напруг, фазові та енергетичні співвідношення в колі з послідовним з’єднанням резистора, котушки індуктивності (з індуктивністю L і резистивним опором Rk) та конденсатора.

Опис лабораторної установки

 

Експериментальне дослідження лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму виконують на установці, електрична схема якої приведена на рисунку 1.1. Установка живиться від електричної мережі однофазного змінного струму через автоматичний вимикач SF і автотрансформатор ЛАТР.

З допомогою ЛАТРа на затискачах електричного кола встановлюють і підтримують сталим значення вхідної напруги U, (U = 40 ¸ 80 В) задане викладачем. Однополюсні вимикачі SА1, SА2, SА3 використовують для отримання електричних кіл з різними приймачами. Вольтметром РV вимірюють вхідну напругу U, а

 

Рисунок 1.1 – Електрична схема для експериментального

дослідження лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму

 

також спади напруг UR, Uk , UC на окремих елементах електричного кола. Фазометром j вимірюють значення кута зсуву фаз j між напругою U та струмом I, а також коефіцієнт потужності cosj. Струм I вимірюють за допомогою амперметра РА. Частота мережі живлення електричного кола дорівнює 50 Гц.

 

Програма роботи

 

2.1 Зібрати електричне коло (рисунок 1.1).

2.2 Після перевірки схеми викладачем ввімкнути вимикач SF.

2.3 Дослідити електричні кола (рисунок 1.1) синусоїдного струму окремо з резистором R, з конденсатором С та з котушкою індуктивності (з індуктивністю L та резистивним опором Rk). Експериментальні дані записати в таблицю 1.1.

 

Таблиця 1.1 Результати досліджень та обчислень

 

№ п/п Дослідні дані Обчислити  
Реж.роб. елек. кола U,В I,А j, град. cosj UR,B Uk,B UC,B C,мкФ R,Ом Rk,Ом Zk,Ом XL,Ом L,Гн XС,Ом URk,B UL,B P,Вт Q,ВАр  
 
 
 
R 1.0 - - - - - - - - - - 51.84 -  
L 0.72 0.068 - - - - 9.44 138.89 138.57 0.4413 - 6.8 99.68 4.89 71.83  
C 0.76 - - 23.25 - - - - - 131.58 - - -  

 

2.4 Дослідити коло синусоїдного струму з послідовним з’єднанням резистора R, котушки індуктивності (з індуктивністю L та резистивним опором Rk) і конденсатора С (рисунок 1.1), при різних значеннях ємності С в межах 0÷64,75 мкФ (провести 6÷8 дослідів). Експериментальні дані записати в таблицю 1.2.

2.5 Змінюючи ємність С конденсатора отримати явище резонансу напруг. Експериментальні дані записати в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 Результати досліджень та обчислень

 

№ п/п Дослідні дані Обчислити
U,В I,А j, град. cosj UR,B Uk,B UC,B C,мкФ Z,Ом XL,Ом XС,Ом URk,B UL,B P,Вт Q,ВАр S, ВА
0,298 - 67 0,39 42,5 335,6 139,3 453,2 9,2 41,49 11,62 -27,86 29,8
0,08 - 47 0,68 164,5 139,3 259,9 7,2 84,7 41,3 -44,6 60,8
0,89 - 12 0,978 89,5 143,5 112,4 137,9 161,3 8,8 122,7 87,04 -18,53
0,904 0,993 90,5 110,6 137,9 121,7 8,9 124,68 89,77 13,27 90,4
0,883 16.3 0,96 87,5 93,5 113,25 137,89 105,89 7,7 121,76 84,768 24,95 83,3
0,84 0,9135 75,2 119,05 137,82 89,52 7,35 115,77 76,734 34,08
0,81 0,88 123,4 138,0 79,01 7,0 111,8 71,28 38, 70
0,766 32,2 0,846 76,5 107,5 53,5 128,9 138,5 68,94 7,0 107,4 65,65 41,73 77,6
0,755 34,4 0,84 74,5 104,5 46,8 132,5 138,0 61,92 8,1 104,2 63,1 43,4 75,5
0,73 35,4 0,815 72,75 101,5 54.75 136,99 138,5 57,53 8,5 101,1 59,5 43,17
Резон. 0,918 91,5 126.5 126.2 23.25 108,9 137,6 137,6 8,2 126,2 91,8 91,8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ КОЛАХ

 

Мета роботи

Освоїти методику вимірювання активної та реактивної потужностей у трифазних колах.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.018 с.)