Програма курсу «Екологічне право України» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма курсу «Екологічне право України»Тема І. Предмет, система та джерела екологічного права України

Предмет і поняття екологічного права. Основні принципи і завдання екологічного права. Система навчального курсу «Екологічне право» та його місце серед інших галузей права. Джерела

екологічного права.

Тема 2. Пріоритети екологічного права України Гарантування екологічної безпеки в Україні. Охорона екологічних прав та інтересів громадян України. Всебічне сприяння

екологізації суспільства.

Тема 3. Правове забезпечення раціонального природокористування в Україні.

Місце раціонального природокористування в екологічних відносинах. Законодавчі засади раціонального природокористування. Зміцнення законності в галузі природокористування.

Тема 4. Державне управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища в Україні

Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища. Органи управління природокористуванням і охороною природного середовища та їх компетенція.

Тема 5. Правове регулювання здійснення екологічної експертизи

Науково-правові засади екологічної експертизи. Правові форми та види екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи. Соціально-правовий механізм здійснення екологічної експертизи.

Тема 6. Юридична відповідальність в галузі екології

Відповідальність як засіб реалізації екологічного права: поняття і форми. Позитивна юридична відповідальність у галузі екології. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Тема 7. Правова охорона земель в Україні

Земля як об'єкт правової охорони. Поняття і значення правової охорони земель. Організаційно-правові заходи охорони земель. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

Тема 8. Правова охорона вод в Україні

Вода як об'єкт правової охорони. Правові форми охорони вод Відповідальність за порушення водного законодавства.

Тема 9. Правова охорона лісів в Україні

Ліс як об'єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи охорони лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

Тема 10. Правова охорона тваринного світу в Україні

Тваринний світ як об'єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу.

Тема 11. Правова охорона атмосферного повітря в Україні

Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря. Відповідальність за порушення в галузі охорони атмосферного повітря.

Тема 12. Правова охорона надр в Україні

Надра як об'єкт правової охорони. Поняття і зміст правової охо-' рони надр. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Тема ІЗ. Правова охорона природно-заповідного фонду в Україні

Природно-заповідний фонд України як об'єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Література

1. Андрейцев В. 1. Екологічне право (Загальна частина).- К., 1996.

2. Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність.-1991.

3. Андрейцев В. /… Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.

4. Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зксперти-зьі проектов.- К.: Будівельник, 1990.

5. Водний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1995.-№24.

6. Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей средьі •Украиньі. Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков,

1994.

7. Гетьман А. П. Процессуальньіе нормьі й отношения в зколо-гическом праве.-Харьков: Основа, 1994.

8. Государственное управление охраной окружающей средьі в союзной республике.- Под ред. Ю. С. Шемшученко.- К.: Наукова

думка,1990.

9. Дмитренко /; А. Екологічне право України: Навч. посіб- К.,1996.

\О.Дмитренко Й. А. Законодательньіе основьі земельньк отно-шений в У крайнє.- Киев, 1993.

11. Дмитренко І. А. Екологічне право України.-К., 1999.-300.

12. Дудовик О. Л., Жалинский А. 3. Причини зкономических пре-ступленин.- М.: Наука, 1994.

13. Ерофеев Б. В. Зкологическое право. Учебник для вузов.-М.,

1999-448с.

14. Земельний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради

України- 1992- № 25.

15. Кодекс України про адміністративне порушення.- Львів,

1995.

16. Козьірь О. М. Правовьіе вопросьі охраньі окружающей средьі от загрязнения агрохимикатами.- М.: Изд-во Московского универси-тета, 1989.

17. Конституція України — К.: Просвіта, 1996.

18. Кравченко С. М., Костицький М. В. Екологічна етика і психологія людини.-Львів: Світ, 1992.

19. Кримінальний Кодекс України.-К., 1995.

20. Лісовий Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1994-№ 17. —"

21. Малишко М-'/:'•-Основи екологічного права України.-К:

МАУП, 1999-152с.

22. Нііко.час А., Робинсон. Правовеє регулирование природоис-пользования й охраньмокружающей средьі в США.- М.: Прогресе, 1990.

23. Петров В. й.Зкологическое преступление: полятие й состав.-1991.-№35-36. ^: іад;,.

24. Петров В. В. Зкологическое право России. Учебник для вузов.-М.: БЕК, 1995-557 с.

25. Петров В. В. Зкологическое право Росии.-М.: БЕК, 1997-557с.

26. Попов В. К., Шульга М. В., Разметов С. В. Екологічне право України (загальна частина): Навч. посібник.- Харків, 1995.

27. Про виключну (морську) економічну зону: Закон України. // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №21.

28. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань по охороні навколишнього природного середовища: Закон України. Прийнятий 06.03.1996 р. // Голос України.— 1996-9 квітня.

29. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю»: Закон України, прийнятий 19.09.1996 р. // Голос України.- 1996.- 17 жовтня.

30. Про екологічну експертизу: Закон України. // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 8.

31. Про надра: Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1994-№ 36.

32. Про охорону атмосферного повітря: Закон України. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 50.

33. Про охорону здоров'я. Основи законодавства України. // Голос України.- 1992.- 15 грудня.

34. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 41.

35. Про природно-заповідний фонд: Закон України. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 34.

36. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.-№21.- 1992.-№ 13.

37. Про тваринний світ.- Закон України. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 18.

38. Разметаев С. В. Право собственности на природньіе ресурси в Украине.- Харьков.- 1996.

39. Цивільний Кодекс У країни.

40. Шевченко Я. М., Ненецька М. В. та ін. Власник і право власності.- К.: Наукова думка.- 1989.

41. Шемшученко Ю. С. Правовьіе проблемм зкологии,— К.: Наукова думка.- 1989.

42. Зффективность юридической ответственности в охране окружающей средм.-М.: Наука- 1985.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.011 с.)