К) віднесення конкретного предмета до певної категорії предметів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

К) віднесення конкретного предмета до певної категорії предметів 

Білет № 10

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Діяльність як специфічна людська форма активності характеризується:

а) цілеспрямованістю

б) взаємодією

в) структурністю

г) усвідомленістю

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Тематичний апперцептивний тест Г. Мюррея належить до проективних тестів і досліджує мотивацію особистості.

 

3.Вкажіть на ті особливості поведінки, які обумовлені темпераментом і ті, які обумовлені мотивацією. За якими ознаками це можна встановити? У дітей старшого дошкільного віку холеричного темпераменту при виконанні різних трудових завдань можуть проявлятися наступні особливості поводження:

а) вони неуважні при поясненні завдання;(М)

б) часто не вислухують пояснення до кінця й приступають до роботи; (Т)

в) при невдачах бувають зриви - діти рвуть зошити, кидають роботу, коли що-небудь не виходить;(Т)

г) у нових завданнях з барвистим матеріалом при поясненні уважно стежать за кожним рухом вихователя; (М)

д) у роботах, які побудовані на необхідності змагатися, проявляють терпіння й наполегливість при невдачах; (М)

е) в одноманітній роботі проявляють неквапливість, неохайність, неакуратність )

 

Білет № 11

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Процес нагромадження особистістю досвіду шляхом перетворення зовнішніх елементів предметної діяльності й спілкування у внутрішній план називається:

а) виховання

б) научуванність

в) інтеріорізація

г) екстеріорізація

д) соціалізація

е) всі відповіді вірні

ж) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Вихідною точкою консультативної роботи повинен з'явитися установлений контакт, а також уявлення клієнта про очікувані результати майбутньої роботи.

 

3.Класифікуйте й поясніть свою думку, які прикметники служать для опису рухової сфери темпераменту, а які - для характеристики емоційної сфери:

Швидкий (Т), рухливий (Е), живий (Е), різки (Е), запальний (Е), млявий (Е), імпульсивний (Т), чутливий (Е), життєрадісний (Е), повільний (Т), енергійний (Т), стрімкий (Т), загальмований (Т), вразливий (Е).

 

Білет № 12

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

У становленні особистості беруть участь механізми:

а) зрушення мотиву на мету

б) ідентифікації

в) засвоєння соціальних ролей

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

При зборі інформації психолог повинен зберегти нейтральну позицію і слухати людину емпатійно

 

3.Із положень про характер виберіть ті, які найбільш правильно розкривають поняття «характер». Дайте обґрунтування своєї відповіді.

1. Риси характеру проявляються за будь-яких обставин й умов

Риси характеру проявляються лише у відповідних їм типових обставинах

Властивості характеру є не що інше, як відношення особистості до певних сторін дійсності

Властивості характеру є не що інше, як певні способи дій

У характері проявляються й відношення особистості, і способи дії, за допомогою яких ці відношення здійснюються

6. Характер індивідуально своєрідний

Риси характеру соціально типові й індивідуально своєрідні

8. Характер - відбиття суспільних відносин.

Білет №13

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Психічними процесами є зазначені, крім:

а) відчуттів

б) мислення

в) настроїв

г) пам'яті

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Увага - це зосередженість й спрямованість свідомості на якомусь предметі, явищі, діяльності або переживанні.

 

 

3.Визначте й обґрунтуйте свою думку, що в наведеному списку може бути віднесене до довільної саморегуляції, а що - до вольової дії?

Стримування емоцій (ВД), керування запам'ятовуванням тексту (ВД), автогенне тренування (ДС), постановка цілей (ВД), самонавіювання (ДС), зміна мети (ВД), подолання внутрішніх перешкод (ВД), ритуальні дії перед іспитом (ДС), самоконтроль (ВД), формування ауто установки (ДС), планування можливостей досягнення (ВД), боротьба мотивів (ВД), ухвалення рішення (ВД), вибір між рівнозначними можливостями (ВД), зняття внутрішнього напруження (ДС), само переконання (ДС), релаксація (ДС), рефлексія (ДС), внутрішній діалог із самим собою (ДС), значеннєве зв'язування (ВД), створення нових мотивів – стимулів (ВД), ауто агресія (ДС), само підкріплення (ДС), формування тривалого наміру (ВД), побудова життєвої стратегії (ВД), вольове зусилля (ВД).

 

Білет № 14

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Групове консультування припускає:

а) дискусії під керівництвом психолога

б) контакти зі членами групи на вербальному рівні

в) виявлення соціального маскування, до якого вдаються деякі учасники групи

г ) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

У довільній увазі проявляється воля особистості.

 

3.На які групи можна розділити наступні поняття? Аргументуйте підстави своєї класифікації.

Цікавість, стенічні почуття, подив, радісне відкриття істини, прихильність, страх, любов, інтерес, наснага, ворожість, лють, сумнів, допитливість, обожнювання, здогад, зачарування, упевненість, замилування шедевром мистецтва, задоволення, передчуття, симпатія, невдоволення, почуття таємничого, хвилювання, передчуття, жалість, тривожність, захопленість роботою, депресія, емпатія, сором, злість, ненависть, страждання, фрустрація.

Емоції

Емоційні стани

Білет № 15

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Підхід, відповідно до якого психіка виникає лише з появою людини й існує тільки в неї:

а) біопсихізм

б) панпсихізм

в) антропопсихізм

г) нейропсихізм

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Довільна увага є - цілеспрямована увага, інтерес, здійснюваний по заздалегідь складеному планові й заданому зразку.

3.Перевірте, чи все правильно в наведеному уривку. Чи немає в тексті помилок? Обгрунтуйте свою відповідь.

Якщо намагатися коротко виразити суть розходжень між характером, темпераментом й особистістю, то можна сказати, що властивості темпераменту відбивають те, чому людина діє певним чином, риси характеру - що саме вона робить, а якості особистості - те, як вона це робить.

Не правильно

Білет № 16

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Групове консультування припускає:

а) дискусії під керівництвом психолога

б) контакти зі членами групи на вербальному рівні

в) виявлення соціального маскування, до якого вдаються деякі учасники групи

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

У довільній увазі проявляється воля особистості.

 

3.На які групи можна розділити наступні поняття? Аргументуйте підстави своєї класифікації.

Цікавість, стенічні почуття, подив, радісне відкриття істини, прихильність, страх, любов, інтерес, наснага, ворожість, лють, сумнів, допитливість, обожнювання, здогад, зачарування, упевненість, замилування шедевром мистецтва, задоволення, передчуття, симпатія, невдоволення, почуття таємничого, хвилювання, передчуття, жалість, тривожність, захопленість роботою, депресія, емпатія, сором, злість, ненависть, страждання, фрустрація.

Емоції

Емоційні стани

Білет № 17

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Психічними процесами є зазначені, крім:

д) відчуттів

е) мислення

Ж) настроїв

з) пам'яті

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Увага - це зосередженість й спрямованість свідомості на якомусь предметі, явищі, діяльності або переживанні.

 

 

3.Визначте й обґрунтуйте свою думку, що в наведеному списку може бути віднесене до довільної саморегуляції, а що - до вольової дії?

Стримування емоцій (ВД), керування запам'ятовуванням тексту (ВД), автогенне тренування (ДС), постановка цілей (ВД), самонавіювання (ДС), зміна мети (ВД), подолання внутрішніх перешкод (ВД), ритуальні дії перед іспитом (ДС), самоконтроль (ВД), формування ауто установки (ДС), планування можливостей досягнення (ВД), боротьба мотивів (ВД), ухвалення рішення (ВД), вибір між рівнозначними можливостями (ВД), зняття внутрішнього напруження (ДС), само переконання (ДС), релаксація (ДС), рефлексія (ДС), внутрішній діалог із самим собою (ДС), значеннєве зв'язування (ВД), створення нових мотивів – стимулів (ВД), ауто агресія (ДС), само підкріплення (ДС), формування тривалого наміру (ВД), побудова життєвої стратегії (ВД), вольове зусилля (ВД).

 

Білет № 18

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Відповідно до гуманістичних теорій самореалізація тісно пов'язана:

а) із самоповагою

б) з переоцінкою власного «Я»

в) з комплексом переваги

г ) зі здатністю любити

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

2.Вставте пропущене слово в наступне твердження:

Усвідомленість потреби стає мотивом поведінки.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.67 (0.02 с.)