Відповіді на практичну частину до екзаменаційного білету 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповіді на практичну частину до екзаменаційного білетуВідповіді на практичну частину до екзаменаційного білету

Вступного фахового випробування

За спеціальністю 7.01030201 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Курс

Білет № 1

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Властивостями індивіда є зазначені, крім:

а) статі

б) темпераменту

в) ціннісних орієнтацій

г) задатків

 

2. Вставте пропущене слово в наступне твердження:

 

Ціль є передумовою діяльності

Укажіть та обгрунтуйте, які умови потрібні для виникнення й підтримки довільної, а які - мимовільної уваги.

Постановка питань і вирішення невеликих завдань протягом певного проміжку часу (Д)

Особливості подразників, що впливають: їхня новизна, абсолютна й відносна сила, контраст між ними, зміна в подразниках (М)

Усвідомлення поточних результатів діяльності у формі внутрішнього словесного звіту (Д)

Розпорядок діяльності, створення звичних умов діяльності (Д)

Використання певних потреб, із задоволенням яких пов'язаний матеріал (М)

Використання певних установок і психічних станів (М)

Постановка істотно значимих цілей і завдань діяльності (Д)

 

 

 

 

Білет № 2

 

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Напрямок у психології, що заперечує свідомість і зводить психіку до різних форм поведінки, називається:

а) психоаналіз

б) біхевіоризм

в) гештальт-психологія

г) структуралізм

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

 

2. Вставте пропущене слово в наступне твердження:

 

Потреби виявляються в активності і спонукають до діяльності.

 

 

3.Виберіть із відмінних рис процесів відображення ті, які характеризують мислення людини. Обгрунтуйте свій вибір та проаналізуйте кожну рису відображення:

а) відображення минулого досвіду у вигляді почуттів, думок й образів раніше сприйнятих предметів й явищ;

б) відображення предметів й явищ у сукупності їхніх властивостей і частин;

в) відображення окремих властивостей предметів й явищ матеріального світу;

г) відображення загальних й істотних ознак, зв'язків і відносин предметів й явищ;

д) відображення при безпосередньому впливі предметів й явищ на органи почуттів;

е) відображення дійсності опосередкованим шляхом при обов'язковій участі мови.

 

Білет № 3

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Відповідно до гуманістичних теорій самореалізація тісно пов'язана:

а) із самоповагою

б) з переоцінкою власного «Я»

в) з комплексом переваги

г ) зі здатністю любити

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

2.Вставте пропущене слово в наступне твердження:

Усвідомленість потреби стає мотивом поведінки.

Проаналізуйте судження авторів і зробіть свої висновки: яке визначення предмета соціальної психології вам здається вірним, якщо виходити із прикладного значення цієї науки?

1. Паригін Б. Д.: «соціальна психологія вивчає соціальну психологію особистості; спільності й спілкування; соціальні відносини; форми духовної діяльності».

2. Мясищев В. М.: «соціальна психологія досліджує зміни психічної діяльності людей у групі під впливом взаємодії; особливості груп; психічну сторону процесів суспільства».

3. Андрєєва Г. М.: «соціальна психологія вивчає закономірності поведінки, діяльності й спілкування людей, обумовлені їхнім включенням у соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп».

4. Шибутані Т.: «соціальна психологія вивчає закономірності людського поводження, які обумовлені фактом участі людей у соціальних групах».

5. Кузьмін Е. С.: «дослідження суб’єктотипу, типології соціального суб'єкта як індивіда, вивчення історично й соціально конкретно обумовлених типів соціальної діяльності, узятих на рівні внутрішньої психічної структури: мотивації, ціннісних орієнтації, соціальних установок і інших диспозиційних утворень».

 

 

Білет № 4

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Проблеми якого кризового періоду у розвитку родини характеризуються диспропорційним розподілом навантажень, розходженнями в динаміці батьківських почуттів і станів, депресією, монотонією, порушеннями сексуальної взаємодії чоловіка й жінки:

а) першого

б) другого

в) третього

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді не вірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Методика Е. Крепеліна досліджує працездатність та властивості уваги

 

Нижчеподані особливості поводження людини характеризують її або як індивіда, або як особистість. Виділіть окремо ті особливості, які відображують поводження індивіда й окремо особливості, які відбивають поводження особистості. Дайте обґрунтування свого вибору.

Сумлінність (О), боязкість (О), висока швидкість рухових реакцій (І), висока швидкість засвоєння навички (І), скромність (О), правдивість (О), пластичність (І), упертість (О), реактивність (І), мала чутливість до суспільних оцінок (О), рухливість (І), швидкий темп діяльності (І).

 

 

Білет №5

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Психолог-консультант:

а) працює з людьми, що звертаються до нього

б) має справу головним чином з такими проблемами, як самогубства або наркоманія

в) допомагає організаціям знаходити потрібні відповіді на проблеми, що стосуються людей

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Функцій родини стільки, скільки видів потреб у стійкій, повторюваній формі вона задовольняє.

 

3 .Складіть розгорнуту характеристику будь-якої групи, яку ви добре знаєте, з описом інтегральних психологічних характеристик (суспільна думка, психологічний клімат, групові норми, групові інтереси) і всіх параметрів групи (композиція, структура, групові процеси, соціальний контроль, санкції).

 

Білет № 6

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

У шкільному консультуванні:

а) виявляється психологічна підтримка учнів

б) проводяться співбесіди й тести

в) прагнуть запроваджувати ефективні методи навчання

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Переважний тип шлюбності в наш час нуклеарний

 

Які з перерахованих слів характеризують індивідуально-типологічні особливості мислення? Обгрунтуйте свою думку.

Самостійність, критичність, помірність, в'язкість, рухливість, зрілість, емоційність, інертність, креативність, стереотипність, темпераментність, виразність, образність, практичність, інтровертованість, глибина думки, гнучкість, допитливість розуму, швидкість думки, системність, операціональність, додатковість, вірогідність, логічність, інтуітивність, інструментальність, обов'язковість, механістичність, упевненість, сміливість, оригінальність.

 

 

Білет № 7

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Відмінними рисами психічного відображення є зазначені, крім:

а) суб'єктивності

б) усвідомленості

в) ідеальності

г) активності

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Гештальттерапія прагне до того, щоб людина найбільш повно усвідомила власне «Я» і перетворилась в гармонічне ціле.

 

Укажіть ті особливості поведінки, які обумовлені темпераментом і ті, які обумовлені мотивацією. За якими ознаками це можна встановити?

У дітей старшого дошкільного віку холеричного темпераменту при виконанні різних трудових завдань можуть проявлятися наступні особливості поведінки:

1. вони неуважні при поясненні завдання;(М)

2. часто не вислухують пояснення до кінця й приступають до роботи; (Т)

3. при невдачах бувають зриви - діти рвуть зошити, кидають роботу, коли що-небудь не виходить;(Т)

4. у нових завданнях з барвистим матеріалом при поясненні уважно стежать за кожним рухом вихователя; (М)

5. у роботах, які побудовані на необхідності змагатися, проявляють терпіння й наполегливість при невдачах; (М)

6. в одноманітній роботі проявляють неквапливість, неохайність, неакуратність )

 

 

Білет № 8

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Який показник досліджується коректурним методом?

а) працездатність

б) стійкість уваги

в) концентрованість уваги

г) перемикання уваги

д) розподіл уваги

Е) всі відповіді вірні

ж) всі відповіді невірні

2.Вставте пропущене слово в наступне твердження:

В основі психодінамічного підходу лежить той принцип, що почуття й поведінку людини варто вважати не усвідомленими

3.На основі наведених висловлень проаналізуйте який зв’язок існує між увагою й діяльністю. Яку із двох формул ви б вибрали: «Увага + Дія» або «Увага = Дії» й чому?

1) Станіславський К.С.: «Увага до об'єкта викликає природну потребу щось зробити з ним. Увага зливається з дією й взаємно переплітаючись створює міцний зв'язок з об'єктом»

2) Гальперин П. Я.: «Формування розумових дій зрештою приводить до утворення думки. Думка же являє собою подвійне утворення: мислимий предметний зміст і власне мислення про нього як психічна дія, звернена на цей зміст. Друга частина цієї діади є не що інше як увага. І ця внутрішня увага формується з контролю за предметним змістом дії».

3) Рубінштейн С. Л.: «Увага найтіснішим чином пов'язана з діяльністю. Спочатку, зокрема, на ранніх щаблях філогенетичного розвитку, вона безпосередньо включена в предметну діяльність, поведінку. Увага спочатку виникає як сторожкість, пильність до дії з першого сигналу, як мобілізованість на сприйняття цього сигналу в інтересах дії. Разом з тим, увага вже на цих ранніх стадіях означає й загальмованість, що служить підготовкою до дії».

 

Білет № 9

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Галузь психології, що вивчає індивідуально-психологічні особливості людей:

а) вікова психологія

б) соціальна психологія

в) диференційна психологія

г) порівняльна психологія

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Обсяг короткочасної слухової пам’яті на числа досліджується за допомогою 5 субтесту тесту Рівня інтелектуального розвитку Д. Векслера.

 

3.Виберіть всі істотні ознаки сприйняття та обгрунтуйте свою думку:

а) суб'єктивне відбиття зовнішнього світу

б) відбиття окремих властивостей, які відносяться до певного предмету

в) первісне джерело всіх знань про навколишній світ

г) результат спільної діяльності ряду аналізаторів

д) цілісне відбиття сукупності властивостей, що належать предметам, явищам навколишнього світу

е) складний елемент, з якого складаються всі предмети і явища навколишнього світу

ж) перекручене відбиття навколишнього світу

з) відбиття окремих властивостей, які не відносяться до якогось предмету

и) відбиття законів природи й суспільства

Емоції

Емоційні стани

Білет № 15

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Підхід, відповідно до якого психіка виникає лише з появою людини й існує тільки в неї:

а) біопсихізм

б) панпсихізм

в) антропопсихізм

г) нейропсихізм

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Довільна увага є - цілеспрямована увага, інтерес, здійснюваний по заздалегідь складеному планові й заданому зразку.

3.Перевірте, чи все правильно в наведеному уривку. Чи немає в тексті помилок? Обгрунтуйте свою відповідь.

Якщо намагатися коротко виразити суть розходжень між характером, темпераментом й особистістю, то можна сказати, що властивості темпераменту відбивають те, чому людина діє певним чином, риси характеру - що саме вона робить, а якості особистості - те, як вона це робить.

Не правильно

Білет № 16

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Групове консультування припускає:

а) дискусії під керівництвом психолога

б) контакти зі членами групи на вербальному рівні

в) виявлення соціального маскування, до якого вдаються деякі учасники групи

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

У довільній увазі проявляється воля особистості.

 

3.На які групи можна розділити наступні поняття? Аргументуйте підстави своєї класифікації.

Цікавість, стенічні почуття, подив, радісне відкриття істини, прихильність, страх, любов, інтерес, наснага, ворожість, лють, сумнів, допитливість, обожнювання, здогад, зачарування, упевненість, замилування шедевром мистецтва, задоволення, передчуття, симпатія, невдоволення, почуття таємничого, хвилювання, передчуття, жалість, тривожність, захопленість роботою, депресія, емпатія, сором, злість, ненависть, страждання, фрустрація.

Емоції

Емоційні стани

Білет № 17

1. Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

Психічними процесами є зазначені, крім:

д) відчуттів

е) мислення

Ж) настроїв

з) пам'яті

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

Увага - це зосередженість й спрямованість свідомості на якомусь предметі, явищі, діяльності або переживанні.

 

 

3.Визначте й обґрунтуйте свою думку, що в наведеному списку може бути віднесене до довільної саморегуляції, а що - до вольової дії?

Стримування емоцій (ВД), керування запам'ятовуванням тексту (ВД), автогенне тренування (ДС), постановка цілей (ВД), самонавіювання (ДС), зміна мети (ВД), подолання внутрішніх перешкод (ВД), ритуальні дії перед іспитом (ДС), самоконтроль (ВД), формування ауто установки (ДС), планування можливостей досягнення (ВД), боротьба мотивів (ВД), ухвалення рішення (ВД), вибір між рівнозначними можливостями (ВД), зняття внутрішнього напруження (ДС), само переконання (ДС), релаксація (ДС), рефлексія (ДС), внутрішній діалог із самим собою (ДС), значеннєве зв'язування (ВД), створення нових мотивів – стимулів (ВД), ауто агресія (ДС), само підкріплення (ДС), формування тривалого наміру (ВД), побудова життєвої стратегії (ВД), вольове зусилля (ВД).

 

Білет № 18

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

Відповідно до гуманістичних теорій самореалізація тісно пов'язана:

а) із самоповагою

б) з переоцінкою власного «Я»

в) з комплексом переваги

г ) зі здатністю любити

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

2.Вставте пропущене слово в наступне твердження:

Усвідомленість потреби стає мотивом поведінки.

Ж) другого

з) третього

и) всі відповіді вірні

к) всі відповіді не вірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Методика Е. Крепеліна досліджує працездатність та властивості уваги

 

Нижчеподані особливості поводження людини характеризують її або як індивіда, або як особистість. Виділіть окремо ті особливості, які відображують поводження індивіда й окремо особливості, які відбивають поводження особистості. Дайте обґрунтування свого вибору.

Сумлінність (О), боязкість (О), висока швидкість рухових реакцій (І), висока швидкість засвоєння навички (І), скромність (О), правдивість (О), пластичність (І), упертість (О), реактивність (І), мала чутливість до суспільних оцінок (О), рухливість (І), швидкий темп діяльності (І).

 

 

Білет № 20

1.Зазначте правильну, на вашу думку, відповідь:

 

У шкільному консультуванні:

а) виявляється психологічна підтримка учнів

б) проводяться співбесіди й тести

в) прагнуть запроваджувати ефективні методи навчання

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

 

2.Вставте пропущені слова в наступне твердження:

 

Переважний тип шлюбності в наш час нуклеарний

 

Відповіді на практичну частину до екзаменаційного білетуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1595; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.102 с.)