Семінарське заняття 4. Основні принципи міжнародного права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 4. Основні принципи міжнародного права1. Основні принципи міжнародного права як засади сучасного міжнародного правопорядку.

2. Поняття та перелік основних принципів міжнародного права.

3. Зміст основних принципів міжнародного права.

4. Значення міжнародного права та його основних принципів для міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Користуючись підручниками та науковими джерелами розкрийте історію становлення та зміст одного з основних принципів міжнародного права.

Контрольні запитання:

1. Поняття основних принципів міжнародного права.

2. Джерела закріплення основних принципів міжнародного права.

3. Зміст основних принципів міжнародного права.

 

Рекомендована література:

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Международное право /Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко (Дипломатическая академия МИД РФ). – М., 2006.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2006.

4. Brownlie I. Principles of Public International Law. 6th edition. – Oxford University Press, 2003.

5. Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного международного права // Советский ежегодник международного права – 1978. – М., 1980.

 

 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1

 

1. Юридичні науки.

2. Українська школа міжнародного права.

3. Київська школа міжнародного права.

4. Поняття міжнародного права.

5. Поняття міжнародного приватного права.

6. Юридична сила міжнародного права.

7. Міжнародне право та інші нормативні системи.

8. Міжнародне та національне право: спільне та відмінне.

9. Співвідношення та взаємодія національного та міжнародного права.

10. Поняття європейського права.

11. Конституція України та міжнародне право.

12. Законодавство України та міжнародне право.

13. Поняття та зміст основних принципів міжнародного права.

14. Джерела закріплення основних принципів міжнародного права.

15. Значення основних принципів міжнародного права для сучасних міжнародних відносин.

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Основи міжнародно-правових знань

ТЕМА 4. Предметна сфера міжнародного права (22 год.)

 

Лекція 6. Предметна сфера сучасного міжнародного права

1. Предметна сфера сучасного міжнародного права.

2. Загальна характеристика питань, що входять до предметної сфери міжнародного права.

3. Галузі та інститути міжнародного права.

4. Розширення предмету міжнародного права.

5. Спеціалізація міжнародно-правового навчання й практики.

 

Семінарське заняття 5.

1. Предмет сучасного міжнародного права.

2. Поняття та критерії виділення галузей міжнародного права.

3. Поняття та критерії виділення інститутів міжнародного права.

4. Розширення предмету міжнародного права на нові сфери.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

За допомогою підручників, складіть перелік галузей міжнародного права, які виникли тільки у ХХ столітті, та надайте визначення кожної з них.

 

 

Лекція 7. Джерела міжнародного права

1. Поняття джерел міжнародного права.

2. Міжнародні договори та інші міжнародні документи.

3. Стадії укладання міжнародного договору.

4. Основні поняття міжнародно-договірної практики.

5. Юридичне забезпечення укладання міжнародних договорів.

6. Базові навики роботи з міжнародними договорами.

7. Міжнародні звичаї.

8. Загальні принципи права.

9. Допоміжні засоби визначення норм міжнародного права.

 

Семінарське заняття 6.

1. Поняття та види джерел міжнародного права: Чому розрізняють «формальні» і «матеріальні» джерела міжнародного права?

2. Поняття міжнародного договору.

3. Поняття міжнародного звичаю.

4. Поняття загальних принципів права. Співвідношення категорій «загальні принципи права» і «основні принципи міжнародного права».

5. Допоміжні засоби визначення норм міжнародного права.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Користуючись підручниками з міжнародного права та Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р. надайте визначення термінів:

«укладання міжнародного договору», «підписання міжнародного договору», «парафування міжнародного договору», «ратифікація міжнародного договору», «приєднання до міжнародного договору», «прийняття міжнародного договору», «припинення міжнародного договору», «денонсація міжнародного договору».

Лекція 8. Міжнародне право та права людини

1. Поняття «прав людини» та його значення в сучасному політичному дискурсі.

2. Гуманізація міжнародного права.

3. Міжнародні механізми захисту прав людини: конвенційні та інституційні.

4. Права людини та державний суверенітет.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Підготуйте перелік міжнародних органів та організацій (як універсальних, так і регіональних), які здійснюють міжнародний захист прав людини. Кожному з них надайте коротку характеристику: 1) на підставі якого документу створений, 2) які саме його повноваження.

Загальний обсяг роботи не має перевищувати 4 сторінок формату А4.

 

Лекція 9. Міжнародні організації

1. Роль міжнародних організацій у сучасному світі.

2. Організація Об’єднаних Націй.

3. Значення Статуту ООН.

4. Регіональні міжнародні організації. Рада Європи, ОБСЄ, Європейський Союз, СНД.

5. Спеціалізовані міжнародні організації.

6. Суть і значення повсякденної діяльності міжнародних організацій.

7. Міжнародні організації як сфера діяльності юриста-міжнародника.

 

Семінарське заняття 7.

1. Поняття міжнародної організації. Міжнародні міжурядові та неурядові організації. Міжнародні конференції.

2. Цілі і Принципи ООН у її Статуті.

3. Головні органи ООН.

4. Поняття регіональних та спеціалізованих міжнародних організацій.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Користуючись підручниками, енциклопедіями та довідниками, надайте письмове визначення термінів:

міжнародна міжурядова організація, міжнародна неурядова організація, універсальна міжнародна організація, регіональна міжнародна організація, спеціалізована міжнародна організація, орган міжнародної організації.

Контрольні запитання:

1. Предметна сфера сучасного міжнародного права.

2. Галузі та інститути міжнародного права.

3. Поняття та категорії джерел міжнародного права.

4. Міжнародні договори.

5. Міжнародні звичаї.

6. Загальні принципи права.

7. Допоміжні засоби визначення норм міжнародного права.

8. Поняття прав людини.

 

Рекомендована література:

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Международное право /Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко (Дипломатическая академия МИД РФ). – М., 2006.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2006.

4. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. – М., 2006.

5. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. – Харків, 2000.

 

 

ТЕМА 5. Україна та міжнародне право (8 год.)

 

Лекція 10. Україна та міжнародне право

1. Україна як суб’єкт міжнародного права.

2. Еволюція та сучасний зміст міжнародної правосуб’єктності України.

3. Правові проблеми в зовнішніх зносинах України.

4. Україна в міжнародних судових установах.

5. Договірно-правовий департамент Міністерства закордонних справ України.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Висловіть обґрунтовану позицію з такого питання: чи могла б, на Вашу думку, Україна вирішити всі свої зовнішньополітичні проблеми шляхом простого й неухильного слідування всім чинним для неї нормам міжнародного права?

Обсяг відповіді не має перевищувати 4 сторінок формату А4.

Контрольні запитання:

1. Україна як суб’єкт міжнародного права.

2. Правові проблеми в зовнішніх зносинах України.

3. Україна у міжнародних судових установах.

 

Рекомендована література:

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004.

3. Ноговіцина Ю.О. Міжнародно-правові аспекти правонаступництва України. – К., 2006.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 276; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.018 с.)