Київський національний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Київський національний університетКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

кафедра міжнародного права

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до спецІальності «міжнародне право»

для студентів

напрям підготовки МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

спеціальність МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КИЇВ – 2014

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

кафедра міжнародного права

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

 

__________________________

«___» __________ 2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до спеціальності «міжнародне право»

для студентів

напрям підготовки МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

спеціальність МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КИЇВ – 2014

Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» для студентів напряму підготовки «Міжнародне право», спеціальності «Міжнародне право» «___» ___________________ 2013 року. – 20 с.

 

 

Розробники: Задорожній Олександр Вікторович, к.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права; Гнатовський Микола Миколайович, доцент кафедри міжнародного права, к.ю.н., доцент; Ржевська Валентина Сергіївна, доцент кафедри міжнародного права, к.ю.н., доцент; Льовін Антон Валерійович, асистент кафедри міжнародного права, к.ю.н.; Кориневич Антон Олександрович, асистент кафедри міжнародного права, к.ю.н.

 

 

Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» затверджена на засіданні кафедри міжнародного права

 

Протокол № ____ від «___» ______________________ 2013 року

 

 

Завідувач кафедри міжнародного права ______________ Задорожній О.В.

 

«___» _____________________ 2013 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту міжнародних відносин

 

Протокол від «___» ______________________ 2013 року № ____

 

 

Голова науково-методичної комісії __________________ Коппель О.А.

 

«___» _____________________ 2013 року

 

© Задорожній О.В., 2013 рік

© Гнатовський М.М., 2013 рік

© Ржевська В.С., 2013 рік

© Льовін А.В., 2013 рік

© Кориневич А.О., 2013 рік

ВСТУП

Дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» викладається на І курсі спеціальності «міжнародне право» в I семестрі в обсязі 72 годин (2 кредитів ECTS), в тому числі 34 годин аудиторних занять, з них лекції20 годин, семінарські заняття – 14 годин семінарських занять, самостійна робота38 годин, модульні контрольні роботи – 8 годин. У курсі передбачено 2 змістовних модуля та 2 модульні контрольні роботи в кожному семестрі. Завершується дисципліна заліком.

 

Метою дисципліни єпрофесійна орієнтація студентів I курсу відділення «міжнародне право», майбутніх юристів-міжнародників, передача їм базових знань про майбутню професію, основи теорії та практики міжнародного права.

Завдання дисципліни – розуміння студентами суті юридичної діяльності, у першу чергу в галузі міжнародного права.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

- особливості юридичної професії;

- особливості права, як нормативної системи, міжнародного права зокрема;

- найважливіші аспекти предметної сфери міжнародного права (основні сфери регулювання міжнародним правом);

- основні риси основних принципів міжнародного права та їхнє місце у міжнародному праві;

- основні риси сучасного міжнародного права.

вміти:

- пояснити, у чому полягатиме його майбутня діяльність як юриста-міжнародника.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму. Нормативна навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності «міжнародне право» напряму 6.030202 — «міжнародне право».

 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» є першою дисципліною міжнародно-правового циклу для студентів спеціальності «Міжнародне право» і є базою для вивчення таких дисциплін як «Міжнародне публічне право (основи теорії»), «Історія міжнародного права».

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

До змістового модуля 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, змістового модуля 2 (ЗМ2) — теми 4-5.

Оцінювання за формами контролю:

  ЗМ1 ЗМ2
  Min. - балів Max. - балів Min. - балів Max. - балів
Усна відповідь 1 x 4 = 4 5 x 4 = 20 1 x 3 = 6 5 x 3 = 15
Доповнення 0 x 4 = 0 3 x 4 = 12 0 x 3 = 0 3 x 3 = 9
Модульна контрольна робота 1 0 x 1 = 0 13 x 1 = 13    
Модульна контрольна робота 2     0 x 1 = 0 20 x 1 = 20

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Підсумкова оцінка
Мінімум      
Максимальна оцінка в балах      

При цьому, кількість балів відповідає оцінці :

1 – 59 — не зараховано;

60 – 99 — зараховано.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. Міжнародне право як сфера діяльності
  Міжнародне право як сфера професійної діяльності      
  Право та міжнародне право      
  Основні принципи міжнародного права      
Модульна контрольна робота 1      
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Основи міжнародно-правових знань
  Предметна сфера міжнародного права      
  Україна та міжнародне право    
Модульна контрольна робота 2      
Всього      

 

 

Загалом на семестр – 126 год., у тому числі:

Лекції 38 год.

Семінари 16 год.

Самостійна робота 72 год.

Модульні контрольні роботи – 8 год.

 


Змістовий МОДУЛЬ 1. Міжнародне право як сфера діяльності

ТЕМА 1. Міжнародне право як сфера професійної діяльності (12 год.)

Лекція 1. Юридична професія

1. Юридична професія. Суть юридичної діяльності.

2. «Юрист» та «юрист-міжнародник».

3. Етичні засади юридичної професії.

4. Місія юриста в суспільстві. «Юридизація» сучасного суспільного життя.

5. Сфери практичної діяльності юриста-міжнародника.

6. Концепція підготовки юриста-міжнародника:

· соціально-гуманітарний цикл,

· мовний цикл,

· теоретико-правовий цикл,

· порівняльно-правовий цикл,

· міжнародно-правовий цикл.

7. «Професійна деформація» та обмеження юридизованого світогляду.

 

Семінарське заняття 1

1. Суть юридичної діяльності:

· Діяльність у сфері правозастосування.

· Приватна юридична практика.

· Наукова й освітня діяльність у сфері права.

· Інші види діяльності, що потребують правової підготовки.

2. Професійна етика юриста та юриста-міжнародника.

3. Функції представників юридичної професії в сучасному суспільстві.

4. Сфери практичної діяльності юриста-міжнародника.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Підготувати письмову обґрунтовану відповідь на питання: В Україні більше 300 вищих навчальних закладів готують фахівців із правознавства. Чому Ви обрали саме міжнародне право своїм фахом? Якими думками та ідеями Ви керувалися при виборі свого фаху?

 

Лекція 2. Наука міжнародного права як особлива сфера юридичної діяльності

1. Питання «науковості» юриспруденції та науки міжнародного права зокрема.

2. Функції науки міжнародного права.

3. Значення «класики» для міжнародно-правової науки та практики.

4. Вітчизняна наука міжнародного права.

5. Київська школа міжнародного права.

6. Кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Підготувати письмову відповідь на питання: Яким чином наука та наукові розробки впливають на міжнародно-правову діяльність і зовнішню політику держави?

 

Контрольні запитання:

1. Суть юридичної професії та юридичної діяльності.

2. Функції юристів у сучасному суспільстві.

3. Київська школа міжнародного права.

 

Рекомендована література:

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Международное право /Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко (Дипломатическая академия МИД РФ). – М., 2006.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2006.

 

 

ТЕМА 2. Право та міжнародне право (14 год.)

Лекція 3. Феномени права та міжнародного права

1. Поняття права.

2. Право та інші нормативні системи.

3. Національне (внутрішньодержавне) право.

4. Міжнародне (публічне) право.

5. Міжнародне приватне право.

6. Питання юридичної якості міжнародного права.

 

Семінарське заняття 2

1. Поняття й види нормативних систем (право, мораль, релігія, етикет).

2. Національне (внутрішньодержавне) право.
3. Поняття міжнародного публічного права.
4. Поняття міжнародного приватного права.

5. Способи (теорії) обґрунтування чи спростування юридичної сили міжнародного права.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Користуючись підручниками з основ правознавства, міжнародного права, міжнародного приватного права, словниками та енциклопедіями (окрім "Вікіпедії"!) надайте визначення наступних термінів:

соціальна норма, право, мораль, релігія, етикет, публічне право, приватне право, міжнародне (публічне) право, міжнародне приватне право, іноземний елемент.

 

Лекція 4. Національне право та міжнародне право

1. Елементарне порівняння міжнародного та національного права:

· предмет,

· об’єкт,

· суб’єкти,

· джерела,

· система.

2. Співвідношення та взаємодія національного та міжнародного права.

3. Європейське право.

4. Значення знання міжнародного права для національної юридичної практики. Міжнародне право як інструмент удосконалення національних законодавств.

5. Значення порівняльного правознавства для національної та міжнародно-правової практики.

6. Конституція та закони України про міжнародне право.

 

Семінарське заняття 3.

1. Спільні та відмінні риси національного та міжнародного права.

2. Співвідношення та взаємодія національного та міжнародного права.

3. Сутність та призначення порівняльного правознавства.

4. Поняття та сутність європейського права.

5. Конституція та закони України про міжнародне право.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Користуючись підручниками, словниками та енциклопедіями, зробіть письмову порівняльну характеристику наступних понять (пара на Ваш вибір)

- національне право та міжнародне право,

- система права та правова сім'я,

- "джерела права" та "законодавство",

- міжнародне публічне право та європейське право.

 

Контрольні запитання:

1. Поняття міжнародного права.

2. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

3. Співвідношення та взаємодія національного та міжнародного права.

4. Сутність європейського права.

 

Рекомендована література:

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. – К., 1981.

3. Международное публичное право. Учебник / Л.П.Ануфриева, Д.К. Бекяшев, К.А. Бекяшев и др. – М., 2009.

4. Право Європейського Союзу. Підручник / За ред. В.І. Муравйова. – К., 2012.

 

 

ТЕМА 3. Основні принципи міжнародного права (8 год.)

Лекція 5. Поняття та сутність основних принципів міжнародного права

1. Поняття основних принципів міжнародного права.

2. Перелік та характеристика основних принципів міжнародного права.

3. Джерела закріплення основних принципів міжнародного права.

4. Зміст основних принципів міжнародного права.

5. Значення міжнародного права та його основних принципів для міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.

Семінарське заняття 5.

1. Предмет сучасного міжнародного права.

2. Поняття та критерії виділення галузей міжнародного права.

3. Поняття та критерії виділення інститутів міжнародного права.

4. Розширення предмету міжнародного права на нові сфери.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

За допомогою підручників, складіть перелік галузей міжнародного права, які виникли тільки у ХХ столітті, та надайте визначення кожної з них.

 

 

Лекція 7. Джерела міжнародного права

1. Поняття джерел міжнародного права.

2. Міжнародні договори та інші міжнародні документи.

3. Стадії укладання міжнародного договору.

4. Основні поняття міжнародно-договірної практики.

5. Юридичне забезпечення укладання міжнародних договорів.

6. Базові навики роботи з міжнародними договорами.

7. Міжнародні звичаї.

8. Загальні принципи права.

9. Допоміжні засоби визначення норм міжнародного права.

 

Семінарське заняття 6.

1. Поняття та види джерел міжнародного права: Чому розрізняють «формальні» і «матеріальні» джерела міжнародного права?

2. Поняття міжнародного договору.

3. Поняття міжнародного звичаю.

4. Поняття загальних принципів права. Співвідношення категорій «загальні принципи права» і «основні принципи міжнародного права».

5. Допоміжні засоби визначення норм міжнародного права.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Користуючись підручниками з міжнародного права та Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р. надайте визначення термінів:

«укладання міжнародного договору», «підписання міжнародного договору», «парафування міжнародного договору», «ратифікація міжнародного договору», «приєднання до міжнародного договору», «прийняття міжнародного договору», «припинення міжнародного договору», «денонсація міжнародного договору».

Семінарське заняття 7.

1. Поняття міжнародної організації. Міжнародні міжурядові та неурядові організації. Міжнародні конференції.

2. Цілі і Принципи ООН у її Статуті.

3. Головні органи ООН.

4. Поняття регіональних та спеціалізованих міжнародних організацій.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Користуючись підручниками, енциклопедіями та довідниками, надайте письмове визначення термінів:

міжнародна міжурядова організація, міжнародна неурядова організація, універсальна міжнародна організація, регіональна міжнародна організація, спеціалізована міжнародна організація, орган міжнародної організації.

Контрольні запитання:

1. Предметна сфера сучасного міжнародного права.

2. Галузі та інститути міжнародного права.

3. Поняття та категорії джерел міжнародного права.

4. Міжнародні договори.

5. Міжнародні звичаї.

6. Загальні принципи права.

7. Допоміжні засоби визначення норм міжнародного права.

8. Поняття прав людини.

 

Рекомендована література:

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Международное право /Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко (Дипломатическая академия МИД РФ). – М., 2006.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2006.

4. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. – М., 2006.

5. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. – Харків, 2000.

 

 

ТЕМА 5. Україна та міжнародне право (8 год.)

 

Лекція 10. Україна та міжнародне право

1. Україна як суб’єкт міжнародного права.

2. Еволюція та сучасний зміст міжнародної правосуб’єктності України.

3. Правові проблеми в зовнішніх зносинах України.

4. Україна в міжнародних судових установах.

5. Договірно-правовий департамент Міністерства закордонних справ України.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Висловіть обґрунтовану позицію з такого питання: чи могла б, на Вашу думку, Україна вирішити всі свої зовнішньополітичні проблеми шляхом простого й неухильного слідування всім чинним для неї нормам міжнародного права?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

а) Основна література (до всіх тем)

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. У 2-х т. Том 1: Основи теорії. – К., 2002; Том 2: Основні галузі. – К., 2004.

2. Международное право /Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко (Дипломатическая академия МИД РФ). – М., 2006.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2006.

4. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. – М., 2006.

5. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. – Харків, 2000.

 

b) Додаткова література (до всіх тем)

6. Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004.

7. Словарь международного права / Под ред. Б.М. Клименко. – М., 1986.

8. Курс международного права. В 7-ми тт. – М., 1989 – 1993.

9. Международное публичное право. Учебник / Л.П.Ануфриева, Д.К. Бекяшев, К.А. Бекяшев и др. – М., 2009.

10. Международное публичное право: Сб. док. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. – В 2-х тт. – М., 2006.

11. Наука міжнародного права в Університеті святого Володимира. У 2-х т. / Упорядники О.В. Задорожній, В.А. Короткий. – К., 2004-2005.

12. Антологія української юридичної думки. Том 8: Міжнародне право / Упорядники В.Н. Денисов, К.О. Савчук. – К., 2004.

13. Толстых В.Л. Курс международного права. – М., 2009.

14. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. – М., 1999.

15. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международные публичное право. В 2-х т. – К., 2000.

16. Brownlie I. Principles of Public International Law. 6th edition. – Oxford University Press, 2003.

17. Shaw M.N. International Law. 6th edition. – Cambridge University Press, 2008.

18. Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М., 2003.

19. Ушаков Н.А. Международное право. – М., 2004.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 311; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.148.127 (0.129 с.)