Методи виявлення виробничих небезпек. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Методи виявлення виробничих небезпек.8.Джерела ЕМІ високих, ультра- і надвисоких частот.

9.Характеристики ЕМІ.

10. Дія ЕМІ на організм.

11. Нормування ЕМІ.

12. Захист від ЕМІ

13. Іонізуюче випромінювання (ІВ). Види ІВ, їх характеристики. Міжнародні організації з питань радіаційного захисту.

14. Одиниці активності і дози ІВ.

15. Біологічна дія ІВ. (Зовнішнє опромінення; Внутр. опромінення; Захворювання від радіації; Залежність гострого ураження від дози).

16. Нормування ІВ. Захист від ІВ. Дозиметричний контроль.

Дія електричного струму на організм.

18. Порогові значення струмів .

19. Електричний опір тіла людини.

20. Аналіз небезпеки дотику до токопровідних частин.

Метод контролю забруднення повітря пилом, парами, газами.

Вимір забруднення повітря і ГДК.

23. Теплообмін людини з довкіллям.

Мікроклімат виробничих приміщень.

Контроль параметрів мікроклімату виробничих приміщень.

Законодавче забезпечення охорони праці.

Законодавче забезпечення екологічної безпеки.

Законодавче забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

Причини і характер забруднення повітряного середовища.

Дія шкідливих речовин забрудників повітряного середовища на людину.

Нормування вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони і населених місць.

Методи контролю забруднення повітря.

Захист від шкідливих речовин.

34. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій.

35. Поняття потенційної небезпеки. Класифікація небезпек.

Характеристика небезпечних та шкідливих факторів.

37. Ризик як оцінка небезпек. Системний аналіз у БЖД

38. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності.

39. Значення гомеостазу для забезпечення безпеки організму людини

40. Основні визначення здоров’я. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.

41. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища. Показники здоров’я.

42. Фактори, що впливають на здоров’я людини.

43. Система охорони здоров’я в Україні.

44. Загальні поняття середовища життєдіяльності людини. Характеристики природного середовища.

45. Техносфера як одна з умов життєдіяльності людини.

46. Соціально-політичне середовище.

47. Негативні фактори навколишнього середовища.

48. Загальні відомості про техногенні небезпеки.

49. Засоби колективного та індивідуального захисту людини.

50. Дія шуму і вібрації на організм людини.

51. Іонізуючі випромінювання та їх характеристики.

52. Джерела іонізуючих випромінювань.

53. Дія іонізуючих випромінювань на людину.

54. Радіаційна безпека.

Дія електричного струму на організм людини.

56. Заходи та засоби захисту людини від дії електричного струму.

57. Джерела електромагнітного випромінювання.

58. Небезпечна дія електромагнітного випромінювання на організм людини.

Основні заходи та засоби захисту людини від дії електромагнітного випромінювання.

Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин.

Токсична дія шкідливих речовин на організм людини.

Характеристика отруйних речовин.

63. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливих речовин.

64. Загальна характеристика біологічних факторів небезпек.

65. Отруйні тварини і рослини.

66. Патогенні організми.

67. Фізична діяльність людини.

68. Розумова діяльність людини.

Психофізіологічні фактори небезпек.

Фактори, що впливають на продуктивність праці.

71. Енерговитрати людини в процесі життєдіяльності.

72. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

73. Основні положення ергономіки.

74. Класифікація природних небезпек.

75. Тектонічні стихійні лиха.

76. Топологічні стихійні лиха.

77. Метеорологічні стихійні лиха.

Пожежі.

79. Історичний розвиток техногенних небезпек.

80. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє се редовище.

81. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.

82. Аварії на транспорті.

Пожежі та вибухи.

84. Війни.

85. Тероризм.

86. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.

87. Соціальна небезпека – алкоголізм.

88. Тютюнопаління.

89. Природно-техногенні небезпеки.

90. Природно-соціальні небезпеки.

91. Захворювання, які передаються статевим шляхом.

92. СНІД – синдром набутого імунодефіциту.

93. Наркотики та наркоманія.

94. Забруднення атмосфери міст.

95. Забруднення міських приміщень.

96. Забруднення питної води в містах.

97. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.

98. Безпека поведінки людей в умовах міста.

99. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

100. Запобігання виникненню НС.

101. Організація життєзабезпечення населення в НС.

102. Ліквідація наслідків НС.

103. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

104. Законодавство України про охорону здоров’я.

105. Законодавство України про охорону праці та пожежну безпеку.

106. Закон України “Про дорожній рух”. Закони України “Про Цивільну оборону”.

107. Законодавство України про охорону навколишнього середовища.

108. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

Види відповідальності за порушення правил охорони праці.

110. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом.

Конституційні основи охорони праці.

Закони, законодавча база та нормативні документи про охорону праці. Світовий досвід щодо безпеки праці.

Система правового захисту та нагляду за дотриманням техніки безпеки та охорони праці.

Організація служби охорони праці в навчальному закладі.

Основні причини виникнення пожеж.

Класифікація матеріалів та речовин по показнику пожежної небезпеки.

Системи попередження пожеж.

Сучасні технічні системи пожежного оповіщення.

Сучасні технічні системи пожежотушіння.

Правові та економічні аспекти пожежної безпеки.

121. Вплив електромагнітного забруднення довкілля на здоров’я людини.

122. Потенційна небезпека побутової хімії.

123. Потенційна небезпека порушення валеологічних принципів образу життя.

124. Класифікація джерел побутової небезпеки.

Правові аспекти розслідування травматизму.

Електробезпека промислова та побутова.

127. Небезпечні ксенобіотики.

128. Сучасні аспекти біологічної небезпеки.

129. Газ радон та його потенційна небезпека.

130. Приладні засобі моніторингу потенційно небезпечних факторів в побутовому середовищі.

Сучасні засоби пожежегасіння.

Аналітичні аспекти статистичного аналізу промислового травматизму.

Специфіка розслідування причин профзахворювань.

134. Харчова безпека.

135. Потенційно небезпечні харчові добавки.

136. Основи побутової радіаційної безпеки.

137. Психофізіологічні аспекти адекватної поведінки в умовах НС.

138. Алгоритми адекватної поведінки в умовах природних НС.

139. Алгоритми адекватної поведінки в умовах техногенних НС.

140. Сучасні побутові прилади радіаційного контролю довкілля.

Специфіка розслідування травм невиробничого характеру.

Правові аспекти відповідальності за порушення нормативних актів в системі охорони праці.

Роль промислової та санітарної гігієни в профілактиці профзахворювань.

Мікроклімат –фактор впливу на працездатність людини.

145. Роль психогігієни в адекватності поведінки в умовах НС.

Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.

Нормативно-правові акти України про охорону праці.

Соціальне страхування працівників від нещасних випадків та професійних захворювань.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці та дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

151. Права й обов‘язки роботодавця та працівника з питань охорони праці.

Організація служби охорони праці на підприємстві.

Відповідальність працівників за порушення вимог щодо охорони праці.

Навчання з питань охорони праці працівників при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

Інструктажі з охорони праці.

Основні форми контролю за станом охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль.

Розслідування нещасних випадків та аварій.

Вимоги Закону України “Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 222; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.017 с.)