Методика розрахунку показників фінансового стану підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика розрахунку показників фінансового стану підприємстваПоказник Алгоритм розрахунку Реком. значення Коментар
І. Показники майнового стану підприємства.
1. Всього майна р 280 ф 1 При аналізі співставляється величина на кінець періоду, що аналізується, з величиною на початок і робиться висновок. Якщо є дані за декілька років, то можливо зробити прогноз цього показника на майбутнє.
2. Власні кошти р 380 ф 1
3.Власні обігові кошти р 380 ф 1 – р 080 ф 1
4. Позичкові кошти р 280 ф 1 - р 380 ф 1
5. Обігові кошти, всього в т.ч.: р 260 ф 1 + р 270* ф 1
5.1. – грошові кошти і їх еквіваленти р 230 ф 1 + р 240 ф 1
5.2. – кошти в розрахунках за товари, роботи, послуги р 150 ф 1 + р 160 ф 1
5.2. – запаси і товари р.р. з 100 до 140 ф 1
6. Необоротні активи, в т.ч.: р 080 ф 1
6.1. – основні засоби:
6.1.1. а) первісна вартість р 031 ф 1
6.1.2. б) знос р 032 ф 1
6.2. – нематеріальні активи (залишкова вартість) р 010 ф 1
6.3. – довгострокові фінансові інвестиції р 040 ф 1 + р 045 ф 1
7. К1 – коефіцієнт зносу основних засобів р 032 ф 1 / р 031 ф 1 Показує, яка частка основних засобів проамортизована
8. К2 – частка реальної вартості основних засобів в майні підприємства р 030 ф 1 / р 280 ф 1 Показує, яку частку зі всіх активів складають основні засоби

 

ІІ Показники фінансової сталості.
9. К3 – коефіцієнт автономії (фінансової незалежності, концентрації власного капіталу) р 380 ф 1 / р 280 ф 1 >0,5 Показує, в якій мірі підприємство не залежить від своїх кредиторів.
10. К4 – Коефіцієнт маневрування власних коштів (р 380 ф 1 – р080 ф 1) / р 380 ф 1 > 0,4-0,6 Показує, яка частка власних коштів знаходиться в обігу.
11. К5 – частка власних обігових коштів у всій сумі обігових коштів (коефіцієнт забезпеченості власними коштами) (р 380 ф 1 – р080 ф 1) / р 260 ф 1 + 270* ф 1 > 0,1 Показує, в якій мірі обігові кошти сформовані за рахунок власних коштів.
12. К6 – коефіцієнт забезпеченості запасів і товарів власними обіговими коштами (р 380 ф 1 – р 080 ф 1) / рр. з 100 до 140 ф 1 > 1 Показує, яка частка запасів придбана за власні кошти.
13. К7 – коефіцієнт заборгованості (р 280 ф 1 – 380 ф 1) / р 280 ф 1 < 0,5 Показує частку позичених коштів у всіх коштах підприємства
14. К8 – коефіцієнт інвестування Р 080 ф1/ р 380 ф 1 < 1 Показує, яка частка власних коштів витрачена на необоротні активи
ІІІ Показники платоспроможності.
15. К9 – коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності, миттєвої ліквідності) (р 230 ф 1 + р 240 ф 1) / (р 620 ф1 + р 630* ф 1) >0,2 – 0,35 Показує, яку частку поточних боргів підприємство може погасити зараз наявними грошовими коштами.
16. К10 – коефіцієнт проміжної (розрахункової) ліквідності (р.р. з 130 до 250 ф 1 + р. 270* ф 1) / (р 620 ф 1 + р 630* ф 1) > 0,8 Показує, які частку поточних боргів підприємство може погасити, якщо для цього використовує всі відносно ліквідні активи (крім виробничих запасів сировини і незавершеного виробництва)
17. К 11 – коефіцієнт загальної поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) (р 260 ф 1 + р 270* ф 1) / (р 620 ф 1 + р 630* ф 1) > 1-2 Показує, яку частку поточних боргів підприємство може сплатити, якщо для цього використає всі свої оборотні активи. Деякі спеціалісти рекомендованим значенням цього показника називають 1, а деякі-2.
18. К12 – коефіцієнт фінансової стійкості (точніше нестійкості) (р 430 ф1 + р 480 ф 1 + р 620 ф 1 + р 630* ф 1) / р 380 ф 1 < 1 Показує співвідношення залучених і власних коштів
19. К13 – коефіцієнт фінансової незалежності = 1/К12. р 380 ф 1 /(р 430 ф1 + р 480 ф 1 + р 620 ф 1 + р 630* ф 1) > 1 Показує співвідношення власних і залучених коштів.
21. К 15 – коефіцієнт оборотності оборотних засобів Р 035 ф 2 / ½ (р 260 ст3 ф 1 + р 260 ст4 ф 1) Показує, скільки оборотів за звітний період (як правило за рік) роблять всі оборотні кошти
22. тривалість одного обороту оборотних засобів 365/ (р 035 ф2 / (½ ×(р 260 ст 3 ф 1+ р 260 ст 4 ф 1)) Показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях
23. К16 – коефіцієнт оборотності оборотних запасів р040 ф2 / (½ × (р.р.100 до 140 ст 3 ф 1 + р.р.100 до 140 ст 4 ф 1)) Показує, скільки оборотів за звітний період роблять оборотні запаси.
24. Тривалість одного обороту оборотних запасів 365 / ( р.040 ф 2 / (½×(р.р. з 100 до 140 ст 3 ф 1 + р.р. з 100 до 140 ст4 ф 1))) Показує, скільки днів триває один оборот оборотних запасів (якщо спрощено, то на скільки днів утворюються запаси).
25. К17 – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості р 010 ф 2 / ½ ×(р 161 ст 3 ф 1 + р 161 ст 4 ф 1) Показує, скільки разів на звітний період погашається дебіторська заборгованість
26. Тривалість погашення дебіторської заборгованості (тривалість кредиту покупцям) 365/ (р 010 ф 2 / (½ × (р 161 ст 3 ф 1 + р 161 ст 4 ф 1)) Показує, через скільки днів можна в середньому очікувати погашення дебіторської заборгованості або на скільки днів підприємство кредитує своїх покупців (за скільки днів надходить оплата).
27. К18 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (р 230 ф 1 + р.р. 100 і 140 ст 4 ф 1 – р.р. 100 і 140 ст 3 ф1) / ½ × (р. 530 ст 3 ф 1 + р 530 ст 4 ф 1) Показує, скільки разів обертається кредиторська заборгованість за звітний період.
28. Тривалість погашення кредиторської заборгованості 365 / (р 230 ф 1 + р.р. 100 і 140 ст 4 ф 1 – р.р. 100 і 140 ст 3 ф1) / ½ × (р. 530 ст 3 ф 1 + р 530 ст 4 ф 1) Показує, за скільки днів в середньому підприємство гасить борги по поставках сировини і товарів.
29. К19 – фондовіддача основних фондів р 035 ф 2 / ½ ×(р 031 ст 3 ф 1 + р 031 ст 4 ф 1) Показує, скільки підприємство отримує виручки з 1 грн. основних фондів
30. К20 – коефіцієнт віддачі необоротних активів р 035 ф 2 / ½ ×(р 080 ст 3 ф 1 + р 080 ст 4 ф 1) Показує, скільки виручки підприємство отримує з 1 грн. всіх необоротних активів.
31. К21 – коефіцієнт віддачі оборотних активів р 035 ф 2 / ½ ×(р 260 ст 3 ф 1 + р 260 ст 4 ф 1) Показує, скільки виручки підприємство отримує з 1 грн. оборотних активів.
32. К22 – коефіцієнт віддачі всіх активів р 035 ф 2 / ½ ×(р 280 ст 3 ф 1 + р 280 ст 4 ф 1) Показує, скільки виручки підприємство отримує з 1 грн. всіх активів.
IV Показники рентабельності.
33. К23 – коефіцієнт ефективності (рентабельності) використання активів (ROA) р 190 ф 2 (або р 220 ф 2 ) /½×(р 280 ст 3 ф 1 + р 280 ст 4 ф 1) Показує, скільки прибутків підприємство отримує з 1 грн. активів.
34. К24 – коефіцієнт ефективності (рентабельності) використання власного капіталу (ROЕ) р 190 ф 2 (або р 220 ф 2 ) /½×(р 380 ст 3 ф 1 + р 380 ст 4 ф 1) Показує, скільки прибутків підприємство отримує з 1 грн. власного капіталу.
35. К25 – коефіцієнт ефективності використання статутного фонду р 220 ф 2 / ½×(р 300 ст 3 ф 1 + р 300 ст 4 ф 1) Показує, скільки прибутків підприємство отримує на 1 грн. Статутного капіталу.
36. К26 – коефіцієнт ефективності (рентабельності) використання власного і позиченого (залученого) капіталу (ROСЕ) р 190 ф 2 (або р 220 ф 2 ) /½×(р.р. 380 і 480 ст 3 ф 1 + р.р. 380 і 480 ст 4 ф 1) Показує, скільки прибутків підприємство отримує на 1 грн. всього авансованого капіталу (власного і позиченого).
37. К27 – коефіцієнт валового прибутку р 050 ф 2 / р 035 ф 2 Характеризує прогресивність техніки і технології.
38. К28 – прибутковість операційної діяльності р 100 ф 2 / р 035 ф 2 Характеризує ступінь прибутковості всієї операційної діяльності.
39. К29 – прибутковість звичайної діяльності р 170 ф 2 / р 035 ф 2 Характеризує ступінь прибутковості всієї звичайної діяльності підприємства
40. К30 – рентабельність підприємства р 190 ф 2 / р 035 ф 2 Показує, скільки прибутку підприємство має на 1 грн. виручки від реалізації.
41. К31 – коефіцієнт накопичення р 350 ф 1 / р 280 ф 1 Показує, як збільшився баланс за рахунок нерозподіленого прибутку
42. К32 – коефіцієнт рентабельності продукції р 100 ф 2 / р 040 ф 2 Показує, скільки прибутку в операційній діяльності підприємство отримує з кожної гривні витрат.
43. К32 – коефіцієнт рентабельності продаж р 190 ф 2 / р 035 ф 2 Показує, скільки прибутку підприємство отримує з 1 грн. виручки від реалізації.
44. К33 – коефіцієнт забезпеченості по кредитах р 170 ф 2 + р 140 ф 2 / р 140 ф 2 Показує, скільки прибутку у підприємства на 1 грн. відсотків по позиках.
45. К34 – коефіцієнт ефективності використання всіх активів р 220 ф 2 + р 260 ф 2 / ½× (р 280 ст 3 ф 1 + р 280 ст 4 ф 1 Показує, скільки прибутків отримують на 1 грн. активів на підприємстві.
V Показники положення на ринку цінних паперів
46. К36 – коефіцієнт дохідності акціонерного капіталу (тільки для звичайних акцій) р 190 ф 2 / р 300 ф 1 Показує, скільки прибутку приходиться на 1 грн. статутного капіталу, сформованого звичайними акціями.
47. К37 – прибуток на одну просту акцію (ЕРS) р 33 ф 2  
48. К38 – коефіцієнт виплачуваності р 340 ф 2 / р 330 ф 2 Показує, яка частина прибутку виплачується у вигляді дивідендів.
49. Ціна одної акції р 300 ф 1 / р 310 ф 2  
50. К38 – співвідношення ціни акції і доходу (р 300 ф 1 / р 310 ф 2) / р 330 ф 2 Показує, за скільки років окупиться для підприємства акція.

 

 

* Включається сума, яка стосується періоду, що не перевищує 12 календарних місяців з дати складання балансу. При відсутності такої інформації і несуттєвості суми включається вся сума


Додаток Б

Міністерство освіти і науки Украіни

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

ЗВІТ

З першої техніко-економічної практики

на____________________

(вказати місце проходження практики)

 

з «_______»___________________200__ року

по «_________»__________________200__ року

 

Студента групи ОА -
____________________

(прізвище, імя, по батькові)

Керівник практики від вузу

_____________________

(вчена ступінь, посада, П.І.П)

Керівник практики від підприємства

______________________

(вчена ступінь, посада, П.І.П)

 

м. Івано-Франківськ

20__ р.

 


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.225.221.130 (0.013 с.)