МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКАРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКАРАЇНИМІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКАРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Перший проректор ________Ф.В. Козак

«____» __________ 2010р.

Виробнича (техніко-економічна) практика

Програма

Та методичні рекомендації

За освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030509 – бакалавр

 

  Очна форма навчання
Факультет Економіки і підприємництва
Кафедра Обліку і аудиту
Курс ІІІ
Семестр
Тривалість, тиж.
Всього кредитів 4 кредита ЕСТS/ 144 год.
Форма контролю захист звіту з практики

 

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої (техніко-економічної) практики.

Складені згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців з базовою вищою освітою за освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030509 – бакалавр.

ЗМІСТ

 

Вступ...........................................................................................4

1 Мета і завдання практики......................................................5

2 Зміст практики........................................................................6

2.1 Індивідуальне завдання з бухгалтерського обліку......7

2.2 Індивідуальне завдання з аналізу фінансового стану підприємства.........................................................................8

2.3 Методичні рекомендації для збору матеріалів з курсового проектування......................................................9

2.4 Перелік рекомендованої літератури.............................9

3 Форми та методи контролю................................................10

4 Вимоги до звіту ...................................................................11

5 Підведення підсумків практики..........................................12

Додаток А.................................................................................15

Додаток Б.................................................................................23

 

Вступ

 

Згідно з робочим планом спеціальності 6.030509 ”Облік і аудит” студенти третього курсу проходять виробничу (техніко-економічну) практику протягом 3-х тижнів після закінчення весняного семестру.

Студенти проходять практику на підприємствах і в організаціях міста, з якими університет укладає відповідні угоди. Студенти можуть проходити практику на підприємствах і в організаціях якщо є відповідна угода керівників таких підприємств або організацій, підтверджених відповідним листом. Студенти, які навчаються за кошти підприємств і організацій, практику проходять на цих підприємствах [18].

Керівництво практикою на підприємствах і в організаціях здійснюють провідні спеціалісти з бухгалтерського обліку, яких наказом призначає керівник підприємства або організації. Вибувають з університету на практику і прибувають в університет після проходження практики студенти самостійно в терміни, які їм доводить декан факультету. Контроль за проходженням практики здійснюють викладачі кафедри обліку і аудиту, які наказом ректора призначені керівниками практики. Якщо під час проходження практики виникли питання, студент встановлює зв’язок з університетом з метою отримання відповідної допомоги чи консультації.

Напередодні від’їзду на практику керівники практики від кафедри проводять організаційні збори. На цих зборах проводиться інструктаж з техніки безпеки і охорони праці (протокол інструктажу залишається на кафедрі).

Основним документом для студента під час проходження практики є щоденник, який видасться особисто керівником практики від кафедри. У щоденнику записується календарний графік проходження практики.

Під час проходження практики студент щодня коротко занотовує у щоденник роботу, яку він виконав за день і фактичне виконання календарного графіку.

При проходженні виробничої (техніко-економічної) практики студенти зобов'язані працювати згідно робочої програми, виконувати правила внутрішнього розпорядку трудового колективу і правила техніки безпеки, брати участь в суспільно-корисній роботі підприємства.

Після закінчення практики керівник практики від підприємства складає відгук на роботу студента на практиці і завіряє його печаткою. Після повернення з практики щоденник разом із звітом здається
керівникові практики від кафедри. Після ознайомлення із всіма представленими матеріалами керівник практики від кафедри складає і записує в щоденник висновок про роботу студента. Завідувач кафедри призначає комісію для прийому звітів з практики і у призначений термін студент захищає свій звіт перед цією комісією.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою виробничої (техніко-економічної) практики є закріплення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення теоретичних курсів з бухгалтерського обліку, та навиків самостійної практичної діяльності.

В результаті проходження практики студенти повинні ознайомитись з організацією обліку на підприємстві чи організації, отримати практичні навички обліку всіх господарських операцій, складання та аналізу фінансової звітності, широко застосовувати здобуті під час навчання знання, необхідні для розв’язання фінансових, організаційних, аналітичних і контрольних завдань на рівні підприємства. Отже основними завданнями практики є :

1) детальне вивчення організації обліку на підприємстві або організації;

2) ознайомлення з обліковою політикою підприємства, порядком її формування, положеннями, нормою ведення бухгалтерського обліку;

3) вивчення документального оформлення господарських операцій, що здійснюються на підприємств;

4) одержання практичних навиків обліку операцій руху активів і пасивів підприємства;

5) вивчення методики складання фінансової звітності підприємства;

6) набуття навичок аналізу бухгалтерської звітності;

7) ознайомлення з організацією та формами здійснення бухгалтерського контролю;

8) ознайомлення з особливостями організації бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки.

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Студенти третього курсу перед проходженням виробничої (техніко-економічної) практики одержали знання з наступних дисциплін: “Бухгалтерський облік”, “Економіка підприємства”, “Гроші та кредит”, “ Економіка праці і соціально-трудові відносини”, “Економетрія”, “Мікроекономіка”, “Менеджмент”, “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Регіональна економіка”, “ Національна економіка”, “Економічна інформатика“ та інші. Це дозволяє їм працювати стажерами бухгалтера.

Під час виробничої (техніко-економічної) практики студентам необхідно ознайомитись з видом діяльності підприємства, основами організації бухгалтерського обліку відповідно до форми ведення бухгалтерського обліку, яка застосовується на ньому, та згідно із завданнями практики провести збір матеріалів.

Студент повинен ознайомитись з обліковим та документальним оформленням таких ділянок:

1 Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань

2 Організація обліку кредиторської заборгованості

3 Організація обліку з оплати праці та страхування

4 Організація обліку основних засобів

5 Організація обліку запасів

6 Організація обліку грошових коштів і розрахунків

7 Організація обліку дебіторської заборгованості

8 Організація обліку витрат виробництва та витрат діяльності

9 Організація обліку доходів і результатів діяльності

10 Організація складання та надання фінансової звітності

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За час походження практики студент виконує також індивідуальне завдання з аналізу фінансового стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів (додаток А), з наступних питань.

1 Оцінка майнового стану підприємства

2 Оцінка платоспроможності підприємства

3 Оцінка стабільності фінансового стану підприємства

4 Висновок, рекомендації , прогноз.

Для виконання даного завдання має бути наведена фінансова звітність підприємства за період, обраний студентом самостійно (рекомендації кафедри подані в п.2.3.).

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Проходження практики студентів контролюється керівником практики від університету (викладач кафедри обліку і аудиту) та керівником практики від підприємства, які призначаються згідно наказів ректора та керівника підприємства.

Керівник практики від підприємства здійснює керівництво у відповідності до даної програми, проводить інструктаж з техніки безпеки при виконанні робіт на підприємстві і сумісно із студентами складає індивідуальний план проходження практики, залучає студентів до науково-дослідної роботи, яка проводиться на підприємстві, контролює дотримання студентами виробничої дисципліни і повідомляє вузу про всі випадки порушень внутрішнього розпорядку на підприємстві, контролює облік роботи студентів - практикантів та записи у їх щоденнику.

Керівник практики від вузу здійснює постійний контроль за роботою практикантів, обговорює питання та проблеми, які в них виникли, допомагає їм виконати всі завдання на даному робочому місці, контролює ведення щоденників та підготовку звітів.

Підсумковим етапом контролю першої техніко-економічної практики є підготовка і захист звітної документації, яка складається з: індивідуального щоденника із практики та звіту з проходження практики.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

За даними, отриманими протягом виробничої (техніко-економічної) практики, студент оформляє звіт, у якому коротко повинні знайти відображення всі сторони та етапи проходження практики.

Обсяг звіту повинен бути 25-30 сторінок друкованого тексту без додатків, в які виноситься вся первинна документація, бланки фінансової звітності та розрахункові таблиці коефіцієнтів.

Звіт оформляється з дотриманням вимог, які діють в університеті щодо оформлення дипломних та курсових робіт (СТП 02070855-03-99). Титульний лист звіту оформляється згідно додатку Б.

По закінченню практики студент має одержати коротку характеристику, яка повинна містити оцінку якості проходження практики від підприємства за підписом керівника практики від підприємства і завірена печаткою підприємства. Дана характеристика наводиться в щоденнику з практики .

Звіт та щоденник з практики мають бути також завірені печаткою і підписом керівника практики від підприємства.

Щоденник з практики підшивається у звіт після титульного листа.

 

Додаток Б

ЗВІТ

Керівник практики від вузу

_____________________

(вчена ступінь, посада, П.І.П)

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКАРАЇНИ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)