Зубець І. Діяльність Віл/сервісних організацій у Києві: погляд відвідувача //Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. – № 1 - С.86-97 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зубець І. Діяльність Віл/сервісних організацій у Києві: погляд відвідувача //Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. – № 1 - С.86-97 

ЗАНЯТТЯ 11

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

План

1. Мета, завдання, основні напрями роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи у сільській та гірській місцевості».

2. «Телефон довіри» як організаційна форма соціальної допомоги. Профілактична функція телефону довіри

3. Досвід роботи мережі спеціалізованих служб з освітньо-профілактичної роботи

4. Досвід роботи «Центрів соціального супроводу дітей, молоді, що живе з ВІЛ,СНІД»; «Центр соціальної підтримки молоді, яка живе з ВІЛ/СНІД», «Служба соціального супроводу віл-інфікованих дітей» (з консультативним пунктом у дитячому будинку), «Центр допомоги людям з ВІЛ/СНІД», «Громадський центр соціальних послуг дітям, молоді, сім’ї, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД».

Завдання

Варіант 1

Опрацювати досвід спеціалістів спеціалізованих формувань з дітьми та молоддю з ризиковою поведінкою. Заповнити таблицю.

Зміст досвід ССМ Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Спеціалізований заклад соціального спрямування Спеціалізоване формування
Програми      
Напрями      
Форми      
Методи та методики      

Охарактеризуйте принципи психологічного консультування. Вкажіть ознаки несприятливого прогнозу щодо подальшої роботи з клієнтом.

Варіант 2

Розкрити суттєві ознаки відмінності телефонного консультування від інших видів психологічної допомоги

Варіант 3

Визначте зміст комплексної реабілітації дітей, підлітків і молоді груп ризику, які опинилися у кризових ситуаціях

Варіант 4

Розробити тематику соціально-психологічних тренінгів з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Для кожної тематики визначити: вікову групу; категорію; стать; мету; визначити тривалість (кількість днів, годин, кількість занять).

 

Література

· Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 17.06.2005 № 892 «Про затвердження Типового положення про спеціалізоване формування "Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст"

· Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 07.12.2005 № 3133 «Про затвердження типового положення про службу «Телефон Довіри»

- Закон України від 18 листопада 2002 року № 1281/1У «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки»

- Постанова Верховної Ради України від 3.02.2004 № 1425-ІУ « Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в України «Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи»

- Постанова Кабінету міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1767 «Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки»

- Постанова Кабінету міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки

- Розпорядження Кабінету міністрів України від 26 червня 2006 р. № 362-р «Про затвердження заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки»

Заняття _12___

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ІНЄКЦІЙНИМИ СПОЖИВАЧАМИ НАРКОТИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

План

1. Поняття про концепцію «Зменшення шкоди» у роботі з ін'єкційними споживачами наркотиків

2. Мета, завдання, функції, організаційні форми діяльності служби соціально-профілактичної роботи.

- особливості вуличної роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків. Типові проблеми у роботі з ін’єкційними споживачами наркотиків

- особливості діяльності стаціонарного пункту

- переваги і недоліки пересувного (мобільного) пункт

3. Соціальні послуги, що пропонуються вживачам психоактивних речовин: психологічні, соціально-педагогічні,соціально-медичні, соціально-економічні, інформаційні, юридичні. Стандарти та методи надання.

4. Мета, завдання, функції діяльності центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя Перемога».

5. Досвід роботи спеціалізованих служб з інєкційними вживачами наркотиків

Завдання

Варіант 1

Розробити річний план роботи служби соціально-профілактичної роботи

Варіант 2

Порівняйте діяльність служби соціально-профілактичної роботи і центру ре соціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога». Виділіть 5 спільних і 5 відмінних особливостей.

Варіант 3

Написати ессе: чому діяльність ЦСССДМ щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі є недостатньо ефективною

Варіант 4

Проаналізуйте етапи діяльності служби по роботі з ін’єкційними споживачами наркотиків. Обґрунтуйте доцільність та певну послідовність діяльності

Література

- Методичні рекомендації соціальним працівникам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо організації діяльності служб роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків /Варбан М., Івчук В, Камінник І, Микитюк М., Пінчук І., Сановська В. - К.: ДЦСССДМ, 2007

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 15.10.2008 № 4163 «Про затвердження Типового положення про службу соціально-профілактичної роботи»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про розвиток мережі центрів ре соціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога»

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту/Міністерства охорони здоровя України від 17.05.2006 № 1209/228 « Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді»

- Зубець І. Діяльність ВІЛ-сервісний організацій у Києві: погляд відвідувача //Соціальна робота і соціальна політика. – 2004. – № 1. – С.86-97

- Ильин И.И. Факты в пользу снижения вреда // Соціальна робота в Україні: теорія і практика . – С.116-124

- Стецков О. Оцінка програми ре соціалізації наркозалежної молоді //Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. - № 2. – С.83-96

- Філь С., Бойко А. Вулична соціальна робота зі споживачами ін’єкційних наркотичних речовин //Соціальна робота і соціальна політика. – 2—4. - № 1. – С.73-85

Заняття _13___

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЗЛОЧИННОСТІ МОЛОДІ В ДІяЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

План

1. Нормативно-правове регулювання діяльності спеціалізованих формувань і закладів, спрямованих на профілактику правопорушень і злочинності.

2. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці правопорушень неповнолітніх (кримінальна міліція, приймальник-розподільник)

3. Організація діяльності загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілітації

4. Організаційні принципи роботи спеціалізованої служби соціального супроводу неповнолітніх і молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі.

- основні функції спеціалізованої служби соціального супроводу у виправній, виховній колонії, слідчому ізоляторі.

- взаємодія центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю

5. Організаційні принципи роботи спеціалізованої служби соціального супроводу неповнолітніх і молоді, які повернулись з місць позбавлення волі.

- Нормативно-правове забезпечення соціальної реабілітації осіб, що повернулися з міс ць позбавлення волі

- Організаційні принципи роботи спеціалізованих служб соціального супроводу та адаптації неповнолітніх і молоді, які повернулися з місць позбавлення волі.

- Міжвідомча взаємодія у забезпеченні реабілітації молоді, що повернулася з місць позбавлення волі

6. Профілактична функція телефону довіри

7. Досвід роботи соціальних служб з профілактики правопорушень і злочинності дітей і молоді

Завдання

Варіант 1

Розробити програму супроводу осіб, що повернулися з місць позбавлення волі та заповнити таблицю:

№ п/п Етап роботи Проблема Дії, щодо її вирішення Хто із фахівців вирішує Кого із фахівців залучено
         
         
         

Варіант 2

Обґрунтувати доцільність використання форм та методів соціальної роботи консультативних пунктів: у слідчих ізоляторах, у виправних колоніях

Варіант 3

Обґрунтувати доцільність використання форм та методів соціальної роботи консультативних пунктів: у слідчих ізоляторах, у виправних колоніях

Варіант 4

Обґрунтувати доцільність використання форм та методів соціальної роботи при здійсненні соціального супроводу неповнолітніх, молоді, що повернулася з місць позбавлення волі.

Література

- Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі //За ред. Синьова В.М. – К., 2003. – 222 с.

- Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх

- Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі //За ред. Синьова В.М. – К., 2003. – 222 с.

- Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх

- Наказ Міністерство праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі»

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 «Про затвердження Типового положення про будинок нічного перебування»

- Наказ Держаного департаменту України з питань виконання покарань /Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 28.10.2008 р. № 288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково»
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 307; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)