Явище електромагнітної індукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Явище електромагнітної індукції 

9A1 Закон електромагнітної індукції Фарадея:

A) при проходженні струму виникає магнітне поле;

Б) в магнітному полі в провіднику виникає індукційний струм;

B) в замкнутому контурі в магнітному полі виникає е.р.с. індукції;

Г) при зміні індукції магнітного поля провідник нагрівається;

Д) при зміні магнітного потоку в замкнутому контурі виникає індукційний струм.

 

9A2 Формула закону електромагнітної індукції

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A3 За яким правилом визначається напрям індукційного струму?

А) за правилом лівої руки;

Б) за правилом правої руки;

В) за правилом правого гвинта;

Г) за правилом Фарадея;

Д) за правилом Ленца.

 

9A4 Формула електрорушійної сили індукції при зміні магнітного поля в котушці

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A5 Електрорушійна сила електромагнітної індукції при русі провідника зі струмом в магнітному полі перпендикулярно до силових ліній:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

 

9A6 Причини виникнення е.р.с. електромагнітної індукції пояснюється

А) дією сили Ампера;

Б) законом Біо-Савара-Лапласа;

В) законом повного струму;

Г) зміною в часі магнітного потоку;

Д) теоремою Гауса.

 

9A7 Електрорушійна сила при обертанні рамки в магнітному полі з постійною кутовою швидкістю

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A8 Застосування явища електромагнітної індукції:

A) вихрові струми, бетатрон, ефект Холла, масспектрограф, явище самоіндукції;

Б) струми Фуко, бетатрон, явище самоіндукції, трансформатор, одержання змінного струму;

B) струми Фуко, прискорювач, явище самоіндукції, одержання змінного струму, трансформатор, ефект Холла, закон повного струму;

Г) струми Фуко, прискорювач, явище самоіндукції, трансформатор, одержання змінного струму, закон Біо-Савара-Лапласа;

Д) струми Фуко, бетатрон, трансформатор, закон повного струму, ефект Холла.

 

9A9 Формула визначення індуктивності контуру з магнітним потоком:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A10 Е.р.с самоіндукції дорівнює:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A11 Формула струму при замиканні:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A12 Формула струму при розмиканні:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A13 Індуктивність соленоїда, формула

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

Енергія магнітного поля

 

9A14 Формула роботи по переміщенню провідника зі струмом в магнітному полі:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A15 Формула роботи по переміщенню контура зі струмом в магнітному полі:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A16 Формула енергії магнітного поля провідника зі струмом:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A17 Формула об'ємної густини енергії магнітного поля:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A18 Система рівнянь Максвела для електромагнітного поля. Перечислити назви законів, на основі яких вони складені.

A) закон електромагнітної індукції, закон Ампера, закон Кулона, закон повного струму;

Б) закон повного струму, теорема Гауса, закон Ампера, теорема Остроградського-Гауса;

B) закон електромагнітної індукції, закон повного струму, теорема Остроградського-Гауса, теорема Гауса;

Г) закон повного струму, закон Кулона, теорема Гауса, закон Біо-Савара-Лапласа;

Д) закон Кулона, закон Ампера, теорема Гауса, закон повного струму.

 

 

9A19 На основі яких рівнянь створена система рівнянь Максвелла для електромагнітного поля?

А) ; ; ; ;

Б) ; ; ; ;

В) ; ; ; ;

Г) ; ; ; ;

Д) ; ; ; .

 

9A20 Перше рівняння Максвелла в інтегральній формі

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

9A21 Друге рівняння Максвелла в інтегральній формі

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

9A22 Теорема Гаусса для електричного поля

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

9A23 Теорема Гаусса для магнітного поля

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

9A24 Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля для будь-якого замкнутого контура:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A25 Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції (закон повного струму)

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A26 Які струми враховуються в законі повного струму?

A) які не охоплюються замкнутим контуром, по якому проводиться циркуляція;

Б) які охоплюються замкнутим контуром, по якому проводиться циркуляція, але по одному разу;

B) які охоплюються замкнутим контуром, по якому проводиться циркуляція, стільки раз, скільки струми перетинають контур;

Г) які мають напрям за правилом правого гвинта;

Д) які створюють магнітне поле в контурі за годинниковою стрілкою, якщо дивитись назустріч струму.

 

 

9A27 Напруженість магнітного поля соленоїда:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

Система рівнянь Максвелла

9A28 Що таке циркуляція вектора напруженості магнітного поля?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A29 Що означає магнітна сприятливість?

A) у скільки разів магнітне поле в магнетику більше, ніж магнітне поле у вакуумі;

Б) у скільки разів напруженість магнітного поля в речовині більша, ніж у вакуумі;

B) характеризує індукцію магнітного поля в речовині;

Г) коефіцієнт пропорційності між напруженістю магнітного поля і намагніченістю;

Д) у скільки разів індукція магнітного поля, створеного у магнетику, більша від індукції зовнішнього магнітного поля.

 

9A30 Що є числовою характеристикою намагніченості речовини?

А) різниця між індукцією в речовині і у вакуумі;

Б) сума магнітних моментів атомів в об'ємі;

В) індукції магнітного поля, коли сумарний магнітний момент мікрострумів дорівнює нулю;

Г) векторна сума магнітних моментів атомів в одиниці об'єму;

Д) коефіцієнт пропорційності між індукцією магнітного поля і напруженістю в магнетику.

 

9A31 Що називається магнітною проникністю?

A) відношення індукції магнітного поля в магнетику до індукції магнітного поля у вакуумі;

Б) відношення індукції магнітного поля у магнетику до напруженості;

B) відношення намагніченості до індукції магнітного поля ;

Г) відношення додаткової індукції магнітного поля у магнетику до індукції магнітного поля у вакуумі;

Д) відношення суми магнітних моментів до об'єму.

 

9A32 Зв'язок між магнітною проникністю і магнітною сприйнятливістю речовин

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

9A33 Якою буквою позначається магнітна проникність?

А) m; Б) c; B) j; Г) РМ; Д) В¢.

 

9A34 Якою буквою позначається магнітна сприйнятливість?

А) m; Б) c; B) j; Г) РМ; Д) В¢.

 

9A35 Якою буквою позначається вектор намагніченості?

А) m; Б) c; B) j; Г) РМ; Д) В¢.

 

9A36 Якою буквою позначається магнітний момент колового струму?

А) m; Б) c; B) j; Г) РМ; Д) В¢.

 

9A37 Одиниці вимірювання напруженості магнітного поля:

А) А/м; Б) Н/(м×с): В) Н×м/с; Г) Гн/м; Д) В/м.

 

9A38 Одиниці вимірювання магнітної сприйнятливості:

А) А/м; Б) Гн/м; В) В/м; Г) Н×м/с; Д) безрозмірна величина.

 

9A39 Які значення приймає магнітна сприйнятливість для діамагнетиків?

А) c>0, змінна; Б) c>0, постійна; В) c<0, постійна; Г) c>>0 змінна; Д) c<0, змінна.

 

9A40 Які значення приймає магнітна проникність для парамагнетиків?

А) m>0, змінна; Б) m>1, змінна; В) m<0, постійна; Г) m>1, постійна; Д) m=1, постійна.

 

9A41 Які значення приймає магнітна сприйнятливість для феромагнетиків?

А) c>>0, змінна; Б) c>0, постійна; В) c<0, постійна; Г) c>0, змінна; Д) c<0, змінна.

 

9A42 Що таке домени і в яких магнетиках вони є?

A) домени — це мікроскопічні кристали, є в парамагнетиках;

Б) домени — це області з постійною магнітною сприятливістю, є в діамагнетиках;

B) домени — це області з постійною напруженістю магнітного поля, є в усіх магнетиках;

Г) домени — це області спонтанного намагнічення, є в усіх магнетиках;

Д) домени — це області спонтанного намагнічення, є в феромагнетиках.

 

9A43 Особливі властивості феромагнетиків:

А) c>1, залежить від температури, не залежить від величини магнітного поля;

Б) c<0, залежить від температури і від магнітного поля;

В) c>0, c=f(H), не залежить від температури;

Г) c>>0, c=f(H), c=f(Т);

Д) c=1, c=f(H), c=f(Т);

 

9A44 Яка ділянка на графіку петлі гістерезису називається

залишковою намагніченістю, і яка – коерцитивною силою?

A) ОА — залишкова намагніченість, ОК — коерцитивна сила;

Б) ОВ — залишкова намагніченість, ОК — коерцитивна сила;

B) OD — залишкова намагніченість, ОВ — коерцитивна сила;

Г) ОК — залишкова намагніченість, OD — коерцитивна сила;

Д) ОА — залишкова намагніченість, ОВ — коерцитивна сила.

 

9A45 Що таке точка Кюрі?

A) температура, при якій плавиться феромагнетик;

Б) температура, при якій феромагнетик перетворюється у парамагнетик;

B) температура, при якій феромагнетик намагнічується;

Г) температура, при якій індукція магнітного поля максимальна;

Д) температура, при якій проявляється магнітострикція.

9A46 Які магнетики послабляють магнітне поле?

А) феромагнетики;

Б) феримагнетики;

В) ферити;

Г) діамагнетики:

Д) парамагнетики.

 

9A47 Які перетворення відбуваються при нагріванні в магнетиках до температури Кюрі?

A) діамагнетик перетворюється в парамагнетик;

Б) парамагнетик перетворюється в феромагнетик;

B) феромагнетик перетворюється в парамагнетик;

Г) ферити перетворюються в феромагнетик;

Д) парамагнетик перетворюється в діамагнетик.

 

9A48 Зв’язок між напруженістю і індукцією магнітного поля

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) правильної відповіді немає.

 

9A49 При збільшенні напруженості магнітного поля після насичення у феромагнетику намагніченість

А) зростає; Б) спадає; В) постійна; Г) змінна; Д) правильної відповіді немає.

 

9A50 При збільшенні напруженості магнітного поля у феромагнетику магнітна проникність m:

A) весь час зростає;

Б) весь час спадає;

B) спочатку спадає, а потім зростає;

Г) спочатку зростає, а потім спадає;

Д) спочатку зростає, а потім – постійна.

 

9A51 Одиниці вимірювання намагніченості:

А) В/м; Б) Гн/м; В) А/м; Г) Гн; Д) правильної відповіді немає.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.04 с.)