Рекомендовано до друку вченою радою університету 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовано до друку вченою радою університету(протокол № 8 від 10.05.2004 р.)


Вступ

 

Програмою передбачається вивчення загальних і спеціальних питань логопедії, що дозволяє підготувати висококваліфікованих спеціалістів, які мають необхідний теоретичний рівень для самостійної практичної діяльності з різним контингентом дітей із порушенням мовлення. Закріплення основних уявлень про різноманітний зміст і форми логопедичної роботи з дітьми в умовах дошкільного закладу, про зв’язок логопедичної і виховної роботи по розвитку і корекції мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Студенти повинні отримати знання про формування правильного мовлення у дітей в різних вікових групах, аналізувати їх мовленнєві особливості. У процесі навчання логопедичної діагностики студенти вчаться аналізувати симптоматику порушень мовлення з використанням теоретичних знань для розуміння суті і причин даної патології у кожному конкретному випадку.

Студенти повинні знати особливості логопедичної роботи з дітьми в умовах спеціального навчання, в дитячих садках, групах для дітей з порушеннями мовлення, в логопедичних кабінетах дитячих поліклінік і загальноосвітніх шкіл. Це дозволяє адекватно підбирати і використовувати різні логопедичні методики і знаходити рішення у нестандартних ситуаціях.

Таким чином, майбутні логопеди повинні орієнтуватися на роботу з особистістю дитини із порушенням мовлення.

В зв’язку з тим , що основний акцент робиться на підготовку логопеда практика, передбачається знайомство студентів з максимальною кількістю існуючих методик, корекцій і компенсацій порушень мовлення.

Підготовка до практичної діяльності забезпечується як змістом, так і системою практичних занять.

 


Ритміка та логопедичні ігри

Тематика практичних занять

 

1. Предмет і задачі логопедичної ритміки. Система логопедичного виховання (2 год).

2. Засоби логопедичної ритміки. Методи і прийоми навчання на заняттях з логоритміки (2 год.).

3. Обстеження стану психомоторики у дітей з мовленнєвими порушеннями (2 год.).

4. Зміст і структура логоритмічного заняття з дітьми, які страждають на заїкування (2 год.).

5. Особливості використання логоритмічних і музично-ритмічних засобів при усуненні дислалії (2 год.).

6. Використання логоритміки в системній роботі при усуненні дизартрії і порушення голосу (2 год.).

7 Логопедична ритміка в системі роботи з дітьми, які страждають на алалію. Взаємозв’язок з музичними керівниками дошкільних закладів (2 год.).

 


Методичні рекомендації щодо

Проведення практичних занять

Практичне заняття № 1

 

Тема:Предмет і задачі логопедичної ритміки. Система логопедичного виховання ( 2 год.).

Мета:Визначити об’єкт, предмет, мету і задачі логопедичної ритміки. Ознайомитись з основними принципами логоритміки.

Обладнання: підручники, схеми, наочний матеріал.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Користуючись літературою, дати визначення термінам: рух, рухові вміння, ритміка, музично-ритмічне почуття, логопедична ритміка.

2. Пояснити зв’язок логопедичної ритміки з науками біологічного і гуманітарного циклів.

3. Навести приклади обстеження рухових можливостей дітей з мовленнєвою патологією з використанням одного з методів логоритміки.

 

Література

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 1985.

2. Руднева С.А. Ритмика. Музыкальное движение.- М., 1985.

Волкова.Г.А. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи.- М., 1969.

4. Александрова Н.Г. Ритмическое воспитание. - М.,1985.

 

Контрольні питання

1. Дати визначення логопедичної ритміки.

2. Основні поняття логопедичної ритміки.

3. З яких фаз складається онтогенез моторної функції?

4. Визначити рівні побудови і етапи виконання простих рухів.

5. Пояснити зв’язок між розвитком дрібної моторики і рівнем мовленнєвого розвитку.

6. Дати визначення принципам логопедичної ритміки.

7. Перерахувати методи обстеження, які використовуються в логопедичній ритміці.

 

 


Практичне заняття № 2

Тема:Засоби логопедичної ритміки. Методи і прийоми навчання на заняттях з логоритміки (2 год.).

Мета:Вивчити засоби логоритміки. Проаналізувати застосування методів і прийомів логоритміки.

Обладнання: підручники, схеми, наочний матеріал.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Дати визначення термінам “темп”, “ ритм”.

2. Записати у вигляді таблиці методи логоритмічного виховання. Дати визначення кожному окремо.

 

Наочні методи. Словесні методи. Практичні методи.
     

 

3. Визначити і перерахувати логоритмічні вправи, які використовуються для розвитку дихання, голосу та артикуляції.

 

Література

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 1985.

2. Руднева С.А. Ритмика. Музыкальное движение.- М., 1985.

Волкова.Г.А. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи.- М., 1969.

4. Александрова Н.Г. Ритмическое воспитание. - М.,1985.

 

Контрольні питання

1. Роль руху в розвитку мовленнєвої і загальної моторики людини.

2. Визначити основні засоби логопедичної ритміки.

3. Як використовуються принципи логоритміки під час проведення різних вправ?

4. Особливості музичної діяльності.

5. Значення і використання різних видів ігрової діяльності на заняттях з логоритміки.

6. Прийоми словесного методу.

7. Використання прийомів практичного методу.

 


Практичне заняття № 3

Тема:Обстеження стану психомоторики у дітей з мовленнєвими порушеннями (2 год.).

Мета:Визначити основні моменти обстеження. Проаналізувати використання різних методів логоритміки під час проведення обстеження.

Обладнання: підручники, схеми, наочний матеріал.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Визначити і записати у зошит тему, мету і хід заняття по обстеженню координації руху у дітей з мовленнєвими вадами.

2. Записати вправи які використовуються для обстеження м’язів обличчя.

3. Визначити і записати у зошит вправи на обстеження сприйняття музики.

 

Література

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 1985.

2. Руднева С.А. Ритмика. Музыкальное движение.- М., 1985.

Волкова.Г.А. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи.- М., 1969.

4. Александрова Н.Г. Ритмическое воспитание. - М.,1985.

Контрольні питання

1. Які області сенсорної сфери обстежуються у дітей з мовленнєвими вадами?

2. Зв’язки між сенсорно-руховими і мовленнєвими порушеннями.

3. Дайте характеристику психомоторному розвитку дитини з порушеннями мовлення.

4. Як впливає рівень розвитку фонематичного сприйняття у дитини на проведення занять з логоритміки?

 


Практичне заняття № 4

Тема: Зміст і структура логоритмічного заняття з дітьми, які страждають на заїкування (2 год.).

Мета:Вивчити порушення емоційної поведінки у дітей які заїкуються у різних вікових групах.

Обладнання: підручники, схеми, наочний матеріал.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Визначити і записати у зошит у вигляді таблиці групи дітей, які страждають на заїкування, і в яких відмічається порушення моторики.

2. Проаналізувавши вивчену літературу, дати коротку характеристику різним типам заїкування за характером порушення моторики.

3. Скласти і записати хід логоритмічного заняття для дітей дошкільного віку, які страждають заїкуванням.

 

Література

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение, 1985.

2. Руднева С.А. Ритмика. Музыкальное движение.- М., 1985.

Волкова.Г.А. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи.- М., 1969.

4. Александрова Н.Г. Ритмическое воспитание. - М.,1985.

5. Волкова Г.А. Проявление заикания у детей дошкольного возраста // Дефектология - 1985 - № 9.

 

Контрольні питання

1. Яким положенням обумовлено використання логоритміки в корекційній роботі з заїкуватими?

2. Які порушення відбуваються в моторній, емоційно-вольовій сферах і в поведінці дітей, що заїкуються?

3. Які особливості порушення моторики спостерігаються у дорослих, які заїкуються?

4. Які засоби використовуються при роботі з дітьми даної категорії?

5. Пояснити зв’язок логоритміки з логопедичними заняттями.

6. Проаналізуйте логоритмічне заняття з заїкуватими дітьми на етапі мовлення пошепки. Назвіть його особливості.

 

 


Практичне заняття № 5

Тема: Особливості використання логоритмічних і музично-ритмічних засобів при усуненні дислалії (2 год.).

Мета;Визначити і вивчити особливості проведення занять з логоритміки для дітей даної категорії.

Обладнання: підручники, схеми, наочний матеріал.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Скласти і записати у зошит заняття з логоритміки для дітей дошкільного віку з дислалією, використовуючи при цьому вправи на розвиток фонематичного слуху, дихання.

2. Описати ігри з використанням музики і рухів, які застосовуються для корекції промовляння голосних, приголосних звуків.

 

Література
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.004 с.)