Настроювання інтонаційно-мелодичного слуху 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Настроювання інтонаційно-мелодичного слухуУчень:

має уявлення про:

- види музичних інтонацій;

- виразні та зображальні можливості музичної інтонації;

співає:

- найпростіші мелодії, побудовані в межах мажорної пентатоніки;

складає і відтворює:

- найпростіші мелодії з використанням вивчених інтонацій.

 

Метро-ритмічне відчуття

Учень:

має уявлення про:

- метр, ритм і види тривалостей звуків;

знає:

- назви тривалостей музичних звуків;

- найпростіші ритмічні групи (моделі, блоки);

уміє:

- орієнтуватися в в запису ритмічного рисунка мелодій, ритмічних вправ;

- фіксувати найпростіші ритмічні послідовності;

- відтворювати одноголосні та багатоголосні ритмічні послідовності з використанням «звучних жестів», ударних, шумових інструментів;

- використовувати ритмічні послідовності як супровід до пісні;

- музичити в ансамблі.

 

Сприймання музичних творів (слухання музики) та

Аналіз елементів музичної мови

Учень:

має уявлення про:

- побудову музичних творів за кількістю образів;

- види тематичного розвитку (повтор, варіювання);

розрізняє на слух:

- музичні твори за жанровими ознаками (пісня, танець, марш);

відтворює:

- власні враження від музичного твору різними способами.

3. Орієнтовні завдання до рубіжного контролю

 

· упізнати за нотним текстом (внутрішнім слухом) одну з вивчених мелодій;

· проспівати вивчену мелодію за нотним текстом із назвою звуків (за абсолютною системою), або з назвами ступенів (за відносною системою), або зі словами;

· проплескати у долоні, прочитати ритмоскладами чи відтворити будь-яким іншим способом ритмічний рисунок незнайомої мелодії чи ритмічної вправи (в обсязі фрази);

· зіграти вивчену мелодію на інструменті (фортепіано).*

 

4. Обсяг навчального матеріалу

 

Уявлення про властивості музичних звуків

Ознайомлення із розмаїттям звукової палітри навколишнього світу: виявлення значення звуків у житті природи і людини. Розрізнення звуків живої та неживої природи, звуків природних і штучних.

Розкриття зображальних і виразових можливостей звуконаслідування. Використання звуконаслідування в самостійній творчій діяльності.

Особливості музичних звуків, їхня відмінність від шумових. Ознайомлення зі звуками гучними та тихими («близькими і далекими»), «довгими і короткими», «високими і низькими». Розвиток сенсорних властивостей слуху: відчуття динаміки, темпу, тембру.

Ознайомлення із тембрами: виявлення характерних особливостей «дерев’яних», «скляних», «металевих», «шарудливих» звуків; використання тембрового забарвлення звуків у власній творчій діяльності. Ознайомлення зі звучанням музичних інструментів (струнні, духові, клавішні, ударні).

Промовляння слів і текстів із різною інтонацією. Самостійний пошук музичної інтонації до даного тексту (слово, фраза, рядок, строфа). Виконання елементарних звукових композицій із використанням ударно-шумових інструментів.

Виховання метро-ритмічного відчуття

Ознайомлення з явищем пульсації і метричними долями. Уявлення про сильну і слабку долі. Відтворення рівномірної пульсації. Створення акомпанементу до знайомої пісні на основі рівномірної пульсації. Відтворення учнем метричної пульсації та ритмічного рисунка при промовлянні слів, фраз.

Поняття про довгі і короткі тривалості звуків. Складові позначення тривалостей звуків. Опанування основних ритмічних груп (блоків, моделей). Відтворення одноголосних ритмічних послідовностей із використанням «звучних жестів» (Г. Кеетман), ударних або шумових інструментів. Імітація ритмічних мотивів (моделей, груп, блоків) у рухах. Використання ритмічного остінато в якості акомпанементу до музичного твору, пісні. Ритмічний диктант (з використанням допоміжних засобів).

Знайомство з паузою. Освоєння ритмічних моделей, що включають паузи.

Створення та виконання в ансамблі ритмомовних та ритмічних партитур (на 2–3 голоси). Самостійне орієнтування в запису ритмічного рисунка мелодій, ритмічних вправ (фраза, дві фрази). Створення ритмічного супроводу до будь-якої мелодії з використанням «звучних жестів», ударних або шумових інструментів.

Самостійне творення ритмічного остінато у супроводі до мелодії. Розвиток навичок ансамблевого музичення: свідомий добір учнями відповідно до образу музичного твору музичних інструментів (тембрів), вибір способу виконання, темпу, динаміки, створення ритмічної партії для кожного інструменту (партитури); одночасний початок та закінчення твору; збіг сильної долі у різних партіях; уміння слухати мелодію.

Настроювання інтонаційно-мелодичного слуху

Формування слухових уявлень про звуковисотність і розвиток ладового чуття. Поступове засвоєння інтонацій мажорного ладу (робота з мелодіями, побудованими на ступенях мажорної пентатоніки).

Знайомство з різними видами інтонацій у співвідношенні конкретних ступенів мажорної пентатоніки: розповідна, «колисання» (V–ІІІ), «лагідного звертання» (ІІІ– V), «дражнилка» (V–VІ, І–ІІ), «примовляння», «пестощів» (VI-V, II-I), «прохання» (ІІІ–IV) і «жалощів» (IV-III) , «запитання» (І–V) і «відповіді» (V–І) тощо. Спонукання до пошуку та створення учнями власних музичних інтонацій шляхом озвучення окремих слів, текстів.

 

Графічна фіксація елементів музичної мови

Та аналіз музики

Назви звуків, їхнє графічне позначення (ноти) на нотному стані та розташування на фортепіанній клавіатурі.

Знайомство з назвою тривалостей звуків (половинна, четвертна, восьма). Відтворення тривалостей звуків різними способами (картки, рисунки, фотографії тощо). Фіксація вивчених мелодій різними способами. Запис вивчених мелодій на нотоносці різними способами:

· запис висоти звуків «голівками нот»;

· запис висоти звуків з умовним позначенням тривалостей (довгі звуки — білий овал / великий овал, короткі звуки — чорний овал / маленький овал);

· запис висоти звуків з точною фіксацією тривалостей (при запису вивчених мелодій).

Усвідомлене визначення пісенного, танцювального і маршового характерів музичних творів.

Початкові уявлення про засоби музичної виразності (лад, темп, ритм, регістр, динаміка, тембр). Виявлення взаємозв’язку засобів музичної виразності та змісту музики. Експериментування зі змінами темпу, динаміки та тембру при виконанні знайомих творів.

Актуалізація уявлень про повтор і контраст у житті та музиці. Виявлення залежності форми музичного твору від його змісту. Знайомство з побудовою музичних творів. Уявлення про способи формоутворення музичних творів (повтор, варіювання, контраст). Уявлення про різні види музичної форми. Моделювання структури музичних творів, що вивчаються.Перший етап (1–3 класи)


1. Основні завдання щодо
опанування змісту курсу

· настроювати ладове відчуття шляхом засвоєння характерних інтонаційних моделей мажорного та мінорного ладів;

· виховувати метро-ритмічне відчуття шляхом накопичення характерних ритмічних моделей у розмірах , , ;

· сформувати первинні уявлення про елементи музичної форми (мотив, фраза, речення, період) та принципи розвитку тематичного матеріалу (повтор, варіювання, контраст);

· збагачувати пам’ять учня музичними враженнями у процесі сприймання музичних творів (слухання музики);

· долучити учнів до початкових видів музичної творчості.

 

2. Орієнтовне визначення
оптимального рівня підготовки учня

 

Сприймання музичних творів

Учень:

усвідомлює та висловлює: власні образно-емоційні враження;

визначає: жанри музики (пісня, танець, марш); характер та настрій твору; форму музичного твору (куплетна, прості двочастинна і тричастинна);

розрізняє: темп (швидкий, повільний, помірний), регістри, динамічні відтінки;

визначає на слух: окремі елементи музичної мови — метр (дводольний, тридольний), складові періоду (фраза, речення); принципи розвитку музичного матеріалу (повтор, секвенція, варіювання, контраст).

 

Лад, тональність

Учень:

орієнтується у поняттях: паралельно-змінний лад; однойменні тональності;

розуміє: мажорний лад, мінорний лад (три види), стійкі та нестійкі ступені ладу, розв’язання нестійких ступенів, головні ступені ладу; тональність, тоніка, ключові знаки; паралельні тональності;

називає: тонову будову натуральних мажору та мінору; тональності до двох ключових знаків, паралельні тональності.

записує: знаки альтерації; ключові знаки у тональностях у скрипковому та басовому ключах;

інтонує: мажорні та мінорі гами до двох ключових знаків, три види мінорного ладу, окремі ступені ладу, обспівування стійких ступенів, стрибки на стійкі та нестійкі ступені (відповідно до вимог Програми);

визначає на слух: звукоряди натурального мажору та мінору (три види), мажорний та мінорний лади у музичних фрагментах, стійкі та нестійкі ступені ладу, послідовності ступенів ладу.

Інтервали

Учень:

орієнтується у поняттях: консонанс, дисонанс; ступенева та тонова величина;

розуміє: інтервал; прості інтервали; мелодичні та гармонічні інтервали; обернення інтервалів;

визначає у нотному тексті: прості інтервали та обернення інтервалів (сексту та септиму за ступеневою величиною);

записує: прості інтервали нотами та спеціальними умовними позначеннями (крім секст та септим);

інтонує: мелодичні інтервали в ладу (крім септим) в послідовностях інтервалів (2–3 інтервали);

грає на інструменті: гармонічні інтервали в ладу (крім септим) в послідовностях інтервалів (2–3 інтервали);

грає на інструменті: гармонічні інтервали в ладу (крім септим) в інтервальних послідовностях (2–3 інтервали);

визначає на слух: інтервали в ладу — ч.8, ч.4, ч.5, в.3, м.3, в.2, м.2 у мелодичному та гармонічному звучанні.

 

Акорди

Учень:

орієнтується у поняттях: обернення тонічного тризвуку, зменшений тризвук ( ), збільшений тризвук ( ), ладова функція акордів;

розуміє: тризвук, мажорний та мінорний тризвуки, головні тризвуки ладу, тонічний тризвук, домінантовий тризвук, субдомінантовий тризвук;

визначає у нотному тексті: тризвук, тонічний тризвук; головні тризвуки ладу у мелодичному викладенні;

записує: спеціальними умовними позначеннями мажорний та мінорний тризвуки, головні тризвуки ладу;

інтонує в одноголоссі: тонічний тризвук у мажорі та мінорі; мажорний та мінорний тризвуки як тонічні тризвуки однойменних тональностей;

грає на інструменті: тонічні тризвуки натурального мажору та мінору; мажорний та мінорний тризвуки як тонічні тризвуки однойменних тональностей у гармонічному та мелодичному викладенні; головні тризвуки ладу в мажорі;

визначає на слух: мажорний та мінорний тризвуки.

 

Метро-ритм

Учень:

орієнтується у поняттях: рівномірна пульсація, метрична доля, розмір, темп (швидкий, помірний, повільний);

розуміє: відмінності між дводольною і тридольною пульсаціями; сильну та слабку долі, такт, затакт, тактову риску, тривалості звуків та пауз, групування тривалостей у вокальній та інструментальній музиці;

визначає у нотному тексті: розміри , , , вивчені ритмічні групи;

записує: тривалості звуків та пауз; групування тривалостей у розмірах , , ; ритмічний рисунок мелодій.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 599; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.005 с.)