Приклад виконання одного з варiантiв роботи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання одного з варiантiв роботи.Задача 2.1.

#include <stdio.h>

main()

{int i,j;

printf(" АМЕРИКА ВIДКРИТА У 1492 РОЦI\n");

printf("Який зараз рiк?\n");

scanf("%d",&i);

j=i-1492;

printf("\n");

printf(" З ЧАСУ ВIДКРИТТЯ АМЕРИКИ ПРОЙШЛО %d РОКIВ\n",j);

}

Задача 2.2.

#include <stdio.h>

main()

{ float i,j,s,h,*a;

puts(" ВВЕДIТЬ ДВА ЧИСЛА\n");

scanf("%f",&i);

scanf("%f",&j);

s=i+j;

h=i/j;

a=&h;

printf("СУМА ЧИСЕЛ %5.3f ,ЇХ ЧАСТКА %5.3f, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ ПО \

АДРЕСУ %d\n",s,h,&a);

printf("АДРЕСОВАНЕ ЧИСЛО %5.3f",*a);

}

Задача 2.3.

Приклад програми, яка працює з адресами та покажчиками.

 

#include <stdio.h>

main()

{ float pl,fact,proc;

int n;

char tn[5];

scanf("%s",tn);

puts("-------------------------------------");

puts("|# п/п|табельний| план | факт | % |");

puts("| | номер | | | |");

puts("-------------------------------------");

n=1;

pl=234;

fact=220;

proc=fact/pl*100;

printf("| %d |%5s |%5.2f|%5.2f|%5.2f|",n,tn,pl,fact,proc);

}

 

Можливi помилки при виконаннi роботи

1. Вживання невiдповiдних форматiв у операторах вводу-виводу. Правильнi формати:

%f - для дiйсних чисал (float)

%d - для цiлих чисел (int)

%s - для символьних змiнних (char)

2. Вживання формату %f без уточнення кiлькостi знакiв пiсля коми. Хоча помилкова ситуацiя не виникає, число виводиться в формi, незручнiй для читання i неприйнятнiй для завдань економiчного характеру. Рекомендований спосiб виводу - наприклад, %5.2f.

3. Вживання в операторi scanf спецiальних знакiв, наприклад \n.

scanf("%f\n",&a);

призводить до того, що машина очiкує вводу двох чисел.

4. Вживання оператора = для присвоєння значення символьнiй змiннiй. З цiєю метою слiд вживати функцiю strcpy, прототип якої мiститься в string.h.


Практичне заняття №3

Мета завдання - ознайомитися з умовними операторами та операторами циклу в мовi Сi.

Нижче приведенi фрагменти програм, якi мiстять умовнi оператори та оператори циклу:

1. if (h[i]>m)

{m=h[i];nm=i;}

 

2. return(x>0?1:x?-1:0);

 

3. if (x>0) m=1; else m=-1;

 

4. switch(i)

{case 1:puts("сiчень");break;

case 2:puts("лютий");break;

...

default:puts("помилка");

}

 

5. for (i=0;i<6;i++)

scanf ("%d",&k[i]);

 

6. for(i=0;i<10;printf("%d ",*(k+i)),i++)

 

 

7. do {is=0;

for(i=0;i<=n;i++)

if(a[i-1]>a[i])

{c=a[i-1];a[i-1]=a[i];a[i]=c;is=1;}

}

while(is);

 

8. while(a>e) a\=2;

 

Контрольнi питання

1. Логiчнi операцiї. Операнди логiчних операцiй. Використання виразiв числового типу в ролi умов.

2. Помiченi оператори. Оператор безумовного переходу goto.

3. Умовний оператор if.

4. Тернарна операцiя ?

5. Оператор switch. Оптимiзацiя оператора.

6. Оператори циклу do, while, for. Способи пiдвищення гнучкостi оператора for.

7. Оператор переривання циклу break та переходу на наступний крок циклу continue.

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Варiант 1

1. Ввести 3 числа, вибрати i надрукувати найменше з них.

2. Не використовуючи операторiв циклу, вводити i друкувати числа, поки не буде введений 0. Обчислити Їх суму, кiлькiсть, середнє арифметичне.

3. Написати програму, яка пiсля вводу порядкового номера дня тижня виводила б його назву.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 2

1. Ввести 3 числа, вибрати i надрукувати найбiльше з них.

2. Не використовуючи операторiв циклу, вводити числа з iнтервалу (10,20) i друкувати їх квадрати. Ввiд припинити, коли чергове число вийде за межi iнтервалу.

3. Написати програму, яка запитувала б про мiсяць вашого народження (порядковий номер) i виводила повiдомлення типу: "Ви народилися взимку".

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 3

1. Написати програму, в якiй вводилося б дiйсне число, визначався його знак i друкувавася результат: 1-для додатнього числа, -1 - для вiд'ємного, 0 для 0.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести 6 чисел, знайти їх суму i середнє арифметичне.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порядкового номера мiсяця виводила його назву.

 

Варіани 4

1. Написати програму, у якiй вводилося б цiле число i визначалося, чи дiлиться воно на 5.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести 4 числа i знайти їх добуток.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порядкового номеру дня тижня визначала, робочий вiн чи вихiдний.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 5

1. Написати програму, у якiй вводився б рiк i визначалося, чи вiн високосний.

2. Не використовуючи оператори циклу, ввести кiлька цiлих чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi кратнi 5. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порякового номера мiсяця визначала, до якого кварталу вiн вiдноситься.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 6

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа, вибиралося найменше з додатнiх, а якщо всi 3 числа вiд'ємнi, видавалося б повiдомлення про це.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть додатнiх, суму i кiлькiсть вiд'ємних. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порядкового номера мiсяця визначала, скiльки в ньому днiв (для невисокосного року).

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 7

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа, вибиралося найбiльше з вiд'ємних, а якщо всi 3 числа додатнi, виводилося б повiдомлення про це.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi бiльшi 10. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, в якiй кольорам спектру присвоювався б порядковий номер (1-7), i пiсля вводу порядкового номера виводилася б назва кольору.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 8

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i вибиралося найменше з них.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi кратнi 10. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порядкового номера ноти визначала її назву.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 9

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i вибиралося найбiльше з них.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi знаходяться в iнтервалi (1,8). Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порядкового номера мiсяця визначала, до якого пiврiччя вiн вiдноситься.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 10

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i вибиралося найбiльше за модулем.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi знаходяться в iнтервалi (1,8) i кратнi 2. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, яка б пiсля вводу порядкового номера мiсяця визначала, скiльки в ньому днiв (для високосного року).

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 11

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i виводилися у порядку зростання.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести 4 цiлi числа i знайти добуток тих з них, якi бiльшi 0.

3. Написати програму, у якiй пiсля вводу вiдповiдного порядкового номера виводиться напрям (пiвнiч, пiвдень, захiд, схiд).

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 12

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i виводилися в порядку спадання.

2. Не використовуючи оператори циклу, ввести 4 числа i знайти добуток тих з них, якi знаходяться в iнтервалi (1,4).

3. Написати програму, в якiй вводилися б покази барометра, i , залежно вiд них, видавався прогноз погоди: 990 i менше - дощ, 990-1100 - змiнна, бiльше 1100 - сухо.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 13

1. Написати програму, у якi вводилися б три числа i виводилися в порядку зростання.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести ряд чисел i знайти суму, кiлькiсть i середне арифметичне вiд'емних. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, у якiй вводилася б кiлькiсть жителiв мiста (у тис.чл), i визначалося: мале воно (<100 тис.чл), середне (100-400 тис.чл), велике (400 тис-мiльйон), мiльйнер (бiльше мiльйона).

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 14

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i виводилися в порядку спадання iх модулiв.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi кратнi 7. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, в якiй кожнiй частинi свiту присвоювався б вiдповiдний номер i пiсля вводу цього номера виводилася б вiдповiдна назва.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

Варiант 15

1. Написати програму, у якiй вводилися б 3 цiлi числа i виводилися в порядку зростання iх модулiв.

2. Не використовуючи операторiв циклу, ввести кiлька чисел i знайти суму i кiлькiсть тих з них, якi кратнi 2 i бiльших 8. Ввiд припинити пiсля вводу 0.

3. Написати програму, в якiй кожнiй планетi Сонячноi системи присвоювався б порядковий номер i пiсля вводу цього номера виводилася б вiдповiдна назва.

4. Виконати завдання 2, використовуючи оператори циклу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.009 с.)