Закони Ампера, Лоренца та Біо-Савара-ЛапласаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закони Ампера, Лоренца та Біо-Савара-Лапласа 

8A1 Особливість магнітних силових ліній:

А) магнітні силові лінії виходять з південного полюса, показують напрям напруженості магнітного поля;

Б) магнітні силові лінії виходять з північного полюса, дотична співпадає з напрямом молекулярного струму і показує напрям напруженості магнітного поля;

В) правильної відповіді немає;

Г) магнітні силові лінії замкнуті. Дотична до магнітної силової лінії співпадає з магнітною стрілкою. Індикатором магнітного поля є магнітна стрілка.

Д) магнітні силові лінії виходять з південного полюса і входять в північний, показують напрям напруженості магнітного поля.

 

8A2 Формула для визначення сили Ампера.

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A3 Напрям сили Ампера визначається:

А) за правилом лівої руки (векторний добуток елемента провідника на індукцію магнітного поля);

Б) за правилом правої руки (векторний добуток швидкості електрона на індукцію магнітного поля);

В) за правилом правого гвинта;

Г) за напрямом індукції магнітного поля;

Д) за напрямом струму в провіднику.

 

8A4 Індукцію магнітного поля можна визначити як

А) максимальну силу, яка діє на провідник довжиною 1 м, по якому тече струм 1А в магнітному полі;

Б) силу, яка діє на провідник зі струмом;

В) момент сили, який діє на рамку в магнітному полі;

Г) силу, яка діє на провідник одиничної довжини в магнітному полі;

Д) ЕРС, що виникає в провіднику при зміні магнітного поля

 

8A5 Назва одиниці вимірювання індукції магнітного поля:

А) тесла; Б) вебер; В) генрі; Г) ампер; Д) не має назви.

 

8A6 Одиниці вимірювання напруженості магнітного поля:

А) Гн/м; Б) В/м; В) А/м; Г) Н/А× м; Д) Н×м/А.

 

8A7 Відмінність напруженості магнітного поля від індукції:

А) напруженість не співпадає за напрямком з індукцією магнітного поля;

Б) напруженість характеризує магнітне поле в речовині і різна в різних середовищах;

В) напруженість – силова характеристика магнітного поля в даному середовищі;

Г) напруженість не залежить від середовища, на відміну від індукції магнітного поля;

Д) напруженість – скалярна величина, яка є коефіцієнтом пропорційності у виразі індукції магнітного поля.

 

8A8 Зв’язок між індукцією і напруженістю магнітного поля:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A9 На що діє сила Ампера?

А) на заряд в електричному полі;

Б) на магнітну стрілку при проходженні струму в провіднику;

В) на провідник зі струмом в магнітному полі;

Г) на заряд що рухається в магнітному полі;

Д) на провідник зі струмом в електричному полі.

 

8A10 Назва одиниці вимірювання магнітного потоку:

А) Тесла; Б) Вебер; В) Генрі; Г) Ампер; Д) немає назви.

 

8A11 Назва одиниці вимірювання напруженості магнітного поля:

А) Тесла; Б) Вебер; В) Генрі; Г) Ампер/метр; Д) немає назви.

 

8A12 За якою формулою обчислюється магнітний потік?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A13 За якою формулою обчислюється індукція магнітного поля через механічний момент рамки із струмом?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A14 Що таке магнітний момент контуру із струмом?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A15 Теорема Гаусса для магнітного поля:

А) Потік вектора напруженості електричного поля через замкнуту поверхню дорівнює сумі зарядів, що міститься всередині поверхні, поділеній на електричну сталу і діелектричну проникність: ;

Б) Потік вектора індукції електричного поля через довільну поверхню дорівнює сумі зарядів: ;

В) Потік вектора напруженості магнітного поля дорівнює добутку індукції магнітного поля на па площу і на косинус кута між нормаллю і індукцією магнітного поля;

Г) Потік вектора магнітної індукції через довільну замкнену поверхню дорівнює нулю: ;

Д) Потік вектора напруженості електричного поля через довільну поверхню дорівнює нулю: .

 

8A16 Формула модуля сили Лоренца:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A17 На що діє сила Лоренца і за яким правилом визначається її напрям?

A) на заряд в електричному полі; за правилом лівої руки;

Б) на магнітну стрілку при проходженні струму по провіднику; за правилом буравчика;

B) на провідник із струмом в магнітному полі; за правилом лівої руки;

Г) на заряд, що рухається у магнітному полі; зa правилом правого гвинта;

Д) на заряд, що рухається у магнітному полі; за правилом лівої руки.

 

8A22 Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість перпендикулярна до індукції магнітного поля? B=const.

А) по прямій; Б) по еліпсу; В) по колу; Г) по параболі; Д) по гвинтовій лінії.

 

8A23 Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість напрямлена під гострим кутом до індукції магнітного поля? B=const.

А) по параболі; Б) по спіралі; В) по еліпсу; Г) по колу; Д) правильної відповіді немає.

 

8A24 Елементарна індукція магнітного поля, створеного елементом провідника зі струмом. (Закон Біо-Савара-Лапласа).

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A25 Напрям індукції магнітного поля провідника із струмом визначається:

A) за правилом правої руки;

Б) за правилом лівої руки;

B) паралельний напряму струму;

Г) перпендикулярний напряму струму:

Д) за правилом правого свердлика.

 

8A26 Формула для визначення індукції магнітного поля в центрі колового струму:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A27 Формула для визначення напруженості магнітного поля котушки зі струмом:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A28 Формула для визначення індукції магнітного поля всередині соленоїда зі струмом:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A29 Формула для визначення напруженості магнітного поля нескінченного прямолінійного провідника зі струмом:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A30 Що означають величини I, dl, r у формулі (Закон Біо-Савара-Лапласа).

A) I — струм, dl – довжина провідника, r – радіус кривизни;

Б) I — струм dl – елемент провідника, r – радіус вектор;

B) І — струм dl – приріст провідника, r – відстань;

Г) I — густина струму, dl – елемент провідника, r – радіус кривизни;

Д) I — густина струму, dl – довжина провідника, r – радіус вектор.

 

8A31 Що означають величини m i п у формулі індукції соленоїда В=mm0×І×п:

A) m — магнітна стала, п – концентрація електронів;

Б) m — відносна магнітна проникність, п – кількість витків;

B) m — відносна магнітна проникність, п – кількість витків на одиниці довжини;

Г) m — магнітна стала, п – кількість витків на одиниці довжини;

Д) m — магнітна стала, п – кількість витків.

 

8A32 Напрям силових ліній магнітного поля в центрі котушки зі струмом

A) визначається за правилом правої руки;

Б) визначається за правилом лівої руки;

B) вздовж вісі котушки в напрямі струму;

Г) перпендикулярно до вісі котушки вздовж витків;

Д) вздовж вісі котушки за правилом правого свердлика.

 

 

8A33 Напрям силових ліній магнітного поля, створеного прямолінійним провідником зі струмом, визначається:

А) за правилом лівої руки;

Б) за правилом правої руки;

В) за правилом правого свердлика, якщо свердлик вкручувати у напрямі струму;

Г) за правилом свердлика, якщо дотична до обертання рукоятки співпадає з напрямом струму, а напрям руху свердлика співпадає з напрямом індукції;

Д) немає правильної відповіді.

 

8A34 Розрахунок індукції магнітного поля, створеного системою провідників зі струмом проводиться:

А) за правилом арифметичного додавання векторів індукції магнітного поля;

Б) за правилом алгебраїчного додавання векторів індукції;

В) за правилом векторного додавання векторів індукції;

Г) за правилом векторного добутку векторів індукції;

Д) за правилом скалярного добутку векторів індукції.

 

8A35 Зв’язок між індукцією магнітного поля і напруженістю:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A36 Що означають величини Н, І, R у формулі ?

A) Н – напруженість магнітного поля; І – струм в котушці; R – радіус котушки;

Б) Н – висота котушки: І – момент інерції; R – радіус котушки;

B) Н – індукція магнітного поля; І – величина струму; R – стала;

Г) Н – магнітний потік; І – струм: R – радіус котушки;

Д) Н – індукція магнітного поля; І – струм; R – магнітна стала.

 

8A37 Що означають величини у формулі ?

A) Н – стала; І – струм; a – радіус;

Б) Н – індукція магнітного поля; І – струм; a – відстань від прямолінійного провідника;

B) Н – напруженість магнітного поля; І – момент інерції; a – відстань від прямолінійного провідника;

Г) Н – напруженість магнітного поля; І – струм: a – відстань від прямолінійного провідника;

Д) Н – індукція магнітного поля; І – густина струму; a – відстань від прямолінійного провідника.

 

8A38 Яке значення індукції магнітного поля зовні соленоїда?

А) ; Б) 0; В) ; Г) ; Д) .

 

8A39 Формула для визначення напруженості у центрі колового струму:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A40 Що таке циркуляція вектора індукції магнітного поля?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A41 Формула сили взаємодії паралельних струмів, що припадає на одиницю довжини:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

8A42 З якої формули дається означення еталона одиниці струму 1А?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.016 с.)