Закони Ома. Правила КірхгофаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закони Ома. Правила Кірхгофа 

7A1 Струм називається постійним, якщо

А) відбувається постійне збільшення величини струму з часом.

Б) напрям струму змінюється з часом.

В) сила струму і його напрям з часом не змінюється.

Г) сила струму постійно зменшується.

Д) напрям струму не змінюється з часом.

 

7A2 Яке співвідношення визначає за означенням силу постійного струму:

А) І=U/R; Б) I=q/t; В) j=I/S; Г) j=neU; Д) U=j/ne.

 

7A3 Опір провідника залежить

А) тільки від його геометричних розмірів та форми;

Б) від матеріалу, форми та розмірів провідника;

В) тільки від форми провідника;

Г) тільки від матеріалу та його форми;

Д) тільки від геометричних розмірів.

 

7A4 Для однорідних провідників циліндричної форми опір записується у вигляді:

А) R=U/I; Б) R=R0(1+αt); В) σ=j/E; Г) R=ρl/S; Д) U=IR.

 

7A5 Залежність опору від температури:

А) R=R0(1+αt); Б) R=ρl/S; В) R=U/I; Г) U=IR; Д) j=σE.

 

7A6 Закон Ома для ділянки кола записується у вигляді:

А) I = q/t; Б) I = U/R; В) I = j·s; Г) j = ·E; Д) E = U/d.

 

7A7 Закон Ома в диференціальній формі:

А) j = I/S; Б) j = neυ; В) j = ·E; Г) I = q/t; Д) I = U/R.

 

7A8 Електрорушійною силою (ЕРС) джерела струму називається

А) робота сторонніх сил при переміщенні одиниці позитивного заряду замкнутим контуром;

Б) робота електричних сил при переміщенні одиниці деякого заряду;

В) робота сил електростатичного поля між клемами джерела;

Г) робота кулонівських сил поза джерелом струму;

Д) робота сил електростатичного поля та кулонівських сил.

 

7A9 Закон Ома для повного кола записується у вигляді:

А) I = U/R; Б) I = j·s; В) I = q/t; Г) I = ; Д) j = ·E

 

7A10 На рисунку наведено графіки залежності сили струму від напруги (вольт-амперні характе­ристики) для двох однорідних ділянок електрич­ного кола. Визначити, в якої з ділянок більший електричний опір.

 

А) 1;

Б) 2;

В) у двох випадках опір однаковий;

Г) опір не можна визначити;

Д) в обох випадках опір дорівнює нескінченості.

 

7A11 Чому при короткому замиканні джерела струму вольтметр, ввімкнений до його клем, показує нуль?

А) бо R = 0; Б) бо r = 0; В) бо I = 0; Г) бо ε = 0. Д) правильної відповіді тут немає.

 

7A12 Чому волосок електролампи дуже нагрі­вається, а проводи живлення залишаються холодними?

А) бо опір волоска великий;

Б) тому, що R прямує до нуля;

В) тому, що струм I прямує до нескінченості;

Г) бо опір волоска дуже малий;

Д) правильної відповіді немає.

 

7A13 Вкажіть правильну назву закону, що записується у вигляді де j– густина струму;

– питома електропро­відність; Е – напруженість електричного поля.

 

А) закон Ампера в диференціальній формі;

Б) закон Ома в диференціальній формі;

В) закон Джоуля-Ленца в інтегральній формі;

Г) закон Відемана-Франца;

Д) закон Ричардсона.

 

7A14 Яка з наведених формул є законом Ома для однорідної ділянки кола?

.

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) правильної відповіді немає.

 

7A15 Яка з наведених формул є законом Ома для неоднорідної ділянки кола.

.

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) правильної відповіді немає.

 

7A16 Яка з наведених формул є законом Ома для замкненого (повного) кола;

.

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) правильної відповіді немає.

 

7A17 Яка з наведених формул є законом Ома в диференціальній формі?

.

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) правильної відповіді немає.

 

7A18 Перше правило Кірхгофа встановлює зв’язок

А) між струмами в паралельно з’єднаних провідниках; Б) між напругами в провідниках і вузлах;

В) між струмами в провідниках, що сходяться у вузлі; Г) між кількістю вузлів і контурів;

Д) між спадами напруг та ерс в контурах.

 

7A19 Перше правило Кірхгофа записується у вигляді

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д)

 

7A20 Друге правило Кірхгофа для контура записується у вигляді:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

7A21 В результаті проходження струму через провідник виконується робота dA, яка дорівнює…

А) добутку сили струму на напругу та час; Б) добутку сили струму на час;

В) добутку сили струму на напругу; Г) добутку напруги на час;

д) оберненопропорційна до напруги та часу.

 

7A22 У випадку постійного струму робота струму дорівнює:

А) I = U/R; Б) P= I·U; В) A = U·I·t; Г) Q = I·R·t; Д) P = I2·R.

 

7A23 Однією з енергетичних характеристик електричного струму є потужність, яка

А) чисельно дорівнює роботі постійного струму; Б) чисельно дорівнює роботі струму за одиницю часу;

В) дорівнює електрорушійній силі; Г) дорівнює добутку роботи струму на час;

Д) дорівнює добутку напруги на час.

 

7A24 Кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні постійного струму:

А) A = ε·І; Б) A = U2·R·t; В) Q = I2·R·t; Г) P = I·U; Д) P = I2·R

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.011 с.)