КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТім. Вадима Гетьмана

Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра політології та соціології

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

______________А.М. Колот

“___”______________2012 р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань

З навчальної дисципліни

«СОЦІОЛОГІЯ»

Укладачі: к.іст.н., доцент Крутінь Г.І.,

к.соц.н., ст. викладач Артеменко С.Б.

Декан факультету

__________________ В.Я. Кардаш

“____” травня 2012 р.

 

Завідувач кафедри

________________ В.Ф. Смолянюк

“____” травня 2012 р.

 

Київ 2012

1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни „СОЦІОЛОГІЯ”

 

Тема 1. Вступ до соціології

1. Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології.

2. Сутність “соціального” як провідної соціологічної категорії.

3. Структура соціологічного знання.

4. Методи соціології.

5. Сутність соціологічних категорій “соціальні відносини”, “соціальне явище”, “соціальний процес”, “соціальний закон”, їх взаємозв’язок.

6. Соціальні закони, їх класифікація.

7. Основні функції соціології.

8. Особливості соціології, як наукової дисципліни, що вивчає людське суспільство.

9. Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології

1. Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.

2. Платон та Аристотель як попередники соціологічної науки.

3. Розвиток соціології в період середньовіччя.

4. Передумови появи соціології як самостійної науки.

5. Основні періоди та етапи становлення і розвитку соціології як науки.

6. О.Конт – засновник соціології. Обґрунтування О.Контом необхідності науки про суспільство.

7. Позитивістська соціологія О. Конта.

8. Зміст “статики” та “динаміки” контівської соціології.

9. Еволюціоністська соціологія Г.Спенсера.

10. Вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.

11. Марксистська соціологія, її особливості.

12. Розвиток соціології Е.Дюркгеймом.

13. Проблема соціальної солідарності за Е.Дюркгеймом.

14. Соціологічні ідеї П.Сорокіна.

15. Порівняльний аналіз концепцій “економічної людини” Ф. Тейлора і “соціальної” Мейо.

16. Соціологічна концепція самогубства Е.Дюркгейма.

17. Розуміюча соціологія М.Вебера.

18. Соціологічне вчення М.Вебера про “ідеальні типи”.

19. Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.

20. П.Сорокін – видатний соціолог ХХ століття.

21. Структурний функціоналізм Т.Парсонса.

22. Основні напрями сучасної соціології.

23. Витоки української соціології, їх характерні риси.

24. Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.

25. Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.

26. Соціологія радянського періоду та її криза.

27. Роль М.Грушевського у розвитку соціологічної науки.

28. Проблеми розвитку сучасної української соціології.

29. Соціологія В.Парето.

30. Соціологія В.Липинського.

Тема 3. Суспільство як соціальна система

1. Суспільство як соціальна система та соціальне явище.

2. Основні ознаки суспільства і типологія суспільств.

3. Характерні особливості сучасного (постіндустріального) суспільства.

4. Особливості розвитку сучасного українського суспільства.

5. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільства.

6. Соціальна структура суспільства, її складові.

7. Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.

8. Соціальні відносини, їх роль у формуванні соціальної структури суспільства.

9. Поняття соціального інституту, його види.

10. Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства.

11. Інституціалізація, її ознаки (навести приклади).

12. Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.

13. Політика як соціальний інститут, його функції.

14. Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій.

15. ЗМІ як соціальний інститут, його функції.

16. Соціологічне тлумачення соціальної організації і самоорганізації.

17. Сутність теорії соціальної стратифікації.

18. Історичні типи стратифікації.

19. Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.

20. Соціальна нерівність як основа стратифікації.

21. Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації.

22. Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.

23. Соціальна мобільність та її види.

24. Сутність процесу маргіналізації, його особливості в Україні.

25. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

Тема 4. Соціологія особистості

1. Сутність, спільність та відмінність понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”та “особистість”.

2. Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин.

3. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві.

4. Соціологічна структура особистості.

5. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.

6. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

7. Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.

8. Соціологічний зміст понять “десоціалізація” та “ресоціалізація”.

9. Типологія особистості в соціології.

10. Людина як самоорганізована, самоуправляєма соціальна система.

11. Взаємодія суспільних та особистих інтересів і цінностей.

Тема 5. Соціологія сім’ї

1. Об’єкт та предмет соціології сім’ї, її місце у загальній системі соціологічного знання.

2. Соціологічний зміст категорій «сім’я» та «шлюб».

3. Структура та функції сім’ї як соціального інституту.

4. Шлюб як соціальний інститут, його основні форми.

5. Класифікація сімей за різними критеріями.

6. Демографічна та сімейно-шлюбна політика держави.

7. Тенденції та перспективи розвитку сучасної української сім’ї в умовах ринкової економіки.

Тема 6. Соціологія культури

1. Соціальна сутність культури.

2. Об’єкт та предмет соціології культури.

3. Основні функції культури.

4. Структурні елементи та форми вияву культури.

5. Організаційна культура, її елементи.

6. Менталітет як один із впливових елементів культури.

7. Норми та цінності як структурні елементи культури.

8. Система цінностей сучасної молодої людини.

9. Особливості розвитку національної культури на рубежі ХХ-ХХІ ст.

10. Проблеми відродження національної культури в Україні.

Тема 7. Соціологія конфлікту

1. Конфлікт як соціальне явище.

2. Становлення та розвиток соціології конфлікту.

3. Структура соціального конфлікту.

4. Функції соціального конфлікту, його позитивні і негативні наслідки.

5. Об’єктивні та суб’єктивні причини соціальних конфліктів.

6. Основні стадії розвитку соціального конфлікту і методи його розв’язання.

7. Типологія конфліктів.

8. Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.

9. Причини підвищеного рівня конфліктності в сучасному українському суспільстві.

 

Тема 8. Соціологія освіти

1. Основні категорії та поняття соціології освіти (освіта, навчання, управління освітою, педагогічні відносини, реформування, суб'єкти освіти).

2. Соціологічний зміст поняття «освіта».

3. Освіта як соціальний інститут, її основні форми.

4. Типологізація освіти за різними критеріями.

5. Функції освіти як соціального інституту.

6. Проблеми реформування освіти в сучасній Україні.

7. Державна освітня політика України в умовах ринкової економіки сучасному етапі.

8. Основні напрямки сучасних досліджень проблем освіти.

Тема 9. Економічна соціологія

8. Об’єкт та предмет економічної соціології, її місце у системі соціологічного знання.

9. Взаємозв’язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки.

10. Соціологічне тлумачення таких категорій як “економічна поведінка”, “економічна культура”, “економічне мислення”, “економічний інтерес”.

11. Економіка як соціальний інститут, його функції.

12. Сутність соціального механізму економічного розвитку.

13. Соціальна структура сучасної постіндустріальної економіки України.

14. Підприємництво в Україні: соціологічний аспект.

15. Соціологічний аспект проблеми зайнятості та безробіття в ринкових умовах.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.008 с.)