Перелік періодичних видань та Інтернет-ресурсів рекомендованих для постійного ознайомленняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік періодичних видань та Інтернет-ресурсів рекомендованих для постійного ознайомлення 

1. Актуальні проблеми економіки України

2. Вісник НАН України

3. Вісник соціально-економічних досліджень

4. Вопросы статистики. Научно-информациионный журнал. -М.

5. Вопросы экономики.- М., Институт экономики РАН

6. Голос України

7. Дзеркало тижня

8. Економіка України

9. Економіка і прогнозування

10. Економіка і право

11. Економіст

12. МЭ МО

13. Нафтова і газова промисловість

14. Регіональна економіка

15. Політика і час

16. Стратегічні пріоритети

17. Стратегічна панорама

18. Український географічний журнал

19. Урядовий кур'єр

20. Фінанси України

21. Формування ринкових відносин в Україні

 

Пошукові сайти:

http://search.com.ua

Офіційний сайт міста Одеси //Dokument HTML. – www.odessa.ua/ - 76k.

Офіційний сайт головного управління статистики Одеської області // Dokument HTML. – www.od.ukrstat.gov.ua/ - 2k9.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України // Dokument HTML. –www.ukrstat.gov.ua/.

www.niss.od.ua/publications/year/2007/3.doc

http://www.podrobnosti.ua

news.ukrinform.ua

www.od.ukrtelecom.ua - www.odessa.ukrtel.net - Укртелеком.

http://www.odessa.gov.ua - портал Одеської області

http://oda.odessa.gov.ua - Облдержадміністрація

(http://oog.narod.ru) - Одесская общая газета

http://www.reporter.com.ua - Новости Одессы и Одесского региона.

www.yug.odessa.ua -

www.odessa.club.com.ua -

www.nashaodessanarod.ru

www.mo.odessa.ua -

http://www.delod.odessa.net - Газета «Деловая Одесса»

http://www.ukr-press.bol.bg- Болгаро-украинские вести

http://www.mitsclub.com

www.president.gov.ua - Президент України

www.rada.gov.ua - Верховна Рада

http://www.kmu.gov.ua) - Кабінет Міністрів України

http://www.rainbow.gov.ua - РНБОУ

http://www.informjust.kiev.ua- Інформаційний центр Міністерства юстиції України

http://www.nau.kiev.ua - НАУ - Нормативні акти України

 

Література:

1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» .- Закон України від 8 вересня 2005 р. №2850 –IV – Режим доступу: http:// zakon 1. rada.gov.ua/ cgi – bln/lavs/main. /cgi

2. Барнз Вільям. Нові регіональні економіки / Барнз Вільям, Ледебур Ларрі.;пер. з англ. А.Пехник.- Львів: Літопис, 2003.-С.196.

3. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография /В.Н.Василенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток», ЛТД, 2006.-311с.

4. Голіков А.П., Дейнека О.Г. Регіональна економіка та природокористування /За ред. Голікова А.П.:Навчальний посібник.- К.:ЦУЛ, 2009.-352с.

5. Гонта О.І. Політика транснаціоналізацізації економіки регіонів: теорія, методологія, практика: Монографія. – Чернігів: Чернігівський ЦНТЕІ, 2008.- 496 с.

6. Гранберг А.Г. Моделирование пространственного развития экономики / А.Г. Гранберг //Стратегическое планирование в регионах и городах России. Вып. 9, - СПб: 2009. с. 32 – 34.

7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.:ГУВШЭ, 2004. - 495 с.

8. Декларация по регионализму в Европе. – Ассамблея регионов Европы //www.ar.org/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/DR_RUSSE.pdf

9. Долішній М.І. та ін. Управління регіональними науково-технічними проблемами .-К.: Наукова думка, 1999.-174с.

10. Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. – М.: Мысль, 1969. – 335 с.

11. Лексин В. Н., Шевцов А. Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориального развития. – М.: ФРСС, 1997. – 256 с.

12. Мазур А. Методичні аспекти становлення та розвитку регіональної економіки // Економіка України. – 2003. - № 7. – С. 44 – 49.

13. Маршалова А. С., Новоселов А. С. Основные теории регионального воспроизводства. – М.: Экономика, 1998. – 356 с.

14. Михасюк І. Державне управління в ринковій економіці.- Львів-Жешув, 2003.-28с.

15. Некрасов Н. Н. Региональная экономика. – М.: Экономика, 1978. – 344 с.

16. Портер М. Конкуренция. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.

17. Тимчук М. Ф. Регіональна економіка. – К.: УММБ, 1998. – 56 с.

18. Симоненко В. К. Регіони України: проблеми розвитку. – К.: Наукова думка, 1997. – 262 с.

19. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление .- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002 .- 239 с.

20. Голиков П.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. - Харьков: ООО «Олант» .- 2005- 320с.

21. Горленко І.О.,Тарангул Я.Я. Економічні райони України .- К.: 1999 .-205с.

23. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України .- К.:Академвидав, 2002 .- 368 с.

24. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред.

В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк .- Київ, Знання, 2006.-366 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).

25. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С. Максименка. – Київ, 2001. – 244 с.

26. Інвестиційний рейтинг регіонів України . – К.: Інститут реформ, 2003. – 52 с.

27. Калитчак Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах . – К.: Знання, 2007. – 303 с.

28. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). – НАН України. Інститут регіональних досліджень.- Львів, 2007- 336 с.

29. Маннапов Р.Г. Организационно-экономический механизм управления регионом: формирование, функционирование, развитие: Монография/ Р.Г.Маннапов, Л.Г.Ахтариева.-М.: КНОРУС, 2008.-352с.

30. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник.- Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 562 с.

31. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку. – Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції. – Київ, 2002. – 15 с.

32. Офиційний сайт Держкомстату України http://www.ukrstart.gov.ua

33. Олійник Я.Б.,Запотоцький С.П.,Кононенко О.Ю.,Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред.

Я.Б. Олійника.-К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444 с.

34. Петкова Л.О. Економічне зростання в Україні: регіональний вимір.- Черкаси: ЧДТУ,2004. – 271 с.

35. Проблеми регіонального розвитку Півдня України” (аналітичні записки) / За ред. О.Л. Михайлюк і Л.М. Хомич.- Монографія: Одеса, Друк, 2006.-198с.

36. Регіональна політика у країнах Європи: уроки для України /Київ, Центр Ін-ту Схід-Захід / За ред. С. Максименко.-К.: Логос, 2000.-171с.

37. Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності” / За ред. проф. В.Ф.Семенова.- Монографія: Одеса, Оптимум, 2008.- 201с.

38. Регіональна економіка: тексти лекцій /За ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської.-К.:КНЕУ, 2009.-328с.

39. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія.- К.: Знання України, 2005.

40. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред.

В.В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2009. – 353 с.

41. Руденко Л.Г., Кулік О.О. Економічні, соціальні і екологічні відмінності регіонів України в контексті регіонального розвитку // Укр. геогр. ж., №3 .- 2000.- С.18-28.

42. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія .- К.Знання України, 2005 .- 498с.

43. SWOT- аналіз – основа формування регіональних стратегій / За ред. Л.В Балабанової. – Донецьк : Дон ДУЕТ, 2001. – 180 с.

44. Семенов В.Ф. Екологізація економіки регіону. – Одеса, «Оптимум», 2002. – 232 с.

45. Семенов В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник.- К.: « МП Леся», 2008. – 596 с.

46. Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л., Олійник В.Д . Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання.- Монографія - Одеса, Атлант, 2011.-

47. Семенов В.Ф., Проценко Т.О. Регіональна економіка / В.Ф.Семенов, Т.О Проценко; [навчальний посібник] – К.: МП "Леся", 2009. -

48. Стеченко О.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика . - К.: Вікар, 2001. – 378 с.

49. Технологічні парки України / Міжнародний інвестиційний форум. Харків, МОНОАП, 2002. – 106 с.

50. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України .- К.: КНЕУ, 2000 .- 154 с.

51. Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник. / за ред. В.Ф. Семенова – Сімферополь: АРИАЛ, 2010. - 204 с.

52. Чужиков В.І. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України .-2002 .-№9.-С.120-126.

53. Методичні вказівки з курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». Розділ «Рівні соціально-економічного розвитку регіонів України» .- (Укл. О.Л.Михайлюк, С.В. Стеценко, Л.В. Сухіна .- Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2003 .- 44с.).

54. Методичні вказівки з курсу «Регіональна економіка». Розділ «Динаміка і трансформація економічного простору України. Центральний і Східний економічні райони» (Укл. Михайлюк О.Л., Стеценко С.В. .- Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 .- 50с.).

55. Методичні вказівки з курсу «Регіональна економіка» Розділ «Подільський і Південний економічні райони» (Укл. Михайлюк О.Л., Алексеєнко Л.П.- Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 .- 50с.).

56. Методичні вказівки з курсу «Регіональна економіка» Розділ «Донецький і Придніпровський економічні райони» (Укл. Семенов В.Ф., Басюк О.В., Олійник В.Д.- Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 .- 48с.).

57. Методичні вказівки з курсу «Регіональна економіка». Розділ «Динаміка і трансформація економічного простору України. Карпатський та Поліський економічні райони» (Укл. Мозгальова В.М., Сухіна Л.В. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 .- 49с.).

58. Текст лекцій з дисципліни «Регіональна економіка». Розділ «Міжнародні економічні зв’язки України, її інтеграція до європейських та інших світових структур» (Укл. Семенов В.Ф., Басюк О.В. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009.- 44с.

59. Навчально-методичний комплекс з курсу «Регіональна економіка». Розділ «Природний, трудоресцрсний та фінансовий потенціал України»

(Укл. Семенов В.Ф., Олійник В.Д.- Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 .- 58с.).

60. Методичні вказівки з курсу «Регіональна економіка» Розділ «Екологічні проблеми Одеської області» (Укл. Мозгальова В.М., Сухіна Л.В., Михайлик О.Л., Стеценко С.В. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 .- 44с.).

61. Термінологічний словник з дисципліни «Регіональна економіка» (Укл. Семенов В.Ф., Басюк О.В., Олійник В.Д. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010 .- 60с.).

 

 

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Регіональнальна економіка» для студентів 1-2 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей

Укладачі: Василь Федорович Семенов

Олена Леонідівна Михайлюк

Сюзанна Василівна СтеценкоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.01 с.)