Тема 3. Соціологічний аналіз суспільстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Соціологічний аналіз суспільстваСоціальна система. Суспільство як соціальна система. Основні елементи суспільного життя: економіка, політика, соціальна, культурна та духовна сфера. Підходи до визначення способу організації елементів системи: детермінізм та функціоналізм. Економічний детермінізм К. Маркса. Політичний детермінізм Е. Шілза. Культурний детермінізм М. Вебера. Функціональний підхід Г. Спенсера і Т. Парсонса.

Соціологічна типологія суспільств. Визначення типу суспільства: за особливостями соціальної структури (прості, складні); за провідними формами господарської діяльності (давнє суспільство або протосуспільство, аграрне, індустріальне, постіндустріальне). Альтернативні підходи до типології суспільств: формаційний та цивілізаційний. Соціологічна характеристика сучасного українського суспільства.

 

Тема 4. Соціальна структура суспільства

Поняття соціальної структури в соціології. Номінальні та рангові параметри. Види соціальної структури суспільства: соціально-етнічна; соціально-професійна; соціально-демографічна; соціально-територіальна; соціально-класова та стратифікаційна. Соціальні спільноти та групи як елемент соціальної структури. Типологія соціальних спільнот: а) природні і номінальні; б) фіксовані та нефіксовані. Масові та групові соціальні спільноти. Соціальні групи та їх класифікація в залежності від чисельного складу (малі, середні, великі); характеру зв’язку у середині групи, його міцності та форм здійснення (первинні, вторинні); способу організації (формальні, неформальні) тощо.

Квазігрупи та їх ознаки.

Мала група. Ч. Кулі, Е. Мілз, М. Шоу про малі групи. Вихідні форми малих груп: діада, тріада. Характерні риси малої групи: малочисельний склад; просторова близькість, спільність групових цінностей, добровільність входження, неформальний контроль. Класифікація малих груп. Структура малої групи.

Соціальні класи і верстви. Теорії класів і стратифікації (К. Макрс, Р. Дерендорф, В. Хофман, І. Краус, М. Вебер, П. Сорокін). Типологія класів та стратифікаційних систем. Соціально-класова та стратифікаційна структура українського суспільства.

 

Тема 5. Соціологічний аналіз особистості

Поняття «людина», «індивід», «особистість». Структура особистості. Концепції З. Фрейда та П. Сорокіна про структуру особистості. Ядро особистості. Значення біологічних, психологічних і соціальних чинників у формуванні особистості. Особистість і суспільство. Процеси соціалізації, десоціалізації, ресоціалізації. Фактори соціалізації: очікування, зміна поведінки, прагнення до конформізму. Соціалізація як процес інтеріоризації та екстеріоризації. Основні елементи соціалізації: соціальне середовище, людина як суб’єкт діяльності, спілкування, суб’єкт соціалізації. Суб’єктивні феномени соціалізації або особистісні системи: мотиваційна, організуюча, реалізуюча. Основні рівні, фази, етапи і стадії соціалізації. Види соціалізації: первинна та вторинна. Агенти соціалізації. Функції соціалізації. Теорії розвитку особистості (Ч. Кулі, Дж. Мід, Ж. Піаже, Л. Колберг, Р. Лінтон, Т. Парсонс).

Тема 6. Соціальна ідентифікація суб’єкта соціальної структури

 

Поняття статусу. Структура статусу. Основні види статусів. Особистісний і соціальний статус. Основні та неосновні (тимчасові) статуси. Основні статуси: особистісний, природжений, приписаний, досягнутий, соціоекомічний, формальний, неформальний, маргінальний. Статусний набір. Головний статус. Ієрархія статусів. Ранг. Міжстатусна дистанція.

Соціальна роль. Рольова поведінка. Типи рольової поведінки. Компоненти процесу засвоєння соціальної ролі. Структура функціонування соціальної ролі. Ідеальна та реальна рольова поведінка. Рольовий набір. Рольова ідентифікація та дистанціонування. Рольове напруження та рольовий конфлікт: міжрольовий та в межах однієї ролі. Професійна деформація. Девіантна, делінквентна та злочинна поведінка.

 

 

Тема 7. Інституційні основи суспільного життя. Соціальний контроль

Соціальний інститут як елемент соціальної структури. Поняття, суттєві риси та загальні функції соціального інституту. Основні підходи до розгляду соціальних інститутів (функціоналізм, феноменологія, структурно-функціональний). Структура та основні елементи соціального інституту. Поняття та основні етапи процесу інституалізації та деінституалізації. Рівень розвинутості соціальних інститутів як характеристика суспільства. Класифікація соціальних інститутів: реляційні, релятивні, інтегративні. Види основних соціальних інститутів: економічні, політичні, соціальні, стратифікації, виховні та культурні, релігійні, відтворення. Основні фактори впливу на ефективність діяльності соціальних інститутів.

Поняття соціальної організації. Ознаки та загальні риси соціальних організацій. Структура та управління в соціальних організаціях. Фактори впливу на ефективність діяльності організацій.

Соціальний контроль: поняття, процес, механізм, результат. Структура та функції соціального контролю. Соціальні норми. Соціальні санкції.

 

Тема 8. Категорії теорії соціальної динаміки

Соціальний зв'язок. Фактори, що визначають наявність соціальних зв’язків: природно-біологічні, психологічні; соціально-інституційні. Класифікація соціальних зв’язків: формальні, неформальні, особистісні, колективні, прямі, опосередковані, міцні (сталі), неміцні.

Соціальна діяльність та дія. Структура та види діяльності. Поняття та види соціальної дії та взаємодії. Соціальний процес. Види соціальних процесів. (Р. Парк, Е. Берджес). Особливості та відмінні риси соціальних процесів. Основні підходи до класифікації процесів (формальна школа, функціоналізм, за направленістю, за рівнем соціальної системи).

Соціальна зміна. Теорії соціальної еволюції та революції. Типи соціальних змін.

Соціальних рух. Основні способи вивчення соціальних рухів. Основні умови, сприятливими для прояви і розвитку соціальних рухів: культурні течії, соціальна дезорганізація, соціальна незадоволеність. Соціальний розвиток. Соціальний прогрес і регрес. Соціальна мобільність. Основні категорії теорії соціальної мобільності: горизонтальна, вертикальна , інтенсивність, інфільтрація, соціальна дистанція, сукупний індекс мобільності. Види мобільності. Шляхи (канали) соціальної мобільності.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

«Галузева та мікросоціологія»

Тема 9. Галузева та мікросоціологія. Спеціальні соціологічні теорії

Поняття галузевої соціології. Економічна соціологія. Історія розвитку, об’єкт, методологічні принципи, основні категорії. Основні риси сучасної економічної соціології. Значення економічної соціології у професійній діяльності.

Соціологія сім'ї та шлюбу. Поняття сім'ї та шлюбу. Сім'я як соціальний інститут та мала група. Типи сім'ї : нуклеарна, розширена або складна. Структура сім'ї : авторитарна, демократична; структура комунікацій; рольова структура. Соціальні функції сім'ї: репродуктивна, господарсько-побутова, виховна, духовного спілкування, організації дозвілля тощо.

Поняття шлюбу. Ознаки шлюбу. Класифікація шлюбів. Особливості розвитку сімейно-шлюбних стосунків в сучасних умовах. Проблеми стабільності сім'ї. Виникнення і подолання внутрішньо сімейних конфліктів. Соціальна політика держави в сфері сімейно-шлюбних відносин.

 

Тема 10. Методологія та методи соціологічних досліджень

Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види. Соціальний моніторинг. Програма і робочий план соціологічного дослідження. Вибірка. Основні методи соціологічних досліджень: аналіз документів, анкетне опитування, соціологічне опитування, соціологічне інтерв’ю, соціологічне спостереження, соціологічний експеримент.

Статистична обробка та аналіз емпіричної інформації. Статистика як інструмент обробки даних. Підготовка та аналіз первинної інформації. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.004 с.)