Тема 2. Течії ірраціоналізму (екзистенціалізм, інтуїтивізм, «психоаналіз»)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Течії ірраціоналізму (екзистенціалізм, інтуїтивізм, «психоаналіз»)Семінарське заняття 3.

1. Філософія С. К’єркегора крізь призму його життя.

2. Проблема існування у філософії С. К’єркегора.

3. С. К’єркегор про два шляхи життя людини.

4. Страх, відчай та інші екзистенціали у філософії С. К’єркегора та «стрибок віри».

Література:

1. Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. – М. : Мысль, 1971. – С. 708-734.

2. Кьеркегор С. Страх и трепет [Електронний ресурс] / Серен Кьеркегор – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Kerkeg/_StrTrep.php

3. Долгов К.М. От Киркегора до Камю / К. М. Долгов – М. : Искусство, 1990. – С. 7-42.

4. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон. - М. : Республика, 2004. – С. 378-396.

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 152-165.

6. Тиллих П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель // Киркегор С. Наслаждение и долг / П. Тиллих – К. : AirLand, 1994. – С. 452-456.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 554-568.

Додаткова: [12, 15, 27, 28, 29, 30, 37, 43, 56]

 

Семінарське заняття 4.

1. «Несвідоме» та фройдівська модель особистості.

2. Дитяча сексуальність. «Комплекс Едіпа» та «Комплекс Електри».

3. Роль «сублімації» у творчій діяльності людини.

4. Погляди З. Фройда на релігію.

Література:

Фрейд З. Будущее одной иллюзии / З. Фрейд // Сумерки богов – М. : Политиздат, 1991. – С. 94-142.

Фрейд З. О сновидении [Електронний ресурс] / З. Фрейд – режим доступу до тексту: http://lib.ru/PSIHO/FREUD/snowideniya.txt.

Фрейд З. Толкование сновидений [Електронний ресурс] / Зигмунд Фрейд – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/_TolkSnov_Index.php

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 616-626.

Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Жаклін Рюс – К. : Основи, 1998. – С. 133-142.

Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 620-644.

Додаткова: [2, 6, 7, 8, 10, 11, 41, 42, 44, 52, 53, 54, 57]

Самостійна робота:

1. Сьорен К’єркегор та християнство.

2. К’єркегор як критик Гегеля.

3. К’єркегор: діалектика бажання й обов’язку.

4. «Філософія життя» про повноту життя.

5. Ірраціоналізм та антисцієнтизм, міфологічність та релятивність «філософії життя».

6. Інтуїтивізм А. Бергсона: місце інтуїції між інтелектом та інстинктом.

7. Теорія релігії З. Фройда.

8. Неофройдизм.

Література: [2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 57].

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Доповідь: К’єркегор про два шляхи людського життя («Або-Або»).

2. Есе: Віра у концепції К’єркегора.

3. Аналітичне дослідження: Ґенеза філософських поглядів С. К’єркегора.

4. Есе: Філософська спадщина А. Бергсона: джерела і стиль філософування.

5. Доповідь: Вплив філософії А. Бергсона.

6. Доповідь: Інтуїтивізм А. Бергсона у контексті «філософії життя».

7. Доповідь: Фройд та неофройдизм у ХХ ст.

8. Есе: Культура з фрейдистської точки зору.

 

Тема 3. Американська філософія ХІХ ст.

Семінарське заняття 5.

1. Прагматизм Ч. С. Пірса. «Принцип Пірса».

2. Інтерпретація прагматизму В. Джемса.

3. Теорія «Над-душі» Р. В. Емерсона.

4. Доктрина «довіри до себе» у контексті американської традиції.

Література:

1. Пирс Ч. С. Закрепление верования / Ч. С. Пирс // Вопросы философии. – 1996. – №12. – С. 106-120.

2. Пирс Ч. С. Как сделать наши идеи ясными / Ч. С. Пирс // Вопросы философии. – 1996. – №12. – С. 120-132.

3. Торо Г. Д. Уолден, или Жизнь в лесу [Електронний ресурс] / Г. Д. Торо – режим доступу до тексту: http://www.lib.ru/INPROZ/TORO/walden.txt

4. Эмерсон Р. Нравственная философия. Ч.1. Опыты [Електронний ресурс] / Р. Эмерсон — режим доступу до тексту: http://krotov.info/library/26_ae/me/rson_01.htm#30

5. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – С. 933-952.

6. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери – СПб. : Петрополис, 1997. – С. 314-330.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 596-597.

8. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. / В. Татаркевич – Львів : Свічадо, 1999. – С. 223-248.

Додаткова: [13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 35, 38, 39, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 67]

 

Самостійна робота:

1. Проблема співвідношення сумніву-віри і дії.

2. Основне призначення мислення. Теорія значення.

3. Пірс як учений.

4. Етичне вчення В. Джемса.

5. Основні напрямки прагматизму.

6. Подальша еволюція ідей прагматизму.

7. Коріння трансценденталізму у кантівській трансцендентності.

Література: [13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 35, 38, 39, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 67].

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Доповідь: Трансценденталізм про пріоритет індивідуальної інтуїції над релігійними доктринами.

2. Доповідь: Людина та природа у вченні Емерсона

3. Есе: Трансценденталізм як американський філософсько-літературний рух 1830-60-х рр.

 

Методичне забезпечення

1. Бичко А. К. Історія філософії / Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. – К. : Либідь, 2001. – С. 170-198.

2. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XX в.). – М. : 'Греко-латинский кабинет' Ю. А. Шичалина, 1999. – 448с.

3. Кохановский В. П. История философии [Електронний ресурс] / В. П. Кохановский, В. П. Яковлев / – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php

4. В. Г. Кремень Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – 528 с.

5. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – 992 с.

6. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери – СПб. : Петрополис, 1997. – 880 с.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 800 с.

8. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. / В. Татаркевич – Львів : Свічадо, 1999. – 558 с.

 

Допоміжна література

1. Авенариус Р. Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил. Prolegomena к критике чистого опыта / Рихард Авенариус – М. : КомКнига, 2007. – 56 с.

2. Адлер А. Наука жить [Електронний ресурс] / Альфред Адлер – режим доступу до тексту: http://lib.ru/PSIHO/ADLER/live.txt

3. Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. – М. : Мысль, 1971. – С. 504-547.

4. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях [Електронне видання] / Чезаре Беккариа – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bekkar/_Index.php

5. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства = An introduction to the principles of morals and legislation / Иеремия Бентам – М. : РОССПЭН, 1998. – 415 с.

6. Бергсон А. Два источника морали и религии / Анри Бергсон – М. : Канон, 1994. – 384 с.

7. Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. — 1990. – №1. – С. 163-168.

8. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память / Анри Бергсон – Мн. : Харвест, 1999. – С. 8-14, 115-205.

9. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? [Електронне видання] / Эдуард Бернштейн – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/04.php

10. Блауберг И. И. Анри Бергсон / И. И. Блауберг – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 672 с.

11. Блауберг И. И. Социально-этическое учение А. Бергсона и его современные интерпретаторы / И. И. Блауберг // Вопросы философии. — 1979. — №10. – С. 130-137.

12. Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма / Отто Фридрих Больнов – СПб. : Лань, 1999. – С. 17-35

13. Брент Дж. Чарльз Сандерс Пирс: Жизнь / Дж. Бент // Логос. – 2004. – №3-4 (43). – С. 231-278.

14. Гайденко П. П. Понимание времени. Статья первая: Понятие времени в философии науки конца XIX – начала XX века. Э. Мах, А. Пуанкаре / П. П. Гайденко // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – №1. – С. 174-184.

15. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма: Опыт характеристики миросозерцания Сёрена Киркегора // Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века / П. П. Гайденко – М.: Республика, 1997. – С. 11-207.

16. Гевин У. Понятие «смутности» в философии У. Джемса / У. Гевин // Вопросы философии. 1996. – №3. – С. 79-91.

17. Грязин И. Н. Иеремия Бентам : (1748—1832) / Игорь Грязин – Таллинн : Олион, 1990. – 148, [2] с.

18. Дарвин Ч. О происхождении видов путем естественного отбора [Електронне видання] / Чарльз Дарвин – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/darv_proish/index.php

19. Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии / У. Джеймс, Б. Рассел – М. : Республика, 2000. – С. 3-152.

20. Джемс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления: Популярные лекции по философии / У. Джемс – М. : ЛКИ, 2011. – 240 с.

21. Дьюи Дж. Общество и его проблемы / Дж. Дьюи – М. : Идея-Пресс, 2002. – 160 с.

22. Дьюи Дж. Реконструкция в философии; Проблемы человека / Дж. Дьюи – М. : Республика, 2003. – 494 с.

23. Каутский К. Эрфуртская программа [Електронне видання] / Карл Каутский – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/05.php

24. Кирющенко В. В. Чарльз Сандерс Пирс, или Оса в бутылке. Введение в интеллектуальную историю Америки / В. В. Кирющенко – М. : ИД «Территория будущего», 2008. – 373 с.

25. Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении / Огюст Конт – М. : КД «ЛИБРОКОМ», 2011. – 80 с.

26. Конт О. Общий обзор позитивизма / Огюст Конт – М. : КД «ЛИБРОКОМ», 2011. – 296 с.

27. Кьеркегор С. Афоризмы эстетика [Електронний ресурс] / С. Кьеркегор – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kerk/Aforizm.php

28. Кьеркегор С. Болезнь к смерти / С. Кьеркегор — М. : Акад. Проект, 2012. — 157 с.

29. Кьеркегор С. Или-или / С. Кьеркегор – СПб. : Издательство Русской Христианской Гуманитарной Академии : Амфора, 2011. – 823 с.

30. Кьеркегор С. Понятие страха / С. Кьеркегор – М. : Акад. Проект, 2012. – 217 с.

31. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. Гл. I. Теория познания эмпириокритицизма и диалектического материализма. I. [Електронний ресурс]/ В. И. Ленин – режим доступу до тексту: http://www.magister.msk.ru/library/lenin/len14v02.htm

32. Малтус Томас Р. Дослідження закону народонаселення / Томас Р. Малтус – К. : Основи, 1998. – 535 с.

33. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии [Електронне видання] / Карл Маркс – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kapit/index.php

34. Мах Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования / Эрнст Мах – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 456 с.

35. Мельвиль Ю. К. Конфликт науки и религии в философии Ч. Пирса / Ю. К. Мельвиль // Вопросы философии. – 1964. – №9. – С. 88-98.

36. Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Comte and Positivism / Д. С. Милль – М. : ЛКИ, 2011. — 176 с.

37. Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серёна Кьеркегора – М. : «Ad Marginem», 1994. – 129 с.

38. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения / Ч. С. Пирс – М. : «Логос», 2000. – 448 с.

39. Пирс Ч. С. Начала прагматизма. Том 1. / Ч. С. Пирс – СПб. : Лаборатория Метафизических Исследований философского факультета СПбГУ ; Алетейя, 2000. – 320 c.

40. Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма [Електронне видання] / Г. В. Плеханов – режим доступу до тексту: http://www.1917.com/Marxism/Plehanov/Marxism/Main.html

41. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – С. 921-932.

42. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 288-290, 294-295, 489-500.

43. Сёрен Кьеркегор. Жизнь. Философия. Христианство / Сост. и пер. с англ. И. Басс. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. – 243 с.

44. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 485-493, 655-657.

45. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Електронне видання] / Адам Смит – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php

46. Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о нравственности / Герберт Спенсер – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 336 с.

47. Старцев А. И. Генри Торо и его Уолден [Електронний ресурс] / А. И. Старцев – режим доступу до тексту: http://www.lib.ru/INPROZ/TORO/toro_walden.txt

48. Субботин А. Л. Джон Стюарт Милль об индукции /А. Л. Субботин – М. : ИФ РАН, 2012. – 76 с.

49. Торо Г. Д. О гражданском неповиновении [Електронний ресурс] / Г. Д. Торо – режим доступу до тексту: http://www.lib.ru/INPROZ/TORO/s_nepowinowenie.txt

50. Философский век. Альманах. Вып. 9. Наука о морали: Дж. Бентам и Россия / Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин — СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 1999. – 366 с.

51. Фокеев Ф. В. Плюралистическая гипотеза в прагматизме У. Джеймса / Ф. В. Фокеев // История философии. – 2003. – №10. – С. 121-139.

52. Фрейд З. Я и Оно [Електронний ресурс] / Зигмунд Фрейд – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freyd/ya_ono.php

53. Фройд З. Вступ до психоаналізу / Зігмунд Фройд – К. : Основи, 1998. – 709 с.

54. Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності / Зігмунд Фройд // Психологія і суспільство. – 2008. – №4. – С. 45-91.

55. Хатчесон Ф. Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели. Трактат II // Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Смит. Эстетика – М. : Искусство, 1973. – С. 127-268.

56. Шестов Л. Киркегард – религиозный философ // Киркегор С. Наслаждение и долг / Л. Шестов – К. : AirLand, 1994. – С. 423-451.

57. Юнг К. Психология и религия [Електронний ресурс] / К. Юнг – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/psih_rel.php

58. Baron S. Plekhanov in Russian history and soviet historiography / Samuel Baron – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1995. – 274 p.

59. Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Chapter I: Of The Principle of Utility [Електронне видання] / Jeremy Bentham – режим доступу до тексту: http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html#one

60. Burtt Edwin A. The English Philosophers from Bacon to Mill (Modern Library) / Edwin Arthur Burtt – Osmania University, 1994. – Pp. 769-856, .949-1080.

61. Gura Philip F. American Transcendentalism: A History / Philip F. Gura – N. Y. : Hill and Wang, 2007. – 384 р.

62. Mill John St. Utilitarianism. Chapter 1. General Remarks [Електронне видання] / John Stuart Mill – режим доступу до тексту: http://www.utilitarianism.com/mill1.htm

63. Petrulionis Sandra H., ed., Thoreau in His Own Time: A Biographical Chronicle of His Life, Drawn From Recollections, Interviews, and Memoirs by Family, Friends, and Associates / Sandra Harbert Petrulionis – Iowa City : University of Iowa Press, 2012. – 268 р.

64. Schofield Ph. Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham / Philip Schofield – Oxford : Oxford University Press, 2006. – ix, 370 р.

65. Schreiner Samuel A. The Concord Quartet: Alcott, Emerson, Hawthorne, Thoreau and the Friendship That Freed the American Mind / Samuel Agnew Schreiner Jr. – Wiley, 2006. – 256 р.

66. Strasser Mark Ph. Moral Philosophy of John Stuart Mill: Toward Modifications Of Contemporary Utilitarianism / Mark Philip Strasser – Wakefield, Longwood Academic, 1991. – xx, 289 р.

67. Walls Laura D. Seeing New Worlds: Henry David Thoreau and Nineteenth-Century Natural Science / Laura Dassow Walls – Madison, Wisconsin : University of Wisconsin Press, 1995. - xiii, 300 р.

 

Російська філософія

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.015 с.)