Тема 1. Позитивістські течії ХІХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Позитивістські течії ХІХ ст.Нова філософія

 

Тема 1. Позитивістські течії ХІХ ст.

Семінарське заняття 1.

1. Концепція щастя І. Бентама.

2. Радикалізм Дж. Мілля.

3. Передумови виникнення соціалістичного вчення (утилітаризм, мальтузіанство, дарвінізм, політекономія).

4. Марксизм. Філософські основи соціалізму.

Література:

1. Міл Д. Ст. Про свободу: Есе / Джон Стюарт Міл – режим доступу до тексту: http://litopys.org.ua/mill/mill.htm

2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства [Електронне видання] / Фридрих Энгельс – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/engels/index.php

3. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон – М. : Республика, 2004. – С. 346-376.

4. Одоевский В. Ф. Ночь Пятая. Город без имени // Одоевский В. Ф. Русские ночи / В.Ф. Одоевский – Л. : Наука, 1975. – С. 61-75.

5. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – С. 901-920.

6. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Антисери Д. – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 197-207, 527-538.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 426-436, 524-553, 569-580, 598-609.

8. Scruton R. A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein. Part IV The Political Transformation / Roger Scruton – Routledge, 2001. – Рр. 201-246.

Додаткова: [3, 4, 5, 9, 17, 18, 23, 32, 33, 40, 45, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 66]

 

Семінарське заняття 2.

1. «Закон трьох стадій» О. Конта.

2. Позитивістський еволюціонізм Г. Спенсера.

3. Основні ідеї Емпіріокритицизму (вчення про чистий досвід, нейтральні елементи, економія мислення).

4. Головні характеристики англійського абсолютного ідеалізму.

5. Ф. Бредлі про непізнаваність матеріального світу.

Література:

1. Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. – М. : Мысль, 1971. – С. 548-586, 606-620.

2. Спенсер Г. Основания науки о нравственности / Герберт Спенсер // Спенсер Г. Синтетическая философия – К. : Ника-Центр, 1997. – С. 424-499.

3. Асмус В. Ф. Огюст Конт // Асмус В. Ф. Историко-философские этюды / В. Ф. Асмус – М. : Мысль, 1984. – С. 203-216.

4. Берлін І. Джон Стюарт Мілль і мета життя / Ісайя Берлін // Берлін І. Чотири есе про свободу – К. : Основи, 1994. – С. 232-265.

5. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон – М. : Республика, 2004. – С. 397-405.

6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 189-196, 208-212, 247-256.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 645-647.

8. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. / В. Татаркевич – Львів : Свічадо, 1999. – С. 5-42; 84-98; 118-122.

9. Scruton R. A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein. Part IV The Political Transformation / Roger Scruton – Routledge, 2001. – Рр. 201-246.

Додаткова: [1, 14, 25, 26, 31, 34, 36, 46, 60]

 

Самостійна робота:

1. Англійський радикалізм.

2. Утилітаризм Дж. Ст. Мілля.

2. Течії у марксизмі. Е. Бернштейн. Г. Плеханов. К. Каутский.

4. Позитивізм в контексті раціоналізму картезіанського та просвітницького спрямування (Франція), в контексті емпіризму та утилітаристської традиції (Англія), у формі сухого сцієнтизму та матеріалістичного монізму (Німеччина).

5. Соціологія як наука про «природні факти» (людські відносини).

6. Наука як єдиний засіб вирішення всіх проблем людства.

7. Огюст Конт. Релігія людства.

8. Індуктивна логіка Дж. С. Мілля.

9. Англійське неогегельянство.

Література: [1, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 45, 46, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 66].

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Доповідь: Вчення про свободу Дж. Ст. Мілля.

2. Есе: Російська критика вчення І. Бентама.

3. Аналітичне дослідження: Англійське неогегельянство ХІХ ст.

4. Доповідь: Г. Спенсер про моральність.

5. Аналітичне дослідження: Позитивізм у контексті Просвітництва.

6. Есе: Ленінська критика махізму.

7. Доповідь: Погляди Гегеля та Ф. Бредлі на Абсолют.

 

Тема 2. Течії ірраціоналізму (екзистенціалізм, інтуїтивізм, «психоаналіз»)

Семінарське заняття 3.

1. Філософія С. К’єркегора крізь призму його життя.

2. Проблема існування у філософії С. К’єркегора.

3. С. К’єркегор про два шляхи життя людини.

4. Страх, відчай та інші екзистенціали у філософії С. К’єркегора та «стрибок віри».

Література:

1. Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. – М. : Мысль, 1971. – С. 708-734.

2. Кьеркегор С. Страх и трепет [Електронний ресурс] / Серен Кьеркегор – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Kerkeg/_StrTrep.php

3. Долгов К.М. От Киркегора до Камю / К. М. Долгов – М. : Искусство, 1990. – С. 7-42.

4. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон. - М. : Республика, 2004. – С. 378-396.

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 152-165.

6. Тиллих П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель // Киркегор С. Наслаждение и долг / П. Тиллих – К. : AirLand, 1994. – С. 452-456.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 554-568.

Додаткова: [12, 15, 27, 28, 29, 30, 37, 43, 56]

 

Семінарське заняття 4.

1. «Несвідоме» та фройдівська модель особистості.

2. Дитяча сексуальність. «Комплекс Едіпа» та «Комплекс Електри».

3. Роль «сублімації» у творчій діяльності людини.

4. Погляди З. Фройда на релігію.

Література:

Фрейд З. Будущее одной иллюзии / З. Фрейд // Сумерки богов – М. : Политиздат, 1991. – С. 94-142.

Фрейд З. О сновидении [Електронний ресурс] / З. Фрейд – режим доступу до тексту: http://lib.ru/PSIHO/FREUD/snowideniya.txt.

Фрейд З. Толкование сновидений [Електронний ресурс] / Зигмунд Фрейд – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/_TolkSnov_Index.php

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 616-626.

Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Жаклін Рюс – К. : Основи, 1998. – С. 133-142.

Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 620-644.

Додаткова: [2, 6, 7, 8, 10, 11, 41, 42, 44, 52, 53, 54, 57]

Самостійна робота:

1. Сьорен К’єркегор та християнство.

2. К’єркегор як критик Гегеля.

3. К’єркегор: діалектика бажання й обов’язку.

4. «Філософія життя» про повноту життя.

5. Ірраціоналізм та антисцієнтизм, міфологічність та релятивність «філософії життя».

6. Інтуїтивізм А. Бергсона: місце інтуїції між інтелектом та інстинктом.

7. Теорія релігії З. Фройда.

8. Неофройдизм.

Література: [2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 57].

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Доповідь: К’єркегор про два шляхи людського життя («Або-Або»).

2. Есе: Віра у концепції К’єркегора.

3. Аналітичне дослідження: Ґенеза філософських поглядів С. К’єркегора.

4. Есе: Філософська спадщина А. Бергсона: джерела і стиль філософування.

5. Доповідь: Вплив філософії А. Бергсона.

6. Доповідь: Інтуїтивізм А. Бергсона у контексті «філософії життя».

7. Доповідь: Фройд та неофройдизм у ХХ ст.

8. Есе: Культура з фрейдистської точки зору.

 

Тема 3. Американська філософія ХІХ ст.

Семінарське заняття 5.

1. Прагматизм Ч. С. Пірса. «Принцип Пірса».

2. Інтерпретація прагматизму В. Джемса.

3. Теорія «Над-душі» Р. В. Емерсона.

4. Доктрина «довіри до себе» у контексті американської традиції.

Література:

1. Пирс Ч. С. Закрепление верования / Ч. С. Пирс // Вопросы философии. – 1996. – №12. – С. 106-120.

2. Пирс Ч. С. Как сделать наши идеи ясными / Ч. С. Пирс // Вопросы философии. – 1996. – №12. – С. 120-132.

3. Торо Г. Д. Уолден, или Жизнь в лесу [Електронний ресурс] / Г. Д. Торо – режим доступу до тексту: http://www.lib.ru/INPROZ/TORO/walden.txt

4. Эмерсон Р. Нравственная философия. Ч.1. Опыты [Електронний ресурс] / Р. Эмерсон — режим доступу до тексту: http://krotov.info/library/26_ae/me/rson_01.htm#30

5. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – С. 933-952.

6. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери – СПб. : Петрополис, 1997. – С. 314-330.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 596-597.

8. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. / В. Татаркевич – Львів : Свічадо, 1999. – С. 223-248.

Додаткова: [13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 35, 38, 39, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 67]

 

Самостійна робота:

1. Проблема співвідношення сумніву-віри і дії.

2. Основне призначення мислення. Теорія значення.

3. Пірс як учений.

4. Етичне вчення В. Джемса.

5. Основні напрямки прагматизму.

6. Подальша еволюція ідей прагматизму.

7. Коріння трансценденталізму у кантівській трансцендентності.

Література: [13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 35, 38, 39, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 67].

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Доповідь: Трансценденталізм про пріоритет індивідуальної інтуїції над релігійними доктринами.

2. Доповідь: Людина та природа у вченні Емерсона

3. Есе: Трансценденталізм як американський філософсько-літературний рух 1830-60-х рр.

 

Методичне забезпечення

1. Бичко А. К. Історія філософії / Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. – К. : Либідь, 2001. – С. 170-198.

2. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XX в.). – М. : 'Греко-латинский кабинет' Ю. А. Шичалина, 1999. – 448с.

3. Кохановский В. П. История философии [Електронний ресурс] / В. П. Кохановский, В. П. Яковлев / – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php

4. В. Г. Кремень Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – 528 с.

5. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – 992 с.

6. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери – СПб. : Петрополис, 1997. – 880 с.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 800 с.

8. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. / В. Татаркевич – Львів : Свічадо, 1999. – 558 с.

 

Допоміжна література

1. Авенариус Р. Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил. Prolegomena к критике чистого опыта / Рихард Авенариус – М. : КомКнига, 2007. – 56 с.

2. Адлер А. Наука жить [Електронний ресурс] / Альфред Адлер – режим доступу до тексту: http://lib.ru/PSIHO/ADLER/live.txt

3. Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. – М. : Мысль, 1971. – С. 504-547.

4. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях [Електронне видання] / Чезаре Беккариа – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bekkar/_Index.php

5. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства = An introduction to the principles of morals and legislation / Иеремия Бентам – М. : РОССПЭН, 1998. – 415 с.

6. Бергсон А. Два источника морали и религии / Анри Бергсон – М. : Канон, 1994. – 384 с.

7. Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. — 1990. – №1. – С. 163-168.

8. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память / Анри Бергсон – Мн. : Харвест, 1999. – С. 8-14, 115-205.

9. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? [Електронне видання] / Эдуард Бернштейн – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/04.php

10. Блауберг И. И. Анри Бергсон / И. И. Блауберг – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 672 с.

11. Блауберг И. И. Социально-этическое учение А. Бергсона и его современные интерпретаторы / И. И. Блауберг // Вопросы философии. — 1979. — №10. – С. 130-137.

12. Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма / Отто Фридрих Больнов – СПб. : Лань, 1999. – С. 17-35

13. Брент Дж. Чарльз Сандерс Пирс: Жизнь / Дж. Бент // Логос. – 2004. – №3-4 (43). – С. 231-278.

14. Гайденко П. П. Понимание времени. Статья первая: Понятие времени в философии науки конца XIX – начала XX века. Э. Мах, А. Пуанкаре / П. П. Гайденко // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – №1. – С. 174-184.

15. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма: Опыт характеристики миросозерцания Сёрена Киркегора // Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века / П. П. Гайденко – М.: Республика, 1997. – С. 11-207.

16. Гевин У. Понятие «смутности» в философии У. Джемса / У. Гевин // Вопросы философии. 1996. – №3. – С. 79-91.

17. Грязин И. Н. Иеремия Бентам : (1748—1832) / Игорь Грязин – Таллинн : Олион, 1990. – 148, [2] с.

18. Дарвин Ч. О происхождении видов путем естественного отбора [Електронне видання] / Чарльз Дарвин – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/darv_proish/index.php

19. Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии / У. Джеймс, Б. Рассел – М. : Республика, 2000. – С. 3-152.

20. Джемс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления: Популярные лекции по философии / У. Джемс – М. : ЛКИ, 2011. – 240 с.

21. Дьюи Дж. Общество и его проблемы / Дж. Дьюи – М. : Идея-Пресс, 2002. – 160 с.

22. Дьюи Дж. Реконструкция в философии; Проблемы человека / Дж. Дьюи – М. : Республика, 2003. – 494 с.

23. Каутский К. Эрфуртская программа [Електронне видання] / Карл Каутский – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/05.php

24. Кирющенко В. В. Чарльз Сандерс Пирс, или Оса в бутылке. Введение в интеллектуальную историю Америки / В. В. Кирющенко – М. : ИД «Территория будущего», 2008. – 373 с.

25. Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении / Огюст Конт – М. : КД «ЛИБРОКОМ», 2011. – 80 с.

26. Конт О. Общий обзор позитивизма / Огюст Конт – М. : КД «ЛИБРОКОМ», 2011. – 296 с.

27. Кьеркегор С. Афоризмы эстетика [Електронний ресурс] / С. Кьеркегор – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kerk/Aforizm.php

28. Кьеркегор С. Болезнь к смерти / С. Кьеркегор — М. : Акад. Проект, 2012. — 157 с.

29. Кьеркегор С. Или-или / С. Кьеркегор – СПб. : Издательство Русской Христианской Гуманитарной Академии : Амфора, 2011. – 823 с.

30. Кьеркегор С. Понятие страха / С. Кьеркегор – М. : Акад. Проект, 2012. – 217 с.

31. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. Гл. I. Теория познания эмпириокритицизма и диалектического материализма. I. [Електронний ресурс]/ В. И. Ленин – режим доступу до тексту: http://www.magister.msk.ru/library/lenin/len14v02.htm

32. Малтус Томас Р. Дослідження закону народонаселення / Томас Р. Малтус – К. : Основи, 1998. – 535 с.

33. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии [Електронне видання] / Карл Маркс – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kapit/index.php

34. Мах Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования / Эрнст Мах – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 456 с.

35. Мельвиль Ю. К. Конфликт науки и религии в философии Ч. Пирса / Ю. К. Мельвиль // Вопросы философии. – 1964. – №9. – С. 88-98.

36. Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Comte and Positivism / Д. С. Милль – М. : ЛКИ, 2011. — 176 с.

37. Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серёна Кьеркегора – М. : «Ad Marginem», 1994. – 129 с.

38. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения / Ч. С. Пирс – М. : «Логос», 2000. – 448 с.

39. Пирс Ч. С. Начала прагматизма. Том 1. / Ч. С. Пирс – СПб. : Лаборатория Метафизических Исследований философского факультета СПбГУ ; Алетейя, 2000. – 320 c.

40. Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма [Електронне видання] / Г. В. Плеханов – режим доступу до тексту: http://www.1917.com/Marxism/Plehanov/Marxism/Main.html

41. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – С. 921-932.

42. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 288-290, 294-295, 489-500.

43. Сёрен Кьеркегор. Жизнь. Философия. Христианство / Сост. и пер. с англ. И. Басс. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. – 243 с.

44. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 485-493, 655-657.

45. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Електронне видання] / Адам Смит – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php

46. Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о нравственности / Герберт Спенсер – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 336 с.

47. Старцев А. И. Генри Торо и его Уолден [Електронний ресурс] / А. И. Старцев – режим доступу до тексту: http://www.lib.ru/INPROZ/TORO/toro_walden.txt

48. Субботин А. Л. Джон Стюарт Милль об индукции /А. Л. Субботин – М. : ИФ РАН, 2012. – 76 с.

49. Торо Г. Д. О гражданском неповиновении [Електронний ресурс] / Г. Д. Торо – режим доступу до тексту: http://www.lib.ru/INPROZ/TORO/s_nepowinowenie.txt

50. Философский век. Альманах. Вып. 9. Наука о морали: Дж. Бентам и Россия / Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин — СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 1999. – 366 с.

51. Фокеев Ф. В. Плюралистическая гипотеза в прагматизме У. Джеймса / Ф. В. Фокеев // История философии. – 2003. – №10. – С. 121-139.

52. Фрейд З. Я и Оно [Електронний ресурс] / Зигмунд Фрейд – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freyd/ya_ono.php

53. Фройд З. Вступ до психоаналізу / Зігмунд Фройд – К. : Основи, 1998. – 709 с.

54. Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності / Зігмунд Фройд // Психологія і суспільство. – 2008. – №4. – С. 45-91.

55. Хатчесон Ф. Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели. Трактат II // Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Смит. Эстетика – М. : Искусство, 1973. – С. 127-268.

56. Шестов Л. Киркегард – религиозный философ // Киркегор С. Наслаждение и долг / Л. Шестов – К. : AirLand, 1994. – С. 423-451.

57. Юнг К. Психология и религия [Електронний ресурс] / К. Юнг – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/psih_rel.php

58. Baron S. Plekhanov in Russian history and soviet historiography / Samuel Baron – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1995. – 274 p.

59. Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Chapter I: Of The Principle of Utility [Електронне видання] / Jeremy Bentham – режим доступу до тексту: http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html#one

60. Burtt Edwin A. The English Philosophers from Bacon to Mill (Modern Library) / Edwin Arthur Burtt – Osmania University, 1994. – Pp. 769-856, .949-1080.

61. Gura Philip F. American Transcendentalism: A History / Philip F. Gura – N. Y. : Hill and Wang, 2007. – 384 р.

62. Mill John St. Utilitarianism. Chapter 1. General Remarks [Електронне видання] / John Stuart Mill – режим доступу до тексту: http://www.utilitarianism.com/mill1.htm

63. Petrulionis Sandra H., ed., Thoreau in His Own Time: A Biographical Chronicle of His Life, Drawn From Recollections, Interviews, and Memoirs by Family, Friends, and Associates / Sandra Harbert Petrulionis – Iowa City : University of Iowa Press, 2012. – 268 р.

64. Schofield Ph. Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham / Philip Schofield – Oxford : Oxford University Press, 2006. – ix, 370 р.

65. Schreiner Samuel A. The Concord Quartet: Alcott, Emerson, Hawthorne, Thoreau and the Friendship That Freed the American Mind / Samuel Agnew Schreiner Jr. – Wiley, 2006. – 256 р.

66. Strasser Mark Ph. Moral Philosophy of John Stuart Mill: Toward Modifications Of Contemporary Utilitarianism / Mark Philip Strasser – Wakefield, Longwood Academic, 1991. – xx, 289 р.

67. Walls Laura D. Seeing New Worlds: Henry David Thoreau and Nineteenth-Century Natural Science / Laura Dassow Walls – Madison, Wisconsin : University of Wisconsin Press, 1995. - xiii, 300 р.

 

Російська філософія

 

Методичне забезпечення

1. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы / А. Гулыга – М. : Соратник, 1995. – 320 с.

2. Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках [Електронний ресурс] / И. И. Евлампиев – режим доступу до тексту: http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/metaphisic/

3. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа / В. Зеньковский – М. : Республика, 1997. – 368 с.

4. История философии: Запад - Россия - Восток. Кн. 3. Философия XIX - XX в. : Учебник для ВУЗов. / Н. В. Мотрошилова (ред.) – М. : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1999. – 448 с.

5. Лосев А. Ф. Русская философия // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. / А. Ф. Лосев – М. : Издательство политической литературы, 1991. – С. 209-236.

6. Маслин М. А. История русской философии : Учебник для вузов / М. А. Маслин – М. : Республика, 2001. – 639 с.

7. Немчинов І. Г. Оповідальна ідентичність: Джерела російського великого історичного наративу: Монографія / Ігор Немчинов. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 372 с.

8. Немчинов І. Г. Структури «свого» та «чужого» у російській ідентичності: Дослідження з філософії історії в Росії XVIII – ХІХ ст. / Ігор Немчинов – Вінниця : О. Власюк, 2009. – 120 с.

9. Новикова Л. И. Русская философия истории: Курс лекций. 2-е изд., доп. / Новикова Л. И., Сиземская И. Н. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 399 с.

10. Флоровский Г. Пути русского богословия / Флоровский Г. – Париж : YMCA-Press, 1988. – 599 с.

11. Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии / Г. Г. Шпет // А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет : Очерки истории [рус. философии]. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – С. 217-570.

 

Допоміжна література

1. Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура / С. Аверинцев // М. М. Бахтин как философ. – М. : Наука , 1992. – С. 7-19.

2. Аляєв Г. Є. Філософський універсум С. Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття: Монографія. / Г. Є. Аляєв . – К. : ПАРАПАН , 2002. – 368 с.

3. Ахутин А. В. София и чёрт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) / А. Ахутин // Вопросы философии. – 1990. – № 1. – С. 51-69.

4. Бажов С. И. Философия истории Н. Я. Данилевского / С. И. Бажов – М. : ИФ РАН, 1997. – 340 с.

5. Барабанов Е. В. «Русская идея» в эсхатологической перспективе / Барабанов Е. В. // Вопросы философии. – 1990. – № 8. – С. 62–73.

6. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев – Репринт. воспроизведение. – М. : Наука , 1990. – 220, [2] с.

7. Бибихин В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев / В. В. Бибихин – М. : Изд-во ин-та философии, теологии и истории св. Фомы , 2004. – 416 с.

8. Библер В. С. М. М. Бахтин, или Поэтика культуры / В. Библер – М. : Прогресс ; Гнозис , 1991. – 176 с.

9. Бузгалин А. В. Следующие сто лет М.Бахтина: диалектика диалога versus метафизика постмодернизма / Бузгалин А. В., Булавка Л. А. // Вопросы философии. – 2000. – № 6. – С. 119-132.

10. Валицкий А. По поводу «русской идеи» в русской философии / Валицкий А. // Вопросы философии. – 1994. – № 1. – С. 68-72.

11. Валіцький А. В полоні консервативної утопії. Структура та відозміни російського слов’янофільства. Пер. з польськ. / Валіцький А. – К. : Основи, 1998. – 710 с.

12. Гольдберг А. Л. Идея «Москва – третий Рим» в цикле сочинений первой половины XVI в. / А. Л. Гольдберг // Труды Отдела древнерусской литературы. – 1983. – Т. 37. – С. 139-149.

13. Гольдберг А. Л. К предыстории идеи «Москва – Третий Рим» [Електронний ресурс] / Александр Гольдберг - режим доступу до тексту: http://www.krotov.info/history/16/1/1976goldberg.htm.

14. Гржибек П. Бахтинская семиотика и Московко-Тартуская школа / Петер Гржибек // Лотмановский сборник 1. / Тартус. ун-т, Каф. рус. лит., Каф. семиот. с др. – М. : ИЦ–Гарант , 1995. – С. 240-259.

15. Грушевський М. Звичайна схема «Русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства [Електронний ресурс] / М. Грушевский – Режим доступу до тексту: http://litopys.org.ua/hrs/hrs02.htm.

16. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы / Арсений Гулыга – М. : Соратник , 1995. – 320 с.

17. Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания. К 130-летию Г.Г. Шпета. Встреча вторая : Материалы круглого стола в журнале «Вопросы философии» 29.07.2010 года. [Електронний ресурс] – режим доступу до тексту: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=52

18. Живов В. М. Два пространства русского средневековья и их позднейшие метаморфозы [Електронний ресурс] / В. Живов – Режим доступу до тексту: http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_1.html.

19. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа / В. Зеньковский – М. : Республика , 1997. – 368 с.

20. Исупов К. Г. Уроки М. М. Бахтина / К. Г. Исупов // М. М. Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли. – Т. I. — СПб. : РХГИ , 2001. – С. 7-44.

21. Калиниченко В. В. Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос. - 1992. - № 3. – С. 37-61.

22. Каменский З. А. Московский кружок любомудров / З. А. Каменский. – М. : Наука, 1980. – 327 с.

23. Карсавин Л. П. Философия истории / Л. П. Карсавин – СПб. : Комплект , 1993. – 351 с.

24. Киселева М. С. Национальный исторический миф «Москва – Третий Рим» как идеологема древнерусских книжников / М. С. Киселева // Философский век. Альманах. Вып. 16. Европейская идентичность и российская ментальность – СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей , 2001. – С. 110-117.

25. Кінан Е. Російські міфи про київську спадщину // Кінан Е. Російські історичні міфи: Зб. статей / Едвард Кінан. – К. : Критика, 2001. – С 16-41.

26. Когут З. Истоки парадигмы единства: Украина и создание русской национальной истории (1620-е – 1680-е гг.) [Електронний ресурс] / Зенон Когут – Режим доступу до тексту: http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/kohut-1.htm.

27. Кузнецов В. Г. Герменевтическая феноменология в контексте философских воззрений Г. Г. Шпета // Логос. - 1991. - № 2. – С. 199-214.

28. Левандовский А. А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции / Левандовский А. А. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 304 с.

29. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра / Н. О. Лосский – М. : Издательство политической литературы , 1991. – С. 23-236.

30. Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая) / М. Ю. Лотман // Лотмановский сборник 1 / Тартус. ун-т, Каф. рус. лит. Каф. семиот. с др. – М. : ИЦ–Гарант , 1995. – С. 214-222.

31. Лотман Ю. М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях Карамзина – памятник русской публіцистики начала ХІХ века // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 тт. Т. 2. / Лотман Ю. М. – Таллинн : Александра , 1992. – С. 194-205.

32. Лотман Ю. М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 тт. Т. 3. / Лотман Ю. М. – Таллинн : Александра , 1992. – С. 127–137.

33. Мамардашвили М. К. Картезианские размышления (январь 1981) / М. Мамардашвили – М. : Прогресс-Культура , 1993. – 352 с.

34. Немчинов І.Г. «Негативна ідентичність» (до визначення джерел апофатичної традиції у російській думці) / І. Г. Немчинов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2009. – Випуск 22 (35). – С. 209-217.

35. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ / А. М. Панченко // Русская история и культура. – Спб. : Юна, 1999. – С. 7-260.

36. Песков А. М. У истоков российского философствования: интеллигентские таинства любомудров / Песков А. М. // Вопросы философии. – 1994. – № 5. – С. 89–100.

37. Синицына Н. В. Третий Рим : Истоки и эволюция рус. средневековой концепции (XV – XVI вв.) / Н. В. Синицына – М. : Индрик , 1998. – 415 с.

38. Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – Третий рим» / Б. А. Успенский // Русское подвижничество : [Сб. ст. : Посвящ. 90-летию со дня рождения Д. С. Лихачева] – М. : Наука , 1996. – С. 464-501.

39. Флоровский Г. Пути русского богословия / Флоровский Г. – Париж : YMCA-Press, 1988. – 600 с.

40. Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии / Г. Г. Шпет // А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет : Очерки истории [рус. философии]. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та , 1991. – С. 217-570.

41. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы [Електронний ресурс] / Густав Шпет – режим доступу до тексту: http://avorhist.narod.ru/publish/shpet1.html

42. Щукин В. Г. Дух карнавала и дух Просвещения (Бахтин и Лотман) / В. Г. Щукин // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С. 95-130.

43. Щукин В. Г. Культурный мир русского западника / В. Г. Щукин // Вопросы философии. – 1992. – № 5. – С. 74-86.

44. Щукин В. Г. На заре русского западничества / В. Г. Щукин // Вопросы философии. – 1994. – № 7-8. – С. 135-149.

45. Эберт К. Семиотика на распутье: Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского / Криста Эберт // Вопросы философии. – 2003. – № 7. – С. 44-55.

46. Andrews E. Conversations with Lotman: Cultural Semiotics in Language, Literature, and Cognition / Edna Andrews – Toronto : University of Toronto Press , 2003. – Pp. 3-69.

47. Black J. L. Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century: A Study in Russian Political and Historical Thought / Joseph Laurence Black – Toronto : University of Toronto Press, 1975. – XVI, 264 p.

48. Brandist C. The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics / Craig Brandist – London , Sterling , Virginia : Pluto Press , 2002. – 240 p.

49. Burton S. Bakhtin, Temporality, and Modern Narrative: Writing "the Whole Triumphant Murderous Unstoppable Chute" / Stacy Burton // Comparative Literature. – 1996. – Vol. 48. – No. 1. – Pp. 39–64.

50. Duncan P. J. S. Russian messianism: third Rome, revolution, communism and after / Peter J. S. Duncan. – London : Routledge , 2000. – 236 p.

51. Emerson С. The First Hundred Years of M. Bachtin / Caryl Emerson – Princeton-New Jersey , 1997. – 296 р.

52. Franclin S. The Reseption of the Byzantine Culture by the Slavs / Simon Franclin // The 17 th International Byzantine Congress. Major Papers. – N.Y., 1986. – Р. 383-397.

53. Gusejnov G. The Linguistic aporias of Alexei Losev's mystical personalism / Gasan Gusejnov // Studies in East European Thought. – 2009. – 61. – Рр. 153-164.

54. Holquist M. Dialogism: Bakhtin and His World, Second Edition / Michael Holquist – Routledge , 2002. – 228 p.

55. Johnson М. R. The Third Rome: Holy Russia, Tsarism and Orthodoxy / Matthew Raphael Johnson – The Foundation for Economic Liberty , Inc. , 2004. – 244 р.

56. Kline G. L. Reminiscences of A. F. Losev / George L. Kline // In Russian studies in philosophy. – 2001-2002. – Vol. 40, № 3. – Pp. 74-82.

57. Lepik P. Universals in the Context of Juri Lotman’s Semiotics (Tartu Semiotics Library 7.) / Peet Lepik – Tartu : Tartu University Press , 2008. – 270 p.

58. Pelenski J. The Contest for the Legacy of Kievan Rus'. Boulder: East European Monographs, No. 337 / Jaroslaw Pelenski. – N. Y. : Columbia University Press , 1998. – XXIII, 325 p.

59. Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus / Serhii Plokhy. – Cambridge : Cambridge University Press , 2006. – 400 p.

60. Postovalova V. I. Christian motifs and themes in the life and works of Aleksei Fedorovich Losev: Fragments of a spiritual biography / V. I. Postovalova // In Russian studies in philosophy. – 2001-2002. – Vol. 40, № 3. – Pp. 83-92.

61. Riasanovsky N. Russia and the West in the teaching of the Slavophiles : a study of romantic ideology / N. V. Riasanovsky – Cambridge : Harvard University Press, 1952. – 244 p.

62. Rowland D. B. Moscow – The Third Rome or the New Israel / Daniel B. Rowland // The Russian Review. – vol. 55. – № 4 (Oct. 1996). – Р. 591-614.

63. Walicki А. A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism / Andrzej Walicki – Stanford : Stanford University Press, 1979. – 476 p.

 

Нова філософія

 

Тема 1. Позитивістські течії ХІХ ст.

Семінарське заняття 1.

1. Концепція щастя І. Бентама.

2. Радикалізм Дж. Мілля.

3. Передумови виникнення соціалістичного вчення (утилітаризм, мальтузіанство, дарвінізм, політекономія).

4. Марксизм. Філософські основи соціалізму.

Література:

1. Міл Д. Ст. Про свободу: Есе / Джон Стюарт Міл – режим доступу до тексту: http://litopys.org.ua/mill/mill.htm

2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства [Електронне видання] / Фридрих Энгельс – режим доступу до тексту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/engels/index.php

3. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон – М. : Республика, 2004. – С. 346-376.

4. Одоевский В. Ф. Ночь Пятая. Город без имени // Одоевский В. Ф. Русские ночи / В.Ф. Одоевский – Л. : Наука, 1975. – С. 61-75.

5. Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2001. – С. 901-920.

6. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Антисери Д. – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 197-207, 527-538.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 426-436, 524-553, 569-580, 598-609.

8. Scruton R. A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein. Part IV The Political Transformation / Roger Scruton – Routledge, 2001. – Рр. 201-246.

Додаткова: [3, 4, 5, 9, 17, 18, 23, 32, 33, 40, 45, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 66]

 

Семінарське заняття 2.

1. «Закон трьох стадій» О. Конта.

2. Позитивістський еволюціонізм Г. Спенсера.

3. Основні ідеї Емпіріокритицизму (вчення про чистий досвід, нейтральні елементи, економія мислення).

4. Головні характеристики англійського абсолютного ідеалізму.

5. Ф. Бредлі про непізнаваність матеріального світу.

Література:

1. Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. – М. : Мысль, 1971. – С. 548-586, 606-620.

2. Спенсер Г. Основания науки о нравственности / Герберт Спенсер // Спенсер Г. Синтетическая философия – К. : Ника-Центр, 1997. – С. 424-499.

3. Асмус В. Ф. Огюст Конт // Асмус В. Ф. Историко-философские этюды / В. Ф. Асмус – М. : Мысль, 1984. – С. 203-216.

4. Берлін І. Джон Стюарт Мілль і мета життя / Ісайя Берлін // Берлін І. Чотири есе про свободу – К. : Основи, 1994. – С. 232-265.

5. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон – М. : Республика, 2004. – С. 397-405.

6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 189-196, 208-212, 247-256.

7. Скирбекк Г. История философии / Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 645-647.

8. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. / В. Татаркевич – Львів : Свічадо, 1999. – С. 5-42; 84-98; 118-122.

9. Scruton R. A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein. Part IV The Political Transformation / Roger Scruton – Routledge, 2001. – Рр. 201-246.

Додаткова: [1, 14, 25, 26, 31, 34, 36, 46, 60]

 

Самостійна робота:

1. Англійський радикалізм.

2. Утилітаризм Дж. Ст. Мілля.

2. Течії у марксизмі. Е. Бернштейн. Г. Плеханов. К. Каутский.

4. Позитивізм в контексті раціоналізму картезіанського та просвітницького спрямування (Франція), в контексті емпіризму та утилітаристської традиції (Англія), у формі сухого сцієнтизму та матеріалістичного монізму (Німеччина).

5. Соціологія як наука про «природні факти» (людські відносини).

6. Наука як єдиний засіб вирішення всіх проблем людства.

7. Огюст Конт. Релігія людства.

8. Індуктивна логіка Дж. С. Мілля.

9. Англійське неогегельянство.

Література: [1, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 45, 46, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 66].

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Доповідь: Вчення про свободу Дж. Ст. Мілля.

2. Есе: Російська критика вчення І. Бентама.

3. Аналітичне дослідження: Англійське неогегельянство ХІХ ст.

4. Доповідь: Г. Спенсер про моральність.

5. Аналітичне дослідження: Позитивізм у контексті Просвітництва.

6. Есе: Ленінська критика махізму.

7. Доповідь: Погляди Гегеля та Ф. Бредлі на Абсолют.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.051 с.)