І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПредмет:Етнографія України.

 

Дисципліна Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів відповідно до ЕСТS: 4 кредити Шифр і назва галузей знань: 0203 Гуманітарні науки Частина програми (нормативна, вибір закладу, вибір студента): Нормативна
Кількість змістових модулів: 4 модулі. Шифр і назва напрямів підготовки: 6.020302 Історія Рік підготовки: 1. Семестр: 2.
Загальний обсяг дисципліни: 120 годин. Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр». Лекції: 28 год. Семінарські заняття: 28год. Самостійна робота: 56 год.
Кількість тижневих годин: 3 години.   Модульний контроль 8 год. Вид контролю: Залік.

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Використані скорочення:


¨ лекції (Л);

¨ семінарські заняття (СЗ);

¨ практичні заняття (ПЗ);

¨ індивідуальна робота (ІР);

¨ самостійна робота (СР);

¨ підсумковий контроль (ПК).

 


Назви теоретичних розділів Кількість годин
Р А Л СЗ ПЗ ІР СР МК СК
Змістовий модуль І. Становлення і розвиток української етнографії. Етнодемографічний розвиток України.
1. Історико-етнографічне районування України          
2. Традиційні види діяльності українців          
  Разом      
Змістовий модуль ІІ. Матеріальна культура українців  
3. Ремесла і транспорт        
4. Традиційне українське житло        
5. Їжа і харчування        
6. Український традиційний одяг      
  Разом      
Змістовий модуль ІІІ. Обрядовість українців
7. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців        
8. Календарні обряди українського народу        
9. Родинні обряди українців      
  Разом      
Змістовий модуль ІV. Дозвілля й розваги українців
10. Дозвілля та розваги українців        
11. Народні знання й усна народна творчість      
  Разом      
  Разом за навчальним планом      

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

РОЗДІЛ. Становлення і розвиток української етнографії.

Етнодемографічний розвиток України. Матеріальна культура українців

Лекція 1. Вступ. Історико-етнографічне районування України. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Етнографія як наука.

¨ Розвиток етнографічної думки в Україні.

¨ Історико-етнографічні регіони України.

¨ Етнографічні групи українців.

Основні поняття теми:

¨ етнос;

¨ етнічність;

¨ етнографічне дослідження.

¨ Етнографічний регіон

¨ Колонізація

¨ міграція

Семінарське заняття 1. Історико-етнографічне районування України. (4 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Концепції етнографічного поділу України.

¨ Історико-етнографічні регіони України.

¨ Колонізаційні процеси в Україні

¨ Етнографічні групи українців.

Рекомендована література:

¨ Культура і побут населення України: Навч. посіб. / Упор.: В.І. Наулко, Л.Ф. Артюр, В.Ф. Горленко. – К.: Либідь, 1991.

¨ Горленко В.Ф. Етнографічне районування // Географічна енциклопедія України. – К., 1989.

¨ Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С.А. Макарчука. – Львів: Світ, 1994.

 

Лекція 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Галузі землеробства.

¨ Знаряддя для сільськогосподарських робіт.

¨ Сільськогосподарський народний календар.

¨ Промисли українців.

Основні поняття теми:

¨ Городництво.

¨ Садівництво.

¨ Скотарство.

¨ Тваринництво.

¨ Рибальство

Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Землеробство в Україні – історична ретроспектива.

¨ Розвиток тваринництва та скотарства в Україні.

¨ Традиційні промили українців: рибальство, мисливство, бджільництво.

 

Рекомендована література:

¨ Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986.

¨ Бехтерев X.Ф. Очерки истории и географии важнейших культурных растений. – М., 1960.

¨ Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К., 1988.

¨ Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців. – К., 1971.

Змістовий модуль ІІ.

Матеріальна культура українців

Лекція 3. Ремесла та транспорт. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Традиційні українські ремесла.

¨ Традиційні засоби пересування.

Основні поняття теми:

¨ Гончарство.

¨ Гончарний круг.

¨ Бондарство.

¨ Стельмаство.

¨ Теслярство.

¨ Столярство.

¨ Різьбярство.;

Семінарське заняття 3. Ремесла і транспорт (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Традиційні ремесла українців.

¨ Традиційний літній транспорт українців.

¨ Зимовий транспорт;

¨ Човни та пороми в Україні – історична ретроспектива.

Рекомендована література:

Основна:

¨ Горинь Г.Й. Художні вироби зі шкіри. – К., 1985.

¨ Жук А.К. Українські народні килими (ХVII – поч. XX ст.). – К., 1966.

¨ Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986.

¨ Данченко О.С. Народна кераміка Середнього Придніпров'я. – К., 1974.

Лекція 4. Традиційне українське житло. (4 год.)

Тематичний план:

¨ Традиційне українське житло.

¨ Будівництво житла і обряди пов’язані з ним.

¨ Типи українських поселень.

¨ Забудова двору та господарські споруди.

¨ Інтер’єр української хати.

Основні поняття теми:

¨ Закладини;

¨ Новосілля;

¨ Червоний кут;

¨ Типи поселення;

¨ Форми забудови;

Семінарське заняття 4. Традиційне українське житло (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Будівництво житла та звичаї пов’язані з ним.

¨ Типи українських поселень. Регіональні особливості забудови.

¨ Житлові комплекси етнографічних регіонів України.

¨ Інтер’єр українського житла

Рекомендована література:

¨ Данилюк А.Г.Українська хата. – К. 1991

¨ Косміна Т.В. Поселення та житло // Культура і побут населення України: Навч. посібник для вузів. – К., 1991.

¨ Самойлович В.П. Українське народне житло. – К., 1972.

¨ Гудченко З.С. Традиційне і сучасне в сільській забудові Середньої Наддністрянщини //НТЕ.- 1978. -№5

 

Лекція 5. Їжа та харчування українців. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Основні компоненти харчування українців.

¨ Режим харчування. Харчові заборони.

¨ Повсякденні страви.

¨ Обрядові страви.

Основні поняття теми:

¨ режим харчування;

¨ харчові заборони

¨ постування;

¨ ритуал;

 

Семінарське заняття 5. Їжа та харчування українців. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Основні компоненти їжі.

¨ Режим харчування українців;

¨ Повсякденні страви;

¨ Святкові та ритуальні страви.

Рекомендована література:

Основна:

¨ Ґонтар Т.О. Народне харчування українців. – К., 1982.

¨ Артюх Л.Ф. Їжа та харчування в Київській Русі // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – К., 1986.

¨ Артюх Л.Ф. Харчові заборони в українській культурі. Релігійне й етнічне // Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення III Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996.

 

Лекція 6. Український традиційний одяг. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Одяг доби Київської Русі.

¨ Компоненти козацького одягу.

¨ Український традиційний одяг.

¨ Оздоблення українського традиційного одягу.

Основні поняття теми:

¨ обгортка;

¨ плахта;

¨ крайці;

¨ функції одягу

¨ елементи одягу

¨ традиційні комплекси;

¨ строї;

 

Семінарське заняття 6. Український традиційний одяг. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Одяг доби Київської Русі.

¨ Компоненти козацького одягу.

¨ Український традиційний одяг.

¨ Оздоблення українського традиційного одягу.

Рекомендована література:

Основна:

¨ Культура і побут населення України: Навч. посіб. / Упор.: В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко. – К.: Либідь, 1991.

¨ Етнографія України: Навч. посіб. / За ред. С.А. Макарчука. – Львів: Світ, 1994.

¨ Іванюк О.Л. Довідник з етнографії України. (електронна версія)

¨ Матейко К.І. Український народний одяг. – К., 1977.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

РОЗДІЛ. Духовна культура українського народу

Лекція 7. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців (4 год.)

Тематичний план:

¨ Язичницькі погляди слов’ян.

¨ Пантеон слов’янських богів.

¨ Формування християнської традиції у звичаях та обрядах українців.

¨ Світ демонів і духів.

Основні поняття теми:

¨ капище;

¨ ідол;

¨ пантеон;

¨ духи;

¨ демони;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.033 с.)