Семінарське заняття 6. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців (4 год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 6. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців (4 год.)План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Дохристиянські вірування українців – історіографія питання.

¨ Пантеон слов’янських богів.

¨ Формування християнської традиції у звичаях та обрядах українців.

¨ Світ демонів і духів в українській міфології.

¨ Ритуали українців, пов’язані із захистом людини та господарства від злих сил.

Рекомендована література:

Основна:

¨ Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1992.

¨ Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К., 1993.

¨ Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978.

¨ Головацький Я.Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. – К., 1991.

 

Лекція 8. Календарні обряди українського народу. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Календар. Види календарів.

¨ Історія календаря на Русі.

¨ Цикли народного календаря.

¨ Дні тижня і їх символіка.

¨ Традиційні календарні заборони українців.

Основні поняття теми:

¨ Календар;

¨ Літочислення;

¨ Свято;

 

Семінарське заняття 7. Календарні обряди українського народу. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Історія календаря в Україні.

¨ Народний календар зими.


¨ Народний календар весни.

¨ Народний календар літа.

¨ Народний календар осені.

¨ Дні тижня і пов’язана з ними ритуалізація.

Рекомендована література:

¨ Біляшівський Е.В. Українські писанки. – К., 1968.

¨ Климець Д.Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990.

¨ Курочкін О. Новорічні свята українців. – К., 1980.

¨ Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. – К., 1978.

¨ Пошивайло О.М. Народні системи лічби в гончарстві на Лівобережжі України (ХІХ-ХХ ст.) // НТЕ. – 1988. – № 1.

Лекція 9. Родинні обряди українців. (4 год.)

Тематичний план:

¨ Українська традиційна родина: види, функції.

¨ Форми споріднених родинних зв’язків.

¨ Родильна обрядовість.

¨ Весільна обрядовість.

¨ Поховально-поминальні обряди.

¨ Побратимство.

Основні поняття теми:

¨ Ім’янаречення;

¨ Очищення;

¨ Кумівство;

¨ Пострижени;

¨ Сватання;

¨ Умовини;

¨ Дівич-вечір;

¨ Побратимство.

Семінарське заняття 8. Родинні обряди українців. (4 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Родильна обрядовість українців.

¨ Українське весілля.

¨ Використання ритуальних і святкових страв у родинних обрядах.

¨ Поховально-поминальна обрядовість.

¨ Побратимство та кумівство.

Рекомендована література:


¨ Борисенко В.К. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988.

¨ Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). – К., 2000.

¨ Українські народні звичаї в сучасному побуті. – Львів, 1990.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

Дозвілля й розваги українців

Лекція 10. Дозвілля та розваги українців. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Осередки громадського дозвілля.

¨ Громадські трапези.

¨ Буденні розваги українців.

¨ Святкове дозвілля.

¨ Молодіжні розваги.

¨ Українські народні танці.

Основні поняття теми:

¨ громада;

¨ звичаєве право;

¨ дозвілля;

 

Семінарське заняття 9. Дозвілля та розваги українців. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Осередки громадського дозвілля українців (їх значення, обряди, пов’язані з ними).

¨ Буденні розваги українців.

¨ Святкові розваги українців.

Рекомендована література:

¨ Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978.

¨ Зяблюк Н. Вечорниці // Рад. шк. – 1989. – № 2.

¨ Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых праздников // Квитка К. Избр тр. в 2-х т. – М., 1971.

¨ Коломийченко Ф. Сільські забави на Чернігівщині // Матеріали до украінсько-руської етнології. – Львів, 1918.

 

Лекція 11. Народні знання й усна народна творчість. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Традиційні народні знання.

¨ Усна народна творчість.

¨ Прозові і поетичні твори.

¨ Класифікація народних пісень.

Основні поняття теми:

¨ Легенда;

¨ Переказ;

¨ Балада;

¨ Казка;

¨ Прислів’я. приказка;

¨ Історична пісня.

 

Семінарське заняття 10. Народні знання й усна народна творчість.

(2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Українська народна астрономія.

¨ Народна медицина.

¨ Народна педагогіка.

¨ Народна метеорологія.

¨ Народна пісня й українська обрядовість.

 

Рекомендована література:

¨ Болтарович 3.Є. Народна медицина українців. – К., 1990.

¨ Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978.

¨ Лебедева А.А. Народные знания славян // Этнография восточных славян. – М., 1987.

¨ Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Пам'ятки української мови. – К., 1984.

¨ Любар I.Г Народ завбачує погоду. – К., 1990.

¨ Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини / Упор. М.М. Пазяк. – К., 1989.

¨ Українські народні пісні: Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Етнографія України»

Разом: 120 год.

З них: лекції (28 год.), семінарські заняття (28 год.),

самостійна робота (56 год.), модульний контроль (8 год.),

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль І Становлення і розвиток української етнографії. Етнодемографічний розвиток України. Змістовий модуль ІІ Матеріальна культура українців
Лекції (теми, бали) Історико-етнографічне районування України 1 Традиційні види діяльності українців 1 Ремесла і транспорт 1     Традиційне українське житло 1   Традиційне українське житло 1   Їжа і харчування 1 Український традиційний одяг 1     Язичництво та християнська традиція 1   Язичництво та християнська традиція 1  
Семінарські заняття (теми, бали)       Історико-етнографічне районування України 1 Історико-етнографічне районування України 1   Традиційні види діяльності українців 1   Ремесла і транспорт 1     Традиційне українське житло 1 Їжа і харчування 1   Український традиційний одяг 1   Язичництво та християнська традиція 1
СР (бали)
Поточний контроль (вид, бали) Відповідь на семінарському занятті – 10
Модульний контроль (бали) Модульна контрольна робота – 25. Модульна контрольна робота – 25.
Підсумковий контроль (вид, бали) Залік

Модулі (назви, бали)   Змістовий модуль ІІІ Обрядовість українців Змістовий модуль ІV Дозвілля й розваги українців
Лекції (теми, бали) Календарні обряди 1   Родинні обряди 1   Родинні обряди 1     Дозвілля та розваги 1 Народні знання 1            
Семінарські заняття (теми, бали)   Язичництво та християнська традиція 1   Календарні обряди 1   Родинні обряди 1 Родинні обряди 1     Дозвілля та розваги 1 Народні знання 1        
СР (бали)
Поточний контроль (вид, бали) Відповідь на семінарському занятті – 10
Модульний контроль (бали) Модульна контрольна робота – 25. Модульна контрольна робота – 25.  
Підсумковий контроль (вид, бали) Залік

Шкала оцінювання:рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою

Оцінка ECTS Значення оцінки Оцінка за шкалою університету За національною шкалою
A Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 90–100 балів відмінно
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 82-89 балів добре
C Добре– в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 75-81 балів
D Задовільно–посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 69-74 балів задовільно
E Достатньо– мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 60-68 балів
FX Незадовільно з можливістю повторного складання– незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 35-59 балів Незадовільно
F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 1-34 балів

 


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

Вид діяльності Максимальна кількість балів за одиницю
Відвідування лекцій
Відвідування практичних (семінарських занять)
Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)
Робота на практичному (семінарському) занятті (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії та інше Всього 10, в тому числі за видами
Опрацювання фахових видань (в тому числі першоджерел)
Написання реферату
Виконання модульної контрольної роботи

 


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розділи (обсяг в годинах) Вид контролю Бали
Змістовий модуль І Становлення і розвиток української етнографії. Етнодемографічний розвиток України.
Тема 1. Історико-етнографічне районування України (7 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 2. Традиційні види діяльності українців (7 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Разом: 14 год.  
Змістовий модуль ІІ Матеріальна культура українців
Тема 3. Ремесла і транспорт (3 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 4. Традиційне українське житло (3 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 5. Їжа і харчування (3 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 6. Український традиційний одяг (5 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Разом: 14 год.  
Змістовий модуль ІІІ Обрядовість українців
Тема 7. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців (5 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 8. Календарні обряди українського народу (5 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 9. Родинні обряди українців (4 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Разом: 14 год.  
Змістовий модуль ІV Дозвілля й розваги українців
Тема 10. Дозвілля та розваги українців (7 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Тема 11. Народні знання й усна народна творчість (7 год.) Перевірка анотацій, рецензій, рефератів
Разом: 14 год.  
Разом: 56 год.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.175.255 (0.012 с.)