Кілька публікацій одного автора 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кілька публікацій одного автораУ списку використаних джерел при описі кількох праць одного автора слід щоразу повторювати прізвище та ініціали автора, статті чи назви видань подавати в алфавітному порядку.

Колиснык М. Возраст измеряется деньгами // Вы или Вас: Стратегии, с которыми побеждают. ІІІ. / Сост. А. Мальцева. – К.: Изд. Дом „Максимум”, 2005. – С. 208–227.

Колиснык М. «Зонтик» для Золушки или Учет отсроченных налоговых активов и обязательств // Там само. – С. 256–269.

Колиснык М. Особенности национальной оценки проектов // Там само. – С. 192–207.

Колісник М. Управління грошовими потоками: Зб. тестових завдань, запитань та задач з курсу „Фінансовий менеджмент”. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2000. – 79 с.

Якщо в одному із джерел автор представлений у співавторстві, то спочатку описуються публікації без співавторства, а потім інші документи:

Шеремета П. Корпоративные ценности: нити, из которых соткана реальная стратегия // Вы или Вас: Стратегии, с которыми побеждают. ІІІ. / Сост. А. Мальцева. – К.: Изд. Дом „Максимум”, 2005. – С. 8–19.

Шеремета П., Каніщенко Г. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі / За ред. О. І. Сидоренка. – 2-ге вид. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. – 80 с.

Збірники, колективні монографії (за редакцією; упорядник; відповідальний редактор; керівник авторського колективу тощо)

Вы или Вас: Стратегии, с которыми побеждают. ІІІ. / Сост. А. Мальцева. – К.: Изд. Дом „Максимум”, 2005. – 351 с.

Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. автор. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.

Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Летюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

 

Праці конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів і т.п.

Бизнес-образование в системе непрерывного образования: Науч.-практ. конф., М., 18–19 марта 2004 г. / Под ред. В. А. Мау, Е. А. Карпухиной, Т. Л. Крячко. – СПб.: Питер, 2005. – 240

с.

Перша Всеукраїнська міждисциплінарна конференція „Бар’єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні” (Київ, 14-15 лют. 2005 р.): Зб. анотацій матеріалів конф. – К.: Навч.-метод. центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2004. – 35 с.

Шкляр В. Інтеграційні процеси у мас-медіа й етнополітичні проблеми // Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи: Матеріали „круглого столу”, К., 20–22 грудня 1996 р. – К., 1997. – С. 7–9.

Словники, довідники, енциклопедії

Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И. П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформац. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліф. / Упор. Ю. І. Цеков, переднє слово Р. В. Бойка. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, 2000. – 64 с.

Довідник офіційного опонента: Зб. нормат. док. та інформац. мат. з питань експертизи дисерт. досліджень / За ред. Р. В. Бойка. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”; вид-во “Толока”, 2001. – 64 с.

Довідник українських неурядових організацій захисту прав та інтересів громадян / Упор. О. І. Сидоренко. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. – 176 с.

Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол., С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр „Академія”. – Т. 1. – 864 с.

Енциклопедія українознавства: Словн. частина: У 10 т. / Голов. ред. В. Кубійович. – Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1955 – 1984.

Класики менеджмента: Энциклопедия / Под ред. М. Уорсона; Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004. – 1168 с.

Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 528 с.

Українські письменники: Бібліогр. словник: У 5 т. / АН УРСР, Ін-т л-ри; Редкол.: О. І. Білецький (голов. ред.) та ін. – К., 1960–1965. – Т. 1: Давня українська література (ХІ–ХІІ ст.) / Уклад. Л. Є. Махновець. – 1960. – 979 с.

 

Антології, хрестоматії

Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ ст. / Упор. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко. – К., 2001. – 456 с.

Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Л.: Літопис, 1996. – 633 с.

 

Брошури

Бібліографічний опис нічим не відрізняється від опису іншого видання, відмінність полягає лише в тому, що брошура за своїм обсягом менша, ніж книга (брошура – це видання до 48 сторінок).

Грушевський М. Про українську мову і українську школу / Передм. Я. П. Гояна. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.

 

Навчальна література (підручники, посібники, програми, семінарії, тексти лекцій, методичні вказівки тощо)

Бібліографічний опис цього виду літератури підпорядковується загальним правилам бібліографування. Особливість полягає у тому, що найчастіше у підзаголовку визначається вид такого документу: навчальний посібник, підручник, тексти лекцій, методичні рекомендації, навчально-методичні матеріали, практичні та лабораторні роботи і т.д.

Гроші під кредит: Навчально-методичні матеріали / Укл. Базилюк А. В.; Національна академія управління. – К., 2003. – 92 с.

Захарченко В. І. Економіка підприємства: Конспект лекцій. – Одеса: Астропринт, 2002. – 96 с.

Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Історія господарства: Україна і світ: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. – К.: Вища шк., 1995. – 480 с.

Методи і засоби експертизи проектів: Конспект із дисципліни / Укл. проф. В. П. Капітанов. – Одеса, 2002. – 41 с.

Методические рекомендации по составлению бизнес-плана для студентов экономических специальностей / Сост. Соколов Г. А. – Ялта, 2001. – 40 с.

Нікітін А. В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2003. – 153 с.

Практична робота № 5 „Розрахунгок дисконтованих показників щодо відбору проекту” / Укл. проф. В. П. Капітанов. – Одеса, 2002. – 8 с.

Перевидання (доповнення, перероблення)

Алексєєв І. В., Захарчук О. В., Рим Н. Н. Банківський маркетинг: Навч. посібн. – 2-ге вид., доп. – Л.: Львів. банківський коледж, 1998. – 96 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня (Методичні поради) / Авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 2-е вид, випр. і доп. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, вид-во “Толока”, 2001. – 80 с.

Репринтні, препринтні, факсимільні видання

Русалка Дністровая / Вступ. ст., приміт., підготовка текстів М. Шалати. – К.: Дніпро, 1987. – 206 с.

Складова частина документа

Розділ або інша складова частина книги

Шеремета П. Корпоративные ценности: нити, из которых соткана реальная стратегия // Вы или Вас: Стратегии, с которыми побеждают. ІІІ. / Сост. А. Мальцева. – К.: Изд. Дом „Максимум”, 2005. – С. 8–19.

 

Передмова, вступна стаття, післямова, додатки, покажчики

Від укладачів // Неформальна преса в Україні (1988–1991): Каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – К.: Смолоскип, 2001. – С. 5–6.

Передмова // Портер М. Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1997. – С. 8–10.

 

Стаття з енциклопедії, довідника

Бернштейн Б. Д. Журналістика // Історія української літератури: У 8 т. – К.: Наук. думка, 1968. – Т. 4. – С. 52–81.

 

Епістолярні джерела

Вороний М. Лист до М. Коцюбинського, 23 лют. 1896 р. // Листи до М. Коцюбинського / Упоряд. та коментарі В. Мазного. – К.: Укр. пропілеї, 2002. – Т. 1. – С. 152–153.

 

Інтерв’ю, відповіді на анкету, запитання і т.п.

Життєдайні зерна знань: Розмова проф. О. Коновця і проф. Н. Сидоренко // Слово Просвіти. – 2003. – 12–18 лист. – С. 10.

 

ІІ. Багатотомні видання

Українські письменники: Бібліогр. словник: У 5 т. / АН УРСР. Ін-т л-ри; Редкол.: О. І. Білецький (голов. ред.) та ін. – К., 1960–1965. – Т. 1: Давня українська література (ХІ–ХІІ ст.) / Уклад. Л. Є. Махновець. – 1960. – 979 с.

 

 

ІІІ. Неопубліковані джерела

Дисертації, автореферати

Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем: Автореф. дис.... д-ра філол. наук / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 43 с.

Архівні матеріали

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1061, оп. 1, спр. 8–12; Ф. 1063, оп. 3, спр. 1–3.

Наукове товариство ім. Шевченка // Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України. Від. рукописів. – Ф. 1, оп. 1, спр. 78. – Арк. 1–7; Спр. 499/1. – Арк. 1–92; Спр. 499/10. – Арк. 1–9; Оп. 2, спр. 56, 57.

 

Інтерв’ю, проведене особисто

Марчук І. Особисте інтерв’ю. – К., 5 травня 2005 р.

 

Анкета, опитування

Анкета про ефективність діяльності. Надіслана 500 керівникам у сфері ресторанного бізнесу. 1 березня 2005 р.

Опитування студентів Києво-Могилянської школи бізнесу. – К., 11 лют. 2004 р.

 

Лист неопублікований

Іваненко В. І. Лист до автора. 15 липня 2005 р.

Буклет, листівка

Інвестиційні стратегії для ХХІ століття. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2005.

Матеріали лекції чи презентації

Шеремета П. Корпоративні цінності: Лекція. Києво-Могилянська школа бізнесу. 2005. – 17 трав.

Періодика

Стаття в журналі, періодичному збірнику

Паскуаль К. Ми підтримуємо мету України приєднатися до СОТ // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 6. – С. 62–64.

Іванов В. Ф. Комп’ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. – 2002. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 41–42.

Статті в газеті

Осташ І. Приєднання України до СОТ: проблеми та перспективи // Голос України. – 2002. – 26 лип. – С. 6.

Пепа В. З горіха мова // Слово Просвіти. – 2003. – 12–18 листоп.

Радіо- і телепередачі

Ера бізнесу // УТ-1. – 2005. – 5 квіт.

Новини // Gala-радіо. – 2004. – 15 жовт.

Свобода слова // ICTV. – 2005. – 7 черв.

Електронні джерела

Передусім слід уточнити, чи існує друкована версія певного електронного джерела – перевага надається опублікованим матеріалам.

Лише в тому разі, коли йдеться про особливості електронної версії, остання має пріоритет у дослідженні й посиланнях.

Для джерел, узятих із мережі Інтернет, необхідно завжди вказувати дату появи конкретного матеріалу або останнього оновлення, зміни, перегляду, дату вашого доступу до електронного джерела. Дата доступу досить важлива, адже постійні зміни, оновлення бази даних, відсутність архіву тощо можуть створити різні версії матеріалу або й загалом його відсутність через певний час.

Електронна адреса має бути повною і правильною (з ідентифікатором шляху доступу – скажімо, http, ftp, telnet).

Безпосередня електронна адреса виділяється у фігурних дужках (<...>).

Коли адреса надто довга і не вміщується в одному рядку, її можна перенести на інший, але після позначення косої риски „ / ”. При цьому знак переносу не ставиться.

Слід обов’язково зазначити нумерацію сторінки / сторінок, параграфу, розділу і т.д., якщо ці структурні елементи та нумерація присутні у джерелі.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.191 (0.041 с.)