Чим відрізняються локальні і глобальні комп'ютерні мережі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим відрізняються локальні і глобальні комп'ютерні мережі.а. LAN дає змогу передавати інформацію на більшу відстань, ніж WAN.

б. WAN дає змогу передавати інформацію на більшу відстань, ніж LAN.

в. Швидкість роботи LAN вища, ніж WAN.

г. Швидкість роботи WAN вища, ніж LAN.

За якими ознаками можна класифікувати комп'ютерні мережі?

а. Географічна площа.

б. Сфера застосування.

в. Швидкість роботи.

г. Топологія.

д. Набір протоколів.

4. Комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють комп'ютерам обмінюватися даними:

а. комп'ютерна мережа

б. магістраль

в. адаптери.

г. інтерфейс

5. Група комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі інформації і що мережа в межах території, обмеженої невеликими розмірами: кімнати, будівлі, підприємства, називається:

а. електронною поштою

б. локальною комп'ютерною мережею

в. регіональною комп'ютерною мережею

г. глобальною комп'ютерною мережею

д. інформаційною системою гіперзв’язками

6. Глобальна комп'ютерна мережа - це:

а. система обміну інформацією на певну тему

б. безліч комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі інформації і що мережа в межах одного приміщення, будівлі

в. сукупність локальних мережа і комп'ютерів, мережа на великих відстанях і мережа в єдину систему

г. інформаційна система мережа гіперзв’язками

7. Конфігурація (топологія) локальної комп'ютерної мережа, в якій всі робочі станції мережа безпосередньо мережа сервером, називається:

а. шина

б. зірка

в. дерево

г. кільце

д. центральної

8. Мережний протокол- це:

а. правила встановлення зв'язку між двома комп'ютерами в мережа

б. узгодження різних процесів в часі

в. послідовний запис подій, що відбувається в комп'ютерній мережі

г. правила інтерпретації даних, передаваних по мережа

д. набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі

9. Протокол маршрутизації (IP) забезпечує:

а. збереження механічних, функціональних параметрів фізичного зв'язку в комп'ютерній мережі;

б. розбиття файлів на IP-пакети в процесі передачі і мережа файлів в процесі отримання

в. інтерпретацію даних і підготовку їх для призначеного для користувача рівня

г. доставку інформації від комп'ютера-відправника до комп'ютера-одержувачу

д. управління апаратурою передачі даних і каналів зв'язку

10. Комп'ютер, підключений до Інтернет, обов'язково має:

а. IP-адреса

б. URL-адреса

в. web-сторінку

г. домашню web-сторінку

д. доменне ім'я

11. Модем забезпечує:

а. посилення аналогового сигналу

б. перетворення двійкового коду в аналоговий сигнал і назад

в. перетворення двійкового коду в аналоговий сигнал

г.мережа аналогового сигналу

д. перетворення аналогового сигналу в двійковий код

12. Телеконференція - це:

а. обмін листами в глобальних мережах

б. інформаційна система в гіперзвязках

в. процес створення, прийому і передачі web-сторінок

г. служба прийому і передачі файлів будь-якого формату

д. система обміну інформацією між абонентами комп'ютерної мережі

13. Поштовий ящик абонента електронної пошти є:

а. деяку область оперативної пам'яті файл-серверу

б. область на жорсткому диску поштового серверу, відведену для користувача

в. частина пам'яті на жорсткому диску робочої станції

г. спеціальний електронний мережа для зберігання текстовий файлів

14. Web-сторінки мають розширення:

а. *.web

б. *.htm

в. *.exe

г. *.www

д. *.txt

15. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) мережа:

а. системою програмування

б. системою управління базами даних

в. мова розмітки web-сторінок

г. текстовим редактором

д. експертною системою

16. Комп'ютер надаючий свої ресурси в користування іншим комп'ютерам при спільній роботі, називається:

а. сервером

б. станцією

в. комутатором

г. клієнт-сервером

д. адаптером

 

Тема 7. Основи програмування

 

Алгоритм - це

а. правила виконання певних дій;

б. орієнтований граф, вказуючий порядок виконання деякого набору команд;

в. опис послідовності дій, строге виконання яких приводить до рішення поставленої задачі за кінцеве число кроків;

г. набір команд для комп'ютера;

д. протокол обчислювальної сіті.

Алгоритм називається лінійним, якщо

а. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

б. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

в. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

г. він представимо в табличній формі;

д. він включає допоміжний алгоритм.

Алгоритм називається циклічним, якщо

а. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

б. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

в. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

г. він представимо в табличній формі;

д. він включає допоміжний алгоритм.

Алгоритм включає галуження, якщо

а. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

б. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

в. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

г. він представимо в табличній формі;

д. він включає допоміжний алгоритм.

5. Властивістю алгоритму є:

а. результативність;

б. циклічність;

в. можливість зміни послідовності виконання команд;

г. можливість виконання алгоритму в зворотному порядку;

д. простота запису на мовах програмування.

Властивість алгоритму, полягаючи в тому, що кожна дія і алгоритм в цілому повинна мати нагоду завершення, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

Властивість алгоритму, полягаючи в тому, що алгоритм повинен складатися з конкретних дій, наступних в певному порядку, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

Властивість алгоритму, полягаючи у відсутність помилок, алгоритм повинен приводити до правильного результату для всіх допустимих вхідних значеннях, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

Властивість алгоритму, полягаючи в тому, що один і той же алгоритм можна використовувати з різними початковими даними, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що будь-яка дія повинна бути строгий і недвозначно визначений в кожному випадку, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

11. Виберіть вірне представлення арифметичного виразу на алгоритмічній мові:

а. x + 3y / 5xy

б. x + 3*y / 5*x*y

в. (x + 3y) / 5xy

г. (x + 3*y) / (5*x*y)

д. x + 3*y / (5*x*y)

Алгоритм, записаний на «зрозумілому комп'ютеру мові» програмування, називається

а. виконавцем алгоритмів;

б. програмою;

в. лістингом;

г. текстовкою;

д. протоколом алгоритму.

Тема 8. Створення, публікація веб-ресурсів

 

Для чого призначена програма Microsoft PowerPoint?

а. Для оброблення текстової інформації.

б. Для розроблення бази даних.

в. Для створення електронних таблиць.

г. Для розроблення веб-сторінок.

д. Для створення електронних презентацій.

Якими шляхами можна скористатися при створенні нової презентації?

а. Створити з існуючої презентації.

б. Створити за допомогою шаблона оформлення.

в. Створити за допомогою майстра автозмісту.

г. Нова презентація.

Що таке розмітка слайда?

а. Розмітка задає розміщення об'єктів на слайді презентації.

б. Розмітка здійснюється за допомогою вертикальної і горизонтальної лінійок.

в. Розмітка здійснюється за допомогою команди контекстного меню слайда Сетка и направляющие...

4. Розмітка слайдів може бути таких видів:

а. Макеты текста.

б. Макеты содержимого.

в. Макеты текста и содержимого.

г. Макеты мультимедиа.

д. Другие макеты.

Що таке шаблони оформлення?

а. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна виб­рати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

б. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна виб­рати в ділянці завдань після використання команди Формат/Оформ­ление слайда.

в. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презен­тації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання ко­манди контекстного меню слайда Оформление слайда.

г. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презен­тації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання ко­манди Форматі Оформление слайда.

6. Чи можна для слайдів презентації застосовувати різні шаблони оформ­лення?

а. Так.

б. Ні.

в. Так, але не бажано.

7. В яких режимах може відображатися презентація PowerPoint:

а. Обычный.

б. Сортировщик слайдов.

в. Показ слайдов.

г. Режим разметки.

д. Страницы заметок.

Що називають анімацією?

а. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відеоефекту.

б. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального звукового ефекту.

в. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відео- чи звукового ефекту.

9. Для встановлення анімаційних ефектів потрібно:

а. Скористатися командою меню Формат / Оформление слайда.

б. Скористатися командою меню Формат / Эффекты анимации.

в. Скористатися командою меню Вставка / Эффекты анимации.

г. Скористатися командою Оформление слайда контекстного меню слайда.

д. Скористатися командою Эффекты анимации контекстного меню

слайда.

10. При настроюванні зміни слайдів презентації можна задавати такі па­раметри:

а. Відеоефекти зміни слайдів.

б. Швидкість зміни слайдів.

в. Звукові ефекти зміни слайдів.

г. Зміна слайдів (клацанням, автоматично).

д. Усе, перераховане вище.

11. Для запускання демонстрації презентації потрібно:

а. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать показ.

б. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать демонстрацию.

в. Скористатися командою меню Показ слайдові Демонстрировать.

г. Скористатися функціональною клавішею F5.

д. Скористатися функціональною клавішею F2.

12. Програма Microsoft PowerPoint дає можливість зберігати презентації в таких форматах:

а. Презентация (*.ppt).

б. Веб-страница (*.htm).

в. Шаблон презентации (*.pot).

г. Текст презентации (*.txt).

д. Демонстрация PowerPoint (*.pps).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 870; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.029 с.)