Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мовиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови 

Лінгвістика і теорія інтелектики: епістемічний дискурс. Теоретичні проблеми сучасного мовознавства: пошук дослідницьких парадигм. Еволюція категорій "інтелект" і "мовна свідомість" у класичній епістемології. Мова в контексті аналізу структури і функцій інтелекту в епістемології нового часу: філософський дискурс; психологічний дискурс; лінгвістичний дискурс. Інтелектуальні виміри постмодерного аналізу мови.

Проблематика інтелектуалізації мови в лінгвістичній теорії. Інтелектуалізація літературної мови як дослідницька парадигма. Диспозиція пізнавальне/ціннісне в лінгвістичній теорії. Функції мови в контексті теорії інтелектуальної еволюції літературної мови. Мовні форми ментальності в дискурсі теорії інтелектуальної еволюції. Динаміка розвитку лексики як проблема інтелектуальної еволюції мови. Еволюція фразеологічного ресурсу літературної мови як інтелектуальна інтерпретація буття.

Динаміка розвитку стилів української літературної мови: інтелектуалізація як функція.Актуальні проблеми розвитку стилів в епістемі інтелектуалізму. Тенденції розвитку наукового стилю. Проблеми становлення сучасних терміносистем. Дискусійні питання еволюції стилю масової інформації в контексті інтелектуалізму. Офіційно-діловий стиль як об'єкт лінгвостилістичного аналізу: вплив на інтелектуальні інтенції літературної мови. Інтелектуальні/аінтелектуальні процеси в розмовному стилі української літературної мови: аналіз сучасної комунікативної ситуації. Художній стиль української літературної мови в концептах і характеристиках теорії інтелектуальної еволюції літературної мови

Рекомендована література:

1. Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? / Будагов Р.А. – М.: Наука, 1977.

2. Булыгина Т.В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. – М.: Языки русской культуры, 1977.

3. Булыгина Т.В. Человек о языке (метаязыковая рефлексия в нелингвистических текстах) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. – М.: Индрик, 1999.

4. Вайсгербер Й.Л. Язык и философия / Й.Л. Вайсгербер // Вопросы языкознания. – 1993. - № 2. – С. 114-124.

5. Васильев Л.М. Общий взгляд на лингвистику ХХ века / Л.М. Васильев // Филологические записки. – Воронеж, 1998. – Вып. 11. – С. 167-174.

6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Вежбицкая А. – М.: Русские словари, 1996.

7. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Вежбицкая А. – М.: Язык русской культуры, 1999.

8. Выготский Л.С. Мышление и речь / Выготский Л.С. – М.: Лабиринт, 1996.

9. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Єрмоленко С.Я. – К.: Довіра. – 431 с.

10. Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции / Журавлев В.К. – М.: Наука, 1982.

11. Класики філософії мови від Платона до Ноама Хомського: Пер. з нім. – К.: Курс, 2008.

12. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Лотман Ю.М. – М.: Языки русской культуры, 1996.

13. Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской / Лурия А.Р. – Ростов на/Д: Феникс, 1998.

14. Мельничук О.С. Розвиток мови як реальної системи / О.С. Мельничук // Мовознавство. – 1998. - № 2. – С. 22-34.

15. Ніка О. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI-першої половини XVII століття / Ніка О. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2009.

16. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Пиаже Ж. // Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 1969.

17. Подорога В.А. Геология языка и философствование М. Хайдеггера / Подорога В.А. // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М.: Наука, 1991. – С. 102-120.

18. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии / Полани М. – М.: Прогресс, 1985.

19. Потебня А.А. Мысль и язык / Потебня А.А. – К.: СИНТО, 1993.

20. Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1989.

21. Руденко Д.И. Имя в парадигмах "философии языка" / Руденко Д.И. – Харьков: Основы. – 1990.

22. Рузин И.Г. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых факторов / И.Г. Рузин // Вопросы языкознания. – 1996. - № 5. – С. 39-50.

23. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление / Серебренников Б.А. – М.: Наука, 1988.

24. Словарь терминов московской концептуальной школы / Сост. и авт. предисл. А. Монастырский. – М.: Ad marginem, 1999.

25. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996.

26. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000.

27. Философия языка: в границах и вне границ: Международная серия монографий. – Харьков: Око, 1993-1994. – Т. 1. – 192 с.; Т. 2. – 176 с.

28. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук: Пер. с фр. / Фуко М. – СПб: А-са, 1994.

29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / Холодная М.А. – Томск: Издательство Томского университета, Москва: Барс, 1997.

30. Хомський Ноам. Роздуми про мову: Пер. з англ. Хомський Н. – Л.: Ініціатива, 2000.

31. Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус / Шевельов Ю. – К.: Сучасність, 1987.

32. Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу / Шевченко Л.І. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2001.

33. Язык и наука конца 20 века. – М.: Изд.центр Российского гуманитарного университета, 1995.

34. Язык современной публицистики: [сб.статей / сост. Солганик Г.Я.]. — М.: Флинта: Наука, 2005.

35. Язык средств массовой информации: [учеб.пособие для вузов / под ред. Володиной М.Н.]. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008.

36. Язык о языке: Сб.ст. / Под общ.ред. И. Рук, Н.Д. Арутюновой. – М.: Языки русской культуры, 2000.

 

Українська наукова мова

Українська наукова мова як університетська навчальна дисципліна.

Науковий стиль української літературної мови: загальна характеристика. Функції наукового стилю, його системно-структурні ознаки; загальні специфічні риси стилю, вторинні стильові риси; поняття системності наукового стилю. Поняття мовного жанру, жанрове ядро, периферійні області, пограничні області, міжстильові жанри, групи жанрів, лінгвістична характеристика жанру.

Функціональний ресурс та лінгвістична характеристика лексичних і фразеологічних засобів у науковому стилі української літературної мови. Екстралінгвальна зумовленість системних характеристик лексики наукового стилю. Критерії добору і функціональні характеристики лексики наукового стилю. Синоніми, антоніми, омоніми та багатозначні слова: стилістичний потенціал у науковій мові. Термін як диференційна ознака наукового стилю. Характеристика термінів. Наукова номенклатура: особливості функціонування. Професіоналізми, їх співвідношення з термінами, доцільність/недоцільність використання в науковій сфері спілкування. Специфіка фразеології наукового стилю. Терміни-фразеологізми в науковому стилі. Літературна фразеологія наукового стилю: цитати, крилаті вислови, афоризми, – специфіка їх функціонування.

Мовний ресурс і функціональні можливості словотвірних і морфологічних засобів у науковому стилі української літературної мови. Особливості словотвору в науковому стилі. Композити й абревіатури в науковому стилі. Лексико-семантичний словотвір: стилістичний ресурс в науковому стилі. Загальна характеристика морфологічної специфіки наукового стилю.

Стилістична характеристика синтаксичних засобів наукового стилю української літературної мови. Загальна характеристика синтаксису наукового стилю. Специфіка використання простих і складних речень у науковому тексті.

Мовні характеристики науково-навчальних жанрів. Принципи та методи лінгвістичної роботи із джерелами наукової інформації. Наукові, фахові та дидактичні особливості науково-навчальних жанрів. Композиційно-змістова специфіка, структура, обсяг

Мовні особливості жанрів-репрезентантів дослідницької наукової роботи. Загальний огляд мовних жанрів, що визначають пошуковий характер наукової творчості: доповідь, стаття, науковий огляд, монографія, виступ у науковій дискусії. Спільне й відмінне в жанрах залежно від варіанту і підстилю.

Лінгвістичні особливості жанрів аналітичного аналізу наукових джерел. Анотація, рецензія, відгук, реферат в системі жанрів наукового стилю, їх види, специфіка структури та мовного оформлення. Екстралінгвальна зумовленість аналітичного аналізу наукових джерел.

Рекомендована література:

1. Вейзе А.А. Реферирование текста / Вейзе А.А. – Минск, 1978.

2. Гвишиани Н.Б. Язык научного общения. Вопросы методологии / Гвишиани Н.Б. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.

3. Єрмоленко С.Я. Науковий стиль / Єрмоленко С.Я. //Українська мова: Енциклопедiя. – К.: Укр. енциклопедiя, 2000. – С. 372-373.

4. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови / Єрмоленко С.Я. – К.: Видавництво «Довіра», 1999.

5. Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1989.

6. Зарицький М.С. Актуальнi проблеми українського термiнознавства: Пiдручник / Зарицький М.С. – К., 2004.

7. Ковалiв Ю.І. Абетка дисертанта: методологiчнi принципи написання дисертацiї: Посiбник / Ковалiв Ю.І. – К.: Твiм iнтер, 2009.

8. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної лiтературної мови: структура наукового тексту / Коваль А.П. – К.: Видавництво Київського унiверситету, 1970.

9. Коваль А.П. Практична стилiстика сучасної української мови / Коваль А.П. – К.:Вища школа, 1987.

10. Кожина М.Н. О речевой системности научного стиля в сравнении с некоторыми другими / Кожина М.Н. – Пермь: Издательство Пермского университета, 1972.

11. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документiв: Пiдручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2006.

12. Мацько Л.І. Стилiстика української мови: Навчальний посiбник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003.

13. Мова i час. Розвиток функцiональних стилiв сучасної української лiтературної мови / За ред. В.М. Русанiвського. – К., 1977.

14. Онуфрiєнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посiбник / Онуфрiєнко Г.С. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006.

15. Панько Т.І. Українське термiнознавство / Т.І. Панько, Т.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Л., 1994.

16. Пономарiв О.Д. Стилiстика сучасної української мови: Пiдручник / Пономарiв О.Д. – Тернопiль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

17. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и редактирование научных призведений / Сенкевич М.П. – М., 1984.

18. Солганик Г.Я. Стилистика текста: учебное пособие / Солганик Г.Я. – М.: Флинта: Наука, 2009.

19. Стиль i час: (Хрестоматiя) / Вiдп. ред. М.М. Пилинський. – К.: Наукова думка, 1983.

20. Сторубльов О.І. Пiдготовка рукописiв до видання: Методичний посiбник / О.І. Сторубльов, Л.М. Бєсєдiна 1 За ред. В.В. Балабiна. – К.: ВПЦ “Київський університет”,2007.

21. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. – К.: Наукова думка, 1973.

22. Українська лiнгвостилiстика ХХ — початку ХХI столiття: система понять і бiблiографiчнi джерела / За ред. д. фiлол. наук, проф. С.Я. Єрмоленко – К.: Грамота, 2007.

23. Чернiй А.М. Дисертацiя як квалiфiкацiйна наукова праця: Посiбник / Чернiй А.М. / За заг. ред. І.І. Iбдулiна. – К.: Арiстей, 2004.

24. Шевченко Л.І. Iнтелектуальна еволюцiя української лiтературної мови: теорiя аналiзу / Шевченко Л.І. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001.

25. Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилiстика української лiтературної мови. Книга 1: Тести, завдання, вправи: Навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 3-те: доповнене й перероблене. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

26. Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилiстика української лiтературної мови. Книга 2: Функціональна діагностика тексту: Навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 3-те: доповнене й перероблене. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.009 с.)