Зміст практичних (семінарських) занять 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст практичних (семінарських) занятьПрактичне заняття 1. Дитяча психологія як наука.

Питання:

1.Розкрийте особливості предмету та об’єкту дитячої психології.

2. Розкрийте основні відмінності між дитячою та віковою психологією проаналізуйте місце дитячої психології у системі наук, замалюйте схему.

3. Проаналізуйте основні розділи та сфери діяльності дитячого психолога, замалюйте схему.

4. Розкрийте основні теоретичні завдання дитячої психології.

5. Висвітліть основні практичні завдання дитячої психології, складіть таблицю.

6. Проаналізуйте основні методи дослідження у дитячої психології., наведіть приклади.

7. Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

8. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

 

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на основні терміни предмету, спираючись на психологічні довідники; охарактеризувати дитячу психологію, як складову вікової психології; розкрити особливості дитини різного віку; обґрунтувати прикладне значення предмету, використовуючи матеріали новітніх наукових досліджень (автореферати, дисертації, монографії).

Навчальна мета:

Поглибити та розлогіше подати матеріал із теоретичних основ предмету, конкретизувати місце дисципліни серед інших психологічних наук, систематизувати таке поняття як дитяча психологія, розкрити значення основних термінів.

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять дитячої психології

- виявити заціплене ставлення студентів до проблеми дитячого віку, шляхів та методів діагностики, консультування, прпосвітницкої роботи, методичної роботи, корекції основних проблем дитячого віку.

Практичне заняття 2. Поняття віку. Вікова періодизація дитини. Поняття розвитку. Теорії онтогенезу психіки дитини

План:

1. Розкрийте поняття віку (види, характеристики).

2. Розкрийте структуру та динаміку віку за Л. С. Виготським.

3. Розкрийте сенситивний та критичний періоди у розвитку дитини.

4. Проаналізуйте періодизацію життєвого шляху за Л. С. Виготським, за Д.Б. Ельконіним, за О. Н. Леонтьевим.

5. Розкрийте поняття розвитку. Проаналізуйте умови та признаки розвитку.

6. Проаналізуйте теорію трьох ступенів дитячого розвитку.

7. Розкрити особливості теорій научіння у віковій психології.

8. Розкрийте теорію Ж. Піаже, теорію прив’язаності, теорію Л. С. Виготського.

9. Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

10. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

 

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

 

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-
ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128

 

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на основні новоутворення, провідний вид діяльності та кризи кожного вікового періоду, використовуючи новітні наукові розвідки провідних інституцій в галузі психології; охарактеризувати підходи до періодизації дитячого віку, здійснити аналіз поняття віку (біологічного, соціального та психологічного) у сучасних періодичних наукових виданнях.

Навчальна мета:

Поглибити знання студентів стосовно вікових періодизацій за різними вітчизняними та зарубідними науковцями, конкретизувати поняття віку, систематизувати таке поняття, як сенситивний період розвитку.

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять дитячої психології

- виявити заціплене ставлення студентів до проблеми дитячого віку, шляхів та методів діагностики, консультування, прпосвітницкої роботи, методичної роботи, корекції основних проблем дитячого віку.

Практичне заняття 3. Перинатальна та пренатальна психологія

План:

1. Розкрийте особливості перинатальної психології, проаналізуйте теорію пренатальної психології як галузей психології.

3.Проаналізуйте вікову періодизацію пренатального розвитку за С.Д.Максименком.

4.Розкрийте особливості розвитку плоду у 1-й триместрі вагітності, у 2-й триместр вагітності, у 3-й триместр вагітності.

7.Проаналізуйте особливості кризи новонародженого.

8.Проаналізуйте основні фізіологічні стани новонародженого.

9.Розкрийте основні психологічні, фізіологічні та моторні механізми розвитку новонародженого.

10. Розкрийте основні рефлекси новонародженого.

11. Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

12. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

 

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-

ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2 ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2 ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на питання впливу ендо- та екзо- факторів на розвиток плоду, ембріону у сучасній психолого-медичній літературі; обґрунтувати взаємозалежність біологічних, соціальних чинників на психічний розвиток дитини; охарактеризувати види розвитку (онтогенез, філогенез, ембріогенез; розкрити поняття розвитку (онтогенезу), спираючись на новітні досягнення науки і практики.

Навчальна мета:

Розширити знання студентів стосовно розвитку особистості дитини, вказати на біогенетичні теорії онтогенезу психіки дитини. Зосередити увагу на стрибкоподібному розвитку дитячого організму. Пригадати теорії онтогенезу психіки дитини (біологічні, біхевіоральні)

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять дитячої психології

- виявити заціплене ставлення студентів до проблеми дитячого віку, шляхів та методів діагностики, консультування, просвітницкої роботи, методичної роботи, корекції основних проблем дитячого віку.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.211 (0.009 с.)