Господарсько-правова відповідальність суб’єктів підриємницької діяльності: поняття, підстави та межі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарсько-правова відповідальність суб’єктів підриємницької діяльності: поняття, підстави та межі.34. Поняття та види господарських санкцій.

35. Адміністративна відповідальність у сфері підриємницької діяльності.

36. Кримінальна відповідальність у сфері підриємницької діяльності.

37. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підриємницької діяльності: поняття та система органів, що його забезпечують.

38. Судовий захист суб’єктів підриємницької діяльності.

39. Захист прав суб’єктів підриємницької діяльності третейськими судами.

40. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражу.

 

«Маркетинг»

 

1. Сутність маркетингу і його визначення.

2. Основні концепції маркетингу.

3. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб'єктів господарювання.

4. Отримання та аналіз маркетингової інформації.

5. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження

6. Методи отримання даних при дослідженні ринку

7. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

8. Рівні сегментації ринку.

9. Основні етапи маркетингового процесу.

10. Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики.

11. Рівні створення товару (товар із задумом, товар в реальному виконанні, товар з підкріпленням).

12. Товарний асортимент і товарна номенклатура: поняття та характеристики

13. Створення та впровадження на ринок нових товарів.

14. Торгова марка . Рішення щодо марочних назв.

15. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу.

16. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

17. Основні чинники, що впливають на ціноутворення.

18. Рішення, що впливають на ціноутворення.

19. Система товароруху. Види посередників.

20. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту.

21. Шляхи збуту. Прямий та непрямий збут.

22. Функції виробників, оптових, роздрібних підпри­ємств у розповсюдженні товарів.

23. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний про­даж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Бюджет маркетингу.

24. Етапи здійснення рекламної діяльності.

25. Комунікативна модель. Коротка характеристика основних етапів.

26. Розроблення комунікаційної програми. Ефектив­ність комунікаційних заходів.

27. Стимулювання збуту. Засоби стимулювання збуту. Ситуації, при яких вдаються до стимулювання збуту.

28. Системи, форми і шляхи збуту.

29. Канали розподілу продукції:сутність, актуальність, види й основні характеристики. Функції каналів розподілу.

30. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. Організація та контроль маркетингу підприємства.

 

«Операційний менеджмент»

1. Поняття операції та її управлінське трактування. Операція як сукупність цілеспрямованих дій.

2. Операція як зміст діяльності менеджера. Визначення операції як базової категорії операційного менеджменту.

3. Процес управління як операція. Методологічні засади управління операціями.

4. Фірма як органічна цілісна система. Діяльність фірми як набір операцій. підприємства.

5. Трактовка поняття та основні функції операційного менеджменту.

6. Поняття та принципова схема операційної системи. Критерії сформованої операційної системи..

7. Класифікація операційних систем. Критерії класифікації операційних систем. Визначення типу операційної системи.

8. Етапи життєвого циклу операційних систем.

9. Режим функціонування операційної системи.

10. Структура операційної системи що розвивається. Виділення центральної ланки інноваційних процесів в операційних системах.

11. Поняття потужності операційної системи. Обмеження та особливі умови щодо поняття потужності операційної системи.

12. Фактори потужності операційної системи.

13. Вихідний фактор формування потужності операційної системи – персонал та вимоги до його формування.

14. Види потужності операційної системи.

15. Методи оптимізації потужності операційної системи.

16. Стратегія операційної системи як складова частина загальної стратегії організації. Специфіка стратегії операційної системи та її прояви.

17. Організація стратегії операційної системи.

18. Тактика управління операційною системою як спосіб поточної організації управлінських функцій, що забезпечує поетапну поточну реалізацію стратегії операційної системи.

19. Повноваження тактичного рівня управління. Критерії побудови тактики управління операційною системою.

20. Стратегічні і тактичні рішення операційного менеджменту в управлінні операційною системою. Складові сфери тактичних рішень.

21. Характеристика інноваційних процесів з точки зору управління операційними системами.

22. Розвиток інноваційного процесу та проблеми управлінського забезпечення інновацій. Запас мінливості операційної системи та фактори, що його визначають.

23. Операційна стратегія підприємства.

24. Матриця стратегій.

25. Стратегічні і тактичні рішення операційного менеджменту.

26. Стратегічні питання, що вирішуються в операційному менеджменті.

27. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Конкурентоспроможність.

28. Розробка стратегії процесу. Типи процесів.

29. Робочі рамки операційної стратегії у виробництві.

30. Особливості стратегій сервісних процесів.

31. Стратегічне планування.

 

«Організація праці менеджера»

 

1. Еволюція наукового визначення вимог до менеджера.

2. Вивчення особливостей якостей менеджера.

3. Поведінковий напрям оцінки якостей менеджера.

4. Менеджер як центральна фігура системи управління персоналом.

5. Основні адміністративні функції менеджера.

6. Характеристика основних принципів керівництва.

7. Сутність та класифікація методів керівництва.

8. Адміністративний вплив як метод керівництва.

9. Організаційний вплив як метод керівництва.

10. Система стимулюючого винагородження.

11. Матеріальне заохочення, методи та технологія переконання..

12. Методи соціального впливу, моральне стимулювання та методи переконання.

13. Комплексне використання методів керівництва.

14. Сутність та основні риси стилю керівництва.

15. Види стилів керівництва.

16. Поєднання стилів керівництва.

17. Авторитет менеджера.

18. Документація управлінської діяльності.

19. Оформлення реквізитів службових документів.

20. Датування, індексація, погодження та засвідчення документів.

21. Особливості складання основних видів службової документації: наказ, протокол, пояснювальна записка.

22. Особливості складання основних видів службової документації: витяг з протоколу, доручення, довідка.

23. Організація роботи з документами.

24. Планування особистої роботи менеджера.

25. Організація роботи менеджера з підлеглими.

26. Особисті контакти менеджера з підлеглими на робочих місцях.

27. Прийом працівників та відвідувачів та порядок проведення бесіди з відвідувачами.

28.Сутність поняття, типи та чинники кар’єрного росту.

29.Принципи управління та планування кар’єрної стратегії.

30.Технологія управління кар’єрним ростом.

31.Сутність поняття комерційної таємниці.

32.Захист документів комерційної таємниці на підприємствах.

33.Порядок обліку, зберігання і використання конфіденційної інформації, яка є власністю держави.

«Основи ЗЕД»

1. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринкових відносин України: стан, тенденції.

2. Принципи та методи управління ЗЕД.

3. Митне регулювання ЗЕД.

4. Валютне регулю­вання ЗЕД.

5. Склад керуючої та керованої системи ЗЕД в Україні, суть Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,інших нормативно-правових документів.

6. Право на здійснення ЗЕД.

7. Основні характеристики діяльності Міжнародного валютного фонду, його роль в мінімізації впливу світової фінансово-економічної кризи для України.

8. Основні характеристики діяльності Світового банку.

9. Україна і Світова організація торгівлі

10. Україна і Євросоюз.

11. Політика вільної торгівлі її суть.

12. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах.

13. Основні види зовнішньоекономічних операцій: експорт та імпорт.

14. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок. Форми зустрічної торгівлі.

15. Посередницькі операції на зовнішніх ринках.

16. Організація та техніка підготовки, укладання та виконання зов­нішньоекономічних контрактів.

17. Структура та зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу.

18. Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови платежу, форми розрахунків.

19. Організація та функціо­нування підприємств з іноземним капіталом.

20. Організація та технологія міжнародних перевезень.

21. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій.

22. Економічна ефективність ЗЕД підприємства, методика розрахунків.

23. Ризики в ЗЕД . Види ризиків, страхування зовнішньоекономічних ризиків.

24. Суть акредитивної форми розрахунків у ЗЕД.

«Основи менеджменту»

1. Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управ­ління, управлінські відносини.

2. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

3. Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони органі­зації, організаційні процеси. Організація як відкрита система.

4. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

5. Принципи та функції менеджменту. Функція планування.

6. Місія та ці­лі, дерево цілей.

7. Процес стратегічного планування.

8. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації.

9. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди.

10. Етапи регулю­вання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

11. Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності.

12. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури.

13. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

14. Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, еконо­мічні, соціально-психологічні.

15. Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості.

16. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес.

17. Методи та моделі приймання рішень. Ризик.

18. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

19. Керівництво в організації, форми влади та впливу.

20. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство.

21. Стилі управління. Адаптивне керів­ництво.

22. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт.

23. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подо­лання опору.

24. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

25. Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менед­жера в організації.

26. Культура організації. Ефективність управління.

27. Організація як складова система та об’єкт управління.

28. Взаємозв’язок внутрішніх елементів системи і факторів зовнішнього середовища.

29. Принципи системного підходу в управлінні оргназацією.

30. Системне управління організацією як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів.

31. Типології системних концепцій менеджменту.

32. Державне регулювання діяльності підприємств на сучасному етапі.

33. Еволюція поглядів на сутність і структуру організації.

34. Життєвий цикл організації.

35. Конкурентні стратегії підприємств.

36. Конкурентний статус підприємства.

37. Тенденції організаційних змін.

38. Порядок заснування підприємства.

39. Засновницькі документи та їх підготовка.

40. Статутний фонд і його формування.

41. Державна реєстрація.

42. Припинення діяльності підприємств бізнесу.

43. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації.

44. Елементи проектування організацій.

45. Головні форми проектування організацій.

46. Особливості різновидів структур управління.

47. Нові форми структури організації.

48. Процес організації управління та його складові.

49. Принципи організації управління.

50. Суть діяльності організації.

51. Взаємозв'язок елементів управління.

52. Основи реструктуризації управління:

а) реорганізація: етапи і методи;

б) реінжиніринг.

53. Теорії моделей.

54. Цільові управлінські моделі.

55. Моделі організації як об'єктів управління.

56. Поведінкові та адміністративні моделі організації.

57. Характеристика організаційно-правових форм підприємств в Україні.

58. Форми об'єднання підприємств в Україні.

59. Форми організації підприємництва.

60. Нові форми підтримки підприємництва.

61. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

62. Процедура створення господарських товариств.

 

 

«Управління персоналом»

1. Значення людських ресурсів у вирішенні стратегічних і тактичних завдань організації

2. Характеристика чинників зовнішнього середовища менеджменту персоналу

3. Принципи та методи побудови та вдосконалення систем управління персоналом

4. Аналіз та проектування робочих місць

5. Кадрова політика: суть, цілі та складові частини

6. Завдання перебудови служб персоналу в сучасних умовах господарювання

7. Передумови формування та затвердження колективної угоди

8. Порядок розроблення та укладення колективної угоди

9. Сучасні концепції менеджменту персоналу

10. Модель менеджера персоналу. Функції та посадова інструкція менеджера персоналу

11. Об’єкт та суб’єкт менеджменту персоналу. Особливості взаємозв’язку керуючої та керованої систем менеджменту персоналу

12. Джерела забезпечення підприємств та організацій персоналом

13. Поняття та структура системи управління персоналом

14. Поняття персоналу організації. Класифікація працівників організації

15. Служба управління персоналом: структура і штати

16. Поняття менеджменту. Зміна акцентів у системі управління персоналом

17. Можливості адаптації зарубіжного досвіду управління персоналом до практики діяльності підприємств та організацій України

18. Структура доходів працівників організації в умовах становлення ринку

19. Характеристика основних етапів управління персоналом

20. Особливості менеджменту персоналу малих підприємств

21. Управління рухом персоналу. Плинність кадрів та проблема стабілізації персоналу

22. Внесок шкіл менеджменту в розвиток теорії та практики менеджменту персоналу

23. Соціальне партнерство та його функції

24. Набір персоналу. Особливості зовнішнього та внутрішнього набору

25. Формування мотиваційної системи як результат комплексного аналізу теорій мотивації та особливостей практики діяльності вітчизняних підприємств

26. Організація вивільнення працівників

27. Набір персоналу. Особливості, переваги та недоліки відомих методів відбору персоналу

28. Особливості контрактної форми найму працівників

29. Планування чисельності та складу працівників організації

30. Колективна угода: склад і структура

31. Управління продуктивністю на основі мотивації

32. Проблема побудови ефективної системи винагород

33. Розвиток груп

34. Управління формальними групами

35. Поняття груп та їх класифікація

36. Управління кар’єрою

37. Побудова ефективної системи винагород

38. Поняття та особливості персонального менеджменту

39. Співвідношення стратегії розвитку персоналу та стратегії організації

40. Діагностика системи управління персоналом

41. Вибір форми та системи заробітної плати

42. Управління конфліктними ситуаціями

43. Професійна орієнтація та соціальна адаптація персоналу

44. Система участі персоналу в діяльності організації

45. Взаємозв’язок професійної та внутрівиробничої кар’єри

46. Формування політики заробітної плати та додаткових пільг

47. Оцінка кадрового потенціалу організації

48. Вдосконалення інформаційного забезпечення системи управління персоналом

49. Підготовка робітничих та керівних кадрів

50. Атестація персоналу управлінських служб

51. Оцінка стилю керівництва. “Решітка менеджменту”

52. Стратегія розвитку персоналу

53. Системи участі персоналу в прибутках: особливості, переваги та недоліки

54. Особливості управління виробничими та між особовими конфліктами

55. Організація праці керівників

56. Соціальні, психологічні та кваліфікаційні аспекти децентралізації влади

57. Поняття керівництва та лідерства

58. Основні положення теорій X, Y, Z та формування стилю керівництва

59. Виникнення та функціонування неформальних груп

60. Оцінка складності робіт та диференціація оплати праці спеціалістів

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.005 с.)