Поняття, ознаки та загальні умови укладання господарських договорівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, ознаки та загальні умови укладання господарських договорівПолітекономія

1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

3. Методи економічного дослідження. Економічні категорії, закони, принципи та моделі.

4. Проблема вибору в економіці. Крива виробничих потужностей, альтернативні витрати в економіці та закон зростаючих витрат.

5. Закон спадної доходності (продуктивності) факторів виробництва.

6. Зміст потреб та їх класифікація.

7. Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку. Сутність ринку та його функції.

8. Види ринків .Основні суб’єкти ринкової економіки. Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів в ринковій економіці.

9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції.

10. Ринок досконалої конкуренції. Принцип „невидимої руки А. Сміта”.

11. Ринок недосконалої конкуренції: монополія, олігополія та монополістична конкуренція.

12. Моделі економічних систем та моделі сучасної „змішаної” економіки.

13. Виникнення та сутність грошей, їх види та функції. Рівняння грошового обігу І.Фішера. Основні функції центрального банку.

14. Власність як економічна категорія та основа ринкової економіки. Форми власності в Україні.

15. Зміст виробництва та його основні фактори. Форми організації та показники ефективності виробництва.

16. Підприємництво. Ознаки підприємницького бізнесу та основні види підприємницької діяльності.

17. Організаційно-правові форми підприємництва. Види підприємств в Україні. Об’єднання підприємств. Державне підприємництво.

18. Роль малого та середнього бізнесу в економіці. Розвиток малого підприємництва в Україні.

19. Інфраструктура ринку. Роль та види ринкових посередників. Види ринково-посередницьких установ.

20. Фінансовий ринок, його структура та функції. Види фінансових посередників та їх роль в економіці.

21. Ринок цінних паперів. Основні види цінних паперів в Україні. Роль та основні принципи роботи фондової біржі.

22. Сутність прибутку та його види. Джерела та функції прибутку. Рентабельність підприємства.

23. Аграрні відносини, земельна рента та її види. Ціна землі.

24. Заробітна плата та її фактори. Форми оплати праці в сучасній економіці. Номінальна і реальна заробітна плата. Державне регулювання оплати праці.

25. Фінанси та фінансова система. Система державних фінансів. Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету.

26. Податки та їх функції. Класифікація податків та система оподаткування в Україні.

27. Роль держави в економіці. Економічні функції уряду, інструменти державного регулювання економіки.

28. Світове господарство. Основні форми міжнародних економічних відносин. Регулювання міжнародних економічних відносин (ООН, МВФ, МБРР, СОТ).

29. Валюта. Поняття та рівні конвертованості валюти. Валютний курс. Міжнародна валютна система та її еволюція.

30. Міжнародна економічна інтеграція та її види. Найбільші сучасні регіональні та міжконтинентальні економічні об’єднання. Процес інтеграції України у світову економіку.

 

Мікроекономіка

1. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Ефективність. Модель циркулюючих потоків.

2. Поняття економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз.

3. Попит . Величина попиту та його фактори. Закон попиту .

4. Пропозиція. Величина пропозиції та її фактори. Закон пропозиції.

5. Поняття рівноваги. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг. Дефіцит і надлишок.

6. Корисність товару та її властивості. Крива байдужості, карта кривих байдужості. Бюджетне обмеження.

7. Рівновага споживача , принцип рівної корисності (екві-маргінальний принцип). Розширене бюджетне обмеження.

8. Крива «дохід - споживання», крива « ціна -споживання». Нормальні та неякісні товари.

9. Антимонопольна політика. Вимірювання монополій влади та регулювання монополій.

10. Природна монополія. Правило ціноутворення на рівні середньої вартості. Антимонопольне законодавство

11. Еластичність попиту за ціною . Фактори та методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за ціною.

12. Еластичність попиту за доходом . Фактори та методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за доходом.

13. Еластичний, нееластичний та унітарний попит. Абсолютно еластичний та абсолютно нееластичний попит. Зв’язок показників цінової еластичності попиту та доходу.

14. Еластичність пропозиції, фактори еластичності пропозиції та методика розрахунку.

15. Поняття перехресної еластичності. Методика розрахунку перехресної еластичності. Взаємозаміщення та взаємодоповнення.

16. Фірма як економічний агент. Ресурси і випуск. Виробнича функція.

17. Економічний зміст та структура загальних і середніх витрат. Функції витрат в короткостроковому періоді та їх взаємозалежність.

18. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.

19. Поняття та структура економічних витрат : зовнішні та внутрішні витрати. Економічний та бухгалтерський прибуток.

20. Крива довгострокових середніх витрат та економія на масштабі.

21. Умови повної конкуренції. Максимізація прибутку фірми. Умови незбитковості

22. Короткострокові рівновага і пропозиція конкурентної фірми та галузі; надлишок виробника.

23. Фірма в умовах досконалої конкуренції : попит на продукцію конкурентної фірми, граничний дохід та ціна.

24. Конкурентна рівновага галузі: умови входження та виходу фірм з галузі.

25. Неповна конкуренція : монополія. Максимізація прибутку у короткостроковому періоді.

26. Монополістична конкуренція. Короткострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції.

27. Олігополія. Модель «ламаної кривої попиту». Ціноутворення на олігополістичному ринку.

28. Конкурентні ринки факторів виробництва. Попит фірми на працю, індивідуальна пропозиція праці. Ринки праці з повною та неповною конкуренцією

29. Неспроможність ринку. Зовнішні ефекти. Інструменти усунення негативних наслідків зовнішніх ефектів.

30. Нерівність та розподіл доходів суспільства. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.

 

Макроекономіка

1. Предмет та рівні макроекономічного аналізу. Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. Основні типи функціональних залежностей в макроекономіці.

2. Поняття Валового Внутрішнього Продукту (ВВП) та Валового Національного Продукту (ВНП). Методологічні підходи до обчислення ВВП.

3. Методи обчислення ВВП: структура ВВП за витратами та за доходами.

4. Принципи та показники системи національних рахунків (СНР).

5. Номінальний та реальний ВВП. Обчислення реального ВВП, “інфлювання” та “дефлювання” ВВП. Цінові індекси: індекс споживчих цін та індекс-дефлятор ВВП.

6. Базова модель “AD-AS”: поняття, структура сукупного попиту та його фактори.

7. Базова модель “AD-AS”: поняття сукупної пропозиції та її фактори.

8. Інструментарій кейнсіанської макроекономічної теорії: споживання, заощадження, середня та гранична схильність до споживання та заощаджень.

9. Функція інвестиційного попиту. Фактори, які визначають рівень чистих витрат на інвестиції Автономні інвестиції. Модель акселератора інвестицій.

10. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Фактичні та планові витрати. «Кейнсіанський хрест».

11. Коливання рівноважного випуску навколо потенційного рівня. Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви.

12. Бюджетно-податкова політика: політика державних видатків, податкова політика та її вплив на доходи бюджету. Крива А.Лаффера.

13. Види та ефективність бюджетно-податкової політики. Дискреційна та автоматична фіскальна політика : інструменти та механізми впливу на обсяг національного продукту.

14. Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: ефект „витіснення інвестицій” та ефект “чистого експорту”. Довгострокові наслідки державного боргу.

15. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Сеньйораж та інфляційний податок.

16. Державний борг та його структура. Механізм скорочення зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи.

17. Економічний цикл та його фази. Причини циклічних коливань в економіці. Циклічні та анти циклічні галузі в економіці.

18. Безробіття та його види. Обчислення рівня безробіття. ”Повна зайнятість” та “природній” рівень безробіття. Закон А. Оукена.

19. Економічна природа інфляції , її типи та категорії. Вимірювання інфляції. Дефляція та дезінфляція. Ефект Фішера.

20. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Стагфляція.

21. Грошові агрегати та модель пропозиції грошей. Простий депозитний мультиплікатор. Ефект грошового мультиплікатора.

22. Грошовий ринок. Цілі, види грошово-кредитної політики та її інструменти.

23. Модель “IS-LM”. Бюджетно-податкова та кредитно-грошова політика в моделі “IS-LM”.

24. Модель міжнародної торгівлі: теорія абсолютної та порівняльної переваги.

25. Вигоди від зовнішньої торгівлі та розподіл доходів. Теорема Рибчинського та «голландська хвороба».

26. Торгівельна політика. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

27. Платіжний баланс та його структура. Вплив економічної політики на платіжний баланс.

28. Номінальний та реальний обмінний курс. Валютний ринок та фактори обмінного курсу. Режими валютного курсу і валютна політика.

29. Макроекономічна політика за умов відкритої економіки: модель Мандела-Флемінга.

30. Поняття, вимірники та фактори економічного росту .Моделі економічного зростання: неокейнсіанський та неокласичний підходи.

 

Творчі завдання

1. До якого виду ринкової структури (досконалої чи недосконалої конкуренції) і чому слід віднести ринок праці?

2. На захист чиїх інтересів спрямована антидемпінгова політика?

3. Оцініть правильність твердження: «витрати домогосподарств на придбання нового житла належать до категорії інвестицій».

4. Оцініть правильність твердження: «країна, економічне зростання якої випереджає зростання її головних торгівельних партнерів, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти підвищиться».

5. Чому незважаючи на великий досвід з боротьби з безробіттям в країнах Західної Європи зберігається високий рівень безробіття?».

6. Оцініть правильність твердження: «країна, в якій ціни зростають швидше, ніж в інших країнах, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти знизиться».

7. Оцініть правильність твердження: «економічний добробут країни при запровадженні імпортного мита вищій, ніж за умов вільної міжнародної торгівлі».

8. Оцініть правильність твердження: «запровадження імпортного мита покращує економічний добробут країни».

9. Оцініть правильність твердження: «внаслідок запровадження зовнішньоторговельних відносин країна може споживати більше, ніж виробляє».

10. Оцініть правильність твердження: «невеликі бідні країни, які не мають жодного надлишкового фактора виробництва і не мають «абсолютних» переваг, не можуть нічого експортувати».

11. Чому центральний банк як основний інструмент ГКП застосовує операції на відкритому ринку, а не зміну резервних вимог чи облікової ставки?

12. Чому центральний банк не може стабілізувати процентні ставки і грошову масу одночасно?

13. Які проблеми виникають при спрямованості фіскальної політики на щорічну збалансованість бюджету?

14. Оцініть правильність твердження: «виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки властивості цих благ унеможливлюють їх гарантоване виробництво приватними фірмами.»

15. Оцініть правильність твердження: «процентні ставки під час підйому ростуть. Але зростають і реальні інвестиції. Це означає, що ріст відсоткових ставок в економіці сприяє росту інвестицій».

16. Лауреат Нобелівської премії з економіки американський економіст Пол Семюельсон зауважив: „нація, яка нехтує принципом порівняльних переваг, розплатилася б за це високою ціною – зниженням рівня життя та гальмуванням потенційних темпів економічного зростання”. Чому ж, незважаючи на очевидні переваги вільної торгівлі і принципи СОТ, країни світу не відмовляються від політики протекціонізму?

17. Оцініть правильність твердження: «крива Філіпса свідчить, що у довгостроковому періоді в економіці відсутній зв’язок між інфляцією і безробіттям».

18. Оцініть правильність твердження: «для того, щоб знизити безробіття, держава часто намагається збільшити сукупний попит».

19. Оцініть правильність твердження: «природній рівень безробіття завжди постійний».

20. Обсяг річної реалізації компанії «Сіменс» дорівнює 92 млрд.дол.США , що приблизно дорівнює ВВП України. Чи коректно порівнювати обсяг виробництва компанії «Сіменс» і ВВП України?

21. Чому за наявності апробованих механізмів боротьби з безробіттям, його рівень у розвинених країнах протягом чотирьох останніх десятиліть неухильно зростає?

22. Проаналізуйте можливий вплив зменшення грошової маси в невеликій відкритій економіці з плаваючим обмінним курсом на розмір національного доходу, інвестицій та обмінного курсу.

23. Більшим чи меншим буде пропозиція продукції фірми на ринку при існуванні цінової дискримінації в порівнянні з ситуацією, коли така політика ціноутворення фірмою не проводиться?

24. Нерідко в економічній теорії підкреслюється неефективність і втрати для суспільства, пов’язані з монополістичною конкуренцією. Чи є у вас аргументи на захист монополістичної конкуренції з позиції споживача ?

25. Чи доцільно проводити ліквідацію монополії на послуги залізниці, метрополітену, водо–, газо– і теплопостачання для населення ?

26. Оцініть правильність твердження: « якщо номінальна відсоткова ставка складає 20% річних, а річна очікувана інфляція – 6%, то очікувана рентабельність інвестиційного проекту повинна бути не меншою за14%».

27. Чому зростання ринкової відсоткової ставки призводить до скорочення реальних інвестицій в економіці?

28. Яких економічних наслідків, згідно теорії «руйнівного зростання», слід очікувати країні, ріст економіки якої відбувається, переважно, за рахунок розширення видобутку та експорту сировини?

29. Оцініть правильність твердження: «збільшення фінансування державних витрат призводить до зменшення реальних приватних інвестицій в економіці країни».

30. Оцініть правильність твердження: «комерційні банки можуть здійснювати випуск грошей в межах своїх надлишкових резервів».

 

«Комерційне право»

1. Поняття, ознаки та принципи підприємницької діяльності.

2. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Порядок утворення суб’єкта підприємницької діяльності.

4. Ліцензування певних видів господарської діяльності.

5. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

6. Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.

7. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація.

8. Господарські товариства: загальна характеристика та види.

9. Акціонерні товариства.

10. Товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю.

11. Повні та командитні товариства.

12. Поняття, види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

13. Майно у сфері підприємницької діяльності: поняття, види та джерела формування.

14. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта підприємницької діяльності.

Менеджменту і маркетингу

Протокол №7 Березень 2012

Політекономія

1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

3. Методи економічного дослідження. Економічні категорії, закони, принципи та моделі.

4. Проблема вибору в економіці. Крива виробничих потужностей, альтернативні витрати в економіці та закон зростаючих витрат.

5. Закон спадної доходності (продуктивності) факторів виробництва.

6. Зміст потреб та їх класифікація.

7. Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку. Сутність ринку та його функції.

8. Види ринків .Основні суб’єкти ринкової економіки. Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів в ринковій економіці.

9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції.

10. Ринок досконалої конкуренції. Принцип „невидимої руки А. Сміта”.

11. Ринок недосконалої конкуренції: монополія, олігополія та монополістична конкуренція.

12. Моделі економічних систем та моделі сучасної „змішаної” економіки.

13. Виникнення та сутність грошей, їх види та функції. Рівняння грошового обігу І.Фішера. Основні функції центрального банку.

14. Власність як економічна категорія та основа ринкової економіки. Форми власності в Україні.

15. Зміст виробництва та його основні фактори. Форми організації та показники ефективності виробництва.

16. Підприємництво. Ознаки підприємницького бізнесу та основні види підприємницької діяльності.

17. Організаційно-правові форми підприємництва. Види підприємств в Україні. Об’єднання підприємств. Державне підприємництво.

18. Роль малого та середнього бізнесу в економіці. Розвиток малого підприємництва в Україні.

19. Інфраструктура ринку. Роль та види ринкових посередників. Види ринково-посередницьких установ.

20. Фінансовий ринок, його структура та функції. Види фінансових посередників та їх роль в економіці.

21. Ринок цінних паперів. Основні види цінних паперів в Україні. Роль та основні принципи роботи фондової біржі.

22. Сутність прибутку та його види. Джерела та функції прибутку. Рентабельність підприємства.

23. Аграрні відносини, земельна рента та її види. Ціна землі.

24. Заробітна плата та її фактори. Форми оплати праці в сучасній економіці. Номінальна і реальна заробітна плата. Державне регулювання оплати праці.

25. Фінанси та фінансова система. Система державних фінансів. Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету.

26. Податки та їх функції. Класифікація податків та система оподаткування в Україні.

27. Роль держави в економіці. Економічні функції уряду, інструменти державного регулювання економіки.

28. Світове господарство. Основні форми міжнародних економічних відносин. Регулювання міжнародних економічних відносин (ООН, МВФ, МБРР, СОТ).

29. Валюта. Поняття та рівні конвертованості валюти. Валютний курс. Міжнародна валютна система та її еволюція.

30. Міжнародна економічна інтеграція та її види. Найбільші сучасні регіональні та міжконтинентальні економічні об’єднання. Процес інтеграції України у світову економіку.

 

Мікроекономіка

1. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Ефективність. Модель циркулюючих потоків.

2. Поняття економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз.

3. Попит . Величина попиту та його фактори. Закон попиту .

4. Пропозиція. Величина пропозиції та її фактори. Закон пропозиції.

5. Поняття рівноваги. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг. Дефіцит і надлишок.

6. Корисність товару та її властивості. Крива байдужості, карта кривих байдужості. Бюджетне обмеження.

7. Рівновага споживача , принцип рівної корисності (екві-маргінальний принцип). Розширене бюджетне обмеження.

8. Крива «дохід - споживання», крива « ціна -споживання». Нормальні та неякісні товари.

9. Антимонопольна політика. Вимірювання монополій влади та регулювання монополій.

10. Природна монополія. Правило ціноутворення на рівні середньої вартості. Антимонопольне законодавство

11. Еластичність попиту за ціною . Фактори та методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за ціною.

12. Еластичність попиту за доходом . Фактори та методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за доходом.

13. Еластичний, нееластичний та унітарний попит. Абсолютно еластичний та абсолютно нееластичний попит. Зв’язок показників цінової еластичності попиту та доходу.

14. Еластичність пропозиції, фактори еластичності пропозиції та методика розрахунку.

15. Поняття перехресної еластичності. Методика розрахунку перехресної еластичності. Взаємозаміщення та взаємодоповнення.

16. Фірма як економічний агент. Ресурси і випуск. Виробнича функція.

17. Економічний зміст та структура загальних і середніх витрат. Функції витрат в короткостроковому періоді та їх взаємозалежність.

18. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.

19. Поняття та структура економічних витрат : зовнішні та внутрішні витрати. Економічний та бухгалтерський прибуток.

20. Крива довгострокових середніх витрат та економія на масштабі.

21. Умови повної конкуренції. Максимізація прибутку фірми. Умови незбитковості

22. Короткострокові рівновага і пропозиція конкурентної фірми та галузі; надлишок виробника.

23. Фірма в умовах досконалої конкуренції : попит на продукцію конкурентної фірми, граничний дохід та ціна.

24. Конкурентна рівновага галузі: умови входження та виходу фірм з галузі.

25. Неповна конкуренція : монополія. Максимізація прибутку у короткостроковому періоді.

26. Монополістична конкуренція. Короткострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції.

27. Олігополія. Модель «ламаної кривої попиту». Ціноутворення на олігополістичному ринку.

28. Конкурентні ринки факторів виробництва. Попит фірми на працю, індивідуальна пропозиція праці. Ринки праці з повною та неповною конкуренцією

29. Неспроможність ринку. Зовнішні ефекти. Інструменти усунення негативних наслідків зовнішніх ефектів.

30. Нерівність та розподіл доходів суспільства. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.

 

Макроекономіка

1. Предмет та рівні макроекономічного аналізу. Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. Основні типи функціональних залежностей в макроекономіці.

2. Поняття Валового Внутрішнього Продукту (ВВП) та Валового Національного Продукту (ВНП). Методологічні підходи до обчислення ВВП.

3. Методи обчислення ВВП: структура ВВП за витратами та за доходами.

4. Принципи та показники системи національних рахунків (СНР).

5. Номінальний та реальний ВВП. Обчислення реального ВВП, “інфлювання” та “дефлювання” ВВП. Цінові індекси: індекс споживчих цін та індекс-дефлятор ВВП.

6. Базова модель “AD-AS”: поняття, структура сукупного попиту та його фактори.

7. Базова модель “AD-AS”: поняття сукупної пропозиції та її фактори.

8. Інструментарій кейнсіанської макроекономічної теорії: споживання, заощадження, середня та гранична схильність до споживання та заощаджень.

9. Функція інвестиційного попиту. Фактори, які визначають рівень чистих витрат на інвестиції Автономні інвестиції. Модель акселератора інвестицій.

10. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Фактичні та планові витрати. «Кейнсіанський хрест».

11. Коливання рівноважного випуску навколо потенційного рівня. Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви.

12. Бюджетно-податкова політика: політика державних видатків, податкова політика та її вплив на доходи бюджету. Крива А.Лаффера.

13. Види та ефективність бюджетно-податкової політики. Дискреційна та автоматична фіскальна політика : інструменти та механізми впливу на обсяг національного продукту.

14. Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: ефект „витіснення інвестицій” та ефект “чистого експорту”. Довгострокові наслідки державного боргу.

15. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Сеньйораж та інфляційний податок.

16. Державний борг та його структура. Механізм скорочення зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи.

17. Економічний цикл та його фази. Причини циклічних коливань в економіці. Циклічні та анти циклічні галузі в економіці.

18. Безробіття та його види. Обчислення рівня безробіття. ”Повна зайнятість” та “природній” рівень безробіття. Закон А. Оукена.

19. Економічна природа інфляції , її типи та категорії. Вимірювання інфляції. Дефляція та дезінфляція. Ефект Фішера.

20. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Стагфляція.

21. Грошові агрегати та модель пропозиції грошей. Простий депозитний мультиплікатор. Ефект грошового мультиплікатора.

22. Грошовий ринок. Цілі, види грошово-кредитної політики та її інструменти.

23. Модель “IS-LM”. Бюджетно-податкова та кредитно-грошова політика в моделі “IS-LM”.

24. Модель міжнародної торгівлі: теорія абсолютної та порівняльної переваги.

25. Вигоди від зовнішньої торгівлі та розподіл доходів. Теорема Рибчинського та «голландська хвороба».

26. Торгівельна політика. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

27. Платіжний баланс та його структура. Вплив економічної політики на платіжний баланс.

28. Номінальний та реальний обмінний курс. Валютний ринок та фактори обмінного курсу. Режими валютного курсу і валютна політика.

29. Макроекономічна політика за умов відкритої економіки: модель Мандела-Флемінга.

30. Поняття, вимірники та фактори економічного росту .Моделі економічного зростання: неокейнсіанський та неокласичний підходи.

 

Творчі завдання

1. До якого виду ринкової структури (досконалої чи недосконалої конкуренції) і чому слід віднести ринок праці?

2. На захист чиїх інтересів спрямована антидемпінгова політика?

3. Оцініть правильність твердження: «витрати домогосподарств на придбання нового житла належать до категорії інвестицій».

4. Оцініть правильність твердження: «країна, економічне зростання якої випереджає зростання її головних торгівельних партнерів, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти підвищиться».

5. Чому незважаючи на великий досвід з боротьби з безробіттям в країнах Західної Європи зберігається високий рівень безробіття?».

6. Оцініть правильність твердження: «країна, в якій ціни зростають швидше, ніж в інших країнах, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти знизиться».

7. Оцініть правильність твердження: «економічний добробут країни при запровадженні імпортного мита вищій, ніж за умов вільної міжнародної торгівлі».

8. Оцініть правильність твердження: «запровадження імпортного мита покращує економічний добробут країни».

9. Оцініть правильність твердження: «внаслідок запровадження зовнішньоторговельних відносин країна може споживати більше, ніж виробляє».

10. Оцініть правильність твердження: «невеликі бідні країни, які не мають жодного надлишкового фактора виробництва і не мають «абсолютних» переваг, не можуть нічого експортувати».

11. Чому центральний банк як основний інструмент ГКП застосовує операції на відкритому ринку, а не зміну резервних вимог чи облікової ставки?

12. Чому центральний банк не може стабілізувати процентні ставки і грошову масу одночасно?

13. Які проблеми виникають при спрямованості фіскальної політики на щорічну збалансованість бюджету?

14. Оцініть правильність твердження: «виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки властивості цих благ унеможливлюють їх гарантоване виробництво приватними фірмами.»

15. Оцініть правильність твердження: «процентні ставки під час підйому ростуть. Але зростають і реальні інвестиції. Це означає, що ріст відсоткових ставок в економіці сприяє росту інвестицій».

16. Лауреат Нобелівської премії з економіки американський економіст Пол Семюельсон зауважив: „нація, яка нехтує принципом порівняльних переваг, розплатилася б за це високою ціною – зниженням рівня життя та гальмуванням потенційних темпів економічного зростання”. Чому ж, незважаючи на очевидні переваги вільної торгівлі і принципи СОТ, країни світу не відмовляються від політики протекціонізму?

17. Оцініть правильність твердження: «крива Філіпса свідчить, що у довгостроковому періоді в економіці відсутній зв’язок між інфляцією і безробіттям».

18. Оцініть правильність твердження: «для того, щоб знизити безробіття, держава часто намагається збільшити сукупний попит».

19. Оцініть правильність твердження: «природній рівень безробіття завжди постійний».

20. Обсяг річної реалізації компанії «Сіменс» дорівнює 92 млрд.дол.США , що приблизно дорівнює ВВП України. Чи коректно порівнювати обсяг виробництва компанії «Сіменс» і ВВП України?

21. Чому за наявності апробованих механізмів боротьби з безробіттям, його рівень у розвинених країнах протягом чотирьох останніх десятиліть неухильно зростає?

22. Проаналізуйте можливий вплив зменшення грошової маси в невеликій відкритій економіці з плаваючим обмінним курсом на розмір національного доходу, інвестицій та обмінного курсу.

23. Більшим чи меншим буде пропозиція продукції фірми на ринку при існуванні цінової дискримінації в порівнянні з ситуацією, коли така політика ціноутворення фірмою не проводиться?

24. Нерідко в економічній теорії підкреслюється неефективність і втрати для суспільства, пов’язані з монополістичною конкуренцією. Чи є у вас аргументи на захист монополістичної конкуренції з позиції споживача ?

25. Чи доцільно проводити ліквідацію монополії на послуги залізниці, метрополітену, водо–, газо– і теплопостачання для населення ?

26. Оцініть правильність твердження: « якщо номінальна відсоткова ставка складає 20% річних, а річна очікувана інфляція – 6%, то очікувана рентабельність інвестиційного проекту повинна бути не меншою за14%».

27. Чому зростання ринкової відсоткової ставки призводить до скорочення реальних інвестицій в економіці?

28. Яких економічних наслідків, згідно теорії «руйнівного зростання», слід очікувати країні, ріст економіки якої відбувається, переважно, за рахунок розширення видобутку та експорту сировини?

29. Оцініть правильність твердження: «збільшення фінансування державних витрат призводить до зменшення реальних приватних інвестицій в економіці країни».

30. Оцініть правильність твердження: «комерційні банки можуть здійснювати випуск грошей в межах своїх надлишкових резервів».

 

«Комерційне право»

1. Поняття, ознаки та принципи підприємницької діяльності.

2. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Порядок утворення суб’єкта підприємницької діяльності.

4. Ліцензування певних видів господарської діяльності.

5. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

6. Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.

7. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація.

8. Господарські товариства: загальна характеристика та види.

9. Акціонерні товариства.

10. Товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю.

11. Повні та командитні товариства.

12. Поняття, види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

13. Майно у сфері підприємницької діяльності: поняття, види та джерела формування.

14. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта підприємницької діяльності.

Поняття, ознаки та загальні умови укладання господарських договорівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.158.36 (0.034 с.)