При виконанні яких робіт переважно використовується роликовий затискач ведучої труби?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При виконанні яких робіт переважно використовується роликовий затискач ведучої труби?д) під час механічного буріння.

 

5. Канатами якого типу за ГОСТ 16853-88 оснащуються талеві системи установок для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння?

а) ЛК-РО

 

6. Чим характеризується міцність на розтяг талевого каната в цілому?

б)сумарним розривним зусиллям всіх дротин в канаті

 

 

7. Долото якого типу представлене на рисунку? (Є 5 рисунків)

8. У вибійних гідродвигунах-турбобурах використовують осьову гідротурбіну, яка містить в собі:

а) близько або більше 100 ступенів;

 

9. На який канатний шків кронблока подається тягова вітка талевого каната з підйомного барабана бурової лебідки в талевій системі з оснасткою 4×5, оснащеній за хрестовою схемою?

в) на третьому;

 

10. Передачі якого типу, як правило, використовуються в ланцюгових коробках змінних передач привода бурових лебідок для забезпечення зворотного ходу?

а) зубчасті

 

11. На прикладеному рисунку схематично зображено кінці бурильних труб різного конструктивно-технологічного виконання. Віднайдіть серед них труби, які характеризуються найнижчою ремонтопридатністю, тобто такі, відновлення працездатності яких після спрацювання є найбільш складним та трудомістким.

д) - 5, 6, 7.

 

 

12. В талеві канати при виготовленні вносять спеціальні мастила. Яка властивість не повинна бути притаманна цим мастилам?

в) висока плинність;

 

13. Якими літерами в умовному позначенні бурових шарошкових доліт за ГОСТ 20692-75 позначають тип опор шарошок на підшипниках з тілами кочення, герметизованих ущільнюючими кільцями і оснащених резервуаром для мастила?

в) ВУ

 

14. Яким калібром контролюється конусність зовнішньої поверхні різьового елементу бурильної колони?

в) робочим гладким калібром-кільцем

 

15. Які підшипники не використовуються в бурових роторах?

а) підшипники ковзання в основній опорі

 

16. Який з параметрів талевих канатів належить до категорії розрахункових геометричних?

б) коефіцієнт гнучкості каната

а) коефіцієнт конструктивної щільності;

 

17. Яку назву має представлена на рисунку графічна залежність? Є 3 графіка

18. В яких межах перебуває кут α сукання сталок в талевих канатах?

б) 7º-20º

 

19. Турбобур якої із зазначених нижче моделі є односекційним?

б) Т12М3

 

20. Долото якого типу представлене на рисунку? Є 5 рисунків

 

21. Розміри підйомного барабана в бурових лебідках сучасних моделей забезпечують намотування на нього талевого каната не більше, ніж в…

в) 3 шари

 

22. На рисунку схематично зображено кінці бурильних труб різних типів. Віднайдіть серед них труби, які характеризуються найменшим числом концентраторів напружень.

; в) - 5, 6, 7

 

 

23. Долота якого типу оснащуються одноконусними самоочисними шарошками із твердосплавними вставними зубками?

б) типу К

 

24. Якого значення не повинен перевищувати крок сукання t дротин в сталку?

б) 8,5 діаметра сталки

 

25. На який канатний шків кронблока подається тягова вітка талевого каната з підйомного барабана бурової лебідки в талевій системі з оснасткою 4×5, оснащеній за паралельною схемою?

а) на першому

 

26. Яка з наведених нижче функцій бурових роторів є головною?

в) передача енергії, моменту і обертового руху бурильній колоні;

 

27. Який з параметрів талевих канатів належить до категорії розрахункових геометричних?

б) коефіцієнт гнучкості каната

а) коефіцієнт конструктивної щільності

 

28. Різі якого типу нарізуються на кінцях стальних бурильних труб із нагвинчуваними замками?

б) трубна;

 

29. До енергетичних параметрів турбобурів належать:

в) витрата рідини, крутний момент на валу, потужність на валу, перепад тиску на турбіні

 

30. Причинами виходу талевих канатів з ладу є:

 

31. Яку назву має представлена на рисунку графічна залежність? Є3

 

 

32. На рисунку схематично зображено кінці бурильних труб різних типів. Віднайдіть серед них труби, для яких збільшення зносостійкості елементів їх замкових з’єднань є найбільш актуальним.

 

33. До категорії спеціалізованих належать бурові лебідки:

д) одновальні однобарабанні без трансмісії привода ротора, допоміжних котушок, котушок-лебідок, розкріплювачів свічок.

 

34. Гранична швидкість V намотування тягової вітки талевого каната на барабан бурової лебідки не повинна перевищувати…

б) 15-20 м⁄с;(в баграмова)

 

35. Шарошки доліт якого типу оснащуються зубцями малої висоти з великим кутом загострення?

в) типу Т;

 

36. Як змінюється число обертів, необхідне для згвинчування різьбового з’єднання бурильних труб та їх замків, при зменшенні кроку і конусності різі?

а) збільшується

 

37. Із застосуванням якої технології найчастіше виготовляється заготовка корпуса бурових роторів?

 

38. Для вибору талевого каната при розроблення талевої системи установки для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння необхідно і достатньо визначити:

 

39. Число швидкостей (дискретних частот обертання барабанного вала) бурової лебідки вибирають із застосуванням коефіцієнту використання потужності двигунів, який визначають за формулою…

а) j=К ⁄ (К+1);

де К – число швидкостей (дискретних частот обертання барабанного вала) бурової лебідки.

 

40. Яким калібром контролюється натяг зовнішньої різі різьового елементу бурильної колони?

б) робочим нарізним калібром-кільцем;

 

41. Потужність турбобура із зміною густини робочої (промивальної) рідини:

г)зростає при збільшенні та зменшується при зменшенні густини

 

42. Які числові значення має діапазон регулювання швидкісного режиму підйомного комплексу бурових установок 1-9 класів за ГОСТ 16293-89, розрахований за нормативними швидкостями підйому гака?

г) 6 - 15;

 

43. Потужність на вхідному валі бурової лебідки визначають виходячи з умови підйому найважчої бурильної колони з розрахунковою швидкістю Vг, що знаходиться в межах:

б) 0,4-0,5 м⁄с;

 

44. На барабані бурової лебідки у найнижчому положенні талевого блока за нормами техніки безпеки повинно залишатися мінімальне число незмотуваних витків талевого каната z, що відповідає умові:

б) 5

 

45. Різі якого типу нарізуються на кінцях обважнених бурильних труб за ТУ 14-3-385-79?

а) замкова;

 

46. Як визначається середня швидкість підйому гака?

б) як відношення довжини свічки до машинного часу підйому

 

47. Потреба в оснащенні бурової установки допоміжною лебідкою виникає в разі:

а) комплектації буровою спеціалізованою лебідкою, змонтованою на низькій основі

 

48. Шарошки доліт якого типу оснащуються зубцями великої висоти з малим кутом загострення?

д) типу М

 

49. Від чого в першу чергу залежить діаметр отвору в столі бурового ротора?

а) від найбільшого діаметра елемента трубної колони, що опускається через нього у свердловину;

 

50. Який фізичний зміст має поняття «схема оснастки талевої системи бурової установки»?

в) послідовність огинання канатом шківів кронблока і талевого блока;

 

51. Збільшенню канатомісткості підйомного барабана бурових лебідок шляхом збільшення його довжини перед усе перешкоджає:

б)інтенсифікація зносу реборд жолоба ‘швидкого’ канатного шківа талевого каната

 

 

52. Теоретична характеристика турбіни – це сукупність залежностей:

а) Mкр, N, η ,ΔP від n при Q=const, r=const;

де Mкр - крутний момент на валу; N – потужність; η – коефіцієнт корисної дії; ΔP - перепад тиску на турбіні; n – частота обертання вала; Q – витрата рідини; r - густина промивальної (робочої)

 

53. Як змінюється зносостійкість і несуча здатність замкової різі при збільшенні висоти її профілю і кроку?

а) збільшується;

 

54. Яким інструментом контролюється конусність внутрішньої різі різьового елементу бурильної колони?

б) робочим гладким калібром-пробкою

 

55. Якими двигунами оснащуються силові вертлюги систем верхнього привода?

г) гідроб’ємні або електричні;

 

56. За яким значенням розрахункової швидкості підйому гака визначається оптимальна потужність на вхідному валі бурової лебідки з умови підйому найважчої бурильної колони?

б) 0,4-0,5 м⁄с

 

57. Характерними конструктивними ознаками бурових лебідок є:

 

58. Основною характерною конструктивною особливістю шарошкових доліт низькочастотного (низькообертового) буріння є:

 

59. Збільшенню канатомісткості підйомного барабана бурових лебідок шляхом збільшення його діаметра перешкоджає:

д) варіанти а), в) та г) містять правильні відповіді;

 

60. Машинний час підйому гака є сумою тривалостей трьох періодів: періоду розгону, періоду усталеного руху, періоду гальмування. Який з названих періодів в більшості практичних випадків має максимальну тривалість?

г) період встановленого руху

 

61. Турбобури деяких моделей є секційними. Секціонування турбобурів секційними в першу чергу виконано з метою:

б) зручності монтажу, транспортування, ремонту, затягування в бурову та викидання з неї;

 

62. Яку назву має представлена на рисунку графічна залежність?

 

63. Серед допоміжних гальм бурових лебідок усіх типів як зупинкові можуть застосовуватися:

 

64. Підшипники яких типів найчастіше застосовують в опорах приводного вала бурових роторів?

г) один радіально-упорний, другий радіальний

 

65. Що являє собою кратність оснастки талевої системи бурової установки?

б) відношення числа віток каната, на яких підвішено вантаж, до числа віток каната, намотуваних на барабан (ведучих);

 

66. Яке мінімальне значення швидкості підйому гака при розходжуванні трубної колони регламентоване ГОСТ 16293-89 «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры»?

а) 0,1 м/с

 

67. Серед гідравлічних вибійних двигунів усіх типів для буріння свердловин найгіршою ремонтопридатністю характеризуються:

г) вибійні гвинтові двигуни

 

68. Серед допоміжних гальм бурових лебідок усіх типів як регулятори подачі долота можуть застосовуватися:

 

69. Що визначає вираз , де - машинний час підйому бурильної колони на довжину однієї свічки, а - функціональна залежність швидкості підйому гака від часу?

а) переміщенню гака на висоту, що дещо перевищує довжину свічки

 

70. Основною характерною конструктивною особливістю шарошкових доліт високочастотного (високообертового) буріння є:

 

71. Підшипники яких типів найчастіше застосовують в основній і допоміжній опорах стола бурових роторів?

д) кулькові радіально-упорні

 

72. Двигун електробура для буріння свердловин являє собою:

г) мастилозаповнений асинхронний трифазний двигун змінного струму із короткозамкненим ротором;

 

73. Зміна тиску мастила в герметизованих мастилозаповнених опорах бурового шарошкового долота відбувається внаслідок:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.016 с.)