Мета, структура та зміст контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета, структура та зміст контрольної роботиЗміст

Вступ 4

1. Мета, структура та зміст контрольної роботи 4

2. Вимоги до оформлення та порядок зарахування роботи 6

3. Критерії оцінювання контрольної роботи 7

4. Індивідуальні завдання до контрольної роботи 8

Література 8

Додатки

Додаток 1. Зразок титульного листа

Додаток 2. Зразок змісту контрольної роботи

Додаток 3. Зразок контрольної роботи

 

Вступ

Сучасне виробництво неможливе без впровадження ефективних техно-

логічних процесів на основі мінімізації матеріальних витрат та потреби у людських ресурсах. Це потребує від технолога вміння використовувати те верстатне обладнання, пристосування та инструмент, яке найліпше відпові-дає прийнятому типу виробництва та повністю забезпечує виготовлення деталей та складання машин із заданими показниками якості.

 

Мета, структура та зміст контрольної роботи

Метою контрольної роботи є перевірка комплексу знань та вмінь студента з розробки технологічних процесів для умов середньосерійного

гнучкого переналагоджувального виробництва з використанням відповідного обладнання, інструментального та технологічного забезпечення. Спеціальне

верстатне обладнання та автомати не використовуються. Багатоінструмен-тальні наладки верстатів комплектуються таким чином, щоб забезпечити мінімум простоїв обладнання за відмовою інструменту.

За структурою контрольна робота складається з послідовних розділів:

1. Зміст

2. Введення

3. Креслення деталі у „Компасі V10”

4. Аналіз конструкції деталі та ії удосконалення з метою поліпшення

технологічності без погіршання заданих службових функцій

5. Хімічний склад та механічні характеристики матеріалу деталі

6. Ескіз деталі із цифровим позначенням усіх поверхонь

7. Таблиця технологічного маршруту обробки деталі за заводським варіантом * з критичним його аналізом

8. Таблиця технологічного маршруту обробки деталі за варіантом, запропонованим у бакалаврській роботі ( базовий варіант ) з критичним його аналізом

9. Таблиця технологічного маршруту обробки деталі з використанням

верстатів з ЧПК ** та усуненням недоліків маршруту за п.8

10. Література

 

* У таблиці вказуються:

- послідовно усі операції з усіма перехідами, оброблювані поверхні -

- цифровим позначенням та досягаємі розміри, базові поверхні,

моделі верстатів за довідником [ 1 ], марки ріжучого матеріалу,

тип пристосування.

**Верстати з ЧПК слід вибирати з довіднику [ 1 ] або з Internet; в останньому

разі наводяться технічні характеристики верстатів, а до захисту

здається диск CD RW із записом загального виду верстатів з їх техніч-

ними характеристиками ( до оцінювання роботи додається 5 балів ) та

відеокліп роботи цих верстатів ( ще 10 балів ). Верстати слід обирати

сучасні ( рік розробки - не раніше ніж 1980 р.) з відповідними система-

ми керування за пріоритетом:

1- верстати українських виробників;

2- верстати ближнього зарубіжжя- стран СНД;

3- верстати європейських виробників.

При складанні технологічного маршруту обробки деталі треба забезпечувати

найменшу кількість переустановлювань деталі на верстатах та використову-

вати найменшу кількість верстатів ).

 

 

Вимоги до оформлення та порядок зарахування роботи

Титульний лист контрольної роботи повинний оформлятися за

Встановленою формою (див. Приложення 1 )

Контрольну роботу повинно набирати на комп’ютері на одній стороні листа білого паперу формату А4 через півтора міжстрочних інтервали, шрифтом Times New Roman 14. Поля повинні залишатися по всіх чотирьох сторонах листа. Розмір лівого поля-25 мм, правого- 15 мм; розмір верхніх і нижніх полів - 20 мм.

Шрифт принтеру повинний бути чітким, чорного кольору.

 

Оформлена ( та зареєстрована у деканаті для заочної форми навчан-ня) контрольна робота разом із записаним диском CD- RW у WORD 2003 або 2007 надається на кафедру не пізніше, ніж за три дні до строку захисту контрольних робіт, що встановлено за графіком робочої програми дисципліни ТТМБ.

Контроль за повнотою та якістю пророблених у контрольній роботі питань перевіряється та попередньо оцінюється викладачем перед строком захисту; при позитивній оцінці робота допускається до захисту.

 

Робота не допускається до захисту та повертається на переробку, якщо має багато принципових помилок або завдання виконане не за виданим варіантом ( в останньому випадку варіант змінюється на інший).

Якщо роботу студент захистити не може, робота повертається на повторний захист.

Оцінка з контрольної роботи враховується при оцінювання знань на

заліку.

Без захищеної роботи студент до складання заліку не допускається.

Критерії оцінювання контрольної роботи

Знання студента оцінюються за національною шкалою:

 

“відмінно” – якщо у роботі та при ії захисті студент виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання з технології машинобудування, вміння використовувати довідкову літературу та інформацію з

Internet, вміння всебічно аналізувати технологічні маршрути оброб-ки різних технологічних груп деталей, розроблювати оптимальний варіант рішення з використанням мінімальної кількості обладнання, не зробив жодної принципової помилки у оцінюванні проблемної ситуації, повністю обґрунтував обране рішення; надане рішення

дозволяє повністю обробити деталь відповідно до вимог креслення;

“добре” – те ж саме, але пропонується неоптимальний варіант рішен-ня і при захисті студент самостійно виправляє свої помилки, або запропоноване рішення несуттєво спрощує технологію чи частково неповністю виконує вимоги по забезпеченню заданої точності та якості обробки деталі ( уключаючи зняття заусенців на операціях ).

“задовільно” – якщо при відповіді студент виявив повні знання дисциплі-ни, вміння користуватися довідковою літературою, але запропону-вав типове чи тривіальне рішення з використаної літератури без урахування особливостей умов завдання, зробив непринципові помилки у обґрунтуванні рішення; не виконав вимог по забезпечен-ню заданої точності та якості обробки деталі ( уключаючи зняття заусенців на операціях ).

“незадовільно”– якщо при відповіді студент виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, запропонував недійсне для заданих вимог рішення; розроблений маршрут не дозволяє обробити деталь повністю відповідно до вимог креслення, допущені принципові помилки при аналізі базових маршрутів та обґрунтуванні кінцевого рішення.

 

Індивідуальні завдання до контрольної роботи

 

Вихідними даними для контрольной роботи є бакалаврська робота,

виконана та захищена студентом. У разі відсутності у студента матеріалів

цієї роботи, викладач має право видати вихідну деталь за своїм рішенням.

У цьому разі студент повинен виконати три варіанти технологічних марш-

рутів обробки виданої деталі, причому за базовий варіант прийняти той, що

наводиться у літературі [ 3 ], а за варіант бакалаврської роботи – той,

що наводиться у довіднику [ 1 ].

 

Список рекомендованої літератури

1.Обработка металлов резанием: Справочник технолога /А.А.Панов,

В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др.; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.:

Машиностроение, 1988 – 736 с., ил.

2.Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Под ред. А.Г. Косиловой

и Р.К.Мещерякова - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение -

1986, 496с., ил.

 

3.Горбацевич А.Ф.,Чеботарёв В.Н. Курсовое проектирование по технологии

машиностроения. Минск.: Высшая школа, 1975 - 288 с., ил.

 

4.Каталоги станков

 

 

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

Додаток 1. Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології машинобудування

 

 

До захисту допущено:

 

 

Контрольна робота

 

з дисципліни „Теорія технології машинобудування”

 

 

Аналіз заводського, базового вариантів маршрутів обробки

затвердженоі деталі та розробка оп тимального маршрута ії обробки на верстатах с ЧПК

з мінімізациєю їх кількості та повним використанням ресурсів

 

Виконав ______________ П.І.Б.студента

підпис

 

 

Перевірив ____________ П.І.Б.викладача

підпис

 

Херсон – 201_ р.

 

Додаток 2. Зразок змісту контрольної роботи

Зміст

1. Аналіз затвердженої на бакалаврську роботу деталі:

-аналіз роботи деталі у вузлі, конструкції деталі, вимог до

розмірної та просторової точності розташування поверхонь .................

-аналіз функціонального призначення поверхонь деталі та вибір баз.....

-характеристика матеріалу деталі та аналіз ії технологічності.................

2. Заводський варіант маршруту обробки деталі та його критичний

аналіз...............................................................................................................

3. Варіант маршруту обробки деталі, запропонований у бакалаврській

роботі та його критичний аналіз.................................................................

4. Варіант маршруту обробки деталі на верстатах з ЧПК з мінімізацією

їх кількості.....................................................................................................

5. Характеристика використаного обладнання з ЧПК, адреси сайтів,

де розміщено інформацію про ці верстати та запис відеофільмів

їх роботи ......

Література

 

 

ДОДАТОК 3

Приклад виконання контрольної роботи

 

 

 

Рис. 1. Чертеж корпуса ККП 3.19.101А

 

Рис.2. Эскиз корпуса ККП 3.19.101А с обозначением поверхностей

Механические свойства серого чугуна СЧ - 15 ГОСТ 1412-85

Таблица 1.

 

Марка чугуна ' МПа МПа МПа КС, кДж/м Е • 103, МПа МПа МПа-мш
СЧ – 15 ГОСТ 1412-85           70-110    

Химический состав серого чугуна СЧ - 15 ГОСТ 1412-85

Таблица 2.

 

Наименова- ние Si Мn S С Р Твердость
Значение 2..2,4 0,5..0,8 0..005 3.5….3.7 0...0,2
Ед. измерения % % % % % НВ

Процесса

 

Последовательность технологического процесса спроектирована в

соответствии со следующими рекомендациями [1, с.25]:

1. На первых операциях, количество которых обычно находится в пределах от 1 до 3, планируют обработку поверхностей, составляющих комплект чистовых баз. Поскольку у заготовки ещё нет обработанных поверхностей, то на этой стадии проектирования выбирают комплект черновых технологических баз (см. рис. 1)

2. Затем проектируют операции для черновой обработки детали. При этом рекомендуется предусматривать сначала обработку неответственных поверхностей 7, 8, 9, а потом ответственных 1, 2 (см. рис.1, 2 ).

3. На следующих операциях планируют чистовую обработку поверхностей 1, 2 (см. рис. 1,2 ).

4. Операции по обработке второстепенных поверхностей (отверстий, резьбовых отверстий и т.д.) обрабатывается после обработки чистовых установочных баз.

5. Так как при обработке детали термической обработки нет то последующие операции не выполняются. Разработка маршрутной технологии в указанной последовательности представлена в таблице 2.

Вариант маршрута оброботки детали, предложенный в бакалаврской

Вариант маршрута обработки детали на станках з ЧПУ с

Минимизацией их количества

Таблица 6

№ операц. Наименование операции или перехода Условное обозначения баз Оборудов., наименова-ние, модель Приспособле-ние
        Фрезерно-сверлильно- расточная с ЧПУ   1. Фрезеровать пов. 3, 6. 2. Центровать 4 отв. 4, 5. 3. Сверлить 4 отв. 4. 4. Зенкеровать 2 отв. 4. 5. Развернуть 2 отв. 4 6. Сверлить отв. 5. 7. Нарезать резьбу в отв.5 8. Фрезеровать пов. 11. 9. Фрезеровать пов. 9. 10.Сверлить отв. 10. 11.Сверлить отв. 12. 12.Нарезать резьбу в отв.12. 13.Нарезать резьбу в отв.10. 14.Сверлить отв. 15,16. 15.Зенковать отв. 15,16. 16.Нарезать резьбу в отв.15,16. 17.Сверлить 4отв. 13. 18.Зенковать 4 отв 13. 19.Нарезать резьбу в 4 отв.13 20.Снять заусенцы по контуру пов.3   Фрезерно-сверлильно-расточная   1. Фрезеровать плоскость 7. 3. 4. Расфрезеровать отв. 1 ф129,7±0,1мм, 5. Расточить фаску 19 21, 21, 22, 8   3, 2 разв. отв.4     Фрезерно- сверлильно- расточной с ЧПУ 2204 ВМФ-4     Фрезерно- сверлильно- расточной 2204 ВМФ-4   Стол поворотный 2-х координат-ный с управлением от системы ЧПУ станка     Стол поворотный 2-х коорд. с управл. от системы ЧПУ станка  
  6. Расточить отв. 1 ф130+0,4 7. Повторить пп.1-6 для отв. 2 и торца 8. 8. Центровать и зенковать 4 отв. 17 в торце 8. 9. Центровать и зенковать 4 отв. 17 в торце 7. 10. Сверлить 4 отв. в торце 7. 11. Сверлить 4 отв. в торце 8. 12. Нарезать резьбу в 4 отв. торца 8. 13. Нарезать резьбу в 4 отв. торца 7. 14. Снять заусенцы по внешнему контуру торца 7. 15.Снять заусенцы по внешнему контуру торца 8.        

 

 

Обязательно привести следующие данные:

- модели, общие виды , области применения и характеристики

принятого оборудования с ЧПУ;

- планы расположения станков на фундаментах , сайты, на которых

Станков.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 /под ред.

А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:

Машиностроение, 1986. 496с., ил.

2. Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А.Панов,

В.В.Аникин, Н.Г.Бойм и др.; под общ. ред. А.А.Панова.- М.:

Машиностроение, 1988.-736 с., ил.

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения

 

/ Горбацевич А.Ф., Чеботарёв В.Н. Минск.: Высшая школа, 1975 -288с., ил.

 

4. Режимы резания металлов. Справочник. / под ред. - Ю.В.Барановского.

Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: «Машиностроение», 1972.- 407 с.

 

Зміст

Вступ 4

1. Мета, структура та зміст контрольної роботи 4

2. Вимоги до оформлення та порядок зарахування роботи 6

3. Критерії оцінювання контрольної роботи 7

4. Індивідуальні завдання до контрольної роботи 8

Література 8

Додатки

Додаток 1. Зразок титульного листа

Додаток 2. Зразок змісту контрольної роботи

Додаток 3. Зразок контрольної роботи

 

Вступ

Сучасне виробництво неможливе без впровадження ефективних техно-

логічних процесів на основі мінімізації матеріальних витрат та потреби у людських ресурсах. Це потребує від технолога вміння використовувати те верстатне обладнання, пристосування та инструмент, яке найліпше відпові-дає прийнятому типу виробництва та повністю забезпечує виготовлення деталей та складання машин із заданими показниками якості.

 

Мета, структура та зміст контрольної роботи

Метою контрольної роботи є перевірка комплексу знань та вмінь студента з розробки технологічних процесів для умов середньосерійного

гнучкого переналагоджувального виробництва з використанням відповідного обладнання, інструментального та технологічного забезпечення. Спеціальне

верстатне обладнання та автомати не використовуються. Багатоінструмен-тальні наладки верстатів комплектуються таким чином, щоб забезпечити мінімум простоїв обладнання за відмовою інструменту.

За структурою контрольна робота складається з послідовних розділів:

1. Зміст

2. Введення

3. Креслення деталі у „Компасі V10”

4. Аналіз конструкції деталі та ії удосконалення з метою поліпшення

технологічності без погіршання заданих службових функцій

5. Хімічний склад та механічні характеристики матеріалу деталі

6. Ескіз деталі із цифровим позначенням усіх поверхонь

7. Таблиця технологічного маршруту обробки деталі за заводським варіантом * з критичним його аналізом

8. Таблиця технологічного маршруту обробки деталі за варіантом, запропонованим у бакалаврській роботі ( базовий варіант ) з критичним його аналізом

9. Таблиця технологічного маршруту обробки деталі з використанням

верстатів з ЧПК ** та усуненням недоліків маршруту за п.8

10. Література

 

* У таблиці вказуються:

- послідовно усі операції з усіма перехідами, оброблювані поверхні -

- цифровим позначенням та досягаємі розміри, базові поверхні,

моделі верстатів за довідником [ 1 ], марки ріжучого матеріалу,

тип пристосування.

**Верстати з ЧПК слід вибирати з довіднику [ 1 ] або з Internet; в останньому

разі наводяться технічні характеристики верстатів, а до захисту

здається диск CD RW із записом загального виду верстатів з їх техніч-

ними характеристиками ( до оцінювання роботи додається 5 балів ) та

відеокліп роботи цих верстатів ( ще 10 балів ). Верстати слід обирати

сучасні ( рік розробки - не раніше ніж 1980 р.) з відповідними система-

ми керування за пріоритетом:

1- верстати українських виробників;

2- верстати ближнього зарубіжжя- стран СНД;

3- верстати європейських виробників.

При складанні технологічного маршруту обробки деталі треба забезпечувати

найменшу кількість переустановлювань деталі на верстатах та використову-

вати найменшу кількість верстатів ).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.025 с.)