Вимоги до оформлення та порядок зарахування роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення та порядок зарахування роботиТитульний лист контрольної роботи повинний оформлятися за

Встановленою формою (див. Приложення 1 )

Контрольну роботу повинно набирати на комп’ютері на одній стороні листа білого паперу формату А4 через півтора міжстрочних інтервали, шрифтом Times New Roman 14. Поля повинні залишатися по всіх чотирьох сторонах листа. Розмір лівого поля-25 мм, правого- 15 мм; розмір верхніх і нижніх полів - 20 мм.

Шрифт принтеру повинний бути чітким, чорного кольору.

 

Оформлена ( та зареєстрована у деканаті для заочної форми навчан-ня) контрольна робота разом із записаним диском CD- RW у WORD 2003 або 2007 надається на кафедру не пізніше, ніж за три дні до строку захисту контрольних робіт, що встановлено за графіком робочої програми дисципліни ТТМБ.

Контроль за повнотою та якістю пророблених у контрольній роботі питань перевіряється та попередньо оцінюється викладачем перед строком захисту; при позитивній оцінці робота допускається до захисту.

 

Робота не допускається до захисту та повертається на переробку, якщо має багато принципових помилок або завдання виконане не за виданим варіантом ( в останньому випадку варіант змінюється на інший).

Якщо роботу студент захистити не може, робота повертається на повторний захист.

Оцінка з контрольної роботи враховується при оцінювання знань на

заліку.

Без захищеної роботи студент до складання заліку не допускається.

Критерії оцінювання контрольної роботи

Знання студента оцінюються за національною шкалою:

 

“відмінно” – якщо у роботі та при ії захисті студент виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання з технології машинобудування, вміння використовувати довідкову літературу та інформацію з

Internet, вміння всебічно аналізувати технологічні маршрути оброб-ки різних технологічних груп деталей, розроблювати оптимальний варіант рішення з використанням мінімальної кількості обладнання, не зробив жодної принципової помилки у оцінюванні проблемної ситуації, повністю обґрунтував обране рішення; надане рішення

дозволяє повністю обробити деталь відповідно до вимог креслення;

“добре” – те ж саме, але пропонується неоптимальний варіант рішен-ня і при захисті студент самостійно виправляє свої помилки, або запропоноване рішення несуттєво спрощує технологію чи частково неповністю виконує вимоги по забезпеченню заданої точності та якості обробки деталі ( уключаючи зняття заусенців на операціях ).

“задовільно” – якщо при відповіді студент виявив повні знання дисциплі-ни, вміння користуватися довідковою літературою, але запропону-вав типове чи тривіальне рішення з використаної літератури без урахування особливостей умов завдання, зробив непринципові помилки у обґрунтуванні рішення; не виконав вимог по забезпечен-ню заданої точності та якості обробки деталі ( уключаючи зняття заусенців на операціях ).

“незадовільно”– якщо при відповіді студент виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, запропонував недійсне для заданих вимог рішення; розроблений маршрут не дозволяє обробити деталь повністю відповідно до вимог креслення, допущені принципові помилки при аналізі базових маршрутів та обґрунтуванні кінцевого рішення.

 

Індивідуальні завдання до контрольної роботи

 

Вихідними даними для контрольной роботи є бакалаврська робота,

виконана та захищена студентом. У разі відсутності у студента матеріалів

цієї роботи, викладач має право видати вихідну деталь за своїм рішенням.

У цьому разі студент повинен виконати три варіанти технологічних марш-

рутів обробки виданої деталі, причому за базовий варіант прийняти той, що

наводиться у літературі [ 3 ], а за варіант бакалаврської роботи – той,

що наводиться у довіднику [ 1 ].

 

Список рекомендованої літератури

1.Обработка металлов резанием: Справочник технолога /А.А.Панов,

В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др.; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.:

Машиностроение, 1988 – 736 с., ил.

2.Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Под ред. А.Г. Косиловой

и Р.К.Мещерякова - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение -

1986, 496с., ил.

 

3.Горбацевич А.Ф.,Чеботарёв В.Н. Курсовое проектирование по технологии

машиностроения. Минск.: Высшая школа, 1975 - 288 с., ил.

 

4.Каталоги станков

 

 

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

Додаток 1. Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології машинобудування

 

 

До захисту допущено:

 

 

Контрольна робота

 

з дисципліни „Теорія технології машинобудування”

 

 

Аналіз заводського, базового вариантів маршрутів обробки

затвердженоі деталі та розробка оп тимального маршрута ії обробки на верстатах с ЧПК

з мінімізациєю їх кількості та повним використанням ресурсів

 

Виконав ______________ П.І.Б.студента

підпис

 

 

Перевірив ____________ П.І.Б.викладача

підпис

 

Херсон – 201_ р.

 

Додаток 2. Зразок змісту контрольної роботи

Зміст

1. Аналіз затвердженої на бакалаврську роботу деталі:

-аналіз роботи деталі у вузлі, конструкції деталі, вимог до

розмірної та просторової точності розташування поверхонь .................

-аналіз функціонального призначення поверхонь деталі та вибір баз.....

-характеристика матеріалу деталі та аналіз ії технологічності.................

2. Заводський варіант маршруту обробки деталі та його критичний

аналіз...............................................................................................................

3. Варіант маршруту обробки деталі, запропонований у бакалаврській

роботі та його критичний аналіз.................................................................

4. Варіант маршруту обробки деталі на верстатах з ЧПК з мінімізацією

їх кількості.....................................................................................................

5. Характеристика використаного обладнання з ЧПК, адреси сайтів,

де розміщено інформацію про ці верстати та запис відеофільмів

їх роботи ......

Література

 

 

ДОДАТОК 3

Приклад виконання контрольної роботи

 

 

 

Рис. 1. Чертеж корпуса ККП 3.19.101А

 

Рис.2. Эскиз корпуса ККП 3.19.101А с обозначением поверхностей

Механические свойства серого чугуна СЧ - 15 ГОСТ 1412-85

Таблица 1.

 

Марка чугуна ' МПа МПа МПа КС, кДж/м Е • 103, МПа МПа МПа-мш
СЧ – 15 ГОСТ 1412-85           70-110    

Химический состав серого чугуна СЧ - 15 ГОСТ 1412-85

Таблица 2.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.01 с.)