Виконання договору банківського рахунку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання договору банківського рахункуУмови виконання зобов'язань за договором банківського рахунка встановлюються не лише на рівні нормативного акта. Взаємною волею сторін договору банківського рахунка визначаються істотні та інші умови, що є способом досягнення певної економічної мети, якої прагнуть досягти як банк, так і його клієнт. Сторони можуть передбачити умови щодо відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання або умови щодо забезпечення виконання договірного зобов'язання і тому окремі дії, наприклад операція банка щодо списання коштів з рахунку клієнта в межах договору банківського рахунка, не може розглядатись як односторонній правочин. Йдеться про здійснення певних юридико-технічних дій в межах двостороннього правочину, яким є договір банківського рахунка.

У межах договору банківського рахунка не може бути укладено будь-яких інших договорів. Надання тих чи інших банківських послуг або здійснення операцій, які, на перший погляд, можуть розглядатися як окремі правочини в межах договору банківського рахунка є не чим іншим, як зобов'язанням, що має виконувати відповідна сторона. Так, відповідно до ст. 1069 ЦК України[14] сторони договору банківського рахунка можуть передбачати положення про надання клієнту овердрафта - короткострокового кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка. При кредитуванні банком поточного рахунка клієнта за відсутності на ньому грошових коштів утворюється дебетове сальдо, а банківська установа вважається такою, що надала клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу.

Права та обов'язки сторін стосовно кредитування рахунка визначаються договором. Сторони визначають порядок кредитування, за яким узгоджують ліміт грошових коштів банку, в межах якого здійснюються платежі, період кредитування, розмір відсотків за користування кредитом, кількість овердрафтів у межах відповідного періоду тощо. Неврегульовані договором права і обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються загальними положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 гл. 71 ЦК України), якщо інше не встановлено законом.

Характерною особливістю договору банківського рахунка є його особливий порядок розірвання. Відповідно до положень ст. 1075 ЦК[15] України клієнт має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір банківського рахунка. Підставою для розірвання договору є заява клієнта.

Розірвання договору банківського рахунка тягне за собою закриття рахунка. За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, нарахування і виплату відсотків на день закриття рахунка, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунка вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунка є день отримання банком цієї заяви. У день закриття рахунка банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунка.

Банк має право вимагати дострокового розірвання договору банківського рахунка:

1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;

2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;

3) в інших випадках, встановлених договором або законом. Наприклад, на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства; на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію підприємства.

У тому випадку, коли протягом трьох років поспіль за рахунком клієнта не проводяться операції і відсутні грошові кошти, банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок. При цьому факт відмови від договору банківського рахунка і закриття рахунка оформлюється, як правило, розпорядженням керівника з подальшим повідомленням про це клієнта.

 

 

ВИСНОВОК

Отже, в роботі з'ясовано, що поява договору банківського рахунку стало результатом розвитку договору банківського вкладу шляхом збагачення його змісту. Відповідно до чинного цивільного законодавства договір банківського рахунку - це угода, за якою банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Договір банківського рахунку на практиці оформляється, як правило, двома способами: шляхом складання та підписання договору у вигляді єдиного документа і без такого документа. Відсутність договору банківського рахунку у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами, не означає відсутності договірних відносин.

У результаті аналізу положень чинного законодавства та думок вчених, який був проведений при написанні курсової роботи, встановлено, що істотною рисою грошового зобов'язання банку по банківському рахунку є його абстрактний характер, тобто угода відірвана від свого заснування. Об'єктом договору банківського рахунку є дії банку: здійснення розрахункових операцій, ведення рахунки, кредитування рахунку та інші. Мета договору банківського рахунку укладається у вчиненні розрахункових операцій за дорученням клієнта.

Зміст договору банківського рахунку складають права та обов'язки сторін, пов'язані з відкриттям рахунку, його веденням, списанням коштів, закриттям рахунку і відповідальністю за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Також слід вважати, що договір банківського рахунку відноситься до числа консенсуальним, двосторонніх і відплатних. Основний елемент договору банківського рахунку - це зобов'язання банку здійснювати розрахункові операції. Відкриття клієнтам банківських рахунків здійснюється банками за умови наявності у клієнта правосуб'єктності.

Юридична сутність проведених банком операцій за рахунком зводиться до перекладу в тій чи іншій формі прав по відношенню банку від платника до одержувача грошових коштів. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд. Черговість платежів по рахунку являє собою визначену законодавством послідовність списання коштів з банківських рахунків за кількома розрахунковими документами, термін оплати яких уже настав.

Законом не передбачено можливості обмеження права клієнта на розірвання договору. Договір банківського рахунку повинен вважатися припиненим з моменту отримання банком письмової заяви клієнта про розірвання договору (закриття рахунку), якщо більш пізній строк не зазначений у заяві. При цьому розірвання договору банківського рахунку є підставою закриття рахунку клієнта.

Розглянувши правову сутність і значення договору, можна прийти до висновку, що стабільність цивільного обороту багато в чому залежить від стабільності та досконалості правового регулювання відносин, що виникають з договорів банківського рахунку та від сумлінного виконання банком і клієнтом своїх обов'язків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року – К., 1996 р.

2. Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року N 435-IV.

3. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р.

4. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник – К, 2000р.

5. Соловйова Л. Виникнення правосуб”єктності підприємств: деякі питання. – „Право України” – 2002, № 7 – С. 36.

6. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник – К.: А.С.К., 2001. – С. 114 (704.с.)

7. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер”янов (голова) - К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – розділ І глава 3 параграф 3.

8. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник: - 2-ге вид., допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С.7

9. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.16

10. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 17-18

11. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер”янов (голова) - К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – С.500-509

12. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер”янов (голова) - К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – С.477-478

13. Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет. – М.: „Инфра-М”, 2001. – с.-61

14. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – Під ред. Р.Дякіна – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000, - с.324

15. Юридична енциклопедія. В 4-х томах К.: „Українська енциклопедія” імені М.П.Бажана, 2001. Т.3.- С.467.

16. Цивільне право України: Підручник у 2-х кн./ О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. С.112.

17. Цивільне право України. Підручник у 2-х т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – Т.1 (480 с.) С.129-130.

18. Розділ IV Закону України “Про банки і банківську діяльність”

19. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29.12.2003 № 188 “Про встановлення плати за видачу ліцензій”

20. Воротіна Н.В. параграфи 1,2,4 розділ 10 у монографії Органи державної влади України/ за ред.В.Ф.Погорілка/ К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2002, (592 с.) С. 437

21. Постанова Правління Національного банку України від 19.03.2004 № 120 „Про затвердження Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України”.

 

 

Додаток 1

ДОГОВІР
банківського рахунку

м.___________ "__"_________ 20___р.

______________________,(найменування банку) іменований надалі "Банк", в особі __________________,(посада, П.І.П.) діючого на підставі ____________________,(Статуту, положення) з одного боку, і ___________________________,(найменування власника рахунку) іменований надалі "Клієнт", в особі _______________,(посада, П.І.П.) діючого на підставі _____________________________,(Статуту, положення) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору. Загальні положення
1.1. За даним договором Банк зобов'язується приймати і зараховувати поступаючі на рахунок, відкритий Клієнтові, кошти, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування й видачу відповідних сум з рахунку й проведенні інших операцій по рахунку.
1.2. Банк вправі використати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими засобами.
1.3. Банк не вправі визначати й контролювати напрямки використання коштів Клієнта й установлювати інші не передбачені законом обмеження його права розпоряджатися коштами за своїм розсудом.
1.4. Банк зобов'язується відкрити ________________ рахунок (указати вид рахунку) Клієнтові на наступних умовах: ________________ не пізніше _________________.

2. Посвідчення права розпоряджатися коштами, що перебувають на рахунку
2.1. Права осіб, що здійснюють від імені Клієнта розпорядження про перерахування й видачу засобів з рахунку, засвідчуються Клієнтом шляхом надання Банку наступних документів, передбачених законом, банківськими правилами й даним договором: _____________________.
2.2. За даним договором дозволяється посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, що перебувають на рахунку електронними засобами платежу і інших документів з використанням у них аналогів власноручного підпису, кодів, паролів і інших засобів, що підтверджують, що розпорядження дане уповноваженою особою.

3. Обов'язки Банку
Банк зобов'язується:
3.1. Здійснювати для Клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, установленим відповідно до його банківськими правилами й застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту;
3.2. Зараховувати грошові засоби, що надійшли на рахунок Клієнта, не пізніше дня, що слідує за днем надходження в банк відповідного платіжного документа;
3.3. За розпорядженням Клієнта видавати або перераховувати з рахунку кошти Клієнта не пізніше дня, що слідує за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інші строки не передбачені законом і виданими відповідно до нього банківськими правилами.

4. Кредитування рахунку
4.1. Відповідно до даного договору Банк може здійснювати платежі з рахунку, незважаючи на відсутність коштів , тобто здійснювати кредитування рахунку. У цьому випадку Банк вважається надавшим Клієнтові кредит на відповідну суму до дня здійснення такого платежу.
4.2. Права та обов'язки сторін, пов'язані із кредитуванням рахунку, регулюються законодавством про позику і кредит.

5. Оплата витрат Банку на здійснення операцій по рахунку
5.1. Клієнт оплачує послуги Банку по здійсненню операцій з коштами, які перебувають на рахунку, у наступному розмірі:__________________________________.
5.2. Плата за послуги Банку, передбачена підпунктом 5.1., стягується Банком після закінчення кожного кварталу з коштів Клієнта, що перебувають на рахунку.

6. Відсотки за користування Банком коштами, що перебувають на рахунку
6.1. За користування коштами , що перебувають на рахунку Клієнта, Банк сплачує відсотки, сума яких зараховується на рахунок.
Сума відсотків зараховується на рахунок після закінчення ____________.
6.2. Відсотки, зазначені в підпункті 6.1., сплачуються Банком у
Наступному розмірі:________________________________.

7. Залік зустрічних вимог Банку і Клієнта по рахунку
7.1. Грошові вимоги Банку до Клієнта, пов'язані із кредитуванням рахунка і оплатою послуг банку, а також вимоги Клієнта до Банку про сплату відсотків за користування коштами припиняються заліком.
7.2. Залік зазначених вимог здійснюється Банком. Банк зобов'язаний інформувати Клієнта про зроблений залік у наступному порядку й у наступний термін _______________________.

8. Підстави списання коштів з рахунку. Черговість списання
8.1. Списання коштів з рахунку здійснюється Банком на підставі розпорядження Клієнта.
8.2. Без розпорядження Клієнта списання коштів , що перебувають на рахунку, допускається за рішенням суду, у випадках, установлених законом, а також у наступних погоджених сторонами випадках: ____________________.
8.3. При наявності на рахунку коштів , сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих засобів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень Клієнта й інших документів на списання (календарна черговість).
8.4. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених вимог списання коштів здійснюється в наступній черговості:
- у першу чергу - списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяного життю й здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;
- у другу чергу - списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів для розрахунків по виплаті вихідної допомоги й оплаті праці з особами, що працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, по виплаті винагород за авторським договором;
- у третю чергу - списання по платіжних документах, що передбачає платежі в бюджет і в поза бюджетні фонди;
- у четверту чергу - списання по виконавчих документах, що передбачає задоволення інших грошових вимог;
- у п'яту чергу - здійснюється списання по інших платіжних документах у порядку календарної черги.
Списання засобів з рахунку по вимогах, що ставиться до однієї черги, здійснюється в порядку календарної черговості надходження документів.

9. Відповідальність банку за затримку зарахування необґрунтоване списання коштів. Банківська таємниця
9.1. У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок, що надійшли Клієнтові коштів або їхнього необґрунтованого списання Банком з рахунку Банк зобов'язаний на вимогу Клієнта зарахувати відповідну суму на рахунок, а також сплатити на цю суму відсотки й відшкодувати збитки у відповідності із чинним законодавством.
9.2. Банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій по рахунку і відомостей про Клієнта.
9.3. Відомості про операції й рахунки можуть бути надані тільки самому Клієнтові або його представникам, а іншим особам, у тому числі державним органам і їхнім посадовим особам, - винятково у випадках і в порядку, передбачених законом.
9.4. У випадку розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт, вправі зажадати від Банку повного відшкодування заподіяних збитків, а у випадках, передбачених законом, - також компенсації моральної шкоди.

10. Заключні положення
10.1. Обмеження прав Клієнта на розпорядження коштами, що перебувають на рахунку, не допускається, за винятком випадків накладення арешту на рахунок за рішенням суду або призупинення операцій по рахунку у випадках, передбачених законом.
10.2. Даний договір розриває за заявою Клієнта в будь-який час.
10.3. Банк вправі зажадати розірвання даного договору у випадках:
коли сума коштів, що зберігаються на рахунку Клієнта, виявиться нижче наступної суми: __________________ і якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження про це Клієнта;
при відсутності операцій по цьому рахунку протягом року.
10.4. Залишок коштів на рахунку видається Клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після одержання відповідної письмової заяви Клієнта.
10.5. Розірвання даного договору є підставою для закриття рахунку Клієнта.
10.6. Даний договір складений в ___-х екземплярах і набуває чинності з моменту його підписання сторонами договору.
10.7. Адреси й банківські реквізити сторін:
Банк: __________________________________________
Клієнт: _________________________________________
Підписи сторін:
Банк Клієнт
______________ ___________
М.П. М.П.

Додаток 2

 

Додаток 3


 

 

Додаток 4


[1] Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 12. — Ст. 105

[2] Нова редакція Закону України «Про банки та банківську діяльність»

[3] Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року N 435-IV

[4]Закон України « Про Національний банк України»

[5] Закон України «Про захист прав споживачів від 12.05.1991 №1023»

[6] Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003

[7] Ст. 153 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV

[8] Господарський кодекс України від 16.01.2003

[9] Науково практичний коментар до Закону України «Про Банки і Банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

[10] Національний Банк України. Постанова N 375 від 31.08.2001

[11] Кіндрацька Л. М. Банки України. Підручник – К, 2000р.

[12] Банківська справа : навчально-методичний посібник/ О.Д. Вовчак, О.Ю. Дячишин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 272 с.

[13]Правління Національного Банку України. Постанова06.06.2013 N 212

 

[14] Ст. 1069 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV

[15] Ст. 1075 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.118.144 (0.008 с.)