Самостійна робота (28 год.;) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота (28 год.;)Зміст роботи Години
1. Підготовка до практичних та семінарських занять  
2. Підготовка до контрольної роботи.  
3. Виконання практичних робіт.  

 

Проведення семестрового контролю – 15 годин.

  Максимальна оцінка в балах  
  Поточний контроль   Контрольна робота (КР)   Залікова оцінка (ПК+КР)  
  Лабора- торні заняття   Практичні (семінарські) заняття   РГР ІНДР Разом балів (ПК)  
VШ семестр всього, у тому числі   -   -        

 

 

3. Контрольні питання до курсу

Тема 1. Дитяча психологія як наука.

1. Розкрийте особливості предмету та об’єкту дитячої психології.

2. Розкрийте основні відмінності між дитячої психологією та психологією розвитку, проаналізуйте місце дитячої психології у системі наук.

3. Проаналізуйте основні розділи та сфери діяльності дитячого психолога.

4. Розкрийте основні теоретичні завдання дитячої психології.

5. Висвітліть основні практичні завдання дитячої психології.

6. Проаналізуйте основні методи дослідження у дитячої психології.

7. Розкрийте особливості застосування близнюкового методу у дитячої психології.

8. Проаналізуйте методи поздовжніх та поперечних зрізів у дитячої психології.

9. особливості виникнення педології як науки.

10. Розкрийте особливості формування дитячої психології у самостійну науку.

11.Історія розвитку дитячої психології.

12.Розкрийте особливості розвитку вікової психології у Харківській психологічній школі.

13. Розкрийте особливості розвитку вікової психології у Львівсько-Варшавській психологічній школі.

Тема 2. Поняття віку.

14. Вікова періодизація життєвого шляху дитини.

15. Розкрийте поняття «провідний вид діяльності».

16.Розкрийте поняття «новоутворення»

17.Розкрийте поняття «кризи».

18. Розкрийте поняття віку (види, характеристики).

19. Розкрийте структуру та динаміку віку за Л. С. Виготським.

20. Розкрийте стабільний, сенситивний та критичний періоди у розвитку дитини.

21. Охарактеризуйте теорії онтогенезу психіки дитини.

22. Розкрийте теорію Ж. Піаже

23. Проаналізуйте теорію прив’язаності.

24. Розкрийте теорію Л. С. Виготського.

Тема 3. Пренатальна та пренатальна психологія

25. Розкрийте особливості перинатальної та пренатальної психології як галузей психології.

26. Розкрийте особливості розвитку плоду у 1-й триместрі вагітності.

27. Розкрийте особливості розвитку плоду у 2-й триместр вагітності.

28. Розкрийте особливості розвитку плоду у 3-й триместр вагітності.

29. Проаналізуйте особливості кризи новонародженого.

30. Проаналізуйте основні фізіологічні стани новонародженого.

31. Розкрийте основні психологічні, фізіологічні та моторні механізми розвитку новонародженого.

32. Розкрийте основні рефлекси новонародженого.

Тема 4. Психологія немовлят (1місяць – 1 рік)

33. Розкрийте психологічну характеристику періоду немовляти.

34. Проаналізуйте особливості сенсорно-перцептивного розвитку немовляти.

35. Розкрийте особливості моторного розвитку у період немовляти.

36. Проаналізуйте особливості розвитку пам’ті та уваги у період немовлячого віку.

37. Розкрийте особливості мовленнєвого розвитку у немовлячому віці

38. Проаналізуйте особливості розвитку мислення у немовлячому віці.

39. Висвітліть особливості емоційної сфери немовлят

40. Розкрийте особливості соціальної поведінки немовлят.

41. Розкрийте особливості кризи 1-го року.

42. Проаналізуйте новоутворення кризи 1-го року життя.

Тема 5. Психологія раннього дитинства (1-3 роки)

43. Розкрийте характеристики періоду раннього дитинства.

44. Проаналізуйте правила вдалої взаємодії з дитиною віком від 0 до 6 років.

45. Розкрийте характеристики повноцінної взаємодії дитини та дорослого.

46. Висвітліть особливості розвитку моторики дитини від 1-го до 3-ох років.

47. Охарактеризуйте особливості сенсорно-перцептивного розвитку дітей від 1-го до 3-ох років.

48. Проаналізуйте особливості розвитку уваги та пам’яті в період раннього дитинства.

49. Розкрийте особливості розвитку мислення дитини віком від 1-го до 3-ох років.

50. Проаналізуйте особливості мовленнєвого розвитку в період раннього дитинства.

51. Розкрийте особливості розвитку емоційної та соціальної сфери дитини від 1-го до 3-ох років.

52. Розкрийте особливості кризи 3-ох років.

Тема 6. Психологія середнього дитинства (3-6 років)

53. Охарактеризуйте особливості ігрової діяльності (види, функції).

54. Розкрийте особливості сенсорно-перцептивного та моторного розвитку дитини в період середнього дитинства.

55. Проаналізуйте особливості розвитку пам’яті, уяви та уваги дитини в період середнього дитинства.

56. Висвітліть особливості розвитку емоційної та соціальної сфери дитини віком від 3-ох до 6-ти років.

57. Розкрийте особливості переживання кризи 7-ми років.

Тема 7. Психологія пізнього дитинства (6-12 років)

58. Розкрийте характеристики періоду пізнього дитинства (6-12р.)

59. Розкрийте основні особливості готовності дитини до навчання у школі.

60. Проаналізуйте особливості соціально-психологічної адаптації дитини до навчання у школі.

61. Охарактеризуйте особливості навчальної діяльності як провідної для дітей віком від 6-ти до 12-ти років.

62. Висвітліть основні проблеми пов’язані із навчанням дитини віком від 6-ти до 12-ти років у школі.

63. Розкрийте особливості розвитку пізнавальної сфери дитини віком від 6-ти до 12-ти років.

64. Проаналізуйте особливості розвитку емоційної сфери дитини у період середнього дитинства (6-12р.)

65. Охарактеризуйте особливості переживання кризи підліткового віку.

Тема 8. Психологія підліткового (12-16 р.) та ранньо-юнацького (16-18) віку

66. Розкрийте основні особливості розвитку особистості підліткового віку.

67. Проаналізуйте особливості пізнавального розвитку підлітка.

68. Розкрийте особливості емоційного та соціального розвитку підлітка.

69. Розкрийте особливості формування Я-концепції підлітків.

70. Висвітліть особливості формування моральної сфери підлітків.

71. Розкрийте особливості соціальної сфери підлітків.

72. Проаналізуйте особливості сексуальної поведінки у підлітковому віці.

73. Охарактеризуйте кризу юнацького віку.

74. Розкрийте основні особливості юнацького віку.

75. Висвітліть основні завдання юнацького віку за Р. Хавігхерстом

76. Розкрийте основні критерії самовизначення в юнацькому віці.

77. Проаналізуйте особливості інтелектуального розвитку у юнацькому віці.

78. Проаналізуйте особливості розвитку особистості у юнацькому віці.

79. Висвітліть особливості розвитку соціальної сфери в юності.

 

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи

1. Розробити Програму психолого-педагогічного супроводу (дітей, фахівців та родини), які мають проблеми у навчанні.

2. Розробити комплексну програму психолого-педагогічної діагностики та формування психологічної готовності дитини до навчання в школі.

3. Розробити індивідуальну реабілітаційну програму для дітей (інтегрованими в загальноосвітні заклади) з особливостями в розвитку.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т6  
Т7        

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
88 – 100 А відмінно     зараховано
80-87 В добре
71-79 С
61-70 D задовільно
50-60 Е
25-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-25 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

1. Програма навчальної дисципліни «Дитяча психологія»

2. Методичні рекомендації студентам до проведення практичних і семінарських занять, самостійної роботи.

3. Опорні конспекти лекцій.

4. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Рекомендована література

Базова

1. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

2. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психо логія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с

Додаткова

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

2. Абрамова Г. С. Практикум по возрастнои психологии. 3-е изд. М.: Издательскии центр „Академия”, 2001.

3. Аверин В. А. Психология детеи и подростков. 2-е изд. СПб., 1998.

4. Асеев В. Г. Возрастная психология. Иркутск, 1989.

5. Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детеи. М.: Изд-во МГУ, 1990.

6. Дитяча психологія / За ред. Г.С.Костюка. К.: Рад. школа, 1976.

7. Возрастная психология: личность от молодости до старости / М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. Орлова. М.: Ноосфера,1999.

8. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. М.: Академия, 2001.

9. Заброцькии М. М. Дитяча психологія. К., 1998

10. Зеньковскии В. В. Психология детства. Екатеринбург: Деловая книга, 1995.

11. Краиг Г. Психология развития. 7-е изд. СПб.: Питер, 2000.

12. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. М.: Изд-во РОУ, 1996.

13. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. К.: Вища школа, 1974.

14. Максименко С. Д. Основи генетичноі психологіі. К.: НПЦ Перспектива, 1998.

15. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменологія развития, детство, отрочество. Изд. 3-е. М.: Академия, 1998.

16. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. М.: Тривола, 1996.

17. Психология человека от рождения до смерти / Под общ. ред. А. А. Реана. СПб.-М., 2002.

18. Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. СПб., 2000.

19. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. СПб.,2002.

20. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. М.: Академия, 1996.

21. Hoffman L., Paris S., Hall E., Schell R. Developmental psychology today. 5-th ed.

22. New York, 1988.22. Psychologia rozwojowa /,1997.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.041 с.)