Розкрийте соціально-економічну сутність ціни туристичного продукту та її функції. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрийте соціально-економічну сутність ціни туристичного продукту та її функції.Розкрийте соціально-економічну сутність ціни туристичного продукту та її функції.

Ціна на будь-який продукт чи послугу, є результатом компромісу між споживачем (покупцем) та виробником (продавцем) продукту. Цей компроміс досягається в результаті поєднання двох протилежних за своєю соціально-економічною сутністю процесів: споживач старається купувати як можна дешевше; виробник - продавати, як можна дорожче.

Ціна є грошовим вираженням вартості товару лише в тому випадку, коли існує рівновага між попитом і пропозицією. В інших випадках коливання цін спричиняється не вартістю, а іншими причинами. Тому потрібне більш універсальне визначення ціни: ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар.

Виробник встановлюючи ціну прагне максимально перевищити затрати на створення блага та отримати максимальний прибуток (дохід). Завдяки поєднанню ефективної цінової та фінансової політики суб'єкти господарювання можуть: 1) закуповувати необхідні для господарської діяльності сировину та матеріали; 2) накопичувати фінансові ресурси для модернізації та розширення бізнесу; 3) виплачувати заробітну плату найманим працівникам; 4) сплачувати державі податки та здійснювати необхідні соціальні платою; 5) отримувати прибуток, як винагороду за підприємницьку діяльність.

Ефективне визначення цін на туристичні послуги є основою економічного благополуччя та процвітання туристичних підприємств. На рівні туристичної фірми ціна грає подвійну роль: вона є інструментом стимулювання попиту і одночасно представляє собою головний фактор довгострокової рентабельності.

Функції цін та ціноутворення. Соціально-економічна роль ціни в розвитку економіки найкраще розкривається у функціях які виконують ціни в економіці країни. Під функцією розуміємо вплив ціни на той чи інший вид економічної діяльності.

До основних функцій ціни належать:

Планово-облікова функція, розкривається в тому що завдяки ціні туристичне підприємство може планувати господарську діяльність та проводити облік витрат. В даному контексті особливо актуальним є прогнозування зміни цін на тривалу перспективу. Дана функція розкривається також всебічному врахування різних чинників які впливають на формування ціни.

Стимулююча функція. Туристичне підприємство в умовах гострої конкуренції, яка притаманна для туристичного ринку, не може істотно впливати на ціну. Тому для отримання максимального економічного зиску підприємство змушене шукати нові технології створення туристичного продукту, покращувати канали його збуту, підвищувати якість туристичних послуг, розробляти нові види продукції, використовувати новітні досягнення в менеджменті та маркетингу.

Функція обігу. Для того щоб забезпечити створення того чи іншого виду туристичного продукту підприємство повинно постійно закуповувати необхідні сировину і матеріали. їх вартість обов'язково враховується при формуванні ціни. Розрахувавшись із постачальниками туристичне підприємство дозволяє їм також продовжувати власну господарську діяльність.

Зрівняльна функція ціни виражається в тому, що вона виконує роль урівноважувала між попитом на туристичний продукт і його пропозицією на ринку туристичних послуг. Але необхідно враховувати, що такі продукти повинні бути абсолютно ідентичні за якістю та особливостями надання туристичних послуг. Реалізація цієї функції можлива також тільки при умові вільного ціноутворення та високого рівня конкуренції.

Орієнтуюча функція ціни дозволяє і виробникам визначатись із напрямками господарської діяльності щодо створення туристичного продукту. Якщо ціни на продукт зростають то виробник буде збільшувати його обсяг на ринку

Координуюча функція ціни розкривається перш за все в тому, що тур. під-ва змушені координувати свої дії з метою отримання найвищих економічних результатів. Це виражається в узгодженні цінової иолітшси, укладанні угод яро співпрацю тощо.

Проаналізуйте структуру ціни туристичного продукту та охарактеризуйте її складові.

Ціна – грошова сума, яка є результатом домовленості між покупцем і продавцем туристичної подорожі на ринку. Природно, продавець прагне встановити високу ціну, а покупець – заплатити якомога менше. В результаті встановлюється прийнятна для обох сторін ціна. Незважаючи на те, що на купівлю-продаж впливає безліч нецінових факторів, ціна залишається одним з найважливіших елементів, що визначають конкурентоздатність турподукту і доходи фірми від його реалізації.

Процес ціноутворення проходить шість основних етапів:

1. Вибір мети ціноутворення. Існує чотири різних мети бізнесу, які туристична фірма прагне досягти, встановлюючи оптимальні ціни: виживання на ринку; максимізація поточного прибутку; завоювання лідерства за показниками якості та рівня обслуговування туристів; завоювання лідерства за показниками частки ринку.

2. Визначення попиту. Ціна на подорож насамперед залежить від туристського попиту. Взаємозв’язок між ціною і кількістю туристських послуг і товарів, яку бажають і можуть придбати покупці за певний проміжок часу, зазвичай обернено пропорційний. Проте трапляються випадки, як, скажімо, із престижними мандрівками, що пропонуються заможним споживачам, коли при підвищенні ціни обсяг попиту не падає, а навпаки, зростає.

3. Оцінка рівня витрат. Якщо попит, образно кажучи, свідчить про “стелю” ціни, то витрати туристичного підприємства – про її “підлогу”. Коли ж ці витрати не покриваються, то подальша діяльність на ринку в довгостроковій перспективі втрачає сенс. До вартості туристичної подорожі входять такі головні статті витрат:


- вартість проїзду;

- вартість розміщення;

- вартість харчування;

- вартість трансферу;

- вартість екскурс. програми;

- вартість страховки;


- вартість оформлення візи (для міжнародного туризму).

Ці витрати поділяються на дві групи. До першої належать: проїзд, страховка, трансфер, вартість оформлення всіх необхідних документів – витрати, які не залежать від тривалості подорожі. Витрати другої групи – розміщення і харчування, формують вартість готельного обслуговування, яка залежить від тривалості подорожі.

4. Аналіз цін конкурентів. Хоча максимальна ціна може визначатися попитом, а мінімальна – рівнем витрат, на встановлювання туристичною фірмою середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів та їхні ринкові реакції. Для цього турфірма може отримати каталоги, рекламні буклети, прейскуранти конкурентів або доручити своєму представнику купити, спожити і проаналізувати їхні подорожі чи провести опитування покупців.Ціни конкурентів варто використовувати як орієнтири у власному процесі ціноутворення.

5. Вибір методу ціноутворення. Встановлення ціни регулюється загальноприйн. методами: середні витрати плюс націнка; розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; оцінка споживчої вартості туристичної подорожі; вибір ціни на основі рівня поточних цін.

6. Утворення остаточної ціни. Обравши один із розглянутих методів ціноутв., тур. компанія, приймаючи рішення щодо утв. остаточної ціни, враховує психологічні аспекти цін та їхній вплив на своє мікро- і макрооточення. У туристичній галузі практикуються знижки із цін для клієнтів, які купують подорожі не в сезон. Вони спрямовані на підтримування стабільності туристського попиту протягом року.

Усі різновиди параметричних методів аналізу і визначення витрат і цін ґрунтуються на обробленні статистичних даних у межах однорідних груп продукції.


Нарешті, історично найважливіша функція конкуренції - формування ринкової ціни. Це така ціна, яка врівноважує в собі не тільки попит і пропозицію, але й ціни попиту і пропозиції. За допомогою ринкової ціни конкуренція забезпечує збалансоване співвідношення між суспільними потребами і суспільним виробництвом.

Виконуючи ці функції, конкуренція забезпечує зростання економічної ефективності виробництва, підвищення його технічного рівня, удосконалення якості та структури суспільного продукту. Пронизуючи всю систему виробництва й споживання товарів і послуг, конкуренція здійснюється в багатьох формах, які з розвитком суспільства стають дедалі різноманітнішими.


Розкрийте соціально-економічну сутність ціни туристичного продукту та її функції.

Ціна на будь-який продукт чи послугу, є результатом компромісу між споживачем (покупцем) та виробником (продавцем) продукту. Цей компроміс досягається в результаті поєднання двох протилежних за своєю соціально-економічною сутністю процесів: споживач старається купувати як можна дешевше; виробник - продавати, як можна дорожче.

Ціна є грошовим вираженням вартості товару лише в тому випадку, коли існує рівновага між попитом і пропозицією. В інших випадках коливання цін спричиняється не вартістю, а іншими причинами. Тому потрібне більш універсальне визначення ціни: ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар.

Виробник встановлюючи ціну прагне максимально перевищити затрати на створення блага та отримати максимальний прибуток (дохід). Завдяки поєднанню ефективної цінової та фінансової політики суб'єкти господарювання можуть: 1) закуповувати необхідні для господарської діяльності сировину та матеріали; 2) накопичувати фінансові ресурси для модернізації та розширення бізнесу; 3) виплачувати заробітну плату найманим працівникам; 4) сплачувати державі податки та здійснювати необхідні соціальні платою; 5) отримувати прибуток, як винагороду за підприємницьку діяльність.

Ефективне визначення цін на туристичні послуги є основою економічного благополуччя та процвітання туристичних підприємств. На рівні туристичної фірми ціна грає подвійну роль: вона є інструментом стимулювання попиту і одночасно представляє собою головний фактор довгострокової рентабельності.

Функції цін та ціноутворення. Соціально-економічна роль ціни в розвитку економіки найкраще розкривається у функціях які виконують ціни в економіці країни. Під функцією розуміємо вплив ціни на той чи інший вид економічної діяльності.

До основних функцій ціни належать:

Планово-облікова функція, розкривається в тому що завдяки ціні туристичне підприємство може планувати господарську діяльність та проводити облік витрат. В даному контексті особливо актуальним є прогнозування зміни цін на тривалу перспективу. Дана функція розкривається також всебічному врахування різних чинників які впливають на формування ціни.

Стимулююча функція. Туристичне підприємство в умовах гострої конкуренції, яка притаманна для туристичного ринку, не може істотно впливати на ціну. Тому для отримання максимального економічного зиску підприємство змушене шукати нові технології створення туристичного продукту, покращувати канали його збуту, підвищувати якість туристичних послуг, розробляти нові види продукції, використовувати новітні досягнення в менеджменті та маркетингу.

Функція обігу. Для того щоб забезпечити створення того чи іншого виду туристичного продукту підприємство повинно постійно закуповувати необхідні сировину і матеріали. їх вартість обов'язково враховується при формуванні ціни. Розрахувавшись із постачальниками туристичне підприємство дозволяє їм також продовжувати власну господарську діяльність.

Зрівняльна функція ціни виражається в тому, що вона виконує роль урівноважувала між попитом на туристичний продукт і його пропозицією на ринку туристичних послуг. Але необхідно враховувати, що такі продукти повинні бути абсолютно ідентичні за якістю та особливостями надання туристичних послуг. Реалізація цієї функції можлива також тільки при умові вільного ціноутворення та високого рівня конкуренції.

Орієнтуюча функція ціни дозволяє і виробникам визначатись із напрямками господарської діяльності щодо створення туристичного продукту. Якщо ціни на продукт зростають то виробник буде збільшувати його обсяг на ринку

Координуюча функція ціни розкривається перш за все в тому, що тур. під-ва змушені координувати свої дії з метою отримання найвищих економічних результатів. Це виражається в узгодженні цінової иолітшси, укладанні угод яро співпрацю тощо.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 296; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.71 (0.018 с.)