І. Культура фахового мовлення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Культура фахового мовлення 

Заняття № 1

Лекція № 1 (2 год.)

Тема 1.1: Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.

План:

1. Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

2. Нормативні документи про державний статус української мови.

3. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.

4. Стилі сучасної української літературної мови.

5. Типи мовлення.

 

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

3. Довідник з культури мови /За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005. – 399 с.

4. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття № 2

Практична робота №1 (2 год.)

Тема1.2: Літературна мова. Мовна норма.

План:

1. Поняття літературної мови.

2. Мовна норма, варіанти норм.

3. Ознаки та аспекти культури мовлення.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

3. Довідник з культури мови /За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005. – 399 с.

4. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

СРС № 1 (2 год.)

Тема1.3: Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

План:

1. Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця.

2. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури.

3. Культура мовлення під час дискусії.

1. Ознаки та аспекти культури мовлення.

2. Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

 

СРС №2 (2 год.)

Тема 1.4: Специфіка мовлення фахівців.

План:

1. Мова і професія.

2. Майстерність публічного виступу.

3. Види підготовки до виступу.

4. Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.

5. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.

Література:

1. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

3. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

4. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

 

СРС №3 (2 год.)

Тема 1.5: Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

План:

1. Мова і думка.

2. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

3. Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення

4. Закони риторики.

Література:

 

СРС №4 (2 год.)

Тема 2.1: Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

План:

1. Поняття спілкування.

2. Сутність і зміст етики ділового спілкування.

3. Етичні норми і нормативи.

4. Професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

Література:

1. Гах Й.М. Етика ділового спілкування. – К.. 2005. – 160 с.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

 

Заняття № 5

Лекція № 2 (2 год.)

Тема 2.2: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.

План:

1. Форми та функції ділового спілкування.

2. Бар'єри в спілкуванні, його рівні.

3. Сучасні теорії міжособових стосунків.

Література:

1. Гах Й.М. Етика ділового спілкування. – К.. 2005. – 160 с.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

4. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 222 с.

 

Заняття №4

Практична робота №2 (2 год.)

Тема 2.3: Мовленнєвий етикет

План:

1. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

2. Основні правила ділового спілкування.

3. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

 

 

Заняття №5

Практична робота №3 (2 год.)

Тема 2.4: Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

План:

1. Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.

2. Культура телефонного діалогу.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

 

СРС №5 (2 год.)

Тема 3.1: Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

План:

1. Терміни і термінологія.

2. Лексика за сферою вживання.

3. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

4. Функції та структурно — граматичні особливості слів-термінів.

5. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.

Література:

1. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

2. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

 

 

Заняття №6

Практична робота №4 (2 год.)

Тема 3.2: Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

План:

1. Правила вживання термінів.

2. Терміни і професіоналізми.

3. Творення професіоналізмів.

4. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні.

5. Джерела походження фразеологізмів.

6. Сфери вживання.

Література:

1. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

2. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

 

СРС №6 (2 год.)

Тема 3.3: Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

План:

1. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні.

2. Джерела походження фразеологізмів.

3. Сфери вживання.

Література:

1. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

2. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

СРС №7 (2 год.)

Тема 3.4: Типи термінологічних словників.

План:

1. Типи термінологічних словників.

2. Система користування термінологічними словниками та словниками іншомовних слів.

Література:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

2. Русанівський та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

3. Словник іншомовних слів / За ред. Мельничука П.В. — К., 1977 — 635 с.

 

Заняття №7

Практична робота №5 (2 год.)

Тема 3.5: Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання.

План:

1. Багатозначні слова.

2. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

3. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми).

Література:

1. Довідник з культури мови /За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005. – 399 с.

2. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

СРС №8 (2 год.)

Тема 3.6: Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

План:

1. Синонімічний вибір слова.

2. Словники синонімів та паронімів: правила користування.

3. Пароніми та омоніми у мові фаху.

Література:

1. Довідник з культури мови /За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005. – 399 с.

2. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

3. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

 

Заняття №8

Практична робота №6 (2 год.)

Тема 4.1: Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники.

План:

1. Особливості українського правопису.

2. Орфоепічні норми. Систематизація правил орфографії.

3. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

4. Правопис складних іменників та прикметників.

5. Правопис прислівників.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

3. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

4. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

5. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття №9
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.118.144 (0.006 с.)